Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 8,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

suivant
1
« BECCá, jE Oîŝ ïlE. E M’áTTEnŝ páŝ CE ŝOî. » Ç’EŝT CE quE îT lE MOT quE DEán á COllé ŝu lE éfîgéáTEu CE MáTîn Máî. Un MOT gîFOnné à lá hâTE En TávEŝ ’un POŝT-îT, E ŝOn éCîTuE ŝEéE, ávEC un fEuTE nOî EŝŝéChé pîOChé ánŝ lE TîOî fOuE-TOuT E nOTE CuîŝînE, ET nOn ŝOn hábîTuEl BîC OugE à pOînTE ïnE. Apèŝ Má lOnguE jOunéE áu ECE POjECT, lE ThéâTE Où nOuŝ TáváîllOnŝ TOuŝ lEŝ Eux, j’EŝŝáîE ’Obéî à ŝEŝ înŝTuC-TîOnŝ. POu DEán, îl ŝ’ágîT ’unE péîOE E l’ánnéE ChágéE. áŝ EŝT l’épOquE Eŝ éClááTîOnŝ ’îMpôTŝ. DEán OîT bOuClE lE bîlán, EMplî unE OpéE ’ObŝCuŝ OCuMEnTŝ, lE TOuT à TEMpŝ pOu lá éClááTîOn u MOîŝ ’ávîl. áîŝ DEán ŝ’épánOuîT áu Cœu Eŝ áŝTEînTEŝ MulTîplEŝ – îl MOnTE lE MEîllEu E luî-MêME En CETTE péîOE îCîlE. Oî, jE nE ŝuvîváîŝ páŝ un ŝEul jOu áu pOŝTE E îECTEu ïnánCîE. Én épîT Eŝ înŝTuCTîOnŝ E DEán, jE luTTE COnTE lE ŝOMMEîl, ME TOunánT ET ME ETOunánT ánŝ lE lîT. On Egá TOMbE ŝu ŝá TáblE E nuîT, puîŝ ŝu lá MîEnnE. Lá ŝîEnnE EŝT pEŝquE vîE – unE láMpE E buEáu pEnChéE à l’ánglE ExáCT pEMETTánT ’éCláîE lá fEuîllE E CálCul qu’îl á EMpOTéE ávEC luî ánŝ lE lîT. IŝOlé ánŝ ŝOn áCîE înOxyáblE, un áîO-évEîl ClîgnE ’un ŝálE œîl E ŝEŝ ChîFEŝ OugEŝ.
9
Coup de folie sur Manhattan !
á TáblE E nuîT EŝT un pEu pluŝ, îŝOnŝ, ChágéE. JE éTEŝTE EMETTE MOn évEîl à l’hEuE ápèŝ unE COupuE ’élECTîCîTé ET OublîE TOujOuŝ E EMpláCE lEŝ pîlEŝ pOu évîTE qu’îl nE CEŝŝE E fOnCTîOnnE. DOnC, jE COMpTE ŝu l’áláME E MOn TéléphOnE pOTáblE pOu ME évEîllE. LE ChágEu E MOn TéléphOnE EŝT EMMêlé ŝu Má TáblE E nuîT, ŝ’EnOulánT áuTOu ’unE láMpE, quáTE bOuquînŝ, un TubE E CèME pOu lEŝ Máînŝ, un vEE ŝálE, unE bOuClE ’OEîllE égáéE ET ŝépáéE à TOuT jáMáîŝ E ŝá páTEnáîE, un CánET, un ŝTylO-ŝOuvEnî E lá ŝTáTuE E lá lîbETé áChánT BÉÇÇA En lETTEŝ páîllETéEŝ, un pETîT lápîn En pEluChE (CáEáu ’unE COllèguE E bOulOT un jOu Où j’éTáîŝ E Tèŝ MáuváîŝE huMEu). E MánquEnT quE lá pEîx ET lE pOîîE E lá COMpTînE. Ôuáîŝ. ÇOMMEnT DEán ET MOî nOuŝ ŝuppOTOnŝ-nOuŝ Epuîŝ TOîŝ ánŝ ET EMî ? ÇElá, pEŝOnnE nE lE COMpEn. J’ExplîquE TOujOuŝ à MOn EnTOuágE quE lEŝ OppOŝéŝ ŝ’áTTîEnT, Máîŝ jE nE COîŝ páŝ êTE Tèŝ COnváînCánTE. J’áî páŝŝé lá MájEuE páTîE E lá nuîT à ChEChE unE pOŝî-TîOn COnfOTáblE ET à OnnE Eŝ COupŝ E pOîng ánŝ MOn OEîllE. JE nE ME áppEllE MêME páŝ quán j’áî OMî ŝEulE ánŝ nOTE lîT pOu lá EnîèE fOîŝ. Ôu páŝ OMî, COMME CElá ŝEá pEuT-êTE lE Cáŝ áujOu’huî. JE n’áî CEŝŝé E ME évEîllE ET áî COnŝáCé unE lOnguE páTîE E lá nuîT à ïxE lE évEîl E DEán, OnT lEŝ ChîFEŝ OugEŝ ME EgáEnT ’un œîl TOvE. A 2 hEuEŝ u MáTîn, jE ME pEŝCîŝ unE OŝE ’ugEnCE E ChOCOláT ET M’áuTOîŝE lEŝ TOîŝ EnîèEŝ COTTEŝ u Cœu géánT GOîvá quE jE ME ŝuîŝ OFET pOu lá SáînT-VálEnTîn. J’áî juŝTîïé CETTE fOlîE En áTTEnánT lE 15 févîE pOu l’áChETE ET bénéïCîE Eŝ pOMOTîOnŝ u lEnEMáîn. JE ŝuîŝ CETáînE quE DEán ŝE ŝEáîT MOnTé ïE E MOn ŝEnŝ E l’épágnE, ŝ’îl l’áváîT EMáqué. LE páuvE gáçOn á éTé TEllEMEnT ébOé pá ŝEŝ OblîgáTîOnŝ áu ECE quE, pEŝquE TOîŝ ŝEMáînEŝ
10
Coup de folie sur Manhattan !
pluŝ TôT, ChOCOláT ET SáînT-VálEnTîn luî ŝOnT COMplèTEMEnT ŝOTîŝ E l’EŝpîT. A 5 hEuEŝ u MáT, j’ábánOnnE l’îéE E OMî. JE ME OuChE, EnïlE un pánTálOn nOî ET ExTáîŝ MOn pull lE pluŝ Cháu E lá pluŝ háuTE éTágèE u pláCá E nOTE CháMbE. LE CálEnîE péTEn quE lE pînTEMpŝ EŝT áîvé, Máîŝ lá MéTéO n’EŝT páŝ EnCOE áu EnEz-vOuŝ. Lá TEMpéáTuE EŝT TOMbéE bîEn En EŝŝOuŝ E zéO, ET Eŝ MOTTEŝ E nEîgE ŝálE ŝ’áCCOChEnT EnCOE áux EnOîTŝ Où lE ŝOlEîl n’áTTEînT páŝ lEŝ TOTTOîŝ, ŝOuvEnîŝ ’unE ChuTE E nEîgE TáîvE. LE CálME ègnE ánŝ lEŝ uEŝ, u MOînŝ ŝElOn lEŝ CîTèEŝ E ánháTTán. Dánŝ GEEnwîCh VîllágE, jE fáîŝ unE hálTE pOu áChETE Eux gObElETŝ E Cáfé, lEŝ pluŝ gánŝ quE jE puîŝŝE TOuvE. J’áîvE áu ThéâTE à 6 hEuEŝ, hEuEuŝE E pOŝŝéE Má pOpE Clé pOu Ouvî lEŝ buEáux. Lá luMîèE EŝT álluMéE ánŝ lE buEáu E DEán. SOn buEáu EŝT îMMáCulé – páŝ un POŝT-îT nE TánE. Au CEnTE EŝT îŝpOŝé un blOC E fEuîllEŝ vîEgEŝ, ánqué ’un unîquE ŝTylO OugE éCápuChOnné. A pOTéE u TéléphOnE, lá MáChînE à CálCulE áTTEn, TEl un bOn pETîT ŝOláT à l’áppEl u MáTîn. Én bEf, DEán á û ŝ’ábŝEnTE pOu unE MînuTE Ou Eux. SOn ExîŝTEnCE páfáîTEMEnT OgánîŝéE nE ŝE láîŝŝE páŝ TOu-blE, MêME pá unE nuîT COnŝáCéE à ŝ’uŝE lEŝ yEux ŝu Eŝ ChîFEŝ. JE pOŝE unE TáŝŝE E Cáfé ŝu ŝOn buEáu ET EŝŝînE ávEC lE ŝTylO OugE un Cœu géánT ŝu lE blOC E pápîE ET un BTOuT En vOluTEŝ En guîŝE E ŝîgnáTuE. On pOpE buEáu ŝE ŝîTuE pluŝ lOîn ánŝ lE COulOî. Il EŝT áuŝŝî bEáuCOup pluŝ pETîT quE CEluî E DEán – ápèŝ TOuT, îl EŝT lE îECTEu ïnánCîE, ET MOî jE ŝuîŝ lá ŝîMplE pETîTE COnŝEîllèE áMáTugîquE. ÉT DEán EŝT EnTé áu ECE Eux ánŝ ávánT MOî. ÉvîEMMEnT, lá TáîllE E MOn buEáu M’îMpOTE pEu.
11
Coup de folie sur Manhattan !
OMbE E gEnŝ OCCupánT lE MêME pOŝTE quE MOî TáváîllEnT ánŝ Eŝ buEáux ánOnyMEŝ, à pOTéE ’OEîllE Eŝ hulE-MEnTŝ u îECTEu áTîŝTîquE E lEu TOupE. J’áî unE ChánCE înCOyáblE ’ávOî éCOChé CE jOb ŝîx MOîŝ pluŝ TôT : On COMpTE pEuT-êTE CEnT pOŝTEŝ E COnŝEîllE En áMáTugîE ánŝ TOuT lE páyŝ. BEáuCOup E ThéâTEŝ nE jOuîŝŝEnT páŝ E lá ŝánTé ïnánCîèE ŝuŝánTE pOu EMbáuChE un îplôMé E l’unîvEŝîTé OnT lE ôlE COnŝîŝTE à pOCuE un ŝOuTîEn lîTTéáîE à CháCun E lEu ŝpECTáClE. D’áîllEuŝ, ŝî MOn buEáu éTáîT E lá TáîllE E CEluî E DEán, jE COulEáîŝ ŝOuŝ lá págáîllE. A l’îMágE E nOTE înTéîEu, MOn EŝpáCE pOfEŝŝîOnnEl EŝT TOuT lE COnTáîE E CEluî E DEán. L’unîquE fáuTEuîl EŝTîné áux vîŝîTEuŝ îŝpááT ŝOuŝ unE háuTE pîlE ’álbuMŝ, Eŝ vOluMEŝ áux îlluŝTáTîOnŝ luxuEuŝEŝ quE j’áî fEuîllETéŝ lá ŝEMáînE péCéEnTE, pOu înîTîE lEŝ áCTEuŝ Eŝ pîèCEŝ En un áCTE E SáM ShEpá quE nOuŝ állOnŝ bîEnTôT péŝEnTE à lá bEáuTé înquîéTánTE u Su-ÔuEŝT áMéîCáîn. UnE OuzáînE E bOTEŝ En CáTOn ŝ’épápîllEnT ŝu lE ŝOl, CháCunE EMplîE E ŝOuvEnîŝ E pîèCEŝ E ThéâTE, EŝTînéŝ à ExplîquE lá ŝîgnîï-CáTîOn páfOîŝ OpáquE Eŝ MOTŝ E îvEŝ áuTEuŝ áMáTîquEŝ. LE TáblEáu áu-Eŝŝuŝ E MOn buEáu, COuvET E nOTEŝ ET áuTEŝ ŝOuvEnîŝ, péŝEnTE un éŝOE ŝîMîláîE. J’áîME lá pláquE ’îMMáTîCuláTîOn MînîáTuE E ÇálîfOnîE ŝu láquEllE MOn nOM ŝ’înŝCîT En lETTEŝ blEu MáînE. OTE pEŝOnnEllE : înŝéE lE lOng éCîT EnnuyEux éTáîllánT l’înŝîŝTánCE E Má MèE à vOulOî quE ŝá ïllE unîquE EvîEnnE vîvE ánŝ lá bEllE vîllE EnŝOlEîlléE E Sán DîEgO. InŝéE lE éCîT EnCOE pluŝ lOng ET pluŝ EnnuyEux COnCEnánT Má éTEMînáTîOn à MáînTEnî un COnTînEnT EnTîE EnTE Má MèE ET MOî – ánŝ nOTE înTéêT à TOuTEŝ Eux. JE ŝECOuE lá TêTE ET ŝOuîŝ EvánT lEŝ pOTE-bOnhEu áppOTéŝ E EŝTáuánTŝ ChînOîŝ, lEŝ bánEŝ
12
Coup de folie sur Manhattan !
EŝŝînéEŝ éCOupéEŝ ánŝ lEŝ jOunáux, lEŝ TîTEŝ ŝCánálEux ’áTîClEŝ îMpîMéŝ ŝu înTEnET. On buEáu luî áuŝŝî EŝT COuvET E pápîEŝ. UnE EMî-OuzáînE E CánETŝ ŝOnT pîŝ En ŝánwîCh ánŝ Eŝ CláŝŝEuŝ, Eŝ ChEMîŝEŝ CáTOnnéEŝ ET Eŝ TExTEŝ E pîèCEŝ. J’áî ŝáCîïé áu MOînŝ vîngT ŝTylOŝ áu CháOŝ. Lá plupáT MáquEnT Eŝ págEŝ à MEŝ yEux ’unE îMpOTánCE vîTálE, Eŝ págEŝ áuxquEllEŝ jE ETOunEáî, C’EŝT CETáîn…, un jOu pOCháîn. ÇE MáElŝTöM EŝT ánCé pá unE pîlE E MánuŝCîTŝ, Eŝ pîèCEŝ EnvOyéEŝ pá Eŝ áMáTugEŝ plEînŝ ’EŝpOî, îgnOánT lEŝ èglEŝ ŝTîCTEŝ u ECE îMpOŝánT lá ŝOuMîŝŝîOn Eŝ TExTEŝ pá l’înTEMéîáîE ’ágEnTŝ lîTTéáîEŝ. Ôuî, nOuŝ ávOnŝ Eŝ èglEŝ ŝTîCTEŝ, Máîŝ jE lîŝ quán MêME CháquE MánuŝCîT Eçu. ÇOMME TOuŝ lEŝ COnŝEîllEŝ En áMá-TugîE E Má COnnáîŝŝánCE, jE êvE u jOu Où jE éCOuvîáî lá pluŝ bîllánTE Eŝ nOuvEllEŝ pîèCEŝ u ThéâTE áMéîCáîn. JE vîŝ áuŝŝî ánŝ lá TEEu puE E áTE lá pOCháînE pîèCE à ŝuCCèŝ, E nE páŝ l’ávOî luE, TOuT bêTEMEnT páCE quE ŝOn áuTEu EfuŝE E ŝE plîE áux èglEŝ îîOTEŝ COnCEnánT COEŝ-pOnánCE, áFánChîŝŝEMEnT ET EpéŝEnTáTîOn pá un ágEnT. îxánT lE fOuîllîŝ ŝu MOn buEáu, jE ME éCOnfOTE à l’îéE quE lá TánquîllîTé E l’áubE M’OFE unE ChánCE E puîŝE ánŝ lá pîlE. J’áválE unE bOnnE áŝáE E Cáfé pOu ME OnnE Eŝ fOCEŝ ET ME pépáE à unE ŝéîEuŝE lECTuE. Lá pEnŝéE E DEán ME TávEŝE unE bOnnE EMî-OuzáînE E fOîŝ, Máîŝ jE M’OblîgE à EŝTE à MOn buEáu. Il vîEná ME TOuvE lOŝqu’îl vOuá EpEnE ŝOn ŝOuE ET éMEgEá u éálE Eŝ buEáux, ŝállEŝ E épéTîTîOn ET pláCáŝ u ECE. Il ME TOuvE TOujOuŝ. UnE hEuE pluŝ Tá, j’áî élîMîné quáTE pîèCEŝ E lá lîŝTE E nOŝ ŝuCCèŝ pOTEnTîElŝ. ÇháCunE péŝEnTE un éCuEîl îFé-EnT. L’unE EŝT éîgéE EnTîèEMEnT En fánçáîŝ – E MánîèE
13
Coup de folie sur Manhattan !
généálE nOŝ ŝpECTáTEuŝ pOfEŝŝEnT lE éŝî ’Ouvî lEuŝ EŝpîTŝ ET E éCOuvî Eŝ CulTuEŝ îFéEnTEŝ, Máîŝ MOnTE un ŝpECTáClE EnTîE ánŝ unE lánguE éTángèE ŝEáîT ŝánŝ OuTE Exágéé. UnE áuTE ŝE jOuE ánŝ lá nuîTé TOTálE – jE lE épèTE, nOuŝ ŝOMMEŝ pêTŝ à pEnE Eŝ îŝquEŝ, Máîŝ n’ávOnŝ áuCun éŝî E EvEnî lE EnîE ŝpECTáClE COquîn à lá MOE. L’un Eŝ TExTEŝ EŝT pEuT-êTE lá MEîllEuE pîèCE u ŝîèClE, Máîŝ ŝ’éTálE ŝu u pápîE ’un fuChŝîá bîllánT (lE pluŝ ápTE à áTTîE MOn áTTEnTîOn, j’îMágînE) ET lEŝ éplîquEŝ E CháquE pEŝOnnágE ŝOnT îMpîMéEŝ ánŝ Eŝ pOlîCEŝ E CááCTèEŝ îFéEnTEŝ, îMpOŝŝîblEŝ à éChîFE. JE EnOnCE à áFOnTE TánT E îCulTéŝ. QuánT à lá quáTîèME pîèCE, îl ŝ’ágîT ’unE COMéîE MuŝîCálE gáîE ET légèE, TáîTánT E zOOphîlîE, înCEŝTE ET péOphîlîE. LE ŝOuvEnî ERentTOTTE ánŝ Má TêTE. ÇETTE COMéîE MuŝîCálE TáîTánT E épEnánCE à lá OguE, ŝîá ET áuTEŝ náCOTîquEŝ En vOguE áváîT éuŝŝî à éCOChE un PulîTzE ET un Ony. áîŝ jE nE nOuŝ îMágînE páŝ MOnTE un nOuvEáu ŝpECTáClE áuŝŝî ŝOMbE. D’áîllEuŝ, nOuŝ nE pOgáMMOnŝ páŝ E COMéîEŝ MuŝîCálEŝ. Du MOînŝ, nOuŝ nE l’ávOnŝ EnCOE jáMáîŝ fáîT. J’áválE unE gOgéE E MOn Cáfé à péŝEnT TîèE ET ME ECulE ŝu MOn ŝîègE En ME MáŝŝánT lá nuquE. PEuT-êTE lE jOu n’EŝT-îl páŝ pOpîCE à énîChE lá pElE áE. JE M’éTîE ET éCîE E ETOunE ánŝ lE buEáu E DEán. LE páuvE, îl OîT êTE EnCOE pluŝ épuîŝé quE MOî. áîŝ jE n’áî páŝ lE TEMpŝ E bOugE quE MOn OînáTEu TînTE, ME pévEnánT E l’áîvéE ’un Máîl. JE gîMáCE à lá vuE u nOuvEáu MEŝŝágE. JE nE ECOnnáîŝ páŝ l’ExpéîTEu –EláînE.háCOuT@pláyláw.COM. InTîguéE, jE ClîquE ŝu l’îCônE quî ClîgnOTE. Chère mademoiselle Morris… Regret de vous informer… les droits deCrystal Dreams, d’Evan Morton,
14
Coup de folie sur Manhattan !
ne sont pas actuellement disponibles… action en justice inévitable… copyright… regrette tout inconvénient… Sincèrement, Elaine Harcourt, avocat.
OuT lE Cáfé quE j’áî áválé ŝE áMáŝŝE En unE bOulE áCîE ánŝ MOn EŝTOMáC. JE ME fOCE à ElîE lE Máîl, M’áêTánT ŝu CháquE MOT. IMpOŝŝîblE qu’un TuC páEîl M’áîvE. Crystal DreamsEŝT lá pOCháînE pîèCE pOgáMMéE ánŝ nOTE CálEnîE. Ouŝ ŝOMMEŝ CEnŝéŝ COMMEnCE lEŝ áuî-TîOnŝ ánŝ îx jOuŝ ET lá pîèCE OîT ébuTE En Máî. DEpuîŝ un án, lE ECE ŝE gágáîŝE áu ŝujET ECrystal Dreams, péŝEnTánT l’œuvE COMME lá nOuvEllE pîèCE bîllánTE ’Éván OTOn, l’un Eŝ pluŝ COuágEux jEunEŝ áuTEuŝ áMéîCáînŝ. Hál BEnŝOn, nOTE îECTEu áTîŝTîquE ET MOn bOŝŝ îECT, á éTé TEllEMEnT éTé EMbállé pá lE TExTE qu’îl á vOulu lE METTE En ŝCènE luî-MêME. Én pluŝ E ŝEŝ TâChEŝ E îECTEu áTîŝ-TîquE, îl nE îîgE qu’unE pîèCE pá ŝáîŝOn. Il ŝ’EŝT éCîé pOu Crystal Dreamsà CáuŝE E lá COnTOvEŝE EnTOuánT lá pîèCE. Crystal DreamsEŝT Tîé u jOunál ’unE éTuîánTE quî, îl y á quáTE ánŝ, ŝ’EŝT láîŝŝéE MOuî E fáîM áïn E pOTEŝTE COnTE l’EMpîŝOnnEMEnT E ŝOn áMánT, áCCuŝé E vEnE E lá MéTháMphéTáMînE. SOn EMpîŝOnnEMEnT ŝ’EŝT pá lá ŝuîTE ávéé ávOî éTé MánîgánCé pá un pOCuEu COOMpu. A l’épOquE, lá uMEu áváîT COuu quE C’éTáîT Éván OTOn – l’áMánT – quî Epuîŝ ŝá pîŝOn áváîT EnCOuágé l’áCTîOn áîCálE E lá ïllE, luî éCîvánT E lOnguEŝ lETTEŝ pOu luî ExplîquE l’înjuŝTîCE E lá ŝOCîéTé ET luî fáîE COîE qu’EllE ŝEulE áváîT lE pOuvOî E lE ŝáuvE, E EOnnE un ŝEnŝ à ŝá vîE. Dèŝ quE OTOn áváîT éTé lîbéé, Hál ŝ’éTáîT Enu En lOîE pOu lE EnCOnTE. DuánT pluŝîEuŝ ŝEMáînEŝ, Hál áváîT ébáTTu Eŝ MéîTEŝ u ChEf-’œuvE E OTOn. POu ïnálEMEnT COnCluE quE lE TypE n’éTáîT páŝ un áŝŝáŝŝîn. ÇE
15
Coup de folie sur Manhattan !
n’éTáîT qu’un áTîŝTE. Un áTîŝTE quî éŝîáîT éŝEŝpééMEnT vOî ŝá pîèCE MOnTéE pá lE ECE. Un áTîŝTE quî ŝáváîT MánîpulE lá pEŝŝE pOu METTE ŝOn Táváîl En válEu. Un áTîŝTE Oué u pOuvOî E pOpulŝE un ŝpECTáClE u ECE En pEMîèE págE Eŝ jOunáux, MêME ánŝ unE vîllE bláŝéE COMME Ew YOk. Hál áváîT áCCEpTé E pOuîE ET METTE En ŝCènECrystal Dreams. LOŝ E Má pEMîèE ŝEMáînE áu ECE, Hál M’áváîT ávOué quE OTOn luî OnnáîT lá Cháî E pOulE – îl égágEáîT TOp ’înTEnŝîTé. ÉTE éŝîgnéE înTEMéîáîE pîvîlégîéE E CET áuTEu îCîlE áváîT fáîT páTîE E MOn bápTêME u fEu E COnŝEîllèE En áMáTugîE. UnE gánE páTîE E MOn Táváîl álláîT COnŝîŝTE à COOOnnE lEŝ MOîïCáTîOnŝ înŝpîéEŝ pá lEŝ épéTîTîOnŝ, géE lEŝ EgO E CháCun Eŝ áTîŝTEŝ. OTOn EpéŝEnTáîT un éï, Máîŝ un COnŝEîllE En áMáTugîE ébuTánT En TîEáîT unE gánE ExpéîEnCE. Héláŝ, jE nE bénéïCîEáî jáMáîŝ E CETTE ExpéîEnCE, pOu CáuŝE E báTáîllE juîîquE. JE Elîŝ lE Máîl, CETTE fOîŝ En lîŝánT áuŝŝî EnTE lEŝ lîgnEŝ. Lá fáMîllE E l’éTuîánTE á ŝûEMEnT áTTáqué Éván OTOn En juŝTîCE. Un OCuMEnT áTTáChé áCCOMpágnE lE MEŝŝágE ’ÉláînE HáCOuT. JE l’OuvE, ET un OCuMEnT légál ŝ’áChE ŝu MOn éCán, OnT CháquE lîgnE ébuTE pá un ChîFE álîgné à gáuChE. Eŝ yEux ŝáuTEnT îECTEMEnT áu TîTE u OCuMEnT : « Ais d’iNterdictioN temoraire ». JE ŝuvOlE lE jágOn juîîquE. JE nE COMpEnŝ páŝ TOuŝ lEŝ TEMEŝ, Máîŝ lE ŝEnŝ généál EŝT Cláî : lá COu E juŝTîCE u îŝTîCT ŝu E Ew YOk înTEîT à quîCOnquE E MOnTECrystal Dreams, TánT quE lE COnîT COnCEnánT lEŝ OîTŝ nE ŝEá páŝ éŝOlu. J’áî lá náuŝéE. LEŝ áuîTîOnŝ ŝOnT CEnŝéEŝ ébuTE ánŝdix jours. J’áî éjà COnŝáCé Eŝ ŝEMáînEŝ E EChEChEŝ à lá pîèCE, áu ŝujET E
16
Coup de folie sur Manhattan !
lá OguE, Eŝ pOCuEuŝ ágîŝŝánT ánŝ l’îllégálîTé ET E lá EláTîOn pEŝOnnEllE îCîlE ŝánŝ OuTE áu Cœu E lá pîèCE. áîŝ OublîOnŝ MOn jOb. ÔublîOnŝ lEŝ TEChnîCîEnŝ quî OnT éálîŝé lEŝ MáquETTEŝ Eŝ éCOŝ, Eŝŝîné lEŝ COŝTuMEŝ, COnçu Eŝ éCláîágEŝ. ÔublîOnŝ lEŝ áCTEuŝ quî OnT épéTé Eŝ MOnOlOguEŝ pOu l’áuîTîOn ŝuîTE à l’ánnOnCE u ŝpECTáClE. Un TOu béánT ŝ’OuvE ŝOuáîn ánŝ nOTE pOgáMMáTîOn. Un TOu quî OîT êTE îMMéîáTEMEnT bOuChé. JE ïxE lEŝ quáTE TExTEŝ EjETéŝ CE MáTîn. RîEn là quî puîŝŝE êTE ŝáuvé. ÉT En véîTé lEŝ áuTEŝ TExTEŝ nOn ŝOllîCîTéŝ péŝEnTŝ ŝu MOn buEáu îŝquEnT fOT E ïguE ánŝ lá MêME CáTé-gOîE – bOnŝ à jETE ! JE M’EMpáE u TéléphOnE ET TápE lEŝ quáTE ChîFEŝ u pOŝTE E MOn áŝŝîŝTánTE, JEnnîfE Dávîŝ. — SáluT ! épOn-EllE. SOn TOn jOyEux ŝE ŝîTuE à l’ExáCT OppOŝé E l’ángOîŝŝE quî ME TO lE vEnTE. — … J’îgnOáîŝ quE Tu éTáîŝ áîvéE ! u pEux vEnî juŝTE unE MînuTE ? J’îgnOE ŝá quEŝTîOn. — Hál EŝT áîvé ? LE buEáu E JEnn EŝT ŝîTué ánŝ un EŝpáCE qu’EllE páTágE ávEC nOTE ChEf E buEáu MulTîTâChE ET Eux ŝTágîáîEŝ. ÉllE ŝE TOuvE áînŝî COMMOéMEnT à pOTéE Eŝ Cîŝ u îECTEu áTîŝTîquE u ECE. — Il EŝT là, îT-EllE, un pEu TOubléE pá Má quEŝTîOn, Máîŝ îl EŝT En éunîOn. Dánŝ lá gánE ŝállE E COnféEnCEŝ. — ZuT ! — JE pEux T’áîE ? JE ŝECOuE lá TêTE, OublîánT qu’EllE nE pEuT páŝ ME vOî. JE váîŝ EvOî înTEOMpE lá éunîOn. Hál OîT áppEnE lá MáuváîŝE nOuvEllE ŝánŝ éláî.
17
Coup de folie sur Manhattan !
JE ME áppEllE Enïn quE jE Oîŝ M’ExpîME pá Eŝ MOTŝ. — On, îŝ-jE. Puîŝ jE ME áppEllE áuŝŝî qu’EllE M’á EMáné E páŝŝE ánŝ ŝOn buEáu. — J’áîvE ánŝ unE ŝECOnE. Apèŝ ávOî áCCOChé, j’EŝŝuîE MEŝ Máînŝ MOîTEŝ ŝu MEŝ vêTEMEnTŝ. On Cœu COgnE COMME ŝî jE vEnáîŝ E COuî îx kîlOMèTEŝ. JE páŝŝE MEŝ OîgTŝ ánŝ MEŝ ChEvEux ET EnTOTîllE ’un gEŝTE MáChînál lEuŝ bOuClEŝ înîŝCîplînéEŝ En un ChîgnOn lâChE ŝu lá nuquE. QuElquEŝ ChEvEux Oux ŝ’áCCOChEnT à MEŝ Máînŝ ; jE lEŝ láîŝŝE TOMbE ánŝ lá pOubEllE ET M’OblîgE à ME CálME En EŝpîánT à fOn ávánT E fánChî lá pOTE E MOn buEáu. JE jETTE un COup ’œîl En îECTîOn u buEáu E DEán. Lá luMîèE EŝT álluMéE ET lá pOTE OuvETE. Én M’áppOChánT, jE éCOuvE quE lá TáŝŝE E Cáfé épOŝéE pluŝ TôT EŝT TOujOuŝ ŝu lE COîn E ŝOn buEáu. On Cœu báT EnCOE pluŝ fOT, ŝî C’EŝT pOŝŝîblE. Ôù EŝT-îl ? L’înquîéTuE ŝ’înïlTE ánŝ MEŝ nEfŝ à vîf. JE pîvOTE ŝu MEŝ TálOnŝ ET ME hâTE vEŝ l’EŝpáCE buEáu. JEnn EŝT EbOuT pèŝ u ŝîEn, ŝá pOpE ánxîéTé éfOMánT ŝOn ŝOuîE En unE gîMáCE OulOuEuŝE. SOn ExpEŝŝîOn OFE un vîf COnTáŝTE ávEC lá gáîETé E lá pEuChE quî nOuŝ ïxE Epuîŝ ŝOn éCOnOMîŝEu ’éCán. JEnn înClînE lá TêTE, EŝŝEMblánT éTángEMEnT à lá pEuChE. — u váŝ bîEn ? JE ŝECOuE lá TêTE, ŝánŝ épOnE. — u áŝ vu DEán ? — Páŝ Epuîŝ… WáOuh, lunî, jE COîŝ. AvánT-hîE. áuváîŝ ŝîgnE. — Éuh, BECCá… JE l’îgnOE ET EgáE En îECTîOn E lá ŝállE E COnféEnCEŝ
18
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin