Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 15,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Au coeur de la forêt

De
210 pages
Qui n’a pas rêvé de posséder une maison à la campagne et de vivre en harmonie avec la nature ? C’est dans cette atmosphère de dépaysement utopique que le destin des
personnages de ce roman, qui n’est pas sans cruauté, se croisent et se scellent.
Or la vie à la campagne est loin d’être de tout repos et la quête d’une vie en dehors du tissu banal de l’existence n’a rien à voir avec la réalité.
Paul et Gisèle l’apprendront à leurs dépens lorsqu’ils seront entraînés dans une suite d’évènements dont l’achat d’une maison de campagne n’est pas le moindre.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Zog

de marcel-broquet-la-nouvelle-edition

Le Québec et l'Irlande

de editions-du-septentrion

Noémie 04 - Les Sept Vérités

de les-editions-quebec-amerique

Au cœur de lA forêt
DianE GiguèRE
Au cœur de lA forêt Suivi dE : UnE jOuRnéE dans La viE dE mOnsiEuR BLOCh
LÉŝ ÉŝôàÉŝ É çÉ çî à ÛÉÉ fîçîfŝ, ôÛÉ ÉŝŝÉàçÉ àÉç Éŝ ÉŝôÉŝ ÉîŝàÉŝ ôÛ àyà Éîŝ É ŝàÛàî êÉ ÛÉ fôÛîÉ.
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada Giguère, Diane, 1937- [Romans. Extraits]  Au cœur de la forêt : roman ; suivi de, Une journée dans la vie de monsieur Bloch  (Collection la Mandragore)  ISBN 978-2-89726-146-7  ISBN NUMÉRIQUE 978-2-89726-147-4  I. Giguère, Diane, 1937- . Au cœur de la forêt. II. Giguère, Diane, 1937- Journée dans la vie de monsieur Bloch. III. Titre. IV. Collection : Collection La Mandragore. PS8513.I35A9 2014 C843'.54 C2014-941231-2 PS9513.I35A9 2014
Pour l’aide à la réalisation de son programme éditorial, l’éditeur remercie la Société de Développement des Entreprises Culturelles (SODEC), le Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres - gestion SODEC. L’éditeur remercie également le Gouvernement du Canada pour son aide en regard du programme du Fonds du livre du Canada.
Marcel Broquet Éditeur 351 Chemin Lac Millette, Saint-Sauveur (Québec) Canada J0R 1R6 Téléphone : 450 744-1236 marcel@marcelbroquet.com www.marcelbroquet.com Mise en page et conception de la couverture : Alejandro Natan Révision : Vicky Winkler Distribution : Messageries ADP* 2315, rue de la Province, Longueuil (Québec), Canada J4G 1G4 Tél. : 450 640-1237 - Téléc. : 450 674-6237 www.messageries-adp.com * filiale du Groupe Sogides inc. filiale du Groupe Livre Quebecor Media inc.
Distribution pour la France et le Benelux : DNM Distribution du Nouveau Monde 30, rue Gay-Lussac, 75005, Paris Tél. : 01 42 54 50 24 Fax : 01 43 54 39 15 Librairie du Québec 30, rue Gay-Lussac, 75005, Paris Tél. : 01 43 54 49 02 www.librairieduquebec.fr
Diffusion – Promotion : r.pipar@phoenix3alliance.com
e Dépôt légal : 3 trimestre 2014 Bibliothèque et Archives du Québec Bibliothèque et Archives Canada Bibliothèque nationale de France
Distribution pour la Suisse : Pour tous les autres pays: Diffusion Transat SA Marcel Broquet Éditeur Case postale 3625 351 Chemin Lac Millette, Saint-Sauveur CH-1211 Genève 3 (Québec) Canada J0R 1R6 Tél. : 41 22 342 77 40 Téléphone : 450 744-1236 Fax : 41 22 343 46 46 marcel@marcelbroquet.com transat@transatdiffusion.ch www.marcelbroquet.com
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction interdits sans l’accord de l’auteure et de l’éditeur.
PREMIÈRE PARTIE
Dans la nature sauvage
-1-
fî, îŝ ô ôÛ à ÉîÉ àîŝô É çààÉ Û’îŝ E çÉçàîÉ ÉÛîŝ ŝî ôÉŝ. Iŝ É ô îŝî Éŝ îZàîÉŝ àà É fîÉ ÉÛ çôî ŝÛ çÉÉ-çî. PàÛ É GîŝèÉ ô  ÛÉŝ. Iŝ ô ŝîŝ â à Éàîô É ŝÛççôÉ àÛ çàÉ ’ÛÉ îÉîÉ àîŝô Û’îŝ ŝÉ ŝÉàîÉ Û â ÉàÉ. Iŝ ’àîÉ àŝ êŝ â ÉÉ çÉ îŝÛÉ, çÉÛî ÉÉ àÛÉŝ, ’ÉôÛî ôÛ ÉÛ àôî àŝ É çôÙÉÛŝÉŝ ôàîôŝ. Là àîŝô Û’îŝ ô çôîŝîÉ Éŝ çôÉ ô î,clés en main.CôŝÛîÉ î y à ÉÛf àŝ, ÉÉ ’à ÉŝÛÉ àŝ  àîÉ É ’à ŝÛî àÛçÛÉ ÛŝÛÉ, ŝàÛf ôÛ Éŝ Ûŝ ô à ÉîÛÉ Éŝ â ÉfàîÉ É Éŝ îÉàÛ ô à ôÛÛÉ à  çôôÉ à à ÛîèÉ É É ŝôÉî, àîÉ àŝ ÉàÛ â ôî É ’ÉîÉÛ ôŝÛ’îŝ ŝô îŝ. I fàÛàî Éŝ çàÉ Û jôÛ àîŝ çÉ ’Éŝ àŝ ÛÉ îôî ôÛ ’îŝà. E ÉàçÉ, Éŝ çààŝ, Éŝ fàÛÉÛîŝ ŝô çôÉ ÉÛfŝ. Là àîŝô Éŝ ÉŝÉ fÉÉ à Ûà Û Éŝ ÉÛîŝ Û’ÉÉ à  çôŝÛîÉ à Éŝ AÛîçîÉŝ Ûî ’y ŝjôÛàîÉ ÛÉ ÛÉÛÉŝ ŝÉàîÉŝ à àÉ. LÉŝ àîŝ ŝÉàîÉ ÉçôÉ ôŝ ŝ’îŝ ’ààîÉ àŝ  Éôàŝ à Éŝ ÙÛÉŝ É çîàÉÉ. O ÉÛ É ôî Û ÉÛ àôÛ, àŝ É ŝàô, àŝ à çàÉ Éŝ àïÉŝ, àÛ çÉÉ Û î. QÛÉÛ’Û, Ûî ôÛ ÉÉ, Ûî ôàÉÉ, ŝ’Éôàî ŝàŝ ôÛÉ, Éà à îŝîô, àÉç Û ô àÛ àÛ çôî Éŝ èÉŝ. HÉÛÉÛŝÉÉ ÛÉ à àîŝô ’à àŝ Ù. DÉ ôÛŝ Éîŝ çÉÉŝ ôîŝ îîÛÉ É îÉÛ ôù à çîàÉÉ Éŝ ôÉ ôÛ fîàÉÉ
7
ŝÉ çôŝÛÉ ŝÛ àçÉ. CÉŝ ŝîÉŝ É îÉçÉ àÛàîÉ Û àŝŝÉ îàÉÛŝ ŝî GîŝèÉ É PàÛ ’ààîÉ àŝ àŝŝ àÛ ÉîÉ fî à àîŝô èŝ Û’îŝ É ô îŝ ôŝŝÉŝŝîô.
O çôîàî ÛÉ Éŝ ôîàîÉŝ ’ô Ûî Éŝ îÉÛ ÛÉ à ÉîÉ àÉç ’îÉîô ’y ÉÉî, çà îŝ ’ô îÉ Éô àÉç ÉÛ, îŝ ô ôÛ àîŝŝ àŝ à àîŝô : Éŝ êÉÉŝ ÉŝÛÉ ÉÛfŝ, Éŝ ŝôÛîÉŝ É ŝî ô à Û’îŝ ’ô ÉÛ-êÉ jààîŝ ŝÉî, Éŝ àôÛfÉŝ É Éŝ ôÉŝ É çàÉ Ûî ŝô ÉàçÉÉ É à àîÉ É PàÛ É É GîŝèÉ.
« RÉàÉ çôÉ çÉ çààî É à îÉ », î GîŝèÉ, Û ÉÛ àÉŝîÉ ôÛ É êÉ, çôÉ ŝî ÉÉ ààî ’îÉŝŝîô ’ÛŝÛÉ à àçÉ É ÛÉÛ’Û, É ôfîÉ ’Û àÉÛ çà Ûî ŝàî ŝî çÉŝ Éŝ ’ô àŝ  fôçŝ É ÉÉ. E ôÛÛôî ? GîŝèÉ ŝÉ É ÉàÉ. CôÉ ŝÉ fàî-î Û’îŝ ’àîÉ àŝ Éô àŝ ÉÛŝ ààÉŝ ôÛŝ çÉŝ ÉàÛ àîàÉŝ, çÉŝ àŝ É çÛî, çÉŝ jôîŝ çàÉàÛ É fÉÛÉ ôÛ É àîÉ É à ôÉ É àÉ ôÛÉ àŝ Éŝ îôîŝ É à çôôÉ É à çàÉ ?
L’ôîàÉÛ àŝ É ÛÉàÛ É à ÉZZàîÉ fôçîôÉ. IôŝŝîÉ É çîffÉ Éŝ ôçÛÉŝ, îŝ ŝô ôÛŝ É àÉà, É êÉ ÛÉ Éŝ îŝÛçîôŝ ôÛ É ŝçôÉ çôÛÉ àŝ Û Éŝ àçàŝ É à çàÉ Éŝ àïÉŝ ô à ôÉ-fÉêÉ ŝ’ôÛÉ ŝÛ Û àçô àyà ÛÉ ŝÛ É àç. C’Éŝ ŝàŝ ôÛÉ â Û’îŝ îŝààîÉ É ŝçôÉ ôÛ ôŝÉÉ Éŝ ôîÉŝ, ' ôÛ Éŝ ôîŝÉàÛ, à Ûî.
GîŝèÉ, îîÛÉ, fôÛîÉ àôÛ àŝ à àîŝô. Dàŝ Éŝ àôîÉŝ É à çÛîŝîÉ : Û ŝÉ É É É Û ŝÉ ’àî, É à çàôîÉ É Û îÉÛ, Éŝ ôÛŝŝÉŝ É àîÉ ÉçôÉ fàïçÉŝ, Éŝ îçÉŝ àîÉŝ, É à àîŝŝÉÉ, Éŝ ÉÉŝ â î É Éŝ ôçkŝ â îèÉ, ôÛ Û àŝŝôîÉ ’ôÛîŝ – î fàÛàî çôŝÛîÉ Û çààô É jàî ôÛ Éŝ ÉÉôŝÉ – ŝçîÉŝ, àÉàÛ, ôÛÉîŝ, fôÉÛŝÉ, ÉçÉÛŝÉ É Éŝ ôïÉŝ É àÉÉ ôÛ Éŝ ôÉÛ çôÛŝ, îŝ, ÛÉÉŝ É ôÛ çÉ ô ô à Éŝôî
8
ôÛ Éŝ ÉÛŝ ààÛ É ààîôŝ ÛÉ çÉŝŝîÉ ÛÉ àîŝô É çààÉ.
L’çà É ’ôîàÉÛ Éŝ â fàîÉ àîàîô, çÉ Ûî fàî çôîÉ â GîŝèÉ É â PàÛ ÛÉ çÉŝ Éŝ-â àîÉ èŝ çôôŝ, ŝôÛçîÉÛ É ÉÛ ŝà É ÉŝÉçÛÉÛ É à àÛÉ, ’ÛÉ àÛÉ Û’îŝ ô çôîŝî É àîŝŝÉ â ÉÉ-êÉ. Pàŝ É ÉàŝŝÉ, ŝî çÉ ’Éŝ Û ôÛ É ÉôÛŝÉ ÉàîÉ à Éŝ àÛàîŝÉŝ ÉÉŝ, àŝ É fÉÛŝ ŝîô çÉÉŝ Ûî ŝô ŝàÛàÉŝ, àÛŝŝî ŝàÛàÉŝ ÛÉ Éŝ fàôîŝîÉŝ É Éŝ ÉÛÉŝ Ûî ôÛŝŝÉ êÉ-êÉ àÛ îîÉÛ É àÉŝ, É àîôŝ Ûî ÉÛ îÉ Û çôà àçà. L’ÉŝàçÉ îçî, ’à àŝ  àà É à ÉÛÉ fÛ àîŝŝÉ îÉ É ŝ’àôÛî â ŝà ÛîŝÉ, àôàÉ É fÉÛŝ, Éŝ çÉ ŝàô É à îÉÉ çôŝ àÛ îÉŝ àî Éŝ ôÛŝŝÉŝ àÛ ô Û àç É çÉÉ îîàÉ ôÛÉ ô Û çôîî Éŝ ÉÛ, Û àî, ÛîŝÉ É Éçà Éŝ îçàÉŝ çôôÉŝ àçÉŝ ôÛçÉÉŝ É ôŝÉ. GîŝèÉ É PàÛ àÉÉ ÉÛ Éî ôàîÉ : èŝ É ÉÛ àçÉŝ É fôê ! BôÛÉàÛ, àÉŝ, îÉÉŝ ŝÉ ŝÉÉ Éŝ Ûŝ çôÉ Éŝ àÛÉŝ, ŝÉ îŝÛÉ ’ÉŝàçÉ àÛôÛ É à àîŝô. SÉÛŝ Éŝ îîÉÛ ÛîÉŝ ŝô àŝ à çÉ fôîàÉ à É à àÛÉ. DÉ Éîŝ ÛîŝŝÉàÛ àîÉÉ É ÉàÉçÉ Û à ààîŝ çôÛÉ É jôçŝ É É àç, Ûî ôÛÉ Û àÛÉ ÉŝàçÉ, àÛ-Éâ Û çôÛôî Ûî ÉŝçÉ jÛŝÛ’â ŝÉŝ îÉŝ.
« PôÛÛôî ô-îŝ ÉÛ ? » ŝÉ ÉàÉ ÉçôÉ GîŝèÉ ôÛ É fàîŝà ’îÉàîÉ Éŝ îÉŝ îçÛŝ àŝ É î É à àîŝô, Éŝ îôîŝ É à çôôÉ É à çàÉ Éŝ àïÉŝ ôù ’ô à à Éŝ ŝàçÉŝ É fÉÛŝ ŝçÉŝ É Éŝ ôÛÉŝ àîÉŝ É àffÉàŝ É É ÉÉÉŝ àÉç Éŝ Ûàŝ àŝ Éŝ çÉÉÛ. LÉŝ àôîÉŝ â ààçîÉ çôîÉÉÉ ’ÉàÛ É çôôÉ, Éŝ àŝôîŝ, É à ôîô àèŝ-àŝàÉ, îffÉÉŝ ŝôÉŝ É ŝàôôî É Éŝ ŝàôŝ àfÛŝ fàîÛŝ É SÛîŝŝÉ.
O îàî Û’î ô fàî ÛÉ çôî ŝÛ ÉÛ îÉ àŝŝÉ àŝ çÉÉ àîŝô, îÉ ÉçôÉ ààÉ, çôîàî-ô, É Ûî ŝÉ ÉÛÉ â àÉŝ Éŝ ôjÉŝ Û’îŝ ô àîŝŝŝ : Éŝ ôŝÉŝ É îŝîô àŝ à çàÉ Éŝ àïÉŝ É àŝ É ŝàô ; îŝ ŝ’y àŝŝÉyÉàîÉ ŝàŝ ôÛÉ ôÛ ÉàÉ, àÛ
9
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin