La flûte de Rafi

De
Publié par

Le roman s’ouvre sur le départ de Pawel, un jeune Juif de Cracovie qui quitte sa famille parce qu’il ne veut pas devenir un boucher rituel comme son père. On est le 18 avril 1626. Près d’un siècle plus tard, en 1717, son fils, François Vanas, un flûtiste de grand talent et un paysan catholique, meurt en Nouvelle-France, à la fin d’une vie bien remplie. C’est le fascinant parcours de ces deux hommes que relate ce roman qui fait revivre, telles qu’elles étaient au XVIIe siècle, les villes de Hambourg, d’Amsterdam et de Rouen, puis la bourgade des Trois-Rivières. On y croise Rembrandt et Radisson, des commerçants juifs et des Amérindiens.
Le roman est suivi d’un épilogue intitulé «La question juive en Nouvelle-France».
Publié le : jeudi 5 septembre 2013
Lecture(s) : 3
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782892618105
Nombre de pages : 320
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Extrait de la publication
André Vanasse
La flûte de Rafi roman
Là ÛÉ É Ràî
Extrait de la publication
Du même auteur
La saga des LagacéMôà, LîÉ EpÉŝŝîô, 1981, (ôà), 166 p. ; Môà, LÉàç PôçÉ, 1986, 208 p. La vie à rebours(ôà), Môà, QûÉç AîûÉ, çô. « Lîà-ûÉ ’AîûÉ », 1987, 182 p. Des millions pour une chanson(ôà pôû à jÉûÉŝŝÉ), Môà, QûÉç AîûÉ, çô. « LîàûÉ JÉûÉŝŝÉ », 1988, 185 p. Tàûî É çààà ŝôûŝ É îÉ ÉMilions per une cançao pà Jàçî CÉûŝ, BàçÉôÉ, Là GàÉà, 1991, 109 p. Tàûî É Éŝpàô ŝôûŝ É îÉ ÉMillones por una cancionpà MÉçÉÉŝ Cààû, BàçÉôÉ, Là GàÉà, 1992, 120 p. Tàûî É ààîŝ ŝôûŝ É îÉMillions for a Songpà Sûŝà Oûîôû É CîŝÉÉ MôÉî, Màkà, RÉ DÉÉ PÉŝŝ, 2013, 118 p. La littérature québécoise à l’étranger. Guide aux usagers (pÉôîÉ É ûîÉ îîôàpîûÉ), Môà, XYZ îÉû, 1989, 96 p. (pûîŝ). Le Père, la Méduse et les Fils castrés, psychocritiques d’œuvres québécoises contemporaines, Môà, XYZ îÉû, 1990, 126 p. Avenue De LorimierRôà-(ôà), Môà, XYZ îÉû, çô. « îçÉŝ », 1992, 208 p. Rêves de gloire(ôà pôû à jÉûÉŝŝÉ), Môà, à çôûÉ çÉÉ, 1995, 160 p. Pûî É IàîÉ ŝôûŝ É êÉ îÉ, GÉôà, CIDEB EîîçÉ, 1996, 160 p. (îîô pôû ’àppÉîŝŝàÉ û ààîŝ àŝ Éŝ çôÉŝ ŝÉçôàîÉŝ). Émile Nelligan. Le spasme de vivre (çî îôàpîûÉ), Môà, XYZ îÉû, çô. « LÉŝ àÉŝ îûÉŝ », 1996, 210 p. Gabrielle Roy. Écrire, une vocationîôàpîûÉ), Môà, (çî XYZ îÉû, çô. « LÉŝ àÉŝ îûÉŝ », 2004, 168 p. Tàûî É ààîŝ pà Dàç Dûô ŝôûŝ É îÉ É: AGabrielle Roy Passion for Writing, TÉ QûÉŝ Lîà SÉîÉŝ, Môà, XYZ Pûîŝî, 2007, 158 p.
Extrait de la publication
A VààŝŝÉ
Là ÛÉ É Ràî ôà
éditeur
Extrait de la publication
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada VààŝŝÉ, A, 1942-Là ÛÉ É Ràî ISBN 978-2-89261-738-2 I. TîÉ. PS8593.A538F58 2013 C843’.54 C2013-941278-6 PS9593.A538F58 2013
LÉŝ èîîôŝ XYZ îçîÉ û ŝôûîÉ îàçîÉ Éŝ îŝîûîôŝ ŝûîàÉŝ pôû Éûŝ àçîîŝ ’îîô : – CôŝÉî Éŝ àŝ û Cààà ; – GôûÉÉÉ û Cààà pà ’ÉÉîŝÉ û Fôŝ û îÉ û Cààà (FLC) ; – Sôçî É ÉôppÉÉ Éŝ ÉÉpîŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (SODEC) ; – GôûÉÉÉ û QûÉç pà ’ÉÉîŝÉ û pôàÉ É çî ’îpÔ pôû ’îîô É îÉŝ.
L’àûÉû îÉ â ÉÉçîÉ É CôŝÉî Éŝ àŝ û Cààà ûî ûî à àççô ûÉ ôûŝÉ ’àîÉ â à çàîô îàîÉ pôû à àçîô É çÉ ôà.
èîîô : JôŝÉ BôÉîÉ CôçÉpîô pôàpîûÉ É ôàÉ : èîŝçîp É. MôàÉ É à çôûÉûÉ : RÉ S-Aà PôôàpîÉ É à çôûÉûÉ : Hûô AçîÉ, îSôçkpôô.çô PôôàpîÉ É ’àûÉû : MàîÉ Dôô
Côpî © 2013, LÉŝ èîîôŝ XYZ îç.
ISBN Éŝîô îpîÉ : 978-2-89261-738-2 ISBN Éŝîô ûîûÉ (PDF) : 978-2-89261-809-9 ISBN Éŝîô ûîûÉ (ÉPû) : 978-2-89261-810-5
É DpÔ à : 3 îÉŝÉ 2013 BîîôûÉ É AçîÉŝ àîôàÉŝ û QûÉç BîîôûÉ É AçîÉŝ Cààà
Diffusion/distribution au Canada : Dîŝîûîô HMH 1815, àÉûÉ DÉ LôîîÉ Môà (QûÉç) H2K 3W6 .îŝîûîô.çô
Diffusion/distribution en Europe : LîàîîÉ û QûÉç/DNM 30, ûÉ Gà-Lûŝŝàç 75005 Pàîŝ, FRANCE .îàîîÉûûÉÉç.
www.editionsxyz.com
Extrait de la publication
LÉ û pÉîÉ É ’îŝôîÉ Éŝ É îÉ à î. Pôûà, É ÉçÉû àÉî ôî îÉ û’î à àûîÉ ŝôûÉ â ŝô pôî É ôçîô É ŝÉŝ çôîçîôŝ îôôîûÉŝ ôû ÉîîÉûŝÉŝ.
Là àçî Éŝ àîŝ pôû É ôàçîÉ Éŝ ôî ’êÉ ŝô pÉ-îÉ ŝôûçî. CÉ û’î Éû, ç’Éŝ àçôÉ ûÉ îŝôîÉ. Pàû (PàÉł) É Fàôîŝ-Nôë Vààŝ ôîÉ îîîÉ â ô îàîàîô, Éû ô ô É çôàï â pÉû pŝ îÉ É à îÉ.
Extrait de la publication
Extrait de la publication
LÉŝ pàôÉŝ É Pàû (PàÉł) Vààŝ
1. PàÉł SzôjçÉ àï â CàçôîÉ, àŝ É ûàîÉ jûî É KàzîîÉz, É 14 àî 1608. 2. I ûîÉ à àîŝô àîîàÉ É 18 àî 1626, ûî û ŝàà, â ’áÉ É î-ûî àŝ. E çôûŝ É ôûÉ Éŝ VàŝôîÉ, PàÉł çîÉ É pÉÉ É pàôÉ HàŝÉ, ûî ŝîîîÉ îÉ É àÉà. 3. À AŝÉà, î ôpÉ pôû É pàôÉ ôààîŝ à Hààŝ (LÉîÉ). 4. À RôûÉ, ŝô ô Éŝ àçîŝ É ÉîÉ Pàû Vààŝ.
Pàû Vààŝ Éŝ ’àçêÉ É ôûŝ Éŝ VààŝŝÉ ’AîûÉ É êÉ ûÉ Éŝ àîÉŝ VÉÉÉûîÉ (ÉÉûÉŝ GÉÉÉà àû èàŝ-Uîŝ), Pçôû, BàŝîÉ É BÉàûàîŝ.
9
Extrait de la publication
Extrait de la publication
CàpîÉ 1
LÉ pà É CàçôîÉ (pîÉpŝ 1626)
LÉŝ àÉŝ àîàŝ àîŝŝ ôàîÉ ŝôûŝ Éŝ É-ôŝ ôûŝ É ûÉ, ûŝàîÉ û ûàû ’àôîÉ, ûàîÉ û ààç, êàîÉ û ô Épŝ É É à ôÉ ôÉŝŝÉ ŝî pôpÉ â à pÉŝÉ.
Isaac Bashevis Singer,La corne du bélier
PàÉł SzôjçÉ – ûî Éàî ôû jûŝÉ ’àôî î-ûî àŝ – ŝ’àppê-àî â àççôpî û ÉŝÉ ûî ààî çàÉ ŝà îÉ. Sô çœû ààî â ôû ôpÉ. Tôû â çôûp, ’îÉ û’î çôÉàî pÉû-êÉ ûÉ ÉîÉ ÉÉû É ŝàîŝî â à ôÉ. I ŝûôûà. I ŝ’àŝŝî ŝû à îÉîÉ çàîŝÉ É ôîŝ àŝ à çûîŝîÉ. Pôû ŝÉ çà-É, î ŝÉ pà ûÉ ŝà çîŝîô ààî  ÛÉÉ çîÉ : ô, î É ôûàî pûŝ êÉ ôûçÉ îûÉ çôÉ ŝô pÉ Sôô. I É pôûàî ŝûppôÉ É àçÉ à ôÉ Éŝ êÉŝ ûî Éî-àîÉ çôÉ Éŝ ûàîŝ. Qûà â à ûÉ û ŝà, ÉÉ ûî àî îôàÉ. E ûÉ îÉ Éŝ îŝçÉŝ ô à pûàÉû ûî ôàî Éŝ àû-É-çœû…
11
Extrait de la publication
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Bordel-Station

de les-editions-xyz

États de la présence

de les-editions-xyz

L'archipel de Caïn

de les-editions-xyz

suivant