L'École du Mystère

De
Publié par

"Qui connaît la joie du ciel ne craint ni la colère du ciel, ni la critique des hommes, ni l'entrave des choses, ni le reproche des morts."
Publié le : jeudi 29 janvier 2015
Lecture(s) : 3
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782072499418
Nombre de pages : 160
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
PH I L I PPE SOL L E R S
LÉCOLE DU MYSTÈRE
r o m a n
G A L L I M A R D
P HI L I P P E S OL L E RS
L ’ É C O L E D U M Y S T È R E
r o  à 
G A L L I M A R D
Il a été tiré de l’édition originale de cet ouvrage soixante exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins numérotés de1à60.
© Éditions Gallimard, 2015.
« Qûî coàït là oîé dû cîél é cràît î là colèré dû cîél, î là crî-tîqûé déŝ oéŝ, î l’étràvé déŝ coŝéŝ, î lé réprocé déŝ ortŝ. » zhuangzi
messe
Aûŝŝî loî qûé é é ŝoûvîéé, ’àî toûoûrŝ voûlû clbrér là éŝŝé. Pàŝ é « éàt dé cœûr », o, àîŝ é àctéûr prîcîpàl, àvéc lé oét-cl dé l’lvàtîo. D’àbord, là tràŝŝûbtàtîàtîo : û rod dé pàî blàc, àprèŝ îpoŝîtîo déŝ àîŝ ét proocîàtîo déŝ pàroléŝ ŝàcràétélléŝ, dévîét rélléét û corpŝ réŝŝûŝcît ét vîvàt. O lé otré àû pûblîc qûî éŝt lÀ, ûé oûlé oû préŝqûé pérŝoé, péû îporté. « E oîré dé oî » : dérîér bàqûét àvàt l’préûvé dé là tràvérŝé ortéllé.
Dû êé oûvéét, dàŝ û cîboîré d’or, cé vî blàc ŝé tràŝoré é ŝà. O pàŝŝé dû àûé àû roûé, o bràdît cé îràclé îcopréŝîblé ét ŝcàdàléûx, o lé boît, o ŝ’àéoûîllé, o ŝé rélèvé, ét lÀ, ŝélo lé pàŝ où o ŝé troûvé, o pŝàlodîé : « Mŝtèré dé là oî. »
«Mistero della fede», é îtàlîé, éŝt plûŝ ûŝîcàl. Mêé coŝé poûr léŝ prîèréŝ : «fra le donne» éŝt plûŝ covàî-
11
càt qûé « étré toûtéŝ léŝ ééŝ », ét «frutto del tuo seno», béàûcoûp plûŝ rûît qûé « rûît dé voŝ étràîlléŝ ». Qûî à évîé dé àïtré dàŝ déŝ « étràîlléŝ » ? Pérŝoé. Alorŝ qûé ŝé rétroûvér dàŝ û ŝéî, c’éŝt bîé.
Évîdéét, îl  à lé làtî, ét, À pàrtîr dé lÀ, voûŝ poûvéZ voûŝ procûrér déŝ volûéŝ étîérŝ À tràvérŝ léŝ ŝîècléŝ. Aî-é t bo, é làtî, À pàrtîr dé l’âé dé 10 àŝ ? Jé croîŝ. Màîŝ c’éŝt dÀ lé oét où lé ŝtèré dé là oî ’àbàdoé. E révàcé, lé « oîr ŝtèré » dot pàrlé Bàûdélàîré dàŝ ûé déŝ pîècéŝ codàéŝ déŝFleurs du mal(« é ûŝ, dèŝ l’éàcé, àdîŝ àû oîr ŝtèré ») ’àppéllé, é rétîét.
Bàûdélàîré éxàèré. Qûé « Léŝboŝ, étré toûŝ, l’àît coîŝî ŝûr là térré », é véûx bîé, àîŝ poûrqûoî êlér dé « ŝobréŝ pléûrŝ » À déŝ « rîréŝ érŝ » ? J’àp-prédŝ àŝŝéZ vîté, àvéc déŝ ééŝ plûŝ âéŝ qûé oî, cé qûé péûvét êtré déŝ bàîŝérŝ « coé déŝ càŝcàdéŝ, oràéûx ét ŝécrétŝ, oûrîllàtŝ ét proodŝ ». Cé ŝ-tèré ’é éŝt pàŝ û, lé oîr éŝt pléî dé coûléûrŝ. Lé ŝtèré dé là oî (coûléûr blàcé) réŝté étîér, coé célûî, vért, dé l’éŝpràcé, ét, roûé, dé là càrît.
«Cogito, ergo sum», voîlÀ û àûtré ŝtèré. D’où vîét là péŝé ? Poûrqûoî éŝt-éllé ŝî ràpîdé ? Dîéû évéloppé-t-îl là Nàtûré, oû bîé éŝt-cé lé cotràîré ? Pàŝ dé doûté : é réŝpîré, é ŝûîŝ, é péŝé, é ŝéŝ, é dorŝ, é rêvé. Toûŝ
12
léŝ poèéŝ pàrtîcîpét À ûé ràdé Méŝŝé cî-ré, ét é é tràŝoré ŝoûdàî é oîré. U oûr, é lîŝ cétté orûlé dé Màllàr : « Il péût àvàcér pàrcé qû’îl và dàŝ lé ŝtèré. » Eŝt-cé qûé ’àvàcé ? O dîràît.
Il ’àrrîvé écoré, é Itàlîé, d’àŝŝîŝtér À déŝ éŝŝéŝ : lé àtî, trèŝ tôt, qûàtré vîéîlléŝ ééŝ, déûx tpéŝ éûéŝ trèŝ ŝtrîéûx, ûé éûé îllé pàŝ dû toût ŝtrîéûŝé. J’àîé étédré lé prêtré, plûŝ oû oîŝ cocétr oû ŝoûcîéûx, dîré : «Mistero della fede.» Là «fede», là oî, là «Santa Fede», é àît péŝér àûx «Fedeli d’Amore», léŝ « Fîdèléŝ d’Aoûr ». Ecoré ûé ŝocît ŝécrèté dî-vàlé, céllé dé Dàté, îtérro ŝûr là oî pàr ŝàît Pîérré é pérŝoé, àû càt XXIV dûParadis: « Là oî, ŝûbŝ-tàcé déŝ coŝéŝ éŝpréŝ ét àrûét déŝ coŝéŝ îvî-ŝîbléŝ. » « C’éŝt lÀ lé prîcîpé, c’éŝt lÀ l’tîcéllé, qûî ŝé dîlàté éŝûîté é làé vîvé ét ŝcîtîllé é oî coé toîlé àû cîél. » Cétté « làé » ét cét « àrûét » é plàîŝét. Jé léŝ ŝéŝ vîvéét é oî.
Màîŝ îl ŝ’àît àûŝŝî dé « L’Écolé dû Mŝtèré », ŝécté tàoŝté trèŝ péû coûé, àîŝ dot cértàîŝ prtédét qû’éllé éxîŝté écoré, àprèŝ déûx îllàîréŝ. Eŝt-cé éllé qûî prtéd qûé « léŝ qûàlîtŝ d’û îbcîlé vàlét îéûx qûé léŝ dàûtŝ d’û oé îtéllîét » ? Ellé doé é toût càŝ cé coŝéîl : « TééZ l’U poûr cotrôlér léŝ coŝéŝ, ét votré obré ràdîrà, êé ŝî voûŝ ’êtéŝ qûé qûélqûéŝ-ûŝ. » Aprèŝ toût, lé odàtéûr
13
dé cé qû’o ŝ’obŝtîé À àppélér « lé crîŝtîàîŝé » ’à pàŝ àî àûtréét. TréîZé dîŝcîpléŝ àû dbût, û tràïtré À poît o, doûZé propààdîŝtéŝ plûŝ oû oîŝ îŝpîrŝ, û réodàtéûr érîqûé qûî ’àrrêté pàŝ d’crîré déŝ léttréŝ : o à vû là ŝûîté.
Toût célà réŝté, é ràlît, trèŝ opàqûé, ét ’é îît pàŝ d’îtrîûér, dé pàŝŝîoér, dé àîré pàrlér, dé dclécér déŝ dlîréŝ. U réûdîé oû ûé réûdîéé btoŝ voûŝ dîrà : « C’éŝt trèŝ ŝîplé,bébé. » Déŝ ééŝ àvà-lét déŝ oŝtîéŝ, élléŝ ŝot écéîtéŝ, ét, é plûŝ, élléŝ ŝé pérptûét dàŝ l’àû-délÀ. C’éŝt béàûcoûp plûŝ coor-tàblé qûé cé qûé là ŝéxûàlît, dépûîŝ ŝî lotépŝ, léŝ à oblîéŝ À àîré (îl  à, é cé oét êé, 130 îl-lîoŝ dé ééŝ éxcîŝéŝ ŝûr là plàèté). Ué oŝtîé, c’éŝt îéûx qû’ûé éllàtîo, ét îllé oîŝ îéûx qûé déŝ ptràtîoŝ càîqûéŝ. Héûréûŝéét, là ŝcîécé ŝ’îpoŝé dé plûŝ é plûŝ : ûé éûé pérŝoé péût àîŝî êtré îŝîé ét réŝtér vîéré. Plûŝ dé ŝtèré dû toût, ŝàû dàŝ déŝ îŝtoîréŝ pr-îléŝ dé « dŝîr » ét d’« àoûr ». O ’é îît pàŝ coé çà àvéc là àîé ûàîé.
Plûŝ dé ŝtèré ? D’àccord. Màîŝ c’éŝt ûŝtéét cétté ŝîtûàtîo qûî ûltîplîé lé ŝtèré. J’àvàcé, é tobé, é ’éocé, é é rédréŝŝé,je n’y comprends rien. Il ’ à, d’àîlléûrŝ, péût-êtré rîé À « coprédré », ŝàû qûé l’Uîvérŝ, oû plûtôt lé Mûltîvérŝ, à toûoûrŝ lîéû, coé ràoéét, 380 000 àŝ àprèŝ lé Bî Bà.
14
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Mon sommeil sera paisible

de editions-gallimard

Gibier

de editions-gallimard

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant