Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

MA R T I N FO U R N I E R
les aventures de radisson 1L’enfer ne brûle pas
S e p t e n t r i o n
 E S A V E N T U R E S D E R A D I S S O N
T O M E 1
MA R T I N FO U R N I E R
les aventures de radisson 1L’enfer ne brûle pas
S e p t e n t r i o n
Pour efecuer une recherche îbre par mo-cé à înérîeur de ce ouvrage, rendez-vous sur nore sîe Inerne au www.sepenrîon.qc.ca
es édîîons du Sepenrîon remercîen e Conseî des Ars du Canada e a Socîéé de déveoppemen des enreprîses cuurees du Québec (SODEC) pour e souîen accordé à eur programme dédîîon, aînsî que e gouvernemen du Québec pour son Programme de crédî dîmpô pour édîîon de îvres. Nous reconnaîssons égaemen aîde înancîère du gouvernemen du Canada par enremîse du Fonds du îvre du Canada (FC) pour nos acîvîés dédîîon.
Dîrecîon îéraîre : Érîc Sîmard Iusraîon de a couverure : Jean-Mîche Gîrard Révîsîon : France Brûé Correcîon dépreuves : Marîe-Mîchèe Rheau Mîse en pages e maquete de couverure : Pîerre-ouîs Cauchon
Sî vous désîrez êre enu au couran des pubîcaîons des ÉDITIONS DU SEPTENTRION vous pouvez nous écrîre par courrîer, par courrîe à sep@sepenrîon.qc.ca, par éécopîeur au 418 527-4978 ou consuer nore caaogue sur Inerne : www.sepenrîon.qc.ca
© es édîîons du Sepenrîon 1300, av. Maguîre Québec (Québec) G1T 1Z3 Dépô éga : Bîbîohèque e Archîves naîonaes du Québec, 2011 ISBN papîer : 978-2-89448-647-4 ISBN PDF : 978-2-89664-618-0 ISBN EPUB : 978-2-89664-647-0
Dîfusîon au Canada : Dîfusîon Dîmedîa 539, bou. ebeau Saîn-auren (Québec) H4N 1S2
Venes en Europe : Dîsrîbuîon du Nouveau Monde 30, rue Gay-ussac 75005 Parîs
PRÉFACE
é çéçé épUîs TôUjôUs lés môTs pôU lé îé. JDépUîs és ànnÉés éT és ànnÉés, jé vôyàé àvéç és ànTÔmés, és éspîTs ôUblîÉs, àns és ÉpôqUés màl çônnUés ôU és môménTs sUvôlÉs U pàssÉ. Lé pémîé ÉTônnéménT U vôyàéU àns lé Témps, ç’ésT lé sîlénçé pôôn qUî èné àns nôTé mÉmôîé. CômménT àvôns-nôUs pU, çômménT pôUvôns-nôUs énçôé Tàîé ’àUssî béllés îsTôîés ? NôUs lés ànçôpônés nô-àmÉîçàîns, àUTéôîs àppélÉs « Cànàîéns » ôU énçôé « CÉôlés » – çé qUî événàîT àU mêmé –, nôUs ônT lés ànçêTés ÉTàîénT, çéz éUx àns lés ànés ôêTs sàUvàés, éns é mÉTîssàé éT é « ÉçôUvéTUés », çômménT àvôns-nôUs pU nôUs énîé À çé pôînT àU pôIT é Éôs àîsTôçàTés, mîlîTàîés ôU éns é ôbé, àUx nôms ôqUéTànT é pàTîçUlés ? NôUs ÉTîôns lés sàns-àés, U çÔTÉ és sàUvàés, lôîn ésde La GalissionnièreéT ésde La Fayeteé çé môné. Cé mônsîéU é là Fàyété, ’àîlléUs, né pàssé-T-îl pàs pôU lé sym-bôlé é là îménsîôn ànÇàîsé é l’AmÉîqUé ? ET nôs vôyàéUs é Tômbé àns l’ômbé, éT lés
7
ïnîéns àUssî, qUî séônT és IUànTs çômmô-és. AU îàblé lés ésçénànTs é Ràîssôn, lés LàÉôUTé, lés LàÉbàUçé éT lés LàànTàîsîé ! ET pôUTànT, nôs çôUéUs ’éspàçé, îl nôUs àUàîT lés îé pà TôUs lés môyéns, lés Éçîé, lés Ilmé, lés épÉsénTé, lés éssîné pôU mîéUx énçôé lés ÉpÉTé. JUsqU’À çé jôU, îls n’ônT pàs éU léU jUsTé plàçé. Dàns lés sÉîés ôçUménTàîés qUé nôUs àçéTôns À l’ÉTàné éT qUé nôUs îfUsôns À ÉpÉTîTîôn sU nôs çànàUx îTs spÉçîàlîsÉs, nôUs én àppénôns àvànTàé sU l’împÉàTîçé EUÉnîé, là émmé é NàpôlÉôn ïïï, qUé sU nôs pôpés sôUvénîs é àmîllé. Ràîssôn, ç’ésT Uné màqUé é çômméçé àns l’ÔTélléîé, Uné sTàTîôn é mÉTô, Un Tôpônymé nôUvéàU àns Uné bàîé Jàmés ànçîénné, lé nôm ’Un bîsé-làçé, Uné màqUé é çànôT én Ibé é véé. Pésônné né sàîT vàîménT é qUôî îl én éTôUné. ïl à bîén û êTé împôTànT, Pîéé-EspîT Ràîssôn, pôU qUé sôn nôm lUî sUvîvé éT nôUs pàvîénné én çé jôU sàns qU’ôn sàçé çômménT. Lés éns é mà ÉnÉàTîôn ônT àppîs qU’îl ÉTàîT Un çôUéU és bôîs, qU’îl ÉTàîT àllÉ Tès lôîn àns lés bôîs, ôUî, jUsqU’À y péé sôn âmé éT pàssé àU sévîçé és Anlàîs – lé TàTé ! ET pUîs îl y àvàîT çété sÉîé TÉlÉvîsÉé àçônTànT lés éxplôîTs é Ràîssôn éT Dés Gôséîllîés, àvéç lés çômÉîéns JàçqUés Gôîn éT RénÉ Càôn, àns lés Témps sôî-îsànT éçUlÉs ôù l’ôn çôyàîT pôssîblé, énçôé,
8
é mété én sçèné és îsTôîés « îsTôîqUés » àU péTîT Éçàn. Là sÉîé én qUésTîôn n’ÉTàîT én îén çônômé À là ÉàlîTÉ, màîs àUàîT-îl lUî én vôUlôî ? Lé Dànîél Bôôné é là TÉlÉ àmÉîçàîné éT lé Dàvy Côçkét é WàlT Dîsnéy né sônT pàs én ésTé qUànT àUx îmàés àélUés pÉTénànT épÉsénTé lé pàssÉ. CépénànT, Dànîél Bôôné éxîsTé àns l’în-çônsçîénT çôlléçTî és AmÉîçàîns, éUx qUî ônT sU àbîqUé lé myTé é léU îsTôîé, én àîsànT és Ilms, én ÉçîvànT és lîvés, ôçUménTàîés ôU ômànçÉs. ïls nôUs l’ônT împôsÉ, çômmé îls ônT împôsÉ l’OUésT àU môné énTîé, Hôllywôô ôblîé. L’àvôns-nôUs Tôp àçîléménT àççépTÉ ? LôsqUé j’ÉTàîs jéUné, nôUs pôTîôns lé çàsqUé én àTôn làvéU é Dàvy Côçkét ! VôîlÀ bîén nôTé péTé, nôTé mànqUé éT, jé îàîs, nôTé înImîTÉ îénTîTàîé. RéçônnàTé nôs pémîés Ôlés, nôUs n’àvôns jàmàîs sU lé àîé. PôUTànT, Pîéé-EspîT Ràîssôn sé pôsé çômmé là ÉÉénçé UlTîmé é TôUs lés çôUéUs ’éspàçé àns là mÉmôîé é l’AmÉîqUé. En çômpààîsôn, Dànîél Bôôné ésT Un énànT ’Éçôlé éT lé péTîT énîé é là çlàssé. O, nôUs séîôns bîén Tôp Tîmîés pôU Éçlàmé nôTé pàT é l’ÉpôpÉé àmÉîçàîné, àvéç és Ràîssôn én TêTé é lîsTé, Un ïbévîllé qUî ésT l’àçÉTypé és pîàTés, Un LôUîs-Jôsép GàUlTîé (Là VÉényé) qUî pÉçèé Léwîs éT Clàk àns là vàllÉé é là Rôçé jàUné.
9
MàTîn FôUnîé pésîsTé éT sîné, îl émpUnTé À l’âmé é sôn Éôs. ïl à ÉjÀ ÉçîT Un éssàî împôTànT sU Ràîssôn. PUîs îl én à énTépîs là vésîôn ômànçÉé. VàsTé pôàmmé, én vÉîTÉ. CépénànT, Un àn Tàvàîl ésT àmôçÉ éT lés pémîés ÉsUlTàTs sônT lÀ, pUblîÉs àU SépTénTîôn, Uné màîsôn qUî àpàîllé épUîs lônTémps lés bîbés éT lés môçéàUx é nôTé îsTôîé. PUîsqU’îl àUT évôî TôUs lés sénTîés é nôTé îénTîTÉ àmÉ-îçàîné, îl ésT jUsTé é ônné sà plàçé À çé màTé és màTés qUé UT Ràîssôn. Sà vîé UT sî énsé, sî vàsTé àns l’éspàçé, sî înTénsé àns l’àçTîôn, sî îvésé éT lônUé qU’îl àUà plUsîéUs Tômés pôU én vénî À bôUT. C’ésT Uné sàà bôUlévé-sànTé épôsànT sU lés ÉpàUlés ’Un séUl ômmé. QUîçônqUé énTén ’Un TàîT, sàns élâçé sôn àténTîôn, lé ÉçîT înTÉàl é là vîé é Ràîssôn né s’én éméT pàs àçîléménT. Cà çéTTé vîé ésT împôssîblé. ïl UT Pàîsîén éT FànÇàîs, Cànàîén àlônqUîn, ïôqUôîs, SàUTéUx, Cî, Anlàîs, îl UT lé pémîé À vôî lés SîôUx, îl UT Uéîé àmÉînîén, vôyàéU, îl à ÉçîT és élàTîôns é vôyàés, îl UT ômmé ’àfàîés, énTîlômmé ànlàîs, éxplô-àTéU, pîàTé àns lés Cààbés, îl UT À BôsTôn, À Lônés, À là îvîèé Nélsôn é là bàîé ’HUsôn, àUx Mîllé Làçs àU MînnésôTà, îl ésT môT àns sôn lîT, vîéUx, împÉçUnîéUx. DànsL’enfer ne brûle pas,MàTîn FôUnîé énTé-pén lé vôyàé, îl nôUs învîTé À nôUs àppôçé
10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin