Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

françois bégaudeau
lapolitesse
du même auteur
Aux Éditions Verticales
Joûé jûsé, 2003 ; Folio, 2008 Dàns à îàgonàé, 2005 Ené és ûs; Folio,, 2006 ; prix France Culture-Télérama 2006 2007 Fîn é ’îsoîé, 2007 Vés à oûcéû, 2009 ; Folio, 2010 à béssûé à vàîé, 2011 ; Folio, 2012 Déûx sîngés oû à vîé poîîqûé; Folio, 2014, 2013
Cez d’autres éditeurs
Un Èocàé, Mîck Jàggé -; Folio, 2014, Naïve, 2005 Uné ànnÈé én Fàncé(avec Arno Bertina et Oliver Roe), Gallimard, 2007 Anîànûé é îÈàûé, Bréal, 2008 é pobèéTapuscrit », 2008 ;, Éditions héâtre Ouvert, coll. « Magnard, 2013 ’învénîon û jéû(ill. Pascal Lemaître), Hélium, 2009 et 2014 Pàcé qûé çà noûs pà. ’învénîon é à jéûnéssé(avec Joy Sorman), Larousse, 2010 Tû séàs ûn Ècîvàîn on Is, Bréal, 2011 Aû Èbû, Alma, 2012 2014/ 18, ; 10 é oîé, Éditions héâtre Ouvert, coll. «Tapuscrit », 2012 Máé occîénà conépoàîn(avec Clément Oubrerie), Delcourt, 2013 D’áné â zèbé, Grasset, 2014 é oîné àRaconter la vie , Seuil, coll. « », 2014
à poîéssé
ànçoîs bÈgàûéàû
à poîéssé
ïûsàîon é coûvéûé : Pîîppé Bééé.
© Éîîons Gàîà, às .
DE : coûcoû@nox.sî À : onînà@vox.sî EnvoyÈ :  Ècébé  :
Mà cèé Nînà,
Coén c’Èàî ? Tû é éànés soûvén coén c’Èàî. Qûé û é éànés, é soûvén, ’Èonné. D’oînàîé voûs és vîngénàîés àccoéz péû ’Ènégîé Èospécîvé â céé pÈîoé. DÈjâ àns son pÈsén éé né voûs concénàî pàs. Voûs àvîéz  àns é coûvîéz ûn oné noûvéàû sàns àéné qûé noûs àûés, jéûnés vîéîàs, spécés àvàn ’éûé, én Inîssîons é Inî. E pûîs onc û às coéncÈ â y événî. À qûésîonné on oncé qûînqûàgÈnàîé. E oî j’ésqûîvàîs. Jé îsàîs : n’én pàons pûs. Jé îsàîs : noûs soés pàssÈs â àûé cosé. ï y à ongéps qûé bîén vîvé à pîs é pàs sû é àîÈ. O â on éspî Èénàn j’y àî pénsÈ. Çà à îjoÈ én oî, é céé cûîsîné jé ’àî éconnûé, coé àns ûné oûé on
9
l a politesse
éconnà ûn vîéî àî. C’Èàî bîén à conûsé éénàîon qûî pÈcèé ’Ècîûé. Poûqûoî Ècîé cés àîs àû îéû é é és àconé, ponî-Iàn é vÈnÈàbé, àûoû ’ûn cognàc ? On né sé éàî pàs. Aû ong é cés ànnÈés, j’àvàîs gîfonnÈ és noés àû bîc béû – â ’Èpoqûé qûéqûés àîÈÈs é on éspècé pésîs-àîén â ûsé é pàpîé, coé j’àî écoûs àûjoû’ûî â à bonné vîéîé éssàgéîé. Répàssàn cés noés, j’àî écûÈ àns és ànîés é vîngîèé sîècé. J’àî îsposÈ, éîsposÈ. CoposÈ. ï éÛ ÈÈ Èàngé qûé on ànîqûé pàssîon poû à oé sé Û Èéîné àvéc oû é ésé.és  pàgés qûî én Èsûén oûépàssén é pû Èoî-gnàgé qûé û àénàîs. Gàgéons qûé û y Èbûsqûéàs qûàn é ûn péû é ’àcîvé éànÈé. Jé é îvé é ocûén àns ûné îsé én pàgé gossîèé é oîIàbé â on gÈ. Séûs ’Èpàîsséû és bàncs é ’éfé-boc é son pÈcîéûx. Tû péûx é àîé îé â on Jûîén, qû’â coûp sÛ à énàcé sÈcééssé àsséà vîé. é éxé àûàî pû ébàssé à Ècénnîé qû’à ûÈ céé sÈqûéncé é à vîé. Màîs poû îé qûéqûé cosé î àû énoncé â îé oû. Jé é pongé onc àns és péîés séésés é  é 3. Més éûx énîés oûs. és nos popés sonnéon pîoésqûé. Né ’y àé pàs. Mon sûjé, on sûjé n’és pàs â. Noé sûjé és : coén c’Èàî. Tû îàs, j’éspèé. Péû-é péûéàs. Sàns oûé noûs oûvéàs Èàngés, Èbîés, pîéûx, oî é péîé. Ton pàûvé oncé. Mé éconnààs-û àû oîns ? ï y à és càncés
10
l a politesse
qûé non. J’én àîé bîén ’îÈé. J’àîé qû’én s’îpîàn é connû sé éné Èconnàîssàbé. Céé îsàncé és à conîîon é éés conIéncés ; és à conîîon é ’Ècî. À oû é oîns jé né sàîs pàs àîé àûéén. Sî û jûgés céé nààîon ápé é ûés és sîûàîons, îs-oî qû’î és îicîé é ésé pàcîé é gÈnÈéûx àns à In. Qûî sé sén ÈpÈî n’à pûs à é àûx Ègàs. Aos î y àvàî céé ààéssé, céé ûûéé nÈgîgéncé. Avàn é ’àbànonné â cés pàsés, àîssé-oî éncoé é îé à joîé : qûé cé qû’éés conén àî éû îéû ; qû’àî éû îéû cé qûî é évàî. ï y à, oûî, àns à àé qûî éncoé cés àîs sûpéIcîééén însûàîés, ûné ogîqûé àîÈé â ûné vÈîÈ qûî, coîs-é oû non, ’épî é joîé.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin