Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 14,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

PA R I SA R E Z A
LES JARDINS DE CONSOLATION
r o m a n
G A L L I M A R D
l e s j a r d i n s d e c o n s o l a t i o n
P A R I S A R E Z A
L E S J A R D I N S D E C O N S O L A T I O N
 ô m à 
G A L L I M A R D
© Éditions Gallimard, 2015.
I
H A v v A , L ’ I N N O C E N C E D E L ’ E N f E R
À ’éŝ, à éé ué, â péé é Vué. À ’ôuéŝ, éŝ çô-îéŝ, pàFôîŝ FôîŝŝÈéŝ çômmé à péàu ’u çhàméàu, pà-Fôîŝ îŝŝéŝ çômmé é ŝéî ’ué Fémmé. Puîŝ â ’hôîzô, éŝ môàgéŝ. E ué ôué, àçÈé é ôg u Èŝé, é ôg éŝ môàgéŝ, ’Iŝpàhà â TÈhÈà. Péu-êé qué çéé ôué pà é puŝ ôî, é quéqué pà àŝ é ŝu é ’Ià. Péu-êé qu’éé àï àu bô é à mé, â Bôuçhéh. Màîŝ pôu Tàà, é môé é ŝ’Èé pàŝ àu-éâ ’Iŝpàhà é é TÈhÈà. TÈhÈà é Iŝpàhà ŝô éŝ îmîéŝ éŝ puŝ éxêméŝ ô éé à ééu pàé, éŝ éîéŝ éŝ îéux àVà é Èà. Au-éâ ŝéàî à éméué éŝ îŝ é éŝ pÈîŝ, éŝ çhîmèéŝ é éŝ ôgéŝ. Cé ’éŝ pàŝ pôu àuà qu’éé éŝ çàpàbé é ŝîué éŝ éux Vîéŝ ’ué pà àppô â ’àué, î mêmé é éu ôé Fômé é çôŝîŝàçé. Cé é ŝô qué éŝ môŝ Èçéŝŝàîéŝ pôu Fômé u môé. TÈhÈà, Iŝpàhà é, éé éŝ éux, Kàŝhà. E Là Méçqué, é çôépôîŝ é çé môé pàé, éà éé ŝéŝ muàîéŝ ’àîôé é ôuŝ éŝ Vîçéŝ é ŝuppîçéŝ é ’hômmé, ômpÈ çôî-
9
uéémé pà éŝ êéŝ éVôûàŝ qué à éé éFémé àŝ ŝéŝ éàîéŝ. U pô éVàî éîé ŝô môé â Là Méçqué, qu’éé îmàgîé ŝuŝpéué àŝ é Vîé, àu-éŝŝuŝ é ôu. E guèé puŝ. Su çéé ôué, Tàà àVàçé â ôŝ ’áé é ŝô màî Sàà màçhé â ŝô çÔÈ. Auçu êé é éŝ àççômpàgé. Séuŝ, Sàà çàî éŝ bîgàŝ é Tàà éôué éŝ çhîmèéŝ. Màîŝ à Fôî éŝ pôé, çà é Vîé é çôîé qué Dîéu, é é àî ’ué ôué é pépÈué pàŝ é ’hômmé. E çéé àÈé 1299 u çàéîé îàîé, Tàà à ôuzé àŝ. Tôîŝ ôuŝ àupààVà, pôu à pémîèé Fôîŝ, éé à quîÈ ŝô Vîàgé àà, Ghàmŝà. Séô ŝéŝ hàbîàŝ, Ghàmŝà éŝ é bôu péu u pàà-îŝ, ômbÈ u çîé. À Ghàmŝà, éçéçÈé pà éŝ mô-àgéŝ, Vî ué pôîgÈé é Fàmîéŝ ô ’à é é àVàî ŝô çÈÈbÈŝ àŝ ôu ’Oîé. Cà ç’éŝ îçî qué ŝ’Èàbôé à puŝ pué, à puŝ ôôàé éŝŝéçé é ôŝé. Céé ô Là Méçqué, éé-mêmé, éŝ pàFumÈé. À Ghàmŝà, â à pôé é ’éFé é â à ŝôuçé u pàà-îŝ, ŝ’Èpàôuî à Féu é Môhàmmà ; ç’éŝ îçî, àŝ çé Vîàgé, â ’ôuéŝ u Èŝé àé éŝ pàéàux îàîéŝ, qué pôuŝŝé à ôŝé é à Péŝé. Cé ’éŝ pàŝ ŝàŝ àîŝô qué é pààîŝ éŝ È àŝ é Èŝé. Auçu êé éôuÈ é Véué ’àuàî îmàgîÈ é pààîŝ. Lôŝqué éŝ géŝ é à Ègîô îŝé qué Ghàm-ŝà éŝ u pààîŝ, îŝ éçôàîŝŝé é uî u împôbàbé ôbé é Èŝî : u àî é Féuŝ é é Fuîŝ. Içî, à Féu ôugé ŝ’Èpàôuî àu mîîéu éŝ Vîgéŝ, àu mîîéu éŝ ôîŝéîéŝ, éŝ àmàîéŝ, éŝ çéîŝîéŝ, éŝ
10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin