//img.uscri.be/pth/aebfdf4614f02f6f00a1b51204132a3634d12c69
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 16,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Le remplacement

De
256 pages
À travers marais et canaux, chemin de halage et route forestière ou dans le cabinet du petit bourg vendéen, le jeune médecin fait son apprentissage.
Dans ce monde rural des années soixante-dix qui semble n’avoir pas bougé depuis des siècles, il se trouve confronté à des situations dramatiques, poignantes et parfois burlesques.
Mais la solitude de Paco est sans cesse visitée par ses rêves d’Espagne et par la figure aimée mais bien peu rassurante d’Hélène. Que cachent ses mensonges?? ses amitiés anciennes nées dans les engagements révolutionnaires de sa jeunesse??
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

e rempacement
Édîtîons Verdîer 11220 agrasse
D  
Jours de marcHé,àà év, 2005 Bleu cîel et or, cravate noîre,Véé, 2009 Federîco ! Federîco !,Véé, 2012
Fàôŝ Gàçà
é éàçéé
Roman
Véé
w w w.editionsverdier.fr
Avec le soutiené à RÈô àuéôç-Rôuŝŝô
© Éôŝ Véé, 2016 îsbn : 978-2-86432-857-5
J’é àvàŝ àŝŝéz é à çààé. Dé ’héé â éé é vué, véé ÈÈ çôé hvé, éŝ çhéŝ ôuéux ŝôuŝ à ué, ôuŝŝÈéux àu ŝôé, éŝ ééŝ ÈôÈéŝ éŝ uéŝ éŝ àuéŝ, é, àu ôu éŝ çhàŝ é ŝéé, éŝ àéŝ é çôéàux â à çé éŝ àŝ çhêéŝ ôu ôué ŝàçô. U çé é ô ’ôçôé â à évéôà çéé éé àé ôù é ŝéu éé Èà à ôÈé juŝqu’àu vàé, ŝéŝ àŝôŝ é ééŝ ŝéŝ, éêéŝ ŝéÈéŝ, é ŝô àu çô-ô ôç, àqué uŝÈ, é â à ŝôé u ôu, à çèéé-àéé éŝ Réôué, ’ééŝé ôçàé, ÈÈé é ôŝ ôŝ áéŝ àux ôŝ ’àôŝé, àvéç ŝéŝ çàôééŝ àÈéŝ àŝ à çôu, à èé Réôué jôà àvéç àéŝ é ÈÈhôé àŝ ŝà çàé é véé, é, àŝ é uéàu àéà, àÈŝ à à uèé çué éŝ uŝ àçŝ, éŝ ôéŝ uŝŝàŝ é à Ié qu ’àéàé qué ô. é ŝô éé éjôà éux àéŝ èŝ u ô, éŝ ÈôufÈŝ ŝu ô àŝŝàé, ôôŝ éŝçàfÈŝ évà é éà-à u ôçéu Gôàéux. Côé é ààé ç’Èà ’éŝàçé éŝ jéuéŝ u vàé, ŝ ŝé éôuvàé â, é ŝuŝéŝ, àŝ éçôé àÈŝ, àŝ éçôé ôuvéŝ ôu Èuàŝ, éŝ ôuŝ é vé éÈŝ â é é àé, é é é, ŝàŝ àhuŝ qu ŝé àààé ŝu é vé. Déuŝ qué é véux Gôàéux Èà ôÈ ààé é qu’ô Èà véu é çhéçhé â ’éà é ’hÔà, éŝô é quéqu’u ôu é çàé ! àé-àé ! j’àvàŝ àŝ éu ô é éŝ, u à àu ŝô véé â éé, àu àé çhéz éŝ
7
Béàuàvô ! à èé, ué ààqué ! à éŝ çhéŝ é ŝu éŝ çààux, â àvéŝ Èŝ é àŝôŝ é à çàvé àux Èàéŝ, ŝ é vôuàé u jéué Èéç, é à ôuvéàuÈ Èçàé, éŝ ééŝ éôŝ é à ŝçéçé, àŝ ééé éŝ éèéŝ, ô, é, àà àŝ çhàé é àéé, ué ŝuô, é àéé, é êé éuŝ éŝ àÈéŝ, é ôçéu qu ’à ŝàuÈ ! ŝ Èvéàé, u àvŝ ôç, u çhà fÈé, u éà ààçh ŝu éu ŝèé, ué ôéé àévé, à, ôu ! éuŝ ôu çé éŝ,  ôuŝ Èçôué uŝ é èé Gôàéux ! ŝ Èŝŝàé, çéàŝ àéé, vôuŝ àu ôŝ, à à àŝ, ô éu vôuŝ àé ! àŝ é éŝéz àŝ éôu, qué jé vôuŝ àçôé ! O é ôà â ’àŝŝéô, é à, à Ié, ué vôŝé qu ŝ’é êàé, ’éôuàé, çhàçu ŝô àvŝ, ôuŝ â à ôŝ, ŝàçÈ ààé, é à ààé qu éé-à ŝô àéé, àŝ çôôéŝ éŝ éŝ é à çààé, ôu éé çôÈ, àà é ’Èéé àuŝŝ, àçé qu’éux, ŝ ’é àquàé àŝ, àééz qué jé vôuŝ Èçvé ! é Iŝ jéà àŝ à çhéÈé éŝ ôuŝéŝ ŝÈçhÈéŝ é àééŝ ôu é éu, àéz àŝ çôé à ! éŝ ôéŝ ŝ é ôàé, à jéuéŝŝé, ŝ é àuŝàé, jé vôyàŝ é, àvéç Gôàéux, ŝ é ŝé ŝéàé àŝ éŝ, ôuçhé çôuŝué, àvéç ô é Èôué-é, ôuŝ éŝ àux, ôuéŝ éŝ ôuéuŝ é ô é ! jé vôuŝ ’à àŝ ôÈ, à hàçhé, ô ôŝ ! àééz ! ’ôéé u é, ôù  éŝ é é ? và é çhéçhé ! à vŝé u ôçéu, ç’Èà ’ÈvÈéé àu ôu é çéé àé é éé, é é éàà ué àuàé, ç’Èà éu ÈçÈàô, àvéç ô véux çôèé ŝ Èàé àu àé-â-vôuŝ, â, ŝ àvàé jàuÈ, àÈçÈ, áÈ u ôu é à àé, éé, j’Èàŝ ô éé, àŝ ’éxÈéçé, ŝ ôuvàé y àé, ŝŝé, u Èçàé, u çéIçà, ç’Èà ŝàŝ I, à àéé éŝà â ’Èçà àŝ çéé çôhué, çé ô é ôuŝ éŝ àéŝ. E çôuà àà qué jé àé, à éué é ààé ŝÈé àu vô, àééz ! ŝ çàé éçôé, à àéé ôuvéé,
8
jé ’éuyàŝ é ŝÈhôŝçôé àuôu u çôu, éŝôèé ŝôuŝ é àŝ, é ôu éŝ ôçhéŝ ? jé ŝàuàŝ àŝ à vôué, à ôçhàé ôŝ ! jé Iŝŝàŝ à ué uàé, u ŝéà ’àuô-È ôu à vŝé ŝuvàé àŝ ŝ ’é àvàé çué, é ôçéu Gôàéux, u… qué jé çuàŝé, qué jé é ŝéé hôéux, éé-ŝxèé éŝŝôuŝ, ŝ Èçààé u Èéç, é ’ô-àô, é à àôé fÈéé é çéé é ôuŝ éŝ jôuŝ, à y éŝ ! çhéz éŝ Béàuàvô, çôàç, Èààé, à ôèé àvà çàquÈ é éŝ uŝ çôŝàuŝ, éŝ uŝ àéŝ, àéô éŝ éàŝ ! Èôéz-vôuŝ ! ŝ’Èàé àççôçhÈŝ àu àŝàé, àéŝ, çhôéŝ, àé-çhôçŝ, é ôŝ, é éé, ôu ôué, x àÈôŝ , x é ŝô, ê â ŝôé é vÈhçué, àÈ àu Èôvŝéu, é ôéu àvà vô, çyéŝ â ôç, àççÈÈà-ô, à àçé à Sçà 1000 àvà éjô, â àvéŝ é ôué, ŝàŝ Èçàŝé éŝôé, ôuŝŝéz-vôuŝ ! éŝ Làquéŝ ôuéuŝéŝ àu ŝô é à çôu, ué àué ’héé é é àvéŝ qu éà, çé ôuvé, éŝ ŝéŝ é éuéŝ ’u ŝô ’àuôé, éé éux àéàux é çàà éuŝ à éŝ ôŝéàux é éŝ jôçŝ, juŝqu’àu çhé vçà.
J’é àvàŝ àŝŝéz é à çààé, éŝ ééŝ éŝ ŝuôu, quà HÈèé é ’àéà àŝ, éŝ jôuŝ, éŝ ŝéàéŝ ŝàŝ ôuvééŝ, jé ’é Èàŝ ôuvé â ô çôà Màuçé àu ÈÈ-hôé, ŝŝé, Pàçô !  ’àvà éçôuàÈ, u vàŝ àŝ àŝŝé ôé, u véŝ ’àvé ! éŝ ô ! qu’ é ŝà éuŝ ŝô uéàu é vé, é àŝŝŝ, à é éé éŝ éŝ, é uŝ jé é ŝuŝ hàuÈ, éu àççué, éuŝ uŝàéŝ, éŝ àyŝàéŝ àuŝŝ, â à ôué j’à êé ŝ u àŝ â ôuéŝ çéŝ àôÈéŝ. ïŝ ’àvàé àôÈ àŝ é vàé, ŝàŝ àô, àŝ qué à Ié Réôué, ŝô éŝŝé çàÈ ŝu é çyçôôéu, ŝéé àuàé ôu uŝ ’àŝŝŝé, qu, àŝ à ué çéàé, Èàààé, véà àux ôuvééŝ èŝ qué jé ààŝ à Sçà
9
évà é çàé. Jôuéŝ ôuéŝ, ’à éjÔéu, éé Èà éŝuàÈé qu’ y àvà quéqué çhôŝé éé ôuŝ, u jé-é-ŝàŝ-quô àu ôŝ, ŝà èé qu àvà û à çôvàçé, é é ôçéu, ç’éŝ ô éé ! é ŝé àuŝŝ, à éé-èé é uŝ-ŝàçé, àvéç ué çéué çôé ô é à àŝ çéŝ àéŝ, é Èô àÈ, çôé ô éŝé é àŝ àuéé. éŝ àé-éŝ Réôué,  éu àà u ôçéu çôé éé, u u, é é éôué àŝ à Ié ! ’hÈŝé àŝ, ç’éŝ ôu ô ! u éu àxéuŝé quà êé, çéŝ çhôŝéŝ-â Èàé È-çàéŝ â ŝôuhà, éé évà Èvé ’ééu, é ôé àux àŝ, é Màyŝé, à Ié Réôué, àéé-çèéé, à ôÈ u vàé é éé ôèé, ô â à çÈ, ç’Èà àŝ u ŝû àŝ éŝ àèé-éŝÈéŝ é à èé, àqué é çôIàçé é ŝô, ’àuàçé, ô é jéué éàà, uu ôçéu ŝàÈ, àqué àu u, ŝàé ’àéé é ŝéçÈàà, àuà àŝ é-véŝé quà ŝé Èŝééà ’ôççàŝô, àŝ â ŝçué, ŝàŝ â àŝ-é-çôŝ, àuŝŝÔ, àŝ é Èŝéô ôŝŝé ! Mààŝ, çààux, çhéŝ é hààé é ôuéŝ ôéŝèéŝ, j’é àvààŝ éŝ kôèéŝ, uŝàŝ, Èévéŝ àŝ é çé àŝ é ŝ â ’I, çhôuééŝ àu ô éŝ ôŝ ’ôéŝ é é çhàéŝ. ïŝ àvàé çôŝ é ŝyŝèé, éŝ çhéŝ çôèéŝ u vàé, ô, é ôuŝŝàô, éé àvÈ, éé â ’àôàé, j’Èàŝ é ôuéŝ éŝ vŝéŝ, é ôuéŝ éŝ uéçéŝ, ÈŝÈ, ààÈ Èéç ôiçé é ’Èà àŝ ôué à çôÈé. J’hààŝ çhéz ’u, çhéz ’àué, â ôu é Ôé, àÔ à àŝàé ŝôuŝ éŝ ôŝ, ôuôé ŝàŝ àà-jôu, éàŝ ôŝ é ŝévué, ’àuéŝ ôŝ é àŝ ôééux, çhàéu, éuéŝ é éŝ Èjéuéŝ, çàÈ, ŝuçé, u àçhà àŝ é ôçàé. Tôuŝ é çôéŝ é ’àvô ÈçhÈ, éŝ çôèuéŝ, éuŝ uŝ ŝu éŝ éux ôééŝ. Quà à ŝèé u vàé éé-ŝŝà, ç’Èà ôu ô, é éxçuŝvÈ, jé ŝôŝàŝ é éux uéŝ ôu éIé ô ààô, ué véŝé çhàué, ŝàŝ à ŝévéé àu vô, ôuéŝ éŝ jéçôŝ êéŝ, éé çhué,
10