Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Du même publieur

l e s i r r é g u l i e r s
PAT R ï C K AU T R È AU X
 E S ï R R È G U  ï E R S
 o m a n
G A   ï M A R D
© Éditions Gallimard, 2015.
à Hugo à Ming Hua et pour Coco
É ÉndÉman, Vo tat ÉvÉnû, Ét Éŝ joûŝ d’apèŝ ÉncoÉ, poûŝûvat ïvan, chaqûÉ oŝ jûŝqû’aû dÉnÉ mto. Poûqûo nÉ paŝ coÉ qû’ûnÉ hŝtoÉ dbû-tat ? Poûqûo doûtÉ d’ûnÉ oûtÉ qû mènÉ à cÉ qû’on noÉ ? ŝÉ dÉmandat- dÉvant noûŝ, qû ’coûtonŝ ŝanŝ oŝÉ ’ntÉompÉ. Djà, ŝ amaÉnt ŝÉ acontÉ ’ûn à ’aûtÉ. Vo n’avat paŝ tûd É ançaŝ Ét pat paÉ Éŝpano. ïvan pÉŝtat d’avo t nÉnt, ŝ pÉû pÉŝvant danŝ ’appÉntŝŝaÉ dÉ cÉttÉ anûÉ, d’avo daŝŝ Én û cÉttÉ É ŝaûvaÉ. Toûŝ dÉûx aŝŝÉmbaÉnt cÉ qû’ŝ potaÉnt dÉ motŝ Ét dÉ ammaÉ poû ŝ’appvo-ŝÉ. É copŝ bÉntôt anchŝŝat cÉ dont a boûchÉ aŝat dÉŝ ocaÉŝ ; Ét oŝqûÉ, toût pèŝ dÉ û, Vo dŝat : JÉ ŝÉa ton poÉŝŝÉû, ïvan tat ÉnvÉopp pa ûn vÉnt tèŝ doûx. ’aûtÉ payŝ ŝ’oûvat. Toût aÉûŝ dÉvÉnat dŝoÉ. Un ŝo, Vo a dt qû’ ÉŝtÉat. D’aûtÉŝ nûtŝ ont ŝûv. Jûŝqû’à cÉ matn-à.
11
ïvan ŝ’Éŝt vÉ, Vo tat aŝŝŝ aû bod dû t, a têtÉ danŝ Éŝ manŝ,  avat Éçû ûn mÉŝŝaÉ tphonqûÉ : É compatotÉ qû ’hbÉÉat tat Én adÉ à vûÉ. Vo avat qûtt ŝon payŝ, poûŝŝ à Paŝ ûn pÉû pa haŝad ;  avat dÉŝ dÉttÉŝ, É voyaÉ avat bÉaûcoûp coÛt,  dÉvat adÉ ŝa mèÉ ; maŝ  n’avat paŝ ÉncoÉ oŝ dÉ à ïvan qûÉ ŝon vŝa avat Éxp. O cÉ copan, qû É oÉat, pomÉttat dÉŝ papÉŝ ; Éŝ Éŝpoŝ dÉ Vo ŝ’coûaÉnt ŝoûdan : pÉût-êtÉ nÉ poûat- paŝ dÉmÉûÉ Én FancÉ ; Ét dÉpûŝ Éû ÉncontÉ,  avat ûnÉ aŝon nÉŝpÉ dÉ voûo vvÉ c. ïvan ŝÉ Émmoat Ét dbtat, dŝat-, cÉ qû’ ŝavat dÉŝ aŝŝocatonŝ qû adaÉnt Éŝ ŝanŝ-papÉŝ, pûŝ ŝ’Éŝt tû. Vo tat poccûp dÉ poûvo cûpÉ ŝÉŝ afaÉŝ danŝ ’appatÉmÉnt. ïvan a popoŝ dÉ ’accompanÉ oû d’y aÉ à ŝa pacÉ, dÉ ’hbÉÉ ŝ’ avat bÉŝon d’ûn Éû ŝÛ. Vo a Éûŝ Ét ’a cam :  ŝ’nŝtaÉat chÉz ûn aûtÉ compatotÉ Én attÉndant. Qûand ïvan ŝ’Éŝt Étoûv ŝÉû,  a conŝût dÉŝ ŝtÉŝ ŝû Éŝ ŝanŝ-papÉŝ. C’tat ûn pÉûpÉ dfûŝ, vûnabÉ, ŝanŝ cohŝon. ï pÉnŝat à cÉûx dÉ ŝÉŝ amŝ qû poûaÉnt conŝÉÉ Vo. Son mpûŝŝancÉ ’afoat. ïŝ avaÉnt ÉndÉz-voûŝ chÉz û É ŝo mêmÉ. BÉn apèŝ ’hÉûÉ vÉnûÉ, ïvan a appÉ É potabÉ dÉ Vo, aŝŝ ûn mÉŝŝaÉ, ûn aûtÉ Ét ûn aûtÉ ÉncoÉ. ï a attÉndû. PÉût-êtÉ ŝ’Éŝt- Éndom. É matn Éŝt av, coûbatû. AûcûnÉ ponŝÉ. Et pûŝ Én In d’apèŝ-md, É tphonÉ. ïvan a toût dÉ ŝûtÉ ŝû. ï Éconnaŝŝat cÉttÉ ÉntÉû dÉ cataŝtophÉ.
12
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin