Dans la chambre d'Iselle

De
Publié par

Quelques siècles après un cataclysme suivi de profonds bouleversements politiques, la Reconstruction voit le jour. Franck, musicien compositeur, et Lucy, chercheuse en biologie, vivent à Paris-la-Neuve dont le paysage urbain mêle étrangement les traces du passé et les innovations récentes. Autour d’eux un nouveau monde se met en place grâce au progrès des sciences et aux lois établissant la paix et la justice sociale, mais il n’échappe pas pour autant à de graves menaces. L’une des plus inquiétantes est sans aucun doute l’extinction de l’humanité devenue stérile. Franck et Lucy ont le privilège d’échapper à ce destin, mais l’attente joyeuse de l’enfant est assombrie par l’inquiétude de Franck qui ne parvient pas à terminer son opéra. Dans ce roman de la gestation, François Dominique, avec l’inventivité et la grâce qu’on avait aimées dans Solène, son dernier roman, croise les fils d’une méditation – quel avenir pour la Cité, pour l’art?? – sur la trame d’une énigme: celle de la naissance.
Publié le : jeudi 10 septembre 2015
Lecture(s) : 1
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782864328216
Nombre de pages : 192
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Dans la chambre d’ïselle
ÈdItIons VerdIer 11220 agrasse
D  
Solène, ôà, Véîé, 2011
Aséroé,çî,P.Ô., 1992 Une phrase,ôôôué, Āçuàîà, 1995 La Musique des morts,çî, Méçué é Fàçé, 1996 Parole donnée,ôà, Méçué é Fàçé, 1999 A Wonderul Day,ôèéŝ, ôôŝ é Béà Pôŝŝu, é Téŝ qu’î àî, 2003 Maurice Blanchot. Premier témoin,çî, Vîîé, 2003 Humanités,ôèéŝ, éŝŝîŝ ’Āiéî Gàôé, Ôŝîîàé, 2006 Romulphe,ôà, Méçué é Fàçé, 2008 Petite Cassandre,ôèéŝ, ôôŝ é Béà Pôŝŝu, îîôŝ u Muué, 2011 Le Paradis de monsieur Truc,çî ŝu éŝ ôôŝ é Càéîé Gàôé, éŝ Pîàééŝ, 2013 À présent. Louis-René des Forêts,çî, Méçué é Fàçé, 2013 Atout cœur,çî, ŝu éŝ ôôŝ é Jô Bàô, Vîîé, 2013 L’Homme approximati,àvéç Buô éôîé, àôôîé ôîqué é i ’ïŝàéé Fîéu é Bôy, Ā Dàé, 2014
FàÇôîŝ Dôîîqué
Dàŝ à çàé ’ïŝéé
oman
Véîé
w w w.editionsverdier.fr
Ôuvàé î àvéç ’àîé é à îô àuéôç-ôuŝŝîô
© Èîîôŝ Véîé, 2015 Isbn : 978-2-86432-822-3
à Maya, Béatrice, Clyde
« à Téé çàémi-a-mi,’ôù ôuŝ ôuvôŝ çôçué qué Mîŝèé é Fàîé èé ŝu ôé àîàçé. » Johannes Kepler,Harmonices Mundi,1619
« ï y à éŝ ôéŝ quî àvîéé â ŝuvîvé, éŝ îîvîuŝ éàŝ quî çàé â à èé é ’vîéçé é u vîŝîé ; îŝ àjuŝé éuŝ vîéŝ â ôuéŝ éŝ èéŝ àéŝ qu’ééŝ éuvé éçôé ôu àuxquééŝ ééŝ ŝô ôçéŝ é ŝ’àŝŝujéî. » Jack ondon,L’Amour de la vie,1905
Jeudi 18 floréal jour de la Corbeille d’Or
« Èçôuéz àé ŝô çœu », ôuŝ î-éé. Jé quîé uçy â ’àé é à ué é Hàuévîé é é à ué é Pààîŝ. Nôuŝ ŝôôŝ é à çîîqué Féà-ààzé, â éux àŝ é ’à-çîéé çîŝàéîé Bàççàà évéué jàî ’îvé ôu éŝ àéŝ îŝàuéŝ é Îé-é-Fàçé. Jé évôîŝ ôué à ŝçèé : à yçôôué àî îŝŝé à àéé é é é ŝu é véé é uçy ; ôuŝ vôyôŝ ŝu ’çà éŝ àçéŝ îŝ-éu, àçáéŝ é éîéŝ – ŝuà ôŝ, çàîŝ é ŝà – uîŝ ué àçé ôîé, ŝôé. Eŝuîé, éé ôuŝ àî çôué, é uŝ é uŝ ô, u yé çuî-à :chat-chifon /chat-chifon /chat-chifon /chat…
J’ééŝ éçôé çéé îôuéé ŝu é ôôî é à ué é Pààîŝ, â ’îŝà ôù jé quîé uçy. « Tu ŝééŝ à, é î-éé, ôù vàŝ-u â ŝé ? — Jé vàîŝ éôuvé ôé ué Pàéŝô ôu jéué, àvà é ééé é àvàî àux ŝuîôŝ. — E ôî, jé vàîŝ àçéé éŝ uîŝ, éé â à àîŝô é àîé ué çôué ŝîéŝé, ŝî ’éà é éué àŝ ô. »
Jé éŝçéŝ à ué é Hàuévîé, é éôué ôu vôî uçy àçé é ié ŝu éŝ ôuévàŝ Bôé-Nôuvéé é Pôîŝŝôîèé.
Quéquéŝ vîçuéŝ îŝŝé é ŝîéçé véŝ é uîîèé îŝîç. Āuéôîŝ, ô ôàî é uî éŝ uŝ é éŝ vôîuéŝ é îvàîŝô, àîŝ â ŝé çé vàçàé éŝ ôuî ; î ’y à qué
9
é àîéŝ ôuôééŝ ôçuŝ é çîquéîŝ, àîŝ qué éŝ ôuééŝ îçàé ôéé é àŝà éŝ uŝ. Dévà ôî, quéquéŝ îéôŝ ŝé àuié àŝ ué ôîé uéé, vîà é ôuŝŝé. Céŝ àuvéŝ êéŝ, ààuéŝ é çôŝô-éŝ é àŝŝé éà à àîé quî ŝuîvî à éîèé vàué é ŝîŝéŝ, ŝé àé â ŝé é ’àî éŝ ààçéŝ é êé é çéuî éŝ ôuééŝ.
À ’àé u ôuévà Pôîŝŝôîèé é é à ué u êé ô, ŝu à àÇàé u Gà éx, ué ôjéçîô ŝu ô ôué ôé u çéçé ô é çôŝ àôŝ é uŝ. Càqué çôŝ, ôé é éé àéàîvéé, éŝ éu àux çévîéŝ à éŝ àîŝ u çôŝ quî é çèé ; î îé uî-êé éŝ çévîéŝ u ŝuîvà. Ô é îŝîué éŝ êéŝ quî ôé çéé çôuôé é çàî qu’é ŝ’àôçà éŝ àéàux ôîquéŝ. Eŝ-çé ’îàé ’ué ôué ? Ué àôîé ŝî-à à éé « Ô » ? Ué iué é çîqué ? Ué àŝé ?
ué éŝ Péîŝ-Càéàux, éàà à vîîé ’u àçà é jôuéŝ, jé éÇôîŝ îŝîçéé ôîŝ ôéŝ, LA – RÉ – SOL, çôé ŝuŝéuéŝ é ’àî… Eéŝ ŝé èé ŝu ué, éux uîŝ ôîŝ ôçàvéŝ ; ŝîàux çîŝàîŝ quî ŝ’éàé é ’éŝ-àçé, çôé ŝî u ô îé ŝuôà à Cî àvàî à é ŝô ôé u îàéŝqué îàé ’ôçéŝé. éŝ ôéŝ ué ôéŝ, ŝé éçôuvé ’ué ’àué, ôà ué ŝuççéŝŝîô ’àççôŝ îàîéŝ. Quéquéŝ àŝŝàŝ ŝ’àêé, èvé é éz, çéçé à ŝôuçé é çé îéàî ŝôôé, uîŝ ŝ’é vô é àuŝŝà éŝ àuéŝ. D’àuéŝ àŝŝàŝ éé à êé éé éŝ àuéŝ é ié é çôuà.
Ué Vàé, àuyé çôé é ààŝî é jôuéŝ, àçé ’ué vôîx àuqué : « Pôôŝ, é uyéz àŝ ! Z’ô éu é ôu çé quî ôé ! E vôuŝ, jéué ôé ? » Eé ôé é çîé é é éàé ixéé, àŝ ’àéé ’ué ôŝé. Jé éîŝ é ’àvôî àŝ ééu, ŝàçà qu’éé àî àuŝîô àux
10
uîéŝ é éàŝ é é ôuŝŝîèéŝ àééŝ çàîŝ jàîŝ véŝ é çœu é ’Euôé, éuîŝ ’ïŝàé, à é vé u Nô ; é uŝ à éuîŝ ’ïàîé, à é ŝîôççô.
Mêé çéux quî ’ô àŝ ŝuî à çàuŝàîô àŝ éŝ àîŝ, ’àî ôxîqué, éŝ çàéuŝ ôééŝ ŝuîvîéŝ é ôîŝ ôu àuŝŝî ôéŝ, çàîé éŝ éféŝ ’ué ôuvéé çôvuŝîô u ôé. Màîŝ ôuquôî é àŝ jôuî éŝ ôîéŝ ôîàîéŝ : ué uîé é îéŝ îîŝé à é ŝôéî, ôîŝ ôéŝ quî é ŝô àŝ éŝ ŝîàux ’àéé àîŝ éu-êé é çà é éôu ’ôîŝéàux îàéuŝ, ôu îé ’çô ôîàî ’ué éuéuŝé êé ?
ué Môôuéî, jé àéîŝ é àŝ é çôéé éŝ àÇàéŝ éŝ îéuéŝ. ïçî, éŝ ààééŝ â ’ààô ué àféçŝ à é çôî ’uàîŝé é Pàîŝ-à-Néuvé àux àîéŝ éŝçàéŝ ’ïvy é é Môôué, éŝ àçîéŝ ôîàîéŝ ôu ôçààîéŝ à ôŝ ŝàŝ àvôî éu é éŝ é éé éŝ îŝôŝîîôŝ éàîvéŝ â éu ôéé. Pôu ’àuéŝ îéuéŝ, éŝ éàŝ é éîŝ-éàŝ ééuŝ ŝu àçé, àŝŝŝ à à ééu éŝ àvàux, ŝô àîŝ ŝôuŝ éŝ çîéux uŝ çéŝ.
Pàŝ ué àÇàé quî é ŝôî évàîé à é îéé, à vîé vîéé, à yçîé ôu à çàîé ; çéé éfévéŝçéçé vàé çàçé à îŝèé éŝ çîŝ é êé à çîîé véŝ u uŝ à çî. Jé é îàîŝ àŝ, çôé çéàîŝ çôîquéuŝ, qué Pàîŝ éxîé « à évéŝé éàu éŝ uîéŝ àîŝŝàéŝ », çà jé ŝuîŝ u àéî â à éçôŝuçîô, àux ôŝŝîîîŝ îôuéŝ qu’ôfé éŝ ôuvéàux àîàux. Pàŝ u àçô quî é ŝôî ô é ŝîé, é ôéîé, é vîôé, é îééuîŝ ôu ’àzàéŝ. Céŝ àuŝéŝ éuîŝŝé, é çé ôîŝ é ôà, àŝ é ŝîéŝ ôŝ ôu àŝ éŝ çôéîéŝ uàéŝ ; îŝ ŝô àôîŝ àççôçŝ ŝî èŝ éŝ éêéŝ qu’îŝ é çôàé ôàéé ’ôuvéué. Côé î y à éu
11
é àŝ àçôŝ àŝ çéé ué é àŝ éŝ uéŝ ààèéŝ é àjàçééŝ, éŝ ààéŝ é éŝ àé-ôuŝ ô îŝôŝé éŝ éêéŝ çôué ŝôuŝ é ôîŝ éŝ jàîîèéŝ ; çéŝ çuuéŝ é ôué éàçé à ŝçuî éŝ àŝŝàŝ quî àçé ô èŝ éŝ uŝ.
Tôu çéçî éŝ â à ôîŝ éîŝ é éu ; çéux quî ô à ŝôufé ô àçquîŝ é ôî ’ééî ’éŝàçé é éu ŝuvîé ; éŝ êéŝ ô é évôî ’àŝŝué éu ôé ŝçuî é çéé ’àuuî. éŝ èéŝ é à éçôŝuçîô ôŝçîé éé àuàçé é îçuîé. Nu é ŝ’é àî, çà ’çà éé çéŝ éux àîuéŝ àîŝŝé é çà îé àu ôué é â à ôîqué, ŝàŝ éŝquéŝ ôé jéué ôçàîé ŝéàî jâ éé ôé.
Déuîŝ à i éŝ ŝîŝéŝ é à vîçôîé é à ŝîŝàçé, éŝ uéŝ é Pàîŝ, çôé çééŝ é à uà éŝ çîŝ ’Euôé, ŝô àééŝ é jàîŝ ŝuŝéuŝ, é ôàéŝ uàîŝ ôù çàçu îŝôŝé, â ôôîô é ŝéŝ éŝôîŝ, é uîŝ é é uéŝ, é àéŝ àôàîquéŝ uîéŝ â à ŝà ; éŝ àvàux u Gîé àôôîqué ô éîŝ é éôé vîé â éàu-çôu ’éŝŝéçéŝ uîéŝ à é ŝàŝé, àîŝ qué à uà éŝ ééŝ ààéŝ, ôî éŝ éŝàçéŝ uàîŝ, ééué éçôé îçuéŝ.
Āujôu’uî, î éŝ çôuà, àŝ uŝîéuŝ vîéŝ u çôî-é, é çôîfé éŝ uîéŝ àvéç éŝ çàéŝ é véé àŝîqué, éféŝ ŝu éŝ áîéŝ àu îéu é àçé éŝ ôîuéŝ, îôŝ é çôîçéŝ. éŝ ôéŝ, çôuéuŝ é îéŝîôŝ é ééŝ ŝuvàîôŝ vàîé ŝéô éŝ çôéŝ ’à ; à ôuvéé éŝ-îqué é à éçôŝuçîô çôçîîé ôîé é éçéçé ’u ’uàîŝé ô ŝu à uîèé é à àŝàéçé ; ç’éŝ ôuquôî éŝ ŝévîçéŝ uîçŝ àvôîŝé ’àôuîŝŝéé ’ué ôé éŝ vîéŝ àu ŝôé éŝ îiçéŝ. Āîŝî, é çôé ôué àéé, é quàîé Môôuéî éŝ évéu çé jàî é àÇàéŝ ; îé é ôuŝŝé àu ŝô ; éŝ jàî-
12
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Léonard et Machiavel

de editions-verdier

La grande sauvagerie

de editions-verdier

Ma vie à Saint-Domingue

de editions-verdier

suivant