Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

La vraie Parisienne
Du même auteur
Trois jours à Oran, Sôçk, 2014 ; J’ài û, 2015, sûivi dÉ Le désir et la peur Nation Pigalle, ôàn, Sôçk, 2011 ; J’ài û, 2014 Le Prisonnier, ôàn, Sôçk, 2009 ; J’ài û, 2011 Pour les siècles des siècles, nôûvÉÉs, Sôçk, 2008 ; J’ài û, 2009 Marilyn Monroe, Fôiô BiôgàpiÉs, 2007 Manolete : Le calife foudroyé, Ràsày, 2005 ; Ràsày pôçÉ, 2007 ; Aû DiàbÉ VàûvÉ, 2010 (Pix dÉ à BiôgàpiÉ dÉ à viÉ d’HôssÉgô 2006) Seule au rendez-vous, ôàn, RôbÉ Làffôn, 2005 (Pix dû Rçi biôgàpiqûÉ 2005) Un coup de corne fut mon premier baiser, ôàn, Ràsày, 1998
ANNE PLANTAGENET La vraie Parisienne
NO U V ELLES
J’ai lu
© Éditions J’ai lu, 2015 www.jailu.com
CàôinÉ
Aûjôûdûi, qûànd ÉÉ Én pàÉ, ÉÉ di qûÉ ôû És dÉ à fàûÉ dÉ SpànÉ. CÉs ûi qûi à insis. Lûi qûi nàài pàs dÉ pÉ : « DÉpûis qûôn àbiÉ â Pàis, ôn nà jààis invi És çônfèÉs â dînÉ. Pôûqûôi û nÉ vÉûx pàs ? Tû às ônÉ dÉ àppàÉÉn ? » I àffiài : « Tû sàis çÉ sôn dÉs gÉns çôÉ nôûs, ès sipÉs, i ny à àûçûn ÉnjÉû, is nÉ vôn pàs nôûs jûgÉ. Eûx àûssi is ôûÉn dÉs dÉûx-pièçÉs É nôn pàs dÉ çàbÉ dàis. CÉs çôÉ Çà içi, vû É pix dû èÉ çà, ôn És ôûs ôgs â à É ÉnsÉignÉ. » Oû ÉnçôÉ : « CÉs â çàûsÉ dû qûàiÉ ? Si çÉs É çàs û às ô, â pà dÉs is
7
pÉsônnÉnÉvidànsîÉSàin-Lôûis.Bà-bès, çÉs dÉvÉnû bànç â ô. » Oû Énfin : « Si û vÉûx, jÉ ppàÉài É dÉssÉ, çèÉ ÉnvÉsÉ àû çààÉ. » Eç.PÉndàn dÉs sÉàinÉs, i nÉ ûi àvài àiss àûçûn pi. Dû ôins, çÉs çÉ qûÉÉ p-Énd ôsqûÉÉ àçônÉ isôiÉ àinÉ-nàn. Màis jÉ sàis qûÉ çÉ nÉs pàs ôûÉ à vi. JÉ à çônnàis biÉn, Càô, jÉ dÉçÉ qûànd ÉÉ sÉ dôbÉ. EÉ ôûvài ôû-jôûs ûn pÉxÉ pôû ÉpôÉ. CÉ qûi àngôissài, çÉ nài pàs çÉ qûààiÉn pÉnsÉ És « çônfèÉs » dÉ SpànÉ dÉ Éûs ÉûbÉs IkÉà ôû dÉ à çôpôsiiôn dû Énû. CÉ qûi àngôissài, ÉÉ É à àvôû ÉnsûiÉ àvÉç ûn sôûàgÉÉn jûbiàôiÉ, çài ûnÉ çÉàinÉ chloé, qûi diigÉài É çàbinÉ dàvôçàs àssôçis ôù àvàiài SpànÉ, Én â dàbôd çôÉ sàgiàiÉ É dÉvÉnû jÉûnÉ çôàbôàÉû. EÉ àvài çônfi qûÉÉ viÉndài, É SpànÉ, djâ pÉdû dÉ ÉçônnàissànçÉ, nÉn pôû-vài pûs dÉ jôiÉ. « CÉs inçôyàbÉ, çÉs
8
fôû, û nÉ É Énds sàns dôûÉ pàs biÉn çôpÉ, û nÉ ÉsûÉs pàs », Éssàssài-i.LônnÉûqûÉÉÉûfàisài,àCô.CàôinÉ sÉ Éndài sûôû çôpÉ qûi pàài dÉÉ ôû É Éps, çôÉ çÉûx qûi sààngÉn Én pÉànÉnçÉ pôû pà-çÉ dàns ûnÉ pàsÉ É nô dûnÉ pÉ-sônnÉ qûis àdiÉn, qûis sôn fiÉs dÉ çônnàîÉ, ôû dôn is sôn sÉçèÉÉn àôûÉûx. On àppÉÉ Çà Éname dropping, jÉ çôis. CàôinÉ nÉ sûppôài pàs És fiÉs qûi sàppÉÉn Cô.
EÉ iàginài djâ : à vàiÉ PàisiÉnnÉ, sÛÉ dÉÉ, àûàinÉ, i-Màiôn Côiàd i-CàôÉ Gàinsbôûg, gàndÉ, à fàngÉ qûi nÉ ÉbiqûÉ pàs, fiifôÉ, pi-bçÉ, 48 kg, 1,73 . LÉ gÉnÉ dÉ fiÉ qûi àivÉ â vôûs fàiÉ çôiÉ qûÉ à ông, çÉs É sing dû piÉd. AûÉÉn di çànôn, sÉxy, piqûànÉ, spiiûÉÉ, É bôn gôÛ inçàn, ûn fànàsÉ pôû à ÉÉ ÉnièÉ. E ÉÉ,
9
â çÔ, sÉffôÇàn dÉ dônnÉ É çàngÉ, dÉ biÉn fÉÉ És « ô », dÉ nÉ pàs iÉ ôp fô, jûsqûàû ôÉn ôù à gàçÉ ûi ànçÉ-ài : « CÉs ÉÉÉn ignôn çÉ àççÉn dû Sûd, jàdôÉ, ôn ÉnÉnd ôû dÉ sûiÉ És çigàÉs. » Aôs CàôinÉ sÉài ôbigÉ dÉ ûi àdÉssÉ ûn gànd sôûiÉ Én piàn (à) ÉnviÉ dÉnÉ dÉ ûi fàiÉ àvàÉ sôn sàç â àin, fÉôi dô çôpis. DÉpûis, ôn Én à sôûvÉn dbàû ôûÉs És dÉûx, ÉÉ Éçônnàî qûÉÉ fàisài â pôqûÉ ûn çôpÉxÉ pà àppô â ûn ôdèÉ fàn-às, â à PàisiÉnnÉ dÉs àgàzinÉs. EÉ sÉ sÉnài Én pÉànÉnçÉcomparée. EÉ sÉ çôyài pûs fôÉ É ôû â çôûp Çà sÉffôn-dài pôû ûnÉ bôûiÉ, ûnÉ ÉàqûÉ, ûn Égàd nàqûôis. BûsqûÉÉn, çài çôÉ si ÉÉ ÉvÉnài dÉs ànnÉs Én àièÉ, qûànd ÉÉ àvài dbàqû dàns à çàpiàÉ pôû ÉjôindÉ SpànÉ, àvÉç É sÉniÉn dgàdàn dàvôi dÉs sièçÉs dÉ Éàd dàns ôûs És dôàinÉs, dàÉi dûnÉ pànèÉ ôins vôûÉ. Sôûdàin çài ûi-
10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin