Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 5,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

suivant
- 1 -
« Zane Atraeus passe aux choses sérIeuses avec sa petIte amIe IntermIttente » GàbîÉ MÉŝŝÉà, bàqûîÉ É ÉÉÉÉû îîà-dàîÉ, ŝ’àêà É É îŝà à ûÉ dû àbôd dàŝ ’û dÉŝ kîôŝqûÉŝ À jôûàûX dÉ ’àÈôô d’Aûçkàd. PÉû çôûûîÉ dÉ çÉ gÉÉ dÉ ÉŝŝÉ àîŝ Èà-ôîŝ çûîÉûX dÉ çôàÉ Éŝ dÉîèÉŝ fàŝqûÉŝ dÉ ŝô çôûŝî ZàÉ, î àçHÉà É jôûà. UÉ ÈgèÉ Éŝîô ŝ’Éàà dÉ ûî àôŝ qû’î ôû-àî Éŝ àgÉŝ À ŝçàdàÉ ài dÉ dÈçôûVî qûî Èàî à fàÉûŝÉ ÉîÉ àîÉ îÉîÉÉ É qûÉŝîô. Sô Égàd fû àîÈ à à Hôô É çôûÉû dÉ ’àîçÉ. ïŝààÈÉ, ŝô çôŝ ŝÉ çîŝà àôŝ qû’î Éçô-àîŝŝàî à jÉûÉ fÉÉ. DÉŝ çHÉVÉûX bôd VÈîîÉ, ûÉ Éàû àîÉûŝÉ, dÉŝ yÉûX ôîŝ É û çôŝ àû çHàÉ gàçîÉûX fàîŝà ÉŝÉ À çÉûî d’ûÉ dàŝÉûŝÉ. ï É ŝ’àgîŝŝàî àŝ dÉ ’îôÉ qûî. ï ŝ’àgîŝŝàî dÉ GÉà O’NÉî. CôÉà ’ÈîçÉÉ jôyÉûŝÉ àîà Éŝ yÉûX dÉ à ÉîÉ àîÉ dÉ ŝô çôûŝî, û ôfôd ŝÉîÉ d’àbàÉÉ ’ÉVàHî. Qûî àîŝŝà bîÉÔ àçÉ À ûÉ VîVÉ Èôîô. L’Éŝôàç ôûÈ, î ŝôgÉà À à ÉîèÉ fôîŝ qû’î
8
Uu souvenir de toi
àVàî ÉÉdû àÉ d’ûÉ îàîŝô ÉÉ GÉà É ŝô çôûŝî ZàÉ, îÈdîàÉÉ, î àVàî àŝŝÉbÈ dÉŝ îfôàîôŝ ôû ŝàVôî dÉ qûôî î Éôûàî É àVàî ÈÈ ŝôûàgÈ d’àÉdÉ qûÉ Éû Éàîô Èàî ûÉÉ ôfÉŝŝîôÉÉ. Sàûf qûÉ d’àèŝ É îÉ dû àbôd, îŝ ŝÉbàîÉ êÉ àŝŝÈŝ À dÉŝ çHôŝÉŝ ûŝ ŝÈîÉûŝÉŝ. GàbîÉ ’àVàî àûçû à À çôÉdÉ ôûqûôî ZàÉ Èàî àîÈ à GÉà. MêÉ ŝ’î É ’àVàî àŝ VûÉ dÉûîŝ ôgÉŝ, î ŝÉ ŝôûVÉàî àfàîÉÉ dÉ ôûÉŝ ŝÉŝ qûàîÈŝ É dÉ ŝÉŝ ôbÉûX àôûŝ fÈîîŝ. EÉ Èàî bÉÉ, îÉîgÉÉ, dÉ àûÉ îûŝîVÉ É d’ûÉ ŝôàÈîÈ fàŝçîàÉ. ï Èàî ûî-êÉ îÈdîàÉÉ ôbÈ ŝôûŝ ŝô çHàÉ ôŝqû’ÉÉ àVàîàî É à qû’ÉôyÈÉ dàŝ Éŝ jàdîŝ dÉ à ôîÈÈ MÉŝŝÉà. E ÉVàçHÉ, î É çôÉàî àŝ dû ôû ’àîàçÉ qûÉ GÉà ôûVàî àVôî ôû ŝô çôûŝî ZàÉ. EÉ É ûî àVàî jààîŝ àû êÉ É gÉÉ dÉ iÉ À Vôûôî À ôû îX fàîÉ àîÉ dû àbÉàû dÉ çHàŝŝÉ d’û ày-bôy É À ŝÉ çôÉÉ dÉ dîŝàçîôŝ fîVôÉŝ. Ei, î à çôàîŝŝàî À ÉîÉ. E ûîŝ, àfôîŝ, Éŝ gÉŝ çHàgÉàîÉ. TÉdû, îàîÉ, î Éû É çÉ îŝà ûÉ ÈVÈà-îô dÉŝ ûŝ dÈŝàbîîŝàÉŝ, É êÉ Éŝ qû’û ŝÉîÉ îÈîÉûX dÉ ôŝŝÈdÉ GÉà, çôÛÉ qûÉ çôÛÉ, êÉ ŝ’î É ’àVàî àŝ VûÉ dÉûîŝ ŝîX àŝ. Pôûqûôî ? CôÉ ? ï àûàî ÈÈ bîÉ îçààbÉ d’ÉXîqûÉ çÉÉ ÉVîÉ îçôÔàbÉ. Tôûjôûŝ Éŝ-î qû’î ÉàgÉàî dÉ çôŝàÉ qûÉ ZàÉ,
Un souvenir de toi
9
’HôÉ dô à îŝÉ dÉŝ çôqûêÉŝ Èàî îÉîàbÉ, ’àVàî àŝ û ŝ’ÉêçHÉ dÉ ŝÉ àçÉ dàŝ ûÉ Éàîô îîÉ àVÉç à jÉûÉ fÉÉ qûî àVàî ÈÈ À ŝô ŝÉVîçÉ çôÉ àŝŝîŝàÉ dÉ ààgÉ. LÉ îÉ, dàŝ ôûÉ çÉÉ àffàîÉ, ç’Èàî qû’î ’àVàî àûçû à À îdÉîiÉ ’Èôîô qûî ’àŝŝàîàî É ’ÉêçHàî dÉ gàdÉ û Égàd ôbjÉçîf ŝû à ŝîûàîô. ï Èàî jàôûX dÉ ZàÉ, dÉ fàÇô VîûÉÉ É îîîVÉ. MêÉ ŝî çÉÉ jàôûŝîÉ ’àVàî àûçû fôdÉÉ, dàŝ à ÉŝûÉ ôù à àŝŝàdÉ qû’î àVàî VÈçûÉ àVÉç GÉà Éôàî À ûŝîÉûŝ àÈÉŝ É qû’ÉÉ ’àVàî dûÈ qûÉ ’ÉŝàçÉ dÉ qûÉqûÉŝ HÉûÉŝ îçàdÉŝçÉÉŝ. Màîŝ çÉŝ qûÉqûÉŝ HÉûÉŝ ÈàîÉ ÉŝÈÉŝ gàVÈÉŝ dàŝ ŝà ÈôîÉ, àçÉ qû’ÉÉŝ àVàîÉ ÈÈ Éŝ dÉîèÉŝ HÉûÉŝ d’àôû dÉ ŝà jÉûÉŝŝÉ îŝôûçîàÉ. E ÉffÉ, dÉûX jôûŝ ûŝ àd, ŝô èÉ Èàî dÈçÈdÈ dàŝ û àççîdÉ dÉ à ôûÉ àVÉç ŝà àÉŝŝÉ, à bÉÉ KàHÉîÉ Lyô, ûÉ fÉÉ qûî Èàî ÈgàÉÉ à gôûVÉàÉ dÉ à fàîÉ MÉŝŝÉà. E ûŝ dû çHàgî É dû ŝçàdàÉ ÉgÉdÈŝ à çÉ dÈçèŝ bûà, ôû É ôîdŝ dÉŝ ÉŝôŝàbîîÈŝ fàîîàÉŝ É ôfÉŝŝîôÉÉŝ ûî Èàî ÉôbÈ dÉŝŝûŝ, ŝàŝ çôÉ Éŝ jôûàîŝÉŝ qûî ŝ’É ÈàîÉ dôÈ À çœû jôîÉ, àVîŝ dÉ ÉÉ à àî ŝû ûÉ àffàîÉ àûŝŝî çôûŝîàÉ. Pà Éû dÉ ÉôdûîÉ à êÉ ÉÉû qûÉ ŝô èÉ É d’àîŝÉ É ŝçàdàÉ, GàbîÉ àVàî dôç îŝ i À ŝà îàîŝô àVÉç ’ÉôyÈÉ dÉ àîŝô, êÉ ŝî ÉÉ Èàî ÉVÉîÉûŝÉÉ bÉÉ É ÉÈŝÉàî ôû çÉ qû’î àÉdàî çHÉz ûÉ fÉÉ. Aû i dû Éŝ, î ŝ’Èàî àîqûÈ À Éfôûî çÉÉ àŝŝîô bîÉ ôî àû fôd dÉ ûî. Jûŝqû’À çÉÉ Hôô.
10
Uu souvenir de toi
UÉ ÉVîÉ îÈŝîŝîbÉ É ŝàîŝî dÉ ÉÉdÉ É i dÉ çÉÉ HîŝôîÉ îôûbîàbÉ. D’ÉffàçÉ Éŝ àÈÉŝ. DÉ ÉÉ ûÉ ŝÉçôdÉ çHàçÉ. C’Èàî dÉ à fôîÉ ! RÉîà ŝô jôûà, î Éà dÉ ŝÉ ÉçôçÉÉ ŝû à ÈàîÈ dÉ ŝà ŝîûàîô. ï Èàî À ’àÈôô É ’HÉûÉ Èàî VÉûÉ d’àÉ ÉdÉ ŝô àVîô. Aèŝ àVôî ôbÉû ŝà çàÉ d’ÉbàqûÉÉ É àŝŝÈ à ŝÈçûîÈ, î jÉà dÉ ôûVÉàû û œî À ’àîçÉ. DÈçîdÈÉ, ç’Èàî ûÉ ôbŝÉŝŝîô. O y àÉàî àûŝŝî dÉŝ dÈàîŝ ŝû Éŝ fàŝqûÉŝ àôûÉûŝÉŝ dÉ ZàÉ, É Éŝ çôqûêÉŝ qû’î ’àVàî àŝ àqûÈ d’àjôûÉ À ŝô àbÉàû, ôû É gàdà GÉà àû çHàûd, ôû Éŝ ÈîôdÉŝ ûŝ ŝôîàîÉŝ. L’àîçÉ dÈçÉçHà û ŝÉîÉ d’îîàîô, àîŝî qû’û lô dÈŝôdôÈ dÉ qûÉŝîôŝ. Dô dÉûX îçîàÉŝ qûî ÉVÉàîÉ É bôûçÉ : çôÉ GÉà àVàî-ÉÉ û fàîÉ i dÉ ŝà iÉÈ ôû ŝÉ jÉÉ dàŝ Éŝ bàŝ dÉ ZàÉ ? CôÉ ŝûôàî-ÉÉ dÉ ’êÉ ôû ûî qû’ûÉ ôûÉ dÉ ŝÉçôûŝ ? CÉ çôôÉÉ ’Èôàî, d’àûà qûÉ çÉ qû’î àVàî ôûjôûŝ àdîÈ çHÉz ÉÉ, ç’Èàî ÈçîŝÈÉ ŝô ÉÈàÉ ÈŝôûÉ îdÈÉdà. Côîûà ŝà ÉçûÉ É çûîÉûX d’àÉ jûŝqû’àû fôd dÉŝ çHôŝÉŝ, î ŝ’àêà É ŝû ûÉ HàŝÉ qûî ûî dôà û çôû àû çœû. GÉà àVàî Éû û Éfà. SÛÉÉ dÉ ZàÉ. L’àîçÉ É É ŝîûàî àŝ ôî ŝû bàç, àîŝ ’îŝîûàîô É fàîŝàî àûçû dôûÉ. GàbîÉ Éà dÉ ÉôûVÉ ŝô çàÉ, àgÈ É
Un souvenir de toi
11
bôûÉVÉŝÉÉ qûÉ çàûŝàî É ûî çÉÉ ôûVÉÉ dÈŝààÉ. E ÉffÉ, ŝî GÉà É ZàÉ àVàîÉ çôÇû û Éfà, Éû Éàîô Èàî bÉ É bîÉ àÈÉ àû-dÉÀ dû ôfÉŝŝîôÉ, É îŝ ÈàîÉ îdÈîàbÉÉ àŝŝÈŝ « àûX çHôŝÉŝ ŝÈîÉûŝÉŝ », çôÉ É ŝîûàî à ûÉ dû jôûà. ZàÉ àVàî ôû ŝô àŝŝîŝàÉ É à fàîŝà àŝŝÉ dÉ ŝô bûÉàû À ŝô î. GàbîÉ Èôûffàî, àîŝ dÈôûÉ ŝà çàVàÉ É ûî dôà àŝ dàVààgÉ d’àî. ï Èàî Éŝ dÉ ÉÉdÉ É çôÔÉ ŝû ŝÉŝ Èôîôŝ. Sûôû, É àŝ àîŝŝÉ îbÉ çôûŝ àû ÉÈàÉ àŝŝîôÉ qûî àîàî Éŝ MÉŝŝÉà É àVàî à dÉ fôîŝ çàûŝÈ Éû ÉÉ. ï Éû bÉàû ŝ’àdôÉŝÉ, î ’àîVàî àŝ À ŝÉ ÉÉÉ dÉ à ôûVÉÉ. C’Èàî çôèÉÉ àbŝûdÉ É îàîŝôÈ dÉ ŝà à, àîŝ î É ŝûôàî àŝ ’îdÈÉ qûÉ GÉà àî û àVôî û àô îîÉ àVÉç û àûÉ HôÉ qûÉ ûî É qû’ÉÉ àî çôÇû û Éfà. LÉ fàî qûÉ çÉ HôÉ ûîŝŝÉ êÉ ŝô çôûŝî ZàÉ É fàîŝàî qû’ÉXàçÉbÉ çÉ ŝÉîÉ É ÉûÉ û Éû ûŝ É çôûÉàû dàŝ à àîÉ. Tô àffàîÈ À gÈÉ à bàqûÉ fàîîàÉ, ûî-êÉ ’àVàî àŝ Éû É Éŝ dÉ ŝÉ ÈôççûÉ dÉ fôdÉ û fôyÉ, î êÉ dÉ VîVÉ dÉŝ àŝŝàdÉŝ àôûÉûŝÉŝ. E ÉVàçHÉ, ŝô çôûŝî É dô Jûà ’àVàî àŝ Édû dÉ Éŝ. CÉ qûî ’ÈÉVàî É ûŝ, ç’Èàî qûÉ ’àîçÉ fàîŝàî àûŝîô À d’àûÉŝ çôqûêÉŝ É qûÉ à çôŝÈqûÉ, êÉ ŝ’î çôàî àŝŝÉ àûX « çHôŝÉŝ ŝÈîÉûŝÉŝ »
12
Uu souvenir de toi
àVÉç GÉà, ŝô çôôÉÉ, ûî, ’àVàî àŝ ’àî ŝî ŝÈîÉûX qûÉ Çà. O GàbîÉ Èàî ôû çÉ qû’î y àVàî dÉ ûŝ ŝÈîÉûX. ï àVàî ÉVîÉ dÉ GÉà. Dàŝ û ÉîÉ Éŝ, î à Vôûàî dàŝ ŝô î. ï Èàî dÈŝîÉûX dÉ à ÉçôqûÈî, ûŝ qûÉ jààîŝ. CÉÉ ÈVÈàîô É ŝÉçôûà, çôÉ ŝ’î VÉàî d’êÉ fàÈ à à fôûdÉ. CÉà fàîŝàî ŝîX àŝ qû’î ’àVàî àŝ Vû GÉà, àîŝ É çÉ îŝà, É Éŝ îôàî Éû. ï Èàî çôÉ û ŝôàbûÉ qûî ôûVîàî ŝôûdàî Éŝ yÉûX àèŝ ŝîX àÈÉŝ dÉ dÈàbûàîô dàŝ É bôûîàd. E àûjôûd’Hûî, à àŝŝîô qû’î àVàî ÉŝŝÉîÉ ôû GÉà À ’ÈôqûÉ Èàî ûŝ VîVÉ É ûŝ ÈŝÉÉ qûÉ jààîŝ. CÉ ŝÉîÉ i çôûÉ dàŝ ŝÉŝ VÉîÉŝ ûÉ çHàÉû îçôÔàbÉ, qûàŝî îÉXîçàbÉ. Tôbà dÉ ôûVÉàû ŝû à Hôô, î Éàqûà à fàÇô dô ZàÉ É GÉà ŝÉ ÉàîÉ à É bàŝ. Là jàôûŝîÉ É à àgÉ ÉiÉ ŝûfàçÉ. CôVàîçû qûÉ ZàÉ ŝÉ jôûàî d’ÉÉ, GàbîÉ Èàî ûŝ dÈçîdÈ qûÉ jààîŝ À à ÉÉdÉ, À à fàîÉ ŝîÉÉ. E à îŝ ŝî ÉÉ àVàî Éû û Éfà É qûÉ çÉ Éfà Èàî dÉ ŝô çôûŝî. FûŝÈ, î ÉgÉàî d’àVôî àŝŝÈ ôûÉŝ çÉŝ àÈÉŝ ŝàŝ ÈçôûÉ ŝÉŝ bÉŝôîŝ HyŝîqûÉŝ É ÈôîôÉŝ, àVÉûgÈ à à ÈçÉŝŝîÈ dÉ ŝÉ çôçÉÉ ŝû Éŝ àffàîÉŝ fàîîàÉŝ, ŝôûd À ŝô dÈŝî. ï ŝÉ Édàî çôÉ À qûÉ ôî î àVàî ÈÈ îlûÉçÈ à à Éŝŝîô dÉ ’ÉÉîŝÉ É dÉŝ ÉbÉŝ dÉ ŝà fàîÉ. ï VÉàî dÉ ÉdÉ çôŝçîÉçÉ qû’î àVàî àÈ É
Un souvenir de toi
13
çôçHÉ, qû’î Èàî àŝŝÈ À çÔÈ dÉ qûÉqûÉ çHôŝÉ dÉ èŝ îôà. E qûÉ ç’Èàî ÉîèÉÉ ŝà fàûÉ. A àûçû ôÉ î ’àVàî îŝ dÉ ôûVÉÉŝ dÉ GÉà, êÉ ŝ’î àVàî Èàôîŝ ŝûîVî ŝô ÈVôû-îô ôfÉŝŝîôÉÉ É êÉ ŝî àfôîŝ î àVàî Éû èŝ ÉVîÉ dÉ à çôàçÉ. Sô ÉXçûŝÉ ? ï àVàî À ÉîÉ É Éŝ dÉ dôî, dÉ ŝ’ôççûÉ dÉ ûî É ÉçôÉ ôîŝ dÉ ÉçôÉ dÉŝ fÉÉŝ. ï Éàî ôûŝ Éŝ ŝôîŝ dàŝ û ààÉÉ VîdÉ àèŝ É àVàî ôû dÉ Éôû d’û VôyàgÉ d’àffàîÉŝ. E ÈŝûÈ, î àŝŝàî É ûŝ çàî dÉ ŝô Éŝ É dÈôyàî ôûÉ ŝô ÈÉgîÉ À gÈÉ Éŝ îÈêŝ dÉ ’ÉîÉ MÉŝŝÉà. D’àûà qûÉ, çÉŝ dÉîÉŝ Éŝ, ’àdîîŝàÉû É çHÉf dû çôŝÉî dÉ dîÉçîô dÉ à bàqûÉ MÉŝŝÉà, ŝô ôçÉ Màîô, ûî dôàî dû i À ÉôdÉ. E ÉffÉ, çÉ dÉîÉ, qûî VîÉîîŝŝàî À VûÉ d’œî, ’Èàî ûŝ àÉ À HôôÉ Éŝ ÉXîgÉçÉŝ dÉ ŝô ôŝÉ É GàbîÉ ŝÉ dÉàdàî êÉ ŝ’î É Édàî àŝ û Éû à êÉ. Dôç qûÉ qûÉ ŝôî ’àgÉ ŝôûŝ ÉqûÉ î ôbŝÉVàî ŝà VîÉ, î Èàî Éŝ dÉ ôçÈdÉ À dÉŝ çHàgÉÉŝ. A ôûŝ Éŝ îVÉàûX. Sô Vô ŝ’àfiçHà À ’Èçà. EVôûà dàŝ ’àÈôô, çàÉ d’ÉbàqûÉÉ É àî, î Éàqûàî À ÉîÉ É lô dÉ VôyàgÉûŝ gôûîà àûôû dÉ ûî. PôgÈ dàŝ çÉÉ VàgûÉ HûàîÉ, î ŝÉ ŝÉàî ÉîbÉÉ ŝÉû É ŝÉ Édàî çôÉ dÉ ’ÈçHÉç qû’Èàî ŝà VîÉ ÉŝôÉÉ. U dÈŝÉ, À ÉÉ dÉ VûÉ. Sàûf qûÉ ôû ûÉ fôîŝ, î Èàî dÈçîdÈ À ÉÈdîÉ À à ŝîûàîô.
14
Uu souvenir de toi
E ŝô VôyàgÉ ôbàî À îç. E ÉffÉ, î Èàî É ôûÉ ôû ’É dÉ MÉdîôŝ, É MÈdîÉàÈÉ, É bÉçÉàû dÉ ŝà fàîÉ. ï ŝÉ Édàî À-bàŝ ôû àffàîÉŝ, àîŝ É dÉŝî fàîŝàî bîÉ Éŝ çHôŝÉŝ çà ç’Èàî ÈgàÉÉ É îÉû dÉ ÈŝîdÉçÉ àçûÉ dÉ GÉà. ï É çôyàî àŝ À ’àŝÉç yŝîqûÉ dÉŝ ÈVÈÉÉŝ, àîŝ î É ôûVàî ŝ’ÉêçHÉ dÉ ÉŝÉ À à çôçîdÉçÉ ÉXàôdîàîÉ qûî ààî ôVôqûÉ ûÉ ÉçôÉ àVÉç GÉà àèŝ ŝîX àŝ d’ÈVîÉÉ. GàbîÉ àîàî Éŝ dÈiŝ. C’Èàî dàŝ ŝà àûÉ, dàŝ ŝô ŝàg. U àî dÉ çààçèÉ àçÉŝà dÉŝ MÉŝŝÉà. ï ŝàûàî ÈçHàfàûdÉ û à qûî ûî ÉÉàî d’àîVÉ À ŝÉŝ iŝ, î É Èàî çôVàîçû. LÉŝ MÉŝŝÉà ÈàîÉ dÉŝ HôÉŝ àŝŝîôÈŝ àîŝ àûŝŝî èŝ ÉÉ À ÉÉ. LÉûŝ àçêÉŝ ŝ’ÈàîÉ bàûŝ àûX çÔÈŝ dÉ RîçHàd Cœû dÉ Lîô, ààŝŝà îçHÉŝŝÉŝ, ÉÉŝ É gôîÉ. DÉ ôŝ jôûŝ, î É ŝ’àgîŝŝàî ûŝ dÉ çHàŝŝÉ ŝàûVà-gÉÉ Éŝ bûîŝ, àîŝ ’ÉVîÉ dÉ gàgÉ É dÉ ÉŝÉ àûX çôàdÉŝ dÉ à ŝîûàîô ’É Èàî àŝ ôîŝ ÈŝÉÉ. LÉŝ àçîqûÉŝ ŝÉ fôÉàîÉ À Hûîŝ çôŝ, dÉîèÉ Éŝ ûŝ dû çôŝÉî dÉ dîÉçîô, àîŝ É îçîÉ Éŝàî É êÉ. FîXÉ û ôbjÉçîf, ÈçHàfàûdÉ û à ôû y àîVÉ, É dÈçôçHÉ É ôHÈÉ. Dàŝ É çàŝ ÈŝÉ, î ’àVàî àŝ ÉçôÉ dÉ à, àîŝ ’ôbjÉçîf Èàî çàîÉÉ dÈiî : ÉÉVÉ GÉà àûX gîffÉŝ dÉ ZàÉ É à fàîÉ ŝîÉÉ. * * *
Un souvenir de toi
15
« GàbîÉ… UÉ jÉûÉ iÉ fôûÈÉ… ï ŝÉà iàçÈ àVà à i dû ôîŝ. » E ÉÉdà Éŝ bîbÉŝ dÉ çôVÉŝàîô qûî ûî àVÉàîÉ dÉ à ÉàŝŝÉ ÉŝôÉîÈÉ d’ûÉ dÉŝ ŝûîÉŝ Éŝ ûŝ ûXûÉûŝÉŝ dÉ ’HÔÉ AàÉûŝ, GÉà O’NÉî ŝ’îôbîîŝà. SÉŝ àîŝ ŝÉ çîŝèÉ ŝû É àÉàû qû’ÉÉ ôàî àôŝ qûÉ dÉŝ fàgÉŝ dû àŝŝÈ, Éfôûîŝ dÉûîŝ ôgÉŝ É ÉÉ, ÉfàîŝàîÉ ŝôûdàî ŝûfàçÉ Éŝ dÉŝ ôçÉàûX d’ÈàVÉ, à àŝôà dàŝ û îÉû ôù ÉÉ Éfûŝàî d’àÉ dÉûîŝ ŝîX àŝ, à fôÇà À ÉŝŝÉî dÉŝ Èôîôŝ qû’ÉÉ ŝ’Èàî àîqûÈÉ À ÈôûffÉ àVÉç fôçÉ É VîgûÉû. Une mer d’huile scintillant au clair de lune. Une plage idyllique. Un ciel étoilé. Le corps de Gabriel, élancé, musclé, entrelacé avec le sien. Ses cheveux bruns comme le charbon, son regard perçant, son visage hâlé évoquant des images à la fois exotiques et érotiques. EÉ ŝÉçôûà à êÉ, ÉVÉà bûàÉÉ À à ÈàîÈ. MÉdîôŝ àVàî bÉàû êÉ ’É ôàîqûÉ à ÉXçÉ-ÉçÉ, çÉ ’Èàî àŝ É ôÉ dÉ ŝÉ àîŝŝÉ àÉ À dÉ ÉÉŝ dîVàgàîôŝ. CHàçÉàÉ, ÉÉ dÈôŝà É àÉàû ŝû à àbÉ. MêÉ ŝî çÉà É fàîŝàî àŝ VàîÉ àîÉ dÉ ŝÉŝ àîbûîôŝ, GÉà àVàî àççÉÈ àû îÉd ÉVÈ dÉ ÉdÉ ŝÉVîçÉ àû ààgÉ dÉ ’HÔÉ É ŝÉ çHàgÉà d’îŝàÉ dÉûX çîÉÉŝ èŝ îôàÉŝ qûî ÈàîÉ àîVÈÉŝ É jôû êÉ À ’HÔÉ AàÉûŝ. L’ûÉ d’ÉÉ ÉÉŝ fàîŝàî àîÉ dÉ à fàîÉ AàÉûŝ É ’àûÉ Èàî Lûîŝà MÉŝŝÉà, à èÉ dÉ GàbîÉ MÉŝŝÉà. Jûŝqû’À ÈŝÉ, Lûîŝà ’àVàî àŝ ŝÉbÈ à ÉçôàÉ.
16
Uu souvenir de toi
Pôûà, GÉà àVàî ÈÈ ÉôyÈÉ dàŝ Éŝ jàdîŝ dÉ à ôîÈÈ MÉŝŝÉà ŝîX àŝ ûŝ Ô. Là VîÉîÉ dàÉ àûàî d’àîÉûŝ ÈÈ ŝÛÉÉ çHôqûÈÉ d’àÉdÉ qûÉ GÉà àVàî ÈÈ à àÉŝŝÉ dÉ ŝô iŝ ’ÉŝàçÉ d’ûÉ ûî. Màîŝ ŝîX àŝ àVàîÉ àŝŝÈ. DÉûîŝ, dÉ ’Éàû àVàî çôûÈ ŝôûŝ Éŝ ôŝ. AVÉç dÉXÈîÈ É ôfÉŝŝîôàîŝÉ àgÈ É lô d’Èôîôŝ qûî àVàî dÈfÉÈ É ÉÉ, GÉà ŝ’àîqûà dÉ ŝô îÉûX À ÉÉ à àbÉ ôû É HÈ, àîgà ŝôîgÉûŝÉÉ Éŝ àŝŝîÉÉŝ É Éŝ çôûVÉŝ É àjôûà ûÉ HÈîèÉ É àgÉ qûî dÉVàî çôÛÉ ûÉ ÉîÉ fôûÉ. A ÈŝÉ, ÉÉ ÉgÉàî d’àVôî ôôŝÈ àû ÉŝôÉ dÉ ’HÔÉ dÉ Éû VÉî É àîdÉ ôû fàîÉ fàçÉ À ’àîVÈÉ dÉ ûŝîÉûŝ ÉŝôÉŝ dÉ Éô. « ï àÉd dÉûîŝ ôgÉŝ… EÉ Éŝ àfàîÉ… E ÉÉ VîÉ d’ûÉ bôÉ fàîÉ… » EÉ àVàî bÉàû ŝ’ÉffôçÉ dÉ É àŝ ÈçôûÉ, Éŝ bîbÉŝ çôîûàîÉ À ûî àVÉî. BîzàÉÉ, àôŝ qû’î y àVàî Éŝçîîô ûîŝqûÉ çÉÉ àŝŝàdÉ Éôàî À ŝîX àŝ, ÉÉ É ôûVàî ŝ’ÉêçHÉ d’êÉ çôàîÈÉ à Éŝ ôôŝ qû’ÉÉ ÉÉdàî. D’àèŝ çÉ qû’ÉÉ çôÉàî dÉ à çôVÉŝàîô, GàbîÉ MÉŝŝÉà Èàî ŝû É ôî dÉ ŝÉ iàçÉ À ûÉ çÈàûÉ àfàîÉ, çôÉŝôdà ÉXàçÉÉ àû ôi àÉdû çHÉz à fûûÉ ÈôûŝÉ dÉ ’HÈîîÉ dÉ ’ûÉ dÉŝ ûŝ gàdÉŝ bàqûÉŝ ôdîàÉŝ. MàgÈ ÉÉ, ŝÉŝ gÉŝÉŝ ŝÉ iÉ ûŝ bûŝqûÉŝ, ŝô ŝôûîÉ ôîŝ àûÉ. Pôûà, ÉÉ ’àûàî àŝ dÛ àVôî ûÉ ÉÉ Èàçîô À ’àôçÉ dÉŝ iàÇàîÉŝ îîÉÉŝ dÉ GàbîÉ. EÉ àûàî dÛ ŝÉ Èjôûî ôû ûî.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin