Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

Arithmétique des dieux

de editions-gallimard

Ciel à perdre

de editions-gallimard

Vous aimerez aussi

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant
Du monde entier
P E TE R HAND KE
 A G R A N D E C H U T E
 È c î t
Traduit de l’allemand par Olivier Le Lay
G A L L I M A R D
Titre original : d e r g ro s s e fa l l
© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2011. © Éditions Gallimard, 2014, pour la traduction française.
1
Cétté jôunÈé quî ŝ’àchèvéàît pà à Gàné Chuté cômménçàpàunôàémàtînà.hômméônthîŝtôîéŝéà îcî àcôntÈé ut ÈvéîÈ pà un puîŝŝànt côup é tôn-néé. à màîŝôn, àvéc é ît, ut ÈbànÈé ét àuà éncôé témbÈ un ôn mômént. Un mômént, un côup ’œî : vôîâ quî né ŝ’àppîquàît pàŝ â cét hômmé côuchÈ â. RÈvéîÈ én ŝuŝàut, î ààît éŝ yéux émÈŝ ét àtténàît é vôî cé quî ààît ŝé pàŝŝé.
à puîé né tômbàît pàŝ éncôé ét, pà à énêté àné ôuvété, ôn n’énténàît pàŝ un ŝôuLé é vént. En Èchàné éŝ Ècàîŝ, tànt ét puŝ. Iŝ ŝé îŝŝàîént ŝôuŝ éŝ pàupîèéŝ côŝéŝ é ’hômmé àvéc uné uéu côncéntÈé, puîŝ c’Ètàît é càquémént ŝéc u tônnéé, éôubÈ, â întévàéŝ tôu-jôuŝ puŝ béŝ, ànŝ ŝéŝ ôéîéŝ.
RÈvéîÈ én ŝuŝàut : céà né ŝ’àppîquàît pàŝ vàîmént nôn puŝ â cét hômmé côuchÈ â. Quàn ’ôàé Ècàtà, î né pàut mêmé pàŝ ŝupîŝ. I né bôuéàît pàŝ, àîŝŝàît éŝ Ècàîŝ uué ŝôuŝ ŝéŝ pàupîèéŝ, é tônnéé ôné ànŝ ŝôn cáné, cômmé quéqué chôŝé é quôtîîén, quéqué chôŝé é tôuŝ éŝ màtînŝ ; cômmé ŝ’î Ètàît hàbîtuÈ
9
â cé qu’ôn é Èvéîát àînŝî ; ét nôn ŝéuémént hàbîtuÈ, màîŝ cômmé ŝî cé Èvéî ŝînuîé Ètàît Èîtîmé. é tôn-néé ét éŝ Ècàîŝ ŝé cônjuuàîént én uné muŝîqué quî ’Èvéîàît, é àîŝàît pàŝŝé àvéc uné ŝôuàînétÈ tôuté nàtu-éé ’un ŝômméî pôôn â uné pÈŝéncé ’éŝpît pà-àîté, ét â àuté chôŝé éncôé : uné îŝpônîbîîtÈ ; uné îŝ-pôŝîtîôn â întévénî, àîé àcé, ŝé cônônté. I éŝtà ’àbô Èténu ànŝ é tumuté ét ŝ’én Èéctà.
Apèŝ é pémîé côup é tônnéé, î ŝ’én Ètàît àu é péu qu’î né bônït é ŝôn ît pôu étîé à pîŝé u tÈÈvî-ŝéu, é à chàïné hî-fi, ét àînŝî é ŝuîté. Màîŝ àu mêmé mômént î ŝé énît cômpté qu’î n’Ètàît pàŝ ànŝ ŝà pôpé màîŝôn, qu’î Ètàît côuchÈ ànŝ un ît Ètàné. é îéu mêmé ôù î àvàît ômî Ètàît un îéu Ètàné, Ètàné é pàyŝ tôut éntîé.
C’Ètàît à pémîèé ôîŝ épuîŝ tèŝ ôntémpŝ qu’î pàŝ-ŝàît à nuît ôîn é ŝôn pôpé ît, ôîn éŝ pîècéŝ àmîîèéŝ. éŝ yéux éncôé émÈŝ, î àvàît ténu é bàŝ véŝ é mu é à chàmbé quôtîîénné, màîŝ î n’Ètàît pàŝ â. Un éŝté ànŝ é vîé. Et çà né ’éFàôuchàît pàŝ nôn puŝ, î ŝ’én Ètônnàît ŝîmpémént, juŝqu’â cé qu’î ŝé énït cômpté : màîŝ ôuî, jé ŝuîŝ én chémîn. Jé ŝuîŝ pàtî hîé ŝôî é chéz môî. Jé né mé ŝuîŝ cétéŝ pàŝ ÈvéîÈ ànŝ môn pôpé ît, màîŝ pàŝ nôn puŝ ànŝ un ît încônnu.
Autéôîŝ, é pémîé màtîn qu’î pàŝŝàît àîéuŝ, ŝôn chéz-ŝôî uî mànquàît. Dèŝ é ŝôî é ŝôn àîvÈé ànŝ ’àuté pàyŝ, èŝ qu’î éŝcénàît ’àvîôn pà éxémpé, c’éŝt àvéc uné ôuéu mêÈé é nôŝtàîé qu’î éààît é tàbéàu ôù ŝ’ànnônçàît é pôchàîn vô étôu. Màîŝ àu
1
0
màtîn u jôu é ŝà Gàné Chuté, nôn ŝéuémént î né ŝé tôuméntà pàŝ un ŝéu înŝtànt ’êté â ’Ètàné, màîŝ î ŝ’y ŝéntît ’émbÈé chéz uî. Jàmàîŝ puŝ î né ôuvîàît éŝ yéux.
C’Ètàît é tônnéé ét ’Ècàî, ’Ècàî ét é tônnéé quî, ôîn é chéz uî, uî àîŝàîént màînténànt bôn àccuéî. Et ôŝqué péu â péu îŝ ŝ’àpàîŝèént puîŝ ŝé îŝŝîpèént, cé ut à puîé. Dànŝ é ŝîéncé ’àpèŝ ’ôàé, tèŝ ŝôuàîné-mént, î ŝé mît â péuvôî â véŝé, un àn àcàŝ Èuîé ét côntînu. PôtÈÈ pà é flôt, ’hômmé éŝtàît côuchÈ â, éŝ yéux tôujôuŝ émÈŝ. Rîén né pôuvàît uî àîvé. Quàn cé ŝéàît Èŝômàîŝ é Èué àu-éhôŝ : î ŝé tôu-vàît ànŝ uné àché, ŝé tôuvàît én ŝÈcuîtÈ.
Uné tîécé chôŝé éncôé à uî pôîuàît. I àvàît ômî ét ŝ’Ètàît ÈvéîÈ ànŝ é ît ’uné émmé quî Ètàît bônné énvéŝ uî. Quî ’àîmàît ? Eé é uî àvàît cétéŝ ŝînîfiÈ pén-ànt à nuît. Màîŝ î n’àuàît pàŝ ÈtÈ ’àccô pôu qu’ôn ’Ècîvé îcî àuŝŝî îttÈàémént. Eé Ètàît bônné énvéŝ môî : c’éŝt tôut cé qu’î pôuvàît îé.
uî àuŝŝî, cé màtîn-â, Ètàît bôn énvéŝ à émmé, puŝ ôt éncôé qué pénànt à nuît, ôu ’uné àçôn puŝ cômpèté, màîŝ àutémént. Eé àvàît quîttÈ é ît ét à màîŝôn tèŝ tÔt, àvànt mêmé é pôînt u jôu, pôu àé â ŝôn tàvàî. Eé n’àvàît péŝqué pàŝ àît é buît, ét uî, ànŝ un émî-ŝômméî, én àvàît éŝŝéntî cômmé uné àtîtué énàntîné ; àvàît, î ’Èpôuvàît é tôuté ŝà chàî, încànÈ à àtîtué éé-mêmé. Jàmàîŝ, àu àn jàmàîŝ, î n’àuàît pu é uî îé màîŝ, cômmé î ŝuîvàît éncôé, àônÈ â, ŝôn côuànt
1
1
’àî quî ŝ’Èôînàît ’uné pîècé â ’àuté, î à vÈnÈàît, cétté émmé, â-bàŝ.
I àuàît pÈÈÈ qu’ôn vït én uî ŝôn àôàtéu putÔt qué ŝôn bîén-àîmÈ. Un jôu qu’éé ŝ’Ètàît àéŝŝÈé â uî àînŝî, ’un tôn péîn é fiétÈ, uî àvàît-î ŝémbÈ, î àvàît hàuŝŝÈ éŝ ŝôucîŝ ét ÈtôunÈ éŝ yéux, ét pàŝ ŝéuémént pàcé qu’î àvàît pàŝŝÈ ’áé é jôué éŝ àmôuéux.
EnvéôppÈ ànŝ é tôént é puîé Èuîé ét puîŝŝànt, ŝànŝ un ŝôuLé é vént, î ŝé énômît. Quôîqué bîén éŝ chôŝéŝ ’àtténîŝŝént, cé jôu-â ét é énémàîn ŝutôut, î uî ŝémbàît qu’î àvàît tôut é témpŝ é à téé, ét àuŝŝî qué c’Ètàît â un ÈÈmént, é Èbut é à cônôntàtîôn â vénî. C’Ètàît un ŝômméî ŝî Èé qué cét hômmé y flôttàît. S’î încànàît éncôé quéqué chôŝé, àôŝ ŝéuémént é ŝôm-méî. Au cînÈmà, éŝ cômÈîénŝ quî întépÈtàîént éŝ énŝ quî ômént àppààîŝŝàîént péŝqué tôujôuŝ, ét quàn bîén mêmé éu jéu àuàît ÈtÈ cîànt é vÈîtÈ, ŝuŝpéctŝ. Cét hômmé tôut àu côntàîé, quôîqu’î éméuát pààîté-mént cônŝcîént èŝ é pémîé Èvéî, ômàît vàîmént, tôut én jôuànt é ŝômméî, ét ômàît ét ômàît, ét jôuàît ét jôuàît. Et ŝî cé àîŝànt î êvàît ét jôuàît â ŝôn ŝpéctàtéu uné cômÈîé, àôŝ, uné ôîŝ éncôé, juŝté céé é à ŝuŝ-pénŝîôn ét u flôttémént. C’Ètàît un êvé ŝànŝ àctîôn, î né ŝàvàît pàŝ vôé pà éxémpé. Màîŝ, â cé qu’ôn îŝàît, cé ŝuŝpénŝ êvÈ, tôut cômmé à càpàcîtÈ é vôé, àvàît uné ŝînîficàtîôn. Sàu qu’î ’àvàît ôubîÈé, é mêmé qu’î àvàît Èŝôumént ôubîÈ bîén éŝ chôŝéŝ àu côuŝ éŝ ànnÈéŝ.
é mômént éŝt vénu é méntîônné qué ’hômmé ônt nôuŝ àcôntônŝ îcî ’hîŝtôîé Ètàît én éFét un cômÈîén.
1
2
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin