//img.uscri.be/pth/486c2d560a601e6bf767aaba075d1452a20204ba
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 15,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

La contagion du réel

De
156 pages
Publié par :
Ajouté le : 18 mars 2014
Lecture(s) : 3
EAN13 : 9782924186459
Signaler un abus
Gaëtan Brulotte
La contagion du réel nouvelles
Là çôÉçîô
És îîÉ pà
Dans la même collection
AûÉ,Éclats de lieux, ôûvÉÉŝ. RÉà Bûb,Les caprices du sport, ôà fàÉ. FàçÉ BôîŝvÉ,Vies parallèles, ôûvÉÉŝ. Màîô Bôîvî,L’interrogatoire Pilate, fiçîô hîŝôîqûÉ. Jôh Cààbô,Le cousin, ôvÉà, àûî É ’ààîŝ pà HèÉ Rîôûx. A CàîÉ,Rue SaintOlivier, ôà. DàîÉ Càŝîô DûàÉ,Le silence obscène des miroirs, ôà. HûûÉŝ CôîvÉàû,De vieilles dames et autres histoires, ôûvÉÉŝ. EŝhÉ Côf,L’ombre d’un doute, ôûvÉÉŝ. EŝhÉ Côf,Les rendezvous manqués, ôûvÉÉŝ. JÉà-Pàû Dàôûŝ,Sand Bar, çîŝ. DàîÉÉ Dûŝŝàû,La partition de Suzanne, ôà. Fàçîŝçà Gàô,Les chercheurs d’aube, ôûvÉÉŝ. PîÉÉ-Lôûîŝ Gàô,Le testament de Maïakovski, ôà. Lôûîŝ-PhîîppÉ HbÉ,La Cadillac du docteur Watson, ôà. Lôûîŝ-PhîîppÉ HbÉ,Celle d’avant, celle d’après, ôà. FÉà J. Hôû,Les cavaleurs, ôûvÉÉŝ. PîÉÉ Kàçh,Nuages, çôÉŝ É ôûvÉÉŝ. SÉîô Kôkîŝ,Amerika, ôà. SÉîô Kôkîŝ,Clandestino, ôà. SÉîô Kôkîŝ,Culsdesac, ôûvÉÉŝ. SÉîô Kôkîŝ,Dissimulations, ôûvÉÉŝ. SÉîô Kôkîŝ,Makarius, ôà. HÉî LàôûÉûx,La Mariée des montagnes Vertes, ôà. HÉî LàôûÉûx,Orages d’automne, ôà. GûîàûÉ LàpîÉÉ-DÉŝôyÉŝ,Pour ne pas mourir ce soir, ôà. AÉ LàûîÉ,Avant les sables, ôvÉà. AÉ LàûîÉ,Le Romanef, ôà. SphàÉ LÉîÉ,Bleu toutpuissant, ôà. SphàÉ LÉîÉ,Un Parisien au pays des pingouins, çîŝ. MàçÉ MôûŝŝÉÉ,La photo de famille, ôà. ChîŝîÉ O’DôhÉy,Le pont de l’Île, ôà. HèÉ Rîôûx,L’amour des hommes, ôà. MàûîçÉ SôûÉyŝ,!Qu’estce que c’est que ce bordel , îàôûÉŝ. A Thîbàû,Sentiers non balisés, ôà. Nîçôàŝ TÉbày,L’esprit en boîte, ôûvÉÉŝ. Nîçôàŝ TÉbày,L’invention de Louis, àîçîpàîô. Nîçôàŝ TÉbày,Une estafette chez Artaud, àûôÉèŝÉ îàîÉ. GîŝèÉ VîÉÉûvÉ,Outsiders, ôûvÉÉŝ. CàûÉ-EàûÉÉ YàçÉ,Cages, ôûvÉÉŝ. CàûÉ-EàûÉÉ YàçÉ,La mort est un coucher de soleil, ôà.
La contagion du réel
Du même auteur
NouvÉllÉS Le surveillant; Môà, LÉàç, çô., Môà, QûîzÉ, 1982 « PôçhÉ/QûbÉç », 1986 ; Môà, LÉàç, çô. « BQ », pfàçÉ É JÉà-PîÉÉ BôûçhÉ, 1995 ; Môà, LÉàç, çô. « BQ », 2013 (Pîx AîÉÉ-ChôqûÉÉ 1981 ; fiàîŝÉ Pîx û GôûvÉÉû à û CôŝÉî Éŝ àŝ û Cààà 1982 ; Pîx FàçÉ-QûbÉç 1983). Ce qui nous tient, Môà, LÉàç, 1988 (Pîx îàîÉ É Tôîŝ-RîvîèÉŝ 1989 ; fiàîŝÉ BôûŝÉ Gôçôû É à ôûvÉÉ 1989). Épreuves», 1999., Môà, LÉàç, çô. « DÉŝ bôhÉûŝ-û-jôû La vie de biais2002 ; Môà,, Môà, Tàî ’Uîô, çô. « Sçîp », LÉàç, çô. « BQ », 2008.
Romàn L’emprise; Môà, Cûb QûbÉç-Lôîŝîŝ,, Môà, L’HôÉ, 1979 1980 ; Môà, LÉàç, çô. « PôçhÉ/QûbÉç », 1988 ; Môà, LÉàç, çô. « BQ », 2007 (Pîx RôbÉ-CîçhÉ 1979).
Théâtre É Le client, CàîèÉŝ (BÉîqûÉ), Làŝà, 2001 (PÉîÉ pîx XI Côçôûŝ ààîqûÉ àîôphôîqûÉ É Ràîô-Cààà 1983 ; ŝÉçîô àûx JôûÉŝ É Lyô Éŝ àûÉûŝ É hâÉ ; çàîô Là PàîÉçÉ, FÉŝîvà ’Avîô 2001).
Essais L’univers de Jean Paul Lemieux, pfàçÉ ’AÉ HbÉ, Môà, FîÉŝ, 1996. Les cahiers de Limentinus. Lectures fin de siècle, Môà, XYZ, çô. « DôçûÉŝ », 1998 ; Aàzô, « KîÉ », 2014. Œuvres de chair. Figures du discours érotique, QûbÉç/Pàîŝ, PÉŝŝÉŝ É ’UîvÉŝî Làvà/L’Hààà, 1998 (fiàîŝÉ pîx Vîçô-BàbÉàû, AçàîÉ Éŝ ÉÉŝ û QûbÉç). La chambre des lucidités, NôÉ-DàÉ-Éŝ-NÉîÉŝ, Èîîôŝ Tôîŝ-PîŝôÉŝ, çô. « ÈçîÉ », 2003. Encyclopedia of Erotic Literature, çôîÉçÉû àvÉç Jôh Phîîpŝ, NÉw Yôk/LôÉŝ, RôûÉÉ, 2 vô., 2006. La nouvelle québécoise, Môà, HMH, çô. « CàhîÉŝ û QûbÉç », 2010.
Gaëtan Brulotte
La contagion du réel nouvelles
CààlogàgÉ àvàn publIcàIon dÉ BIblIoHèquÉ É AcHIvÉS nàIonàlÉS du QuÈbÉc É BIblIoHèquÉ É AcHIvÉS Cànàdà BûôÉ, Gàà Là çôàîô û É : ôûvÉÉs (RvÉbàîô) ISBN 978-2-924186-44-2 I. TîÉ. II. CôÉçîô : RvÉbàîô. PS8553.R825C66 2014 C843'.54 C2014-940187-6 PS9553.R825C66 2014
LvÉsqûÉ îÉû ÉmÉçîÉ É CôsÉî És às û Cààà (CAC) É à Sôçî É vÉôppÉmÉ És ÉÉpîsÉs çûûÉÉs û QûbÉç (SODEC) É Éû ŝôûîÉ fiàçîÉ.
© LvÉŝqûÉ îÉû É Gàà BûôÉ, 2014
LvÉŝqûÉ îÉû 11860, ûÉ GûÉî Môà (QûbÉç) H4J 1V6 TphôÉ : 514.523.77.72 TçôpîÉû : 514.523.77.33 CôûîÉ : îfô@ÉvÉŝqûÉÉîÉû.çô SîÉ IÉÉ : www.ÉvÉŝqûÉÉîÉû.çô
É DpÔ à : 1 îÉŝÉ 2014 BîbîôhèqûÉ É AçhîvÉŝ Cààà BîbîôhèqûÉ É AçhîvÉŝ àîôàÉŝ û QûbÉç ISBN 978-2-924186-44-2 (îîô pàpîÉ) ISBN 978-2-924186-45-9 (îîô ûîqûÉ)
DoIS d’àuÉu É doIS dÉ ÉpoducIon TôûÉŝ Éŝ ÉàÉŝ É Épôûçîô ôîvÉ É àçhÉîÉŝ À : Copibec (reproduction papier) • 514.288.16.64 • 800.717.20.22îçÉçÉŝ@çôpîbÉç.qç.çà
DISIbuIon àu Cànàdà DîÉîà îç. 539, bôû. LÉbÉàû Sàî-LàûÉ (QûbÉç) H4N 1S2 TphôÉ : 514.336.39.41 TçôpîÉû : 514.331.39.16 www.îÉîà.qç.çà ÉÉà@îÉîà.qç.çà
DISIbuIon Én EuopÉ LîbàîîÉ û QûbÉç 30, ûÉ Gày-Lûŝŝàç 75005 Pàîŝ TphôÉ : 01.43.54.49.02 TçôpîÉû : 01.43.54.39.15 www.îbàîîÉûqûÉbÉç.f îbàîÉŝ@îbàîîÉûqûÉbÉç.f
Pôûçîô : JàçqûÉŝ RîçhÉ CôçÉpîô àphîqûÉ É îŝÉ É pàÉŝ : Èîŝçîp É. Iûŝàîô É à çôûvÉûÉ : HûbÉô PîôçhÉ,Barcellona, àçyîqûÉ ŝû ôîÉ, 2012, 56 × 71 ç, çôÉçîô pîvÉ PhôôàphîÉ É ’àûÉû : Oŝçà ChàvÉz SîÉ IÉÉ É ’àûÉû : hp://www.bûôÉ.çô
Là çîmÉÉîÉ
C’És û çî É ôûÉû qûî çômmÉçÉ às à pôûs-sîèÉ É à ûmÉû. À à pàûsÉ, És çàmààÉs É à çîmÉÉîÉ bàûèÉ Évà Pàû â pôpôs É sà çômpàÉ, SûmmÉ. Is vôûàîÉ jûsÉ É àqûîÉ, màîs àû fô, îs ’ÉvîàîÉ ’àvôî ûÉ sî bÉÉ fÉmmÉ, ûî qûî pôûà ’àî pàs pàî-çûîèÉmÉ pàîsà â ÉàÉ àvÉç sà àîÉ çôûÉ, sô çôû pàîs, sô çáÉ àî É sÉs fàvôîs fôûîs qûî ûî çôf-àîÉ à êÉ ’û îô É sÉmbàîÉ çômpÉsÉ sà çàvîîÉ. Sô àççôûÉmÉ qûôîîÉ, û bôûsô É çûî ûs, àçh É bô É É páÉ, ’àvàî îÉ ’à. SÉs bôîÉs É àvàî ôbûsÉs, jàûÉs, â ÉÉ-sîx œîÉs É â sÉmÉÉs pàîssÉs, É àçhÉàîÉ pàs sô àppàÉçÉ, î à àÉ çÉî-ûÉ çôûÉ É sô jÉàs qûî çôîbûàî â É àpÉîssÉ É çôûpà sô çôps É Éûx. Sà pÉsôàî mà báîÉ àhîs-sàî, É ôûÉ, ûÉ hûmîî sÉvîÉ. À Éûx ÉpîsÉs â ’hÉûÉ û mîî, ’û É sÉs çôfèÉs àvàî vû ûÉ ûîàÉ çàpô-àbÉ spô Évà à màîsô É bàîÉûÉ û çôûpÉ. À Éûx ÉpîsÉs, ôûî, É î îsîûàî qûÉ… « Eh bîÉ, Pàû ôûvÉ És yÉûx, vôyôs ! Çà ômbÉ sôûs É sÉs. EÉ É s’ÉûîÉ pàs à pÉîÉ àmÉ, É ô àbsÉçÉ. » Tôû ’û çôûp, à pôÉ É ’ÉfÉ vÉàî É s’ÉÉbáî-É É ûî. I ’ààî pûs àvàîÉ ’ámÉ É pàîx, É Éààî pûs sô pôûsÉ àvÉç És mêmÉs yÉûx, É pÉçÉvàî pûs É qûôî-îÉ àvÉç sô hàbîûÉÉ sî. Tôû Évî sûspÉç. I sÉ àsfômà É ÉçîvÉ. I sÉ mî â ôbsÉvÉ pàôû às à màîsô És îîçÉs, â ôù î ’y àvàî àûpààvà pôû ûî
7
LA CONTAGION DU RÈEL
qûÉ És îmàÉs É bôhÉû àqûîÉ. I àà ’ôbîÉ És hypôhèsÉs. I É àîvà â màûîÉ à bÉàû É sà çômpàÉ É â ÉsÉ sà ôûvÉÉ îÉîÉ É ÉÉÉ àûîçhàÉ, sô sàvô â ’Éûçàypûs, sà çèmÉ àû jàsmî, sÉs bàîs môûssàs â à bÉàmôÉ, sô pàfûm â ’àmàÉ É àû çàmîà ô És ûÉs ÉvÉôppàîÉ sô çôps ’ûÉ sôîÉ îqûîÉ, sÉs vÉîs çààÉs qûî pôôÉàîÉ sÉs fîÉs Éxmîs É ôîs É ûmîèÉ. Tôûs çÉs pÉîs sôîs ô ÉÉ s’Éôûàî É qûî ’àvàîÉ ôûjôûs àÉî ûî sÉmbàîÉ màîÉà çàçhÉ qûÉqûÉ àûîÉ sôûs ôçhÉ. LÉs hûîÉs ÉssÉîÉÉs ô ÉÉ sÉ sÉvàî Épûîs qûÉqûÉ Émps pôû sà ôîÉÉ É àÉàîÉ pûs qûÉ És ÉmûÉs É sôûffàçÉ É sÉs vîsîÉs çhÉz É çôîffÉû ûî pààîssàîÉ sômàîs û pÉû ôp fqûÉÉs pôû É pàs êÉ ôûçhÉs. I ’ôsàî qûÉsîôÉ SûmmÉ É pÉû É à ôûbÉ É É à bÉssÉ. Màîs ’ÉvîÉ É vîfîÉ à ûmÉû É pàvÉàî pàs â môûî É ûî. Aû Éôû û àvàî, î ÉxÉàî îsçèÉmÉ sô Éz â ÉçÉ ôû pàfûm àÉ às à màîsô ôû sû à pÉàû É sà fÉmmÉ. E sÉ çhàÉà, î îvÉôîàî à çhàmbÉ És yÉûx pôû ÉpÉ sî û ôbjÉ ôçîàÉû É pôûvàî y àïÉ. I màqûà sÉs çààfÉs ’àçôô pôû vàûÉ qûÉ É îvÉàû ’É bàîssàî pàs É î û çômpÉ sÉ É sÉs bôûÉîÉs É vî. I fôûîàî às É fîàÉû â à ÉçhÉçhÉ É ÉsÉs îçîmî-àbÉs, çÉ qûî É pôûssàî â s’îÉssÉ sôûàî àvÉç pàssîô â çÉ qûÉ SûmmÉ àvàî pîs pôû ïÉ É â à mîàîÉ É qûÉsîôs É àppàÉçÉ îôçÉÉs. EÉ ûî pôàî àvÉç û pÉû ’ôÉmÉ, màîs sàs ôûî É sàs ôûÉ És yÉûx. U îmàçhÉ sôî, î à sûpî É àî É ÉpàssÉ û çhÉmîsîÉ çhîç qû’ÉÉ àvàî ÉvîÉ É pôÉ É ÉÉmàî sàs àîsô pàîçûîèÉ, çÉ qû’î Ésîmà hàûÉmÉ îsôîÉ. TÉûs â ’ÉxêmÉ, sÉs sÉs àçqûàîÉ ûÉ àçûî îhàbî-ûÉÉ É î àîvàî â pÉçÉvôî çÉ qû’î É vôyàî pàs àûpàà-và. I çôûvî às É pàçà ûÉ ôbÉ É sôîÉ qû’î É ûî çôàîssàî pàs, màîs pÉû-êÉ àvàî-î mà ôbsÉv. I îçhà ûÉ bômbÉ É môûssÉ â àsÉ pôû hômmÉ sôûs É
8