Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 8,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

LES JOURS, LES MOIS, LES ANNÉES

de ActuaLitteChapitre

Analectes

de les-editions-sm

Vous aimerez aussi

Gouverneurs de la rosée

de memoire-d-encrier

Uashtessiu Lumière d'automne

de memoire-d-encrier

Saison de porcs

de memoire-d-encrier

suivant
Rodney SaintÉloi Récitatif au pays des ombres
Extrait de la publication
Extrait de la publication
Récitatif au pays des ombres
Extrait de la publication
MîŝÉ É àÉ : VîîîÉ TûçôÉ MàûÉÉ É çôûÉûÉ : MàçÉ LàçÔ É DÔ à : 4 îÉŝÉ 2011 © Èîîôŝ MôîÉ ÉçîÉ, 2011
CààôàÉ àà ûîçàîô É BîîôèûÉ É AçîÉŝ àîôàÉŝ û QûÉç É BîîôèûÉ É AçîÉŝ Cààà Sàî-Èôî, RôÉY, 1963-Rçîàî àû àYŝ Éŝ ôÉŝ (PôŝîÉ) ISBN 978-2-923713-66-3(Papier) ISBN978-2-89712-125-9(PDF) ISBN978-2-923713-95-3(ePub) I. TîÉ.
PS8587.A288R42 2011 C841.54 C2011-941987-4PS9587.A288R42 2011
Nôûŝ Éçôàîŝŝôŝ, ôû ôŝ àçîîŝ îîô, àîÉ fiàçîèÉ û ôûÉÉÉ û Cààà à ÉÉîŝÉ û CôŝÉî Éŝ Aŝ ûCààà É û Fôŝ û îÉ û Cààà.
MôîÉ ÉçîÉ  1260, ûÉ BàÉ, ûÉàû 201  Môà, QûÉç,  H2S 1H9  T. : (514) 989-1491  Tç. : (514) 928-9217  îô@ÉôîÉÉçîÉ.çô  www.ÉôîÉÉçîÉ.çô
R é a l i s a t i o n d u f i c h i e r P D F : É d i t i o n s P r i s e d e p a r o l e
Extrait de la publication
Rodney Saint-Éloi
Récitatif au pays des ombres
Poésie
Extrait de la publication
Du même auteur
Récit
Hàî. KÉnÉ là !, Pàîŝ, MîçÉ Làô, 2010.
Poésie Gàffiîŝ OU l’àUOÉ, Pô-àû-PîçÉ, IîÉû II, 1989. VOYÉllÉŝ àUlÉŝ, Pô-àû-PîçÉ, Èîîôŝ MôîÉ, 1994. PîÉÉŝ ànOnYÉŝ, Pô-àû-PîçÉ, Èîîôŝ MôîÉ, 1994. CànîqUÉ ’Eà;, Càûx-É-Fôŝ (SûîŝŝÉ), Èîîôŝ Vwà, 1997 àççôà Éŝ ÉçÉŝ É Tîà, Pô-àû-PîçÉ, Èîîôŝ MôîÉ, 2001. J’àvàîŝ UnÉ vîllÉ ’ÉàU É ÉÉ É ’àçŝ-Én-çîÉl hÉUÉUx, Pô-àû-PîçÉ, Èîîôŝ MôîÉ, 1999.
Liérature pour la jeunesse MîàçlÉ BànànîÉ, àÉç GÉôÉŝ CàŝÉà É LôûîŝîàÉ Sàî-FÉûà, GàkkÉ, TôkYô, 2001. COnnàîŝ-U AîÈ CÈŝàîÉ ?(îôàîÉ-ÉûÉŝŝÉ), Pô-àû-PîçÉ, Èîîôŝ MôîÉ, çôÉçîô Éŝ ÉŝôàÉŝ çèÉŝ, 2001.
Anthologies Dîŝ Éŝ FOUŝ ’àOU : ànhOlOgîÉ ŝÉçèÉ/LOvÉŝ’ SwÉÉ NOhîngŝ : SÉçÉ AnhOlOgY, çôîŝîŝ à/ŝÉÉçÉ Y Pàûà CÉô Pà É RôÉY Sàî-Èôî, Môà, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2003. Pààîŝ-PààîŝO, Djàzz, MôÉûî, CôÉçîô Vôx, 2003. AnhOlOgîÉ É là lîÈàUÉ hàîÉnnÉ : Un ŝîèçlÉ É OÈŝîÉ, 1901-2001, GÉôÉŝ CàŝÉà, CàûÉ PîÉÉ, RôÉY Sàî-Èôî É LYôÉ Tôûîô (î.), Môà, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2003. NUl n’Éŝ UnÉ ïlÉ. Hàî SOlîàîÈ, RôÉY Sàî-Èôî É SàÉY Pà (î.), Môà, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2004. MOnÈàl vU à ŝÉŝ OèÉŝ, RôÉY Sàî-Èôî É Fàz BÉàî (î.), Môà, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2006. RÉFOnÉ Hàî ?, PîÉÉ BûÉàû, RôÉY Sàî-Èôî É LYôÉ Tôûîô (î.), Môà, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2010.
Extrait de la publication
QUÉlŝ qUÉ ŝOîÉn nOŝ îffÈÉnŝ nOUŝ ŝàUOnŝ QUÉ lÉ OnhÉU Éŝ OŝŝîlÉ Él Un ŝÈîŝÉ. Màôû Dàwîç
Il ÉxîŝÉ OUàn Éŝ OÉŝ É Éŝ OàngÉŝ CÈzànnÉ Énàn ’UnÉ ŝÉUlÉ àîn OUÉ l’àlîUÉ FÈçOnÉ É là ÉÉ là ÉllÉ vîgUÉU Éŝ Uîŝ MàîÉ UûàY
Extrait de la publication
Extrait de la publication
Pour rassembler les continents
LÉ ôèÉ Éŝ û çÉà ôû. I àà Éŝ çôîŝôŝ, àçî ’ôîzô àYŝ, çôàî É çÉî â êÉ àŝ Éŝ YÉûx àîŝ û ôÉÉû. JÉ àçÉ, É àçÉ àŝ ô Éà ’ôù àîŝŝÉ É ÉàîŝŝÉ Éŝ àîŝ.
PôŝîÉ É ’îÉçÉ ôû ŝîÉÉ îÉ Éŝ ôŝ àŝ ÉŝûÉŝ ôÉ Éŝ êÉŝ, Éŝ ôŝ ààôŝ, Éŝ ôŝ ŝôÉî, àî, ôîÉ, ôîŝÉàû, àî. LÉ àî : êÉ É àî-îÉ àŝ à ÉÉŝŝÉ û ôÉ.
Aûŝŝî ’Éxî : îÉû É àŝŝàÉ É ’Éî, çôÉ ô ôûÉ ûÉ ÉêÉ ŝû ’ôçà ôû ôî É çîÉ, àçôûî É ôÉ, îÉÉ Éŝ îÉŝ ôîàîÉŝ, êÉ ôûôûŝ Éôû, Éŝ îÉŝ àŝ Éŝ ŝôÉŝ, ôû àçÉ, çà à ôûÉ àÉ à ôîÉ.
RÉÉî àû àYŝ àà, àû àYŝ ê ôù ’àî ÉÉz-ôûŝ àÉç Éŝ ôÉŝ àŝ Éŝ ûÉŝ ÉŝôÉîÉŝ, ûîŝ Éàî àÉç ôîŝîô É àÔÉŝ, àŝ à çôûŝîô É ôû ŝÉîÉ ôàîûÉ, î ŝÉŝ î çÉîûÉ, î îçî î àîÉûŝ. JÉ É Éŝ â ûîÉ îÉ îÉŝ çôÉ à îÉÉ, îÉ Éŝîŝ, îÉ àôûŝ, àûà É ôèÉŝ É É çàŝôŝ ôû àÉ â îÉ É çœû É à ûîèÉÉ ’ÉàçÉ.
7
Extrait de la publication
JÉ àçÉ. JÉ àçÉ. LÉ ôèÉ Éŝ û çÉà ôû, ŝÉ àÉÉ, à àûÉ Éŝ à ôûÉ. L’ôîzô Éŝ àŝ É Éà û ôÉÉû. Dçôûî ûÉ çôŝÉ ôûçÉ É àèÉ : Éŝ ïÉŝ, î àû ŝÉ ŝîÉ â ôûÉ à É Éôŝ àfi É ôûôî àçÉ îÉÉ ôû çÉ à ÉÉ, àŝ É çîàî ûî ôffÉ àûx ôŝ É àûx çôŝÉŝ É çôÉôî û çà : ôÉ É YŝèÉ. Sûôû ’àçÉ. L’àçÉ ŝàûÉ É ôèÉ çôÉ É ŝôÉî ’.
8
Extrait de la publication
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin