Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 15,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Du même publieur

Extrait de la publication
André Vanasse
La flûte de Rafi roman
Là ÛÉ É Ràî
Extrait de la publication
Du même auteur
La saga des LagacéMôà, LîÉ EpÉŝŝîô, 1981, (ôà), 166 p. ; Môà, LÉàç PôçÉ, 1986, 208 p. La vie à rebours(ôà), Môà, QûÉç AîûÉ, çô. « Lîà-ûÉ ’AîûÉ », 1987, 182 p. Des millions pour une chanson(ôà pôû à jÉûÉŝŝÉ), Môà, QûÉç AîûÉ, çô. « LîàûÉ JÉûÉŝŝÉ », 1988, 185 p. Tàûî É çààà ŝôûŝ É îÉ ÉMilions per une cançao pà Jàçî CÉûŝ, BàçÉôÉ, Là GàÉà, 1991, 109 p. Tàûî É Éŝpàô ŝôûŝ É îÉ ÉMillones por una cancionpà MÉçÉÉŝ Cààû, BàçÉôÉ, Là GàÉà, 1992, 120 p. Tàûî É ààîŝ ŝôûŝ É îÉMillions for a Songpà Sûŝà Oûîôû É CîŝÉÉ MôÉî, Màkà, RÉ DÉÉ PÉŝŝ, 2013, 118 p. La littérature québécoise à l’étranger. Guide aux usagers (pÉôîÉ É ûîÉ îîôàpîûÉ), Môà, XYZ îÉû, 1989, 96 p. (pûîŝ). Le Père, la Méduse et les Fils castrés, psychocritiques d’œuvres québécoises contemporaines, Môà, XYZ îÉû, 1990, 126 p. Avenue De LorimierRôà-(ôà), Môà, XYZ îÉû, çô. « îçÉŝ », 1992, 208 p. Rêves de gloire(ôà pôû à jÉûÉŝŝÉ), Môà, à çôûÉ çÉÉ, 1995, 160 p. Pûî É IàîÉ ŝôûŝ É êÉ îÉ, GÉôà, CIDEB EîîçÉ, 1996, 160 p. (îîô pôû ’àppÉîŝŝàÉ û ààîŝ àŝ Éŝ çôÉŝ ŝÉçôàîÉŝ). Émile Nelligan. Le spasme de vivre (çî îôàpîûÉ), Môà, XYZ îÉû, çô. « LÉŝ àÉŝ îûÉŝ », 1996, 210 p. Gabrielle Roy. Écrire, une vocationîôàpîûÉ), Môà, (çî XYZ îÉû, çô. « LÉŝ àÉŝ îûÉŝ », 2004, 168 p. Tàûî É ààîŝ pà Dàç Dûô ŝôûŝ É îÉ É: AGabrielle Roy Passion for Writing, TÉ QûÉŝ Lîà SÉîÉŝ, Môà, XYZ Pûîŝî, 2007, 158 p.
Extrait de la publication
A VààŝŝÉ
Là ÛÉ É Ràî ôà
éditeur
Extrait de la publication
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada VààŝŝÉ, A, 1942-Là ÛÉ É Ràî ISBN 978-2-89261-738-2 I. TîÉ. PS8593.A538F58 2013 C843’.54 C2013-941278-6 PS9593.A538F58 2013
LÉŝ èîîôŝ XYZ îçîÉ û ŝôûîÉ îàçîÉ Éŝ îŝîûîôŝ ŝûîàÉŝ pôû Éûŝ àçîîŝ ’îîô : – CôŝÉî Éŝ àŝ û Cààà ; – GôûÉÉÉ û Cààà pà ’ÉÉîŝÉ û Fôŝ û îÉ û Cààà (FLC) ; – Sôçî É ÉôppÉÉ Éŝ ÉÉpîŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (SODEC) ; – GôûÉÉÉ û QûÉç pà ’ÉÉîŝÉ û pôàÉ É çî ’îpÔ pôû ’îîô É îÉŝ.
L’àûÉû îÉ â ÉÉçîÉ É CôŝÉî Éŝ àŝ û Cààà ûî ûî à àççô ûÉ ôûŝÉ ’àîÉ â à çàîô îàîÉ pôû à àçîô É çÉ ôà.
èîîô : JôŝÉ BôÉîÉ CôçÉpîô pôàpîûÉ É ôàÉ : èîŝçîp É. MôàÉ É à çôûÉûÉ : RÉ S-Aà PôôàpîÉ É à çôûÉûÉ : Hûô AçîÉ, îSôçkpôô.çô PôôàpîÉ É ’àûÉû : MàîÉ Dôô
Côpî © 2013, LÉŝ èîîôŝ XYZ îç.
ISBN Éŝîô îpîÉ : 978-2-89261-738-2 ISBN Éŝîô ûîûÉ (PDF) : 978-2-89261-809-9 ISBN Éŝîô ûîûÉ (ÉPû) : 978-2-89261-810-5
É DpÔ à : 3 îÉŝÉ 2013 BîîôûÉ É AçîÉŝ àîôàÉŝ û QûÉç BîîôûÉ É AçîÉŝ Cààà
Diffusion/distribution au Canada : Dîŝîûîô HMH 1815, àÉûÉ DÉ LôîîÉ Môà (QûÉç) H2K 3W6 .îŝîûîô.çô
Diffusion/distribution en Europe : LîàîîÉ û QûÉç/DNM 30, ûÉ Gà-Lûŝŝàç 75005 Pàîŝ, FRANCE .îàîîÉûûÉÉç.
www.editionsxyz.com
Extrait de la publication
LÉ û pÉîÉ É ’îŝôîÉ Éŝ É îÉ à î. Pôûà, É ÉçÉû àÉî ôî îÉ û’î à àûîÉ ŝôûÉ â ŝô pôî É ôçîô É ŝÉŝ çôîçîôŝ îôôîûÉŝ ôû ÉîîÉûŝÉŝ.
Là àçî Éŝ àîŝ pôû É ôàçîÉ Éŝ ôî ’êÉ ŝô pÉ-îÉ ŝôûçî. CÉ û’î Éû, ç’Éŝ àçôÉ ûÉ îŝôîÉ. Pàû (PàÉł) É Fàôîŝ-Nôë Vààŝ ôîÉ îîîÉ â ô îàîàîô, Éû ô ô É çôàï â pÉû pŝ îÉ É à îÉ.
Extrait de la publication
Extrait de la publication
LÉŝ pàôÉŝ É Pàû (PàÉł) Vààŝ
1. PàÉł SzôjçÉ àï â CàçôîÉ, àŝ É ûàîÉ jûî É KàzîîÉz, É 14 àî 1608. 2. I ûîÉ à àîŝô àîîàÉ É 18 àî 1626, ûî û ŝàà, â ’áÉ É î-ûî àŝ. E çôûŝ É ôûÉ Éŝ VàŝôîÉ, PàÉł çîÉ É pÉÉ É pàôÉ HàŝÉ, ûî ŝîîîÉ îÉ É àÉà. 3. À AŝÉà, î ôpÉ pôû É pàôÉ ôààîŝ à Hààŝ (LÉîÉ). 4. À RôûÉ, ŝô ô Éŝ àçîŝ É ÉîÉ Pàû Vààŝ.
Pàû Vààŝ Éŝ ’àçêÉ É ôûŝ Éŝ VààŝŝÉ ’AîûÉ É êÉ ûÉ Éŝ àîÉŝ VÉÉÉûîÉ (ÉÉûÉŝ GÉÉÉà àû èàŝ-Uîŝ), Pçôû, BàŝîÉ É BÉàûàîŝ.
9
Extrait de la publication
Extrait de la publication
CàpîÉ 1
LÉ pà É CàçôîÉ (pîÉpŝ 1626)
LÉŝ àÉŝ àîàŝ àîŝŝ ôàîÉ ŝôûŝ Éŝ É-ôŝ ôûŝ É ûÉ, ûŝàîÉ û ûàû ’àôîÉ, ûàîÉ û ààç, êàîÉ û ô Épŝ É É à ôÉ ôÉŝŝÉ ŝî pôpÉ â à pÉŝÉ.
Isaac Bashevis Singer,La corne du bélier
PàÉł SzôjçÉ – ûî Éàî ôû jûŝÉ ’àôî î-ûî àŝ – ŝ’àppê-àî â àççôpî û ÉŝÉ ûî ààî çàÉ ŝà îÉ. Sô çœû ààî â ôû ôpÉ. Tôû â çôûp, ’îÉ û’î çôÉàî pÉû-êÉ ûÉ ÉîÉ ÉÉû É ŝàîŝî â à ôÉ. I ŝûôûà. I ŝ’àŝŝî ŝû à îÉîÉ çàîŝÉ É ôîŝ àŝ à çûîŝîÉ. Pôû ŝÉ çà-É, î ŝÉ pà ûÉ ŝà çîŝîô ààî  ÛÉÉ çîÉ : ô, î É ôûàî pûŝ êÉ ôûçÉ îûÉ çôÉ ŝô pÉ Sôô. I É pôûàî ŝûppôÉ É àçÉ à ôÉ Éŝ êÉŝ ûî Éî-àîÉ çôÉ Éŝ ûàîŝ. Qûà â à ûÉ û ŝà, ÉÉ ûî àî îôàÉ. E ûÉ îÉ Éŝ îŝçÉŝ ô à pûàÉû ûî ôàî Éŝ àû-É-çœû…
11
Extrait de la publication
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin