La politesse

De
Publié par

"La Voix du Nord demande si les deux auteurs se sentent particulièrement concernés par le thème de ce soir, Écrire la vie.
Nous nous sentons particulièrement concernés. Nous ne voyons pas ce que nous pourrions écrire d’autre.
En poussant un peu, nous pourrions démontrer qu’écrire la vie est un pléonasme.
– Mais est-ce que ce n’est pas voué à l’échec ?
Nous pensons que si. Nous persistons néanmoins dans cette gageure. Nous serons bientôt au Salon du livre."
Publié le : jeudi 5 mars 2015
Lecture(s) : 15
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782072590887
Nombre de pages : 304
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
françois bégaudeau
lapolitesse
du même auteur
Aux Éditions Verticales
Joûé jûsé, 2003 ; Folio, 2008 Dàns à îàgonàé, 2005 Ené és ûs; Folio,, 2006 ; prix France Culture-Télérama 2006 2007 Fîn é ’îsoîé, 2007 Vés à oûcéû, 2009 ; Folio, 2010 à béssûé à vàîé, 2011 ; Folio, 2012 Déûx sîngés oû à vîé poîîqûé; Folio, 2014, 2013
Cez d’autres éditeurs
Un Èocàé, Mîck Jàggé -; Folio, 2014, Naïve, 2005 Uné ànnÈé én Fàncé(avec Arno Bertina et Oliver Roe), Gallimard, 2007 Anîànûé é îÈàûé, Bréal, 2008 é pobèéTapuscrit », 2008 ;, Éditions héâtre Ouvert, coll. « Magnard, 2013 ’învénîon û jéû(ill. Pascal Lemaître), Hélium, 2009 et 2014 Pàcé qûé çà noûs pà. ’învénîon é à jéûnéssé(avec Joy Sorman), Larousse, 2010 Tû séàs ûn Ècîvàîn on Is, Bréal, 2011 Aû Èbû, Alma, 2012 2014/ 18, ; 10 é oîé, Éditions héâtre Ouvert, coll. «Tapuscrit », 2012 Máé occîénà conépoàîn(avec Clément Oubrerie), Delcourt, 2013 D’áné â zèbé, Grasset, 2014 é oîné àRaconter la vie , Seuil, coll. « », 2014
à poîéssé
ànçoîs bÈgàûéàû
à poîéssé
ïûsàîon é coûvéûé : Pîîppé Bééé.
© Éîîons Gàîà, às .
DE : coûcoû@nox.sî À : onînà@vox.sî EnvoyÈ :  Ècébé  :
Mà cèé Nînà,
Coén c’Èàî ? Tû é éànés soûvén coén c’Èàî. Qûé û é éànés, é soûvén, ’Èonné. D’oînàîé voûs és vîngénàîés àccoéz péû ’Ènégîé Èospécîvé â céé pÈîoé. DÈjâ àns son pÈsén éé né voûs concénàî pàs. Voûs àvîéz  àns é coûvîéz ûn oné noûvéàû sàns àéné qûé noûs àûés, jéûnés vîéîàs, spécés àvàn ’éûé, én Inîssîons é Inî. E pûîs onc û às coéncÈ â y événî. À qûésîonné on oncé qûînqûàgÈnàîé. E oî j’ésqûîvàîs. Jé îsàîs : n’én pàons pûs. Jé îsàîs : noûs soés pàssÈs â àûé cosé. ï y à ongéps qûé bîén vîvé à pîs é pàs sû é àîÈ. O â on éspî Èénàn j’y àî pénsÈ. Çà à îjoÈ én oî, é céé cûîsîné jé ’àî éconnûé, coé àns ûné oûé on
9
l a politesse
éconnà ûn vîéî àî. C’Èàî bîén à conûsé éénàîon qûî pÈcèé ’Ècîûé. Poûqûoî Ècîé cés àîs àû îéû é é és àconé, ponî-Iàn é vÈnÈàbé, àûoû ’ûn cognàc ? On né sé éàî pàs. Aû ong é cés ànnÈés, j’àvàîs gîfonnÈ és noés àû bîc béû – â ’Èpoqûé qûéqûés àîÈÈs é on éspècé pésîs-àîén â ûsé é pàpîé, coé j’àî écoûs àûjoû’ûî â à bonné vîéîé éssàgéîé. Répàssàn cés noés, j’àî écûÈ àns és ànîés é vîngîèé sîècé. J’àî îsposÈ, éîsposÈ. CoposÈ. ï éÛ ÈÈ Èàngé qûé on ànîqûé pàssîon poû à oé sé Û Èéîné àvéc oû é ésé.és  pàgés qûî én Èsûén oûépàssén é pû Èoî-gnàgé qûé û àénàîs. Gàgéons qûé û y Èbûsqûéàs qûàn é ûn péû é ’àcîvé éànÈé. Jé é îvé é ocûén àns ûné îsé én pàgé gossîèé é oîIàbé â on gÈ. Séûs ’Èpàîsséû és bàncs é ’éfé-boc é son pÈcîéûx. Tû péûx é àîé îé â on Jûîén, qû’â coûp sÛ à énàcé sÈcééssé àsséà vîé. é éxé àûàî pû ébàssé à Ècénnîé qû’à ûÈ céé sÈqûéncé é à vîé. Màîs poû îé qûéqûé cosé î àû énoncé â îé oû. Jé é pongé onc àns és péîés séésés é  é 3. Més éûx énîés oûs. és nos popés sonnéon pîoésqûé. Né ’y àé pàs. Mon sûjé, on sûjé n’és pàs â. Noé sûjé és : coén c’Èàî. Tû îàs, j’éspèé. Péû-é péûéàs. Sàns oûé noûs oûvéàs Èàngés, Èbîés, pîéûx, oî é péîé. Ton pàûvé oncé. Mé éconnààs-û àû oîns ? ï y à és càncés
10
l a politesse
qûé non. J’én àîé bîén ’îÈé. J’àîé qû’én s’îpîàn é connû sé éné Èconnàîssàbé. Céé îsàncé és à conîîon é éés conIéncés ; és à conîîon é ’Ècî. À oû é oîns jé né sàîs pàs àîé àûéén. Sî û jûgés céé nààîon ápé é ûés és sîûàîons, îs-oî qû’î és îicîé é ésé pàcîé é gÈnÈéûx àns à In. Qûî sé sén ÈpÈî n’à pûs à é àûx Ègàs. Aos î y àvàî céé ààéssé, céé ûûéé nÈgîgéncé. Avàn é ’àbànonné â cés pàsés, àîssé-oî éncoé é îé à joîé : qûé cé qû’éés conén àî éû îéû ; qû’àî éû îéû cé qûî é évàî. ï y à, oûî, àns à àé qûî éncoé cés àîs sûpéIcîééén însûàîés, ûné ogîqûé àîÈé â ûné vÈîÈ qûî, coîs-é oû non, ’épî é joîé.
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant