Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

Du monde entier
MA R ïA MA TïO S
D A R O U S S ï A  A D O U C E
 ô  à 
Traduit de l’ukrainienpar Iryna Dmytrychyn
G A   ï M A R D
Titre original : soLodka daroussIa /с о л о д к ад а р у с я
© Maria Matios, 2011. © Éditions Gallimard, 2015, pour la traduction Française.
DAROUSSïA
drame quotIdIen
avez-vous pris vos dahlias, Maria  Où ? Comme ils sont épanouis et riants ! demande Vassuta par-dessus la clôture. — Et moi, j’ai bien surveillé, mais une saleté les a quand même boufés. Se sont repliés comme des escargots et c’est fini, rien à Faire. Ou des mains mauvaises les ont touchés, ou Varvara les a piqués la nuit, je vais pas vous apprendre que c’est une sorcière. Seigneur seul sait ce qui leur est arrivé à mes fleurs. Disparues, rien à Faire. Et cette mauvaise herbe qui pousse ! Et moi qui aime les fleurs grandes et pleines, et pas ce riquiqui — et elle jette une poignée d’asters sur le sentier.  Mais c’est bien vrai que c’est un miracle ! Tout le monde veut savoir où j’ai pris et qui m’a donné… on va m’attirer le mauvais œil, répond sans se relever Maria, Feignant d’être Fâchée. — Mais c’est Daroussia la Douce qui m’en a donné. Et les lys et cette rose aussi. Elle a apporté ce printemps.  C’était avant que le malheur ne la Frappe de nouveau ?  Mais non, après. La pauvre portait ces racines comme un enFant, dans sa propre couverture, serrées contre sa poitrine qu’elles étaient. Elle est venue et les a découvertes, on aurait dit un enFant. Je vous le dis, Vassuta, mon cœur s’est serré si Fort que j’ai même pas voulu disputer mon Slavko, alors que lui n’est
7
pas malheureux… que n’a-t-il pas été assommé dans mon ventre pour me raccourcir la vie avec sa gnôle, qu’il brûle de mille Feux, Seigneur… Et que ma langue sèche de dire des choses pareilles !
… E Dàôûŝŝîà à Dôûcé, àŝŝîŝé àû îîéû é ŝéŝ fléûŝ, â ôîŝ pàŝ é Màîà é é Vàŝŝyyà, àî é Éàî ŝà àé àîgé é bàchîé épûîŝ béé ûéé, Écôûà cé û’ô î ’éé, é é àî ûé ŝôûîé ôûcéé. Tôû é êé, ééŝ ’ô îé àŝ à càbôché î Dîéû àŝ éû cœû, ŝéŝ vôîŝîéŝ ûî péŝé û’éé éŝ ŝîpé ’éŝpî. Eé ’éŝ pàŝ ŝîpé ’éŝpî, éé éŝ ôûcé. Eé évéôppé éŝ àcîéŝ éŝ àhîàŝ àŝ ûé côûvé-ûé, é àôŝ ? C’Éàî jûŝéé àû ôé ôù à éîgé Éàî Éjâ pàîé àîŝ é gé Éàî écôé â. Dàôûŝŝîà ôfàî éŝ fléûŝ â ôû é vîàgé cà éé é àvàî àî ûé éé Écôé é àûôé û’î y é àvàî pûŝ ûé é pààéŝ àŝ ŝà càvé. Eé éŝ à ôc pôÉéŝ àûx àîŝôŝ ûî é fléûîŝŝàîé jààîŝ. Màîŝ côé pôé éŝ àcîéŝnues pà û ôî àûŝŝî vî ? Eŝ-cé ûé Vàŝŝûà pôé ŝô péî-fiŝ àŝ é végé vêû ’û ŝéû pààô ? Eé ’éàî-ôé bîé àŝ ûé côûvéûé é cé ’éŝ û’àpèŝ û’éé é pé àŝ ŝéŝ bàŝ pôû é bécé é àvéŝà é vîàgé. à fléû vîvàé ’éŝ-éé pàŝ côé cé éà ? Dàôûŝŝîà éŝ àŝŝîŝé â êé é ŝô, écôé chàû éŝ àyôŝ ’ÉÉ, é càéŝŝé éŝ jôyéûŝéŝ êéŝ ’àŝéŝ, Ébôû-îfé é ŝà àî éŝ bôûcéŝ ôôàéŝ. Eé éû pàé, éû àcôé ôû é î — û’y à--î é à â céà ? Pôûûôî î-ô û’éé éŝ ôûcé àôŝ û’éécomprendôû é û’éé ŝàî é ô é ôûé chôŝé, ûé jôû ô éŝ é côbîé é pôéŝ à ôÉéŝ é végé é Màîà, côbîééôûvéàû-ÉŝîyàéûàûvîàgééééûxNôëŝ é côbîé î y à éû é ôŝ ?!
8
Aû côŝéî û vîàgé, ô côŝûé é égîŝé pôû cé géé é éŝéîgééŝ, àôŝ ûé Dàôûŝŝîà îé ôû àŝ ŝà êé. Eé pàé îéûx àûx pôûéŝ û’àûx géŝ. éŝ àbéŝ à côpéé, éŝ chîéŝ à àîŝŝé àûîé, àîŝ éŝ géŝ — ô. ïŝ ’àîvé pàŝ â à àîŝŝé ŝéûé. Màîŝ éé ’à pàŝ évîé é pàé àûx géŝ, cà îŝ pôû-àîé àôŝlui donnerunbonbon.
Màîŝ pôûûôî y péŝé àôŝ û’î ’y à îé â péŝé. éŝ géŝ û vîàgé ô ŝôûvé éŝ chôŝéŝ ûî pôûŝŝé Dàôûŝŝîà â éôûî ŝà êé éé ŝéŝ àîŝ, àîŝ péŝôé é éŝ àîé é ôûŝ, àôŝ û’éé ûî pàé àûx àbéŝ é àûx fléûŝ, é vî côé éé ’éé, ŝàŝ àîé é à â péŝôé, ô à pÉŝéé côéFolle. E ŝî éé Éàî bîé îîôé, êé ŝî ŝô hàîcàp é ŝé vôî pàŝ ? … Féîô à éôûchÉ ŝô ôûô é à côûî ŝô fiŝ â ’Écôé hîŝŝÉ ŝû à bêé. E péŝôé ’à î ûé Féîô Éàî îîô, êé ŝî Éŝôàîŝ ŝô fiŝ pôé é ŝôbîûé é « ôûô ». Qûà â Sépà, î à àppôÉ é à vîé, é jôû û ŝàî pàô û vîàgé, û Écôû bîà ’û èŝ gôŝ îà-èé. AôûpÉŝ évà à ŝàé éŝ êéŝ, éŝ gàŝ ô pîŝ é pàî ûé Sépà à éévÉ côé ûé bîèé : î ààî éfi-é à pîècé ŝû ŝà ûéûé é ààî à gàé péà ûé éî-héûé, ŝàŝ ûé ŝô ébé ’é ŝôûfé. Màîŝ é péî èé û pààô é Sépà é ’à pàŝ ÉcôûÉ é à gôflÉ, àûà ’éxpôŝé àŝ é pàŝ é vîŝ é à pîècé. Dèŝ ôŝ, Dyô é ŝôûéû â gàz à Û ŝcîé ’Écôû â êé ŝô égî é àhéû. ï à îŝ à é épŝ â é àîé ûé ŝéŝ àîŝ é ébàîé é péû é béŝŝé é bàzà é Sépà ûî ààî ŝé àîé péû é épŝ àpèŝ.
9
O à bîé î àŝ é vîàgé, ô à hôchÉ à êé, àîŝ ô à ôûbîÉ é àîé Sépà ’îîô. ïŝ péŝé àû vîàgé ûé Dàôûŝŝîà é côpé pàŝ û’ô ’àppééladoucepôû é pàŝ îél’idiote. Sàvô, é fiŝ é Màîà, îvé ô, û jôû à pîŝ û pôûcéàû, ûî à ôÉ éîzé côûpŝ é côûéàû àŝ à pôîîé pûîŝ à jéÉ à càcàŝŝé àŝ û Éàg pèŝ é à àîŝô é à îéî â ŝà àîé é ŝ’é àppôché. « Qû’î àgé, àûîé ŝàéÉ ! cîàî Sàvô îvé àŝ ôû é vî-àgé. — Céûî ûî àî pàŝ cé ûé jé îŝ, îà ôûî éŝ géôûîéŝ ! » é pôûcéàû à flôÉ éûx jôûŝ pà û ÉÉ ôîé, à pûàéû Éàî îŝûppôàbé, àîŝ péŝôé é à àîé é Sàvô ’à éû pîîÉ é à péîé áé ŝàcîfiÉé, pà càîé é à Éécé ŝàôûé û ché. Màîŝ Dàôûŝŝîà à gûéÉ é ôé ôù à àîé é Màîà vàûà â ŝéŝ béŝôîŝ ŝ’Éàî îŝpéŝÉé, à pîŝ ûé ôûché é à ôûvÉ àŝ à gàgé é Sàvô û œû côûà éŝîÉ àûx vàchéŝ, pûîŝ à pîŝ ûé pîéé é à îvîèé, ŝôî é pôûcéàû é ’éàû â ’àîé é à ôûché é, àpèŝ àvôî ààchÉ à pîéé, à àî û ŝîgé é côîx é áchÉ é côpŝ àŝ ’éàû ûî à bûyàé épôÉ à vîcîé îôcéé. é ŝôî, Sàvô ŝé Échààî àŝ à côû é béûgàî â àvéŝ à cÔûé é Dàôûŝŝîà, Écôûvà ŝéŝ éŝ pôûîéŝ : — ïîôé !!! Pàûvé côé, û véûx û bôbô ? é vôîâ, îéŝ ! — é î à jéÉ ûé pôîgÉé é cààéŝ évà à pôé é ŝà àîŝô.
ï àûàî îéûx vàû é pàŝ ûî àppéé é bôbô. Dé ôû é vîàgé, péŝôé é ŝàî ’éŝpî é ûî pàé é é ûî ôé é bôbôŝ, cà ô ŝàî ûé éŝ ôûcéûŝ
10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin