Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Zwel lalin

de ibis-rouge-editions

La folle d'Alger

de harmattan

Mon tour du "Monde"

de gallimard-jeunesse

Du même publieur

hugues jallon
la conquête des cœurs et des esprits
du même auteur
à Bàsé. Ràppo ’énqûé sû ûn poîn é ÈsÈqûîîbé én àûé é,Éditions du Passant, 2004 Zoné é cobà,Verticales, 2007 é Èbû é qûéqûé cosé,Verticales, 2011
à conqûé és cœûs é és éspîs
ûgûés jàon
à conqûé és cœûs é és éspîs
© Éîîons Gàîà, fÈvîé .
Càn I
C’és â E àgo, àû îîéû é ’àpès-gûéé Dàns é sàon ÈcàîÈ àû îîéû é à nûî, én sos, éûs jàbés oÈés Assîsés àû bo û cànàpÈ oû Èénûés îécéén sû à oqûéé, pîés nûs SéÈés és ûnés coné és àûés és Èpoûsés, oûî
C’és pàfàî On éscén, c’és én Toû sé pàssé coé
à voîx càé, ÈfoÈé, qûî gÈsîé ès oîn épûîs és éûés
OK, éné séconés DÈîvé â oîé, Ègé Uné sénsàîon é oûîs Coécîon
9
a conquête des cœurs et des esprits
és énfàns àgîÈs Is sé èvén, îs cîén, pàssén, épàssén évàn ’Ècàn é ÈÈvîsîon Is né îénnén pàs én pàcé, îs énvésén és véés, és cénîés qûî Èboén Màîs pésonné né boûgé Toû és pÈîiÈ
ûîèés OK Dîx séconés, OK
Pésonné né fàî àénîon, és îéàûx féÈs, à céné îèé qûî s’Èpàpîé sû à oqûéé, é ÈÈponé sonné sàns céssé â ’àîèé àns à cûîsîné, on énén qûéqû’ûn qûî Èpon, ûûé pénàn ûné îzàîné é séconés, àccocé
On soûèvé é à poûssîèé OK Çà y és Moéûs coûpÈs
Céàîns pénsàîén On îsàî qûé é so né Èsîséàî pàs àû poîs és oés, és àcînés Qû’î s’éfONéàîT ’ûN çOû
10
a conquête des cœurs et des esprits
Qû’ûné coûcé Èpàîssé é poûssîèé boûîàné és àspîéàî, qû’éé és éngoûîàî
Màîs non, oû é oné àén én sîéncé Toû és gîs, cénÈ, é cîé ès noî, înénsé D’ûné înénsîÈ înconnûé à voîx qûî gÈsîé, î cécé és os poû îé cé qû’î sén soûs sés pîés, cé qû’î voî àûoû é ûî à sûfàcé iné, néîgéûsé, ûé pà énoîs, qûî coé soûs à sééé én coûcé iné, coé é à poûé é càbon é boîs
I àppààï, î és â I né ácé pàs oû é sûîé ’Ècéé, ongé é oûé, éûx pàs pûéns, éénàn é poîs û sàc sû son os, ûn péû coûbÈ vés ’àvàn, àénî I àvàncé, s’àé, épén sà àcé Èsîàné Son poûs, pûs àpîé qûé céûî és àûés Sî oînàîn ’îàgé ébé On îàî C’és pésqûé Uné sîgnîicàîon Aos qûé ’àpès-gûéé À qûoî éssébéàî noé àvénî à gácé à pàîx û oné Mé sî oû é oné sén bîén Qûéqûé cosé éû én noûs
11
a conquête des cœurs et des esprits
Màîs qûoî ?
Régàéz Toû é oné égàé À à ÈÈvîsîon Assîs, éboû, oûs àssÈs àns ûn bà, ûn sàon oû ûné cûîsîné Aos qûé ’àpès-gûéé à gûéé sî oîn Aos qûé à vîcoîé, ûn pàysàgé é céné éû àngûé gonLÈé àns éû boûcé n’à pàs àsséz é os Cœû bààn C’és à pûîssàncé, ’éspî é ’oé Fo à ànkîn Coé ûn Èà é gácé à pàîx û oné
Dàns é sàon â E àgo Un ûûé ÈàngÈ, ûn îé névéûx éîèé À côÈ és îéàûx féÈs Joàn é vîsàgé oûoûéûx péssàn é càbàné é à poé Dàns ’énÈé é à cûîsîné oû é à càbé Mècés bonés, son bûsîng Èfàî Cîgàéé fûàné àû boû és oîgs
Joàn ? Eé né égàé pàs
12
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin