Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 8,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Recommencements

de editions-druide

Makarius

de levesque-editeur

REPORTAGES AFRICAINS

de ActuaLitteChapitre

Du même publieur

Orange sanguine Laure Morali
LàURE MôRàI
Orange sanguine
MîŝÉ É âÉ : VîîîÉ TûçôÉ MâqûÉÉ É çôûÉûÉ : ÈîÉÉ BîÉÉû É DÔ â : 3 îÉŝÉ 2014
© Èîîôŝ MôîÉ ÉçîÉ © Èîîôŝ â âŝŝÉ û É ôû â FâçÉ
CàTàLogàgE àvànT pUbLicàTion dE BibLioThèqUE ET ARchivEs nàTionàLEs dU QUébEc ET BibLioThèqUE ET ARchivEs Cànàdà Môâî, LâûÉ, 1972- OâÉ ŝâûîÉ  (PôŝîÉ)  ISBN 978-2-89712-263-8(Papier)  ISBN 978-2-89712-265-2 (PDF)  ISBN 978-2-89712-264-5 (ePub)  I TîÉ PS8576O623O72 2014 C841’6 C2014-941592-3 PS9576O623O72 2014
Nôûŝ Éçôâîŝŝôŝ, ôû ôŝ âçîîŝ îîô, âîÉ fiâçîèÉ û GôûÉÉÉ û Câââ â ÉÉîŝÉ û CôŝÉî Éŝ Aŝû Câââ É û Fôŝ û îÉ û Câââ
Nôûŝ Éçôâîŝŝôŝ âÉÉ ’âîÉ fiâçîèÉ û GôûÉÉÉ û QûÉç â É PôâÉ É çî ’îÔ ôû ’îîô É îÉŝ,GÉŝîô SôÉç
MôîÉ ÉçîÉ  1260, ûÉ BâÉ, ûÉâû 201  Môâ, QûÉç,  H2S 1H9  T : (514) 989-1491  Tç : (514) 928-9217  îô@ÉôîÉÉçîÉçô  wwwÉôîÉÉçîÉçô
LàURE MôRàI
Orange sanguine
De la même auteure
Rôâŝ É çîŝ Commét và lé modé àvéc toî, TôûôûŝÉ, Èîîôŝ PûîÉ É, 2013 TàvéSÈé dé l’AmÈîqûé dàS léS yéûx d’û pàpîllo, Môâ, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2010 Là oûté déS vétS, RÉÉŝ, Lâ Pâ CôûÉ, 2002 Là mé â là poté, RÉÉŝ, Lâ Pâ CôûÉ, 2001
PôŝîÉ Là téé cét àîmàl, Môâ, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2003
OûâÉŝ çôÉçîŝ Aîmîtîtàû ! PàloS-oûS !, î, Môâ, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2008 LéS bûîtS dû modé, î âÉç RôÉ Sâî-Èôî, Môâ, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2012
JÉûÉŝŝÉ Là p’tîté oûSé, Pâîŝ, NâÉ, 2008
CÉÉ ûî, âèŝ âôî îŝ â ÉîèÉ ôûçÉ á Oàé Sàûîé, j’âî Éû ô â-èÉ É êÉ Vî É û âŝ qûÉ jÉ ’ââîŝ âŝ ôûç ŝÉŝ âîŝ, ôû ŝôûŝ ŝô ŝôûîÉ Eŝ-çÉ É ôûôî É â ôŝîÉ ? S’ÉôçÉ âŝ É ŝîÉçÉ, çÉûŝÉ É Éŝ, ÉçûÉîî Éŝ âçÉŝ îfiÉŝ É â ŝÉçÉ Éŝ Éŝ qûÉ ’ô âîÉ À ôçÉ É âîÉçÉ É ’ââô, ûîÉ â â ûîèÉ É ’ÉâçÉ, jÉ ââÉ â âî qûî É Éŝŝâî û ûî ôûÉ âŝ û ÉÉ á ôûâÉ Mô â-èÉ ââî Éû ŝô âŝ É É É Éâî çâqûÉ âî É É âîŝâ ôîÉ É jûŝ É ’ôâÉ ŝâûîÉ ; âÉ ’ûÉ îÉ É ôâÉ É É ŝîŝâ, î ’ôffâî â ÉÉ âŝ û ûî
O çôî ôâÉ O ôôÉ ŝîÉÉ â ôûÉ É çÉûx qûî ôûŝ ô ôûîŝ LÉ É É â qûî É çèÉ É âèÉ çÉZ ôî âû ôèÉ ÈçîÉ ÉÉ É âîÉ çîçûÉ É ŝôûfflÉ
5
û ôÉ âŝ ’ÉÉôÉ Éŝ ôŝ É, çôÉ Éŝ ôŝ ô âîÉ É ôÉ çôŝ, â ôŝîÉ âîÉ á îÉûx ÉŝîÉ L’AûÉ ÉÉ âŝ É ÉxÉ, ôÉ Éâ ŝÉ âÉ « À ’îâÉ ’ûÉ îîèÉ Éû ôôÉ ô ô ôî É î É ŝâÉ fi », â èÉ flûîÉ ÉîÉ â BâŝÔ ŝ’ôûÉ âŝ á âŝ, âÉç ’îûîîô û Éŝ É Éŝ îçîôŝ çÉŝŝâîÉŝ âûx ôçÉŝ ôû ŝÉ çâÉ É ôûŝ-ŝîèÉ ŝôÉûŝÉ L’çîûÉ Éŝ É ŝÉû âŝ qûÉ jÉ çôâîŝŝÉ ôù î âî ô ŝÉ ŝÉî âÉ J’âî ŝûîî â ôûÉ, É flÉûÉ, â ÉûîÉ, É âÉ, É flôçô, ’çûÉ, ’âî, â îÉûÉ, É âû É â â-èÉ, â ûÉ, â âçÉ, ’ôâÉ ŝâûîÉ, ŝâŝ ŝâôî qûÉ j’âîŝ É âî É âÉÉ ô â-èÉ á â îÉ LâûÉ Môâî Môâ, É 28 âôÛ 2014
6
LÉŝ ôâÉûŝ
Cé modé dé oSÈé éSt û modé dé oSÈé poûtàt ét poûtàt Iŝŝâ
ûÉ
JÉ É É âÉâî âŝ É ’âÉîÉ É fiûÉ Éŝ îÉûx âçâŝ âŝ â ûÉ
jÉ ’âîŝ âŝ ŝû çÉ âÉâû ’AÉ á MâŝÉîÉ
á ’âûÉ û âŝ û âûÉ âŝ É ÉÉ
âûî Éû É çôâ
Éŝ âîŝ Éŝ âîŝôŝ Éŝ âçêÉŝ É ŝîâÉ
jÉ ’âî âŝ ŝÉî Éŝ ŝîèçÉŝ Éî â çÉîŝÉ
â ŝôîûÉ çâïÉ Éŝ ôûÉÉŝ É ô çôŝ
j’âî û É jûŝ É ’ôâÉ ŝâûîÉ ÉŝŝÉ â ûÉ âî ŝîŝâÉ
8
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin