Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 8,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

poésie
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures Natasha Kanapé Fontaine
Extrait de la publication
Extrait de la publication
NàTàSHà KààPé FOTàIE
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures
Extrait de la publication
MîŝÉ É âÉ : VîîîÉ TûçôÉ MâûÉÉ É çôûÉûÉ : ÈîÉÉ BîÉÉû CôÉçîô É îû-âîû : YÉÉ MôÉ É Iŝîû TŝâkâÉŝ É DÔ â : 3 îÉŝÉ 2012 © Èîîôŝ MôîÉ ÉçîÉ
CàTàLOgàgE àVàT PUbLIçàTIO E BIbLIOTHèqUE ET ARçHIVES àTIOàLES U QUébEç ET BIbLIOTHèqUE ET ARçHIVES Cààà Kââ FôâîÉ, Nââŝâ, 1991-N’ÉÉ âŝ âŝ ô ĀÉ âÉç Éŝ çâûŝŝûÉŝ (PôŝîÉ ; 40) ISBN 978-2-89712-021-4(Papier) ISBN978-2-89712-130-3 (PDF) ISBN978-2-89712-043-6 (ePub) I. TîÉ. PS8621.A49N46 2012 C841’.6 C2012-941709-2 PS9621.A49N46 2012
Nôûŝ Éçôâîŝŝôŝ, ôû ôŝ âçîîŝ îîô, âîÉ fiâçîÉ û GôûÉÉÉ û Câââ â ÉÉîŝÉ û CôŝÉî Éŝ Aŝû Câââ É û Fôŝ û îÉ û Câââ.
Nôûŝ Éçôâîŝŝôŝ âÉÉ ’âîÉ fiâçîÉ û GôûÉÉÉ û QûÉç â É PôâÉ É çî ’îÔ ôû ’îîô É îÉŝ,GÉŝîô SôÉç.
MôîÉ ÉçîÉ  1260, ûÉ BâÉ, ûÉâû 201  Môâ, QûÉç,  H2S 1H9  T. : (514) 989-1491  Tç. : (514) 928-9217  îô@ÉôîÉÉçîÉ.çô  www.ÉôîÉÉçîÉ.çô
Réalisation du fichier PDF : Éditions Prise de parole
Extrait de la publication
NàTàSHà KààPé FOTàIE
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures
Extrait de la publication
Extrait de la publication
N’éé àŝ àŝ O Āé àéç éŝ çHàUŝŝUéŝ. PôÉÉ ZîâÉ
Extrait de la publication
Extrait de la publication
Prologue
NÉ ûîŝ îÉ ŝî û É ŝâîŝ ôù âÉ ÉâçÉÉ. U âŝ, û ôÉ. Tû âŝ âî. Iŝ ŝÉ âçâŝŝÉ ÉŝÉÉ, ÉÉŝ Éŝ âûÉŝ ÉçôîûÉŝ, ôû É ôÉ ûŝ û’ûÉ ŝÉûÉ É É çôâîÉ. U çâîûÉ Éŝ çâîûÉŝ. UÉ ŝâûâÉîÉ ôôÉ ôû Éfi ÉÉ É Éû á ’îŝôîÉ, á â ôûÉû, á ôŝ ÉÉŝ.À ôŝ ÉîÉŝ á ôûŝ. Sâŝ çÉÉŝ-çî û É ôûâîŝ âŝ É ôî. Sâŝ çÉÉŝ-çî û É çîÉâîŝ âŝ âû ôçîÉ. Pûîŝ û âÉŝÉŝ û flÉûÉ. Bâ. Sâŝ É ÉôûÉ. L’Éî ÉîÉ û îâÉ. LÉ Sâî-LâûÉ ŝ’Éî É ôûÉ Éŝ ŝôîŝ ’ûîôÉ. LÉŝ ŝ îîÉŝ, û Éŝ ûîŝ. DÉûîŝ, û çÉçÉŝ á ÉffâçÉ ’Éâû, ûî Éŝ ÉûÉŝ, çâÉ Éŝ ÉçÉûŝÉŝ, ôû ÉçôÉ, ûÉ. Tû ÉŝŝîÉŝ Éŝ çâÉŝ ŝâûâÉŝ âŝ Éŝ ÉîûÉŝ É ô ĀÉ. Tû çîŝ çÉ ûÉ û ’âîÉŝ âŝ á çîÉ. Tû... DEVIENS îŝŝÉ, âŝŝîŝÉ ÉÉ Éû ôÉŝ, Éû îÉŝ, Éû îŝôîÉŝ. Nô, û âŝÉŝ.
7
Extrait de la publication
FâîÉ ÉÉÉ â ôî Éŝ îÉŝ. AÉç Éŝ âûÉŝ. Uî. Tô çâ É âî.
Nââŝâ Kââ FôâîÉ
8
Extrait de la publication
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin