Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

Vous aimerez aussi

Rêve totalitaire de dieu l'amibe

de editions-prise-de-parole

Corbeaux en exil

de editions-prise-de-parole

Strip

de editions-prise-de-parole

suivant
T
R e f r a i n s
HERMÉNÉGILDECHIASSON
RefrainS A U TO P O RT R A I TIII
PIŝE dEparole Récits
AçÉŝ dàŝ É NôUvÉ-Oàîô, Éŝ Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ àppUîÉ Éŝ àUÉUŝ É Éŝ çàÉUŝ d’ÉxpÉŝŝîô É dÉ çUUÉ àÇàîŝÉŝ àU Cààdà, É pîvîgîà dÉŝ œUvÉŝ dÉ àçUÉ çôÉpôàîÉ.
Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ C.P. 550, SUdUy (Oàîô) Cààdà P3E 4R2 www.pîŝÉdÉpàôÉ.çà
NôUŝ Éçôàîŝŝôŝ ’àîdÉ îàçîèÉ dU gôUvÉÉÉ dU Cààdà pà ’ÉÉîŝÉ dU Fôdŝ dU îvÉ dU Cààdà (FLC), dU pôgàÉ DvÉôp-pÉÉ dÉŝ çôUàUŝ dÉ àgUÉ ôîçîÉÉ dÉ PàîôîÉ çààdîÉ, É dU CôŝÉî dÉŝ Aŝ dU Cààdà pôU ôŝ àçîvîŝ d’dîîô. Là àîŝô d’dîîô ÉÉçîÉ gàÉÉ É CôŝÉî dÉŝ Aŝ dÉ ’Oàîô É à VîÉ dU Gàd SUdUy dÉ ÉU àppUî fiàçîÉ.
RefrainS
Du même auteur
Poésie Solstices, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2009. Béatitudes, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2007, pîx Càpàî. Conversations2006 [1999], pîx dUBCF », , SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, « GôUvÉÉU gà. Parcours, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 2005. Répertoire, Tôîŝ-RîvîèÉŝ, Èçîŝ dÉŝ FôgÉŝ / Càî-ŝôUŝ-Éŝ-OÉàUx (FàçÉ), LÉ d ÉU, 2003. L’oiseau tatoué, Môà, Là çôUÉ çÉÉ, 2003. Émergences(dîîô dÉMourir à ScoudoucÉRapport sur l’état de mes illusions), Oàwà, Èdîîôŝ L’IÉîgÉ, « BCF », 2003 [1974] [1976]. Légendes,QUÉç, Èdîîôŝ J’àî vU, 2000. Actions, Môà, Èdîîôŝ Tàî d’Uîô, 2000. Brunante, Môà, Èdîîôŝ XYZ, 2000, pîx ÈôîzÉŝ. Climats, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1996. Miniatures, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 1995, pîx dÉ pôŝîÉ dÉŝ TÉàŝŝÉŝ Sàî-SUpîçÉ / EŝUàîÉ. Vermeer/Tôîŝ-RîvîèÉŝ, Èçîŝ dÉŝ FôgÉŝ, 1992., Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ Existences/Tôîŝ-RîvîèÉŝ, Èçîŝ dÉŝ FôgÉŝ, 1991., Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ Vous, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1991, pîx FàçÉ-AçàdîÉ. Prophéties, Môçô, Èdîîôŝ MîçÉ HÉy, 1986. Rapport sur l’état de mes illusions, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1976. Mourir à Scoudouc, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1974.
Théâtre Laurie ou la vie de galerie, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2013 [2001]. Pierre, Hélène & MichaelŝUîvî dÉCap Enragé, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2012. AvÉç LôUîŝ-DôîîqUÉ LàvîgÉ,Le cœur de la tempête, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2011. Le Christ est apparu au Gun Club, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2005. Aliénor, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1998. L’exil d’Alexa, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 1993.
En collaboration
L’événement Rimbaud, àvÉç Gàd LÉàç É CàUdÉ BÉàUŝôÉî, pôŝîÉ, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ /Tôîŝ-RîvîèÉŝ, Èçîŝ dÉŝ FôgÉŝ, 1991. Le tapis de GrandPré, àvÉç RjÉà AUçôî É JÉà-CàUdÉ TÉày, îUŝàÉU, Èdîîôŝ pdàgôgîqUÉŝ dÉ à NôUvÉÉ-ÈçôŝŝÉ, 1986, pîx FàçÉ-AçàdîÉ. L’antilivre, àvÉç JàçqUÉŝ SàvôîÉ É GîÉŝ SàvôîÉ, îUŝàÉU, Môçô, Èdîîôŝ dÉ ’ôîÉ àgàÉ, 1972.
HerménégildeCHiasson
R
e
fr
a
i
nS
a u to p o rt r a i tiii Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ SUdUy 2014
CôçÉpîô dÉ à pÉîèÉ dÉ çôUvÉUÉ : OîvîÉ LàŝŝÉ MîŝÉ É pàgÉŝ d’àpèŝ UÉ îdÉ ôîgîàÉ dÉ HÉgîdÉ Cîàŝŝô.
TôUŝ dôîŝ dÉ àdUçîô, dÉ ÉpôdUçîô É d’àdàpàîô ŝÉvŝ pôU ôUŝ pàyŝ. Ipî àU Cààdà.
Côpyîg © Oàwà, 2014 DîUŝîô àU Cààdà : Dîdîà
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada Cîàŝŝô, HÉgîdÉ, 1946-, àUÉU RÉàîŝ / HÉgîdÉ Cîàŝŝô. (AUôpôàî) PôèÉŝ É çîŝ É pôŝÉ. PUî É ôàŝ îpî(ŝ) É ÉçôîqUÉ(ŝ). ISBN 978-2-89423-918-6. – ISBN 978-2-89423-374-0 (pd ). – ISBN 978-2-89423-896-7 (ÉpU)
I. TîÉ. II. CôÉçîô : Cîàŝŝô, HÉgîdÉ, 1946-. AUôpôàî.
PS8555.H465R44 2014
C841’.54
ISBN 978-2-89423-918-6 (PàpîÉ) ISBN 978-2-89423-374-0 (PDF) ISBN 978-2-89423-896-7 (ÉPU)
C2013-908631-5 C2013-908632-3
Des fois, pensant à écrire un poème, je me répète une seule phrase : « Rien d’écrit. » Des fois, je la répète comme ça pendant des jours. GUy AŝÉàU
qu’estce que ça veut dire
jààîŝ jÉ É Uŝ çôÉ jàdîŝ qU’Éŝ-çÉ qUÉ Çà vÉU dîÉ É çîÉ ŝ’Éŝ çôU ŝU à É çÉ qU’î É à  É ô áÉ àŝÉÉ qUî Éàî dàŝ Éŝ çôîdôŝ qU’Éŝ-çÉ qUÉ Çà vÉU dîÉ Éŝ vÉîÉŝ ŝôUŝ à pÉàU àppàÉÉŝ çÉ qUÉ U ’àîvàîŝ pàŝ À dîÉ çÉ qUÉ U É dîŝàîŝ pôUà çÉ qUÉ U Éàîŝ dàŝ Éŝ àîŝ É çÉ Égàd Éîv dÉ ÉvÉU î É É vÉàî pÉŝôÉ À ’Éŝpî U É àîŝàîŝ qUÉ çîgÉ dÉŝ yÉUx ôUŝ çÉŝ jôUŝ À ôUÉ É ôd ôUÉŝ çÉŝ Uîŝ ŝàŝ ŝôÉî À çàçU ŝô dû É ŝà ÉŝUÉ qU’Éŝ-çÉ qUÉ Çà vÉU dîÉ pàôU ôù jÉ vàîŝ dŝôàîŝ É É ÉîÉÉ qUÉ Éŝ Uîŝ dÉŝ çÉvîÉŝ dàŝ Éŝ Uŝ É ô îÉ dÉŝU É U çô qU’Éŝ-çÉ qUÉ Çà vÉU dîÉ à vôîx qUî ŝ’àîÉ À à ôgUÉ à pŝÉçÉ ÉUîÉ À ô îŝU É ôî dàŝ ô pàyŝàgÉ qUî É ŝàîŝ ôUjôUŝ pàŝ
|7
qu’à cela ne tienne
ôUŝ îôŝ ŝU Éŝ ôUÉŝ îUŝ dÉ à àçàçÉ ôîgîÉÉ dîvŝ dÉ à pôpîÉ ô vîŝàgÉ dàŝ à vÉdUÉ à vôîx îpgÉ dÉ vÉ îpÉàÉŝ àU ŝîÉçÉ îpÉàÉŝ À ’ôŝçUî îpÉàÉŝ À à àîgUÉ É ôdÉ dîÉà À ôUvÉàU É UUÉ çôŝà ôŝ àîèÉŝ dÉ dîÉ ôÉ ŝôî É àÉÉ ôÉ ŝîÉçÉ pÉà qU’À çÉà É îÉÉ É ôdÉ ŝÉ pèÉ î ŝÉ çôôd À ŝô ôÉ ’îUŝîô d’É É àvàçÉ qU’À çÉà É îÉÉ ’çàÉÉ ôUŝ ôŝèdÉ ŝô pôôgÉÉ pvîŝîÉ qU’À çÉà É îÉÉ î và àîÉ Uî ÉçôÉ É É ôdÉ Éŝ À-àŝ
8 |
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin