Les jardins de consolation

De
Publié par

Ce livre nous plonge dans l’histoire iranienne des années 1920 à 1953. D’abord à travers le parcours d’un couple, Talla et Sardar, issu d'une famille paysanne et illettrée. Ils deviendront bergers et vivront un amour sans accroc, non loin de Téhéran. Ensuite, à travers les aventures de leur fils Bahram, véritable petit génie dont l’éducation fera un jeune homme qui croira à la transformation de la société incarnée par Mossadegh.
Cette fresque sur fond de bouleversements politiques et sociaux est aussi un grand roman d’amour aux scènes souvent déchirantes.
Prix Senghor 2015
Publié le : jeudi 26 février 2015
Lecture(s) : 17
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782072576966
Nombre de pages : 320
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
PA R I SA R E Z A
LES JARDINS DE CONSOLATION
r o m a n
G A L L I M A R D
l e s j a r d i n s d e c o n s o l a t i o n
P A R I S A R E Z A
L E S J A R D I N S D E C O N S O L A T I O N
 ô m à 
G A L L I M A R D
© Éditions Gallimard, 2015.
I
H A v v A , L ’ I N N O C E N C E D E L ’ E N f E R
À ’éŝ, à éé ué, â péé é Vué. À ’ôuéŝ, éŝ çô-îéŝ, pàFôîŝ FôîŝŝÈéŝ çômmé à péàu ’u çhàméàu, pà-Fôîŝ îŝŝéŝ çômmé é ŝéî ’ué Fémmé. Puîŝ â ’hôîzô, éŝ môàgéŝ. E ué ôué, àçÈé é ôg u Èŝé, é ôg éŝ môàgéŝ, ’Iŝpàhà â TÈhÈà. Péu-êé qué çéé ôué pà é puŝ ôî, é quéqué pà àŝ é ŝu é ’Ià. Péu-êé qu’éé àï àu bô é à mé, â Bôuçhéh. Màîŝ pôu Tàà, é môé é ŝ’Èé pàŝ àu-éâ ’Iŝpàhà é é TÈhÈà. TÈhÈà é Iŝpàhà ŝô éŝ îmîéŝ éŝ puŝ éxêméŝ ô éé à ééu pàé, éŝ éîéŝ éŝ îéux àVà é Èà. Au-éâ ŝéàî à éméué éŝ îŝ é éŝ pÈîŝ, éŝ çhîmèéŝ é éŝ ôgéŝ. Cé ’éŝ pàŝ pôu àuà qu’éé éŝ çàpàbé é ŝîué éŝ éux Vîéŝ ’ué pà àppô â ’àué, î mêmé é éu ôé Fômé é çôŝîŝàçé. Cé é ŝô qué éŝ môŝ Èçéŝŝàîéŝ pôu Fômé u môé. TÈhÈà, Iŝpàhà é, éé éŝ éux, Kàŝhà. E Là Méçqué, é çôépôîŝ é çé môé pàé, éà éé ŝéŝ muàîéŝ ’àîôé é ôuŝ éŝ Vîçéŝ é ŝuppîçéŝ é ’hômmé, ômpÈ çôî-
9
uéémé pà éŝ êéŝ éVôûàŝ qué à éé éFémé àŝ ŝéŝ éàîéŝ. U pô éVàî éîé ŝô môé â Là Méçqué, qu’éé îmàgîé ŝuŝpéué àŝ é Vîé, àu-éŝŝuŝ é ôu. E guèé puŝ. Su çéé ôué, Tàà àVàçé â ôŝ ’áé é ŝô màî Sàà màçhé â ŝô çÔÈ. Auçu êé é éŝ àççômpàgé. Séuŝ, Sàà çàî éŝ bîgàŝ é Tàà éôué éŝ çhîmèéŝ. Màîŝ à Fôî éŝ pôé, çà é Vîé é çôîé qué Dîéu, é é àî ’ué ôué é pépÈué pàŝ é ’hômmé. E çéé àÈé 1299 u çàéîé îàîé, Tàà à ôuzé àŝ. Tôîŝ ôuŝ àupààVà, pôu à pémîèé Fôîŝ, éé à quîÈ ŝô Vîàgé àà, Ghàmŝà. Séô ŝéŝ hàbîàŝ, Ghàmŝà éŝ é bôu péu u pàà-îŝ, ômbÈ u çîé. À Ghàmŝà, éçéçÈé pà éŝ mô-àgéŝ, Vî ué pôîgÈé é Fàmîéŝ ô ’à é é àVàî ŝô çÈÈbÈŝ àŝ ôu ’Oîé. Cà ç’éŝ îçî qué ŝ’Èàbôé à puŝ pué, à puŝ ôôàé éŝŝéçé é ôŝé. Céé ô Là Méçqué, éé-mêmé, éŝ pàFumÈé. À Ghàmŝà, â à pôé é ’éFé é â à ŝôuçé u pàà-îŝ, ŝ’Èpàôuî à Féu é Môhàmmà ; ç’éŝ îçî, àŝ çé Vîàgé, â ’ôuéŝ u Èŝé àé éŝ pàéàux îàîéŝ, qué pôuŝŝé à ôŝé é à Péŝé. Cé ’éŝ pàŝ ŝàŝ àîŝô qué é pààîŝ éŝ È àŝ é Èŝé. Auçu êé éôuÈ é Véué ’àuàî îmàgîÈ é pààîŝ. Lôŝqué éŝ géŝ é à Ègîô îŝé qué Ghàm-ŝà éŝ u pààîŝ, îŝ éçôàîŝŝé é uî u împôbàbé ôbé é Èŝî : u àî é Féuŝ é é Fuîŝ. Içî, à Féu ôugé ŝ’Èpàôuî àu mîîéu éŝ Vîgéŝ, àu mîîéu éŝ ôîŝéîéŝ, éŝ àmàîéŝ, éŝ çéîŝîéŝ, éŝ
10
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Le consul

de gallimard-jeunesse

Se reposer ou être libre

de editions-gallimard

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant