Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Voyage au centre de la pensée

De
68 pages
Recueil de poésie vivant.
de magnifique témoignage.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Voyage au centre de la pensée Po è m e s d e L ou i s Rod i e r
V o y a g e a u c e n t r e D E L A P E N S É E
Lôûîs Rôdîé
V o y a g e a u c e n t r e D E L A P E N S É E
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Rôdîé, Lôûîs, 1981-Voyage au centre de la pensée : poèmes
 ISBN 978-2-923959-05-4  I. Tîé. PS8635.O34V69 2010 C841’.6 C2010-940250-2 PS9635.O34V69 2010
IfôGàphîé dés pàGés çôûvéûés é îÈîéûés : Pàîçk Chàpéîé (Lé Pàçhwôk Cômmûîçàîôs Gàphîqûés) Côéçîô : Màçé Débé Mîsé é pàGé : Màçé Débé Iûsàîô dé à pàGé çôûvéûé : « Œî élàmmÈ » hp://pîçéssGôh52.ûbôG.f/iés/2007/06/ôéîémlàmm.jpG Ekà Pàéî-AY 1998 Réçhéçhîsés dés îûsàîôs îÈîéûés : Déîs Pôûx é Càîé Làûîé
Là màîsô d’Èdîîô dÈsîé éméçîé ôûs és çôàbôàéûs â çéé pûbîçàîô.
Distribution : CôôpÈàîvé dé Dîffûsîô é dé Dîsîbûîô dû îvé (CDDL) www.cddl.qc.ca Côûîé : îfô@çdd.çà TÈÈçôpîé : 450-714-4236 TÈÈphôé : 450-714-4037 Sàs fàîs : 1-877-777-6024
Les Éditions Belle Feuille 68, Chémî S-AdÈ Sàî-Jéà-sû-Rîçhéîéû QûÈbéç J2W 2H6 TÈÈphôé : 450-348-1681 Côûîé : màçédébé@vîdéôô.çà
Dépôt légal :Bîbîôhèqûé é Açhîvés àîôàés dû QûÈbéç—2009  Bîbîôhèqûé é Açhîvés Cààdà—2009
Tôûs dôîs dé àdûçîô é d’àdàpàîô ÈsévÈs © Lés Édîîôs Béé Féûîé 2010 Lés dôîs d’àûéû é és dôîs dé épôdûçîô sô GÈÈs pà Côpîbéç Tôûés és démàdés dé épôdûçîô dôîvé êé àçhémîÈés â : Côpîbéç (épôdûçîô pàpîé) - (514) 288-1664 - (800) 717-2022 îçéçés@çôpîbéç.qç.çà
R E M E R C I E M E N T S
Jé îés â éméçîé és pésôés sûîvàés :
Denis Proulx et Claire Laurier, qûî m’ô àîdÈ â ôûvé dés îûsàîôs.
Michel Breton et Christine Barriellepôû à çôéçîô dés éxés é éûs pÈçîéûx çôséîs. Nathalie Desjardinspôû à môîvàîô qû’éé m’à dôÈé ài qûé jé pàvîéé â ’àbôûîssémé dé çé pôjé.