Look

De
Publié par

Lucien est pianiste de jazz. Il est aveugle. Un soir, il rencontre Sophie, une architecte qui plane dans l'air du temps. Avec elle, sortant de sa nuit presque noire, guidé par cette main rassurante dans les tourbillons colorés de la société de l'image, il entrevoit bientôt un avenir. Mais, un jour, Sophie ressent le besoin de voyager.
Voir du pays? Lucien résiste, lui le détracteur du tourisme de masse, du fun et des charters, lui le casanier qui ne voyage d'ordinaire que par la musique ou les mots. Il accepte pourtant de la suivre pour un trek au Maroc...
Look : une histoire de voyage et de solitude, de clairvoyance et d'aveuglements, d'harmonies et de dissonances amoureuses.
Publié le : jeudi 6 février 2014
Lecture(s) : 10
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782072529542
Nombre de pages : 195
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
 o o k
ROMAïN VïET
 O O K
 ô m a n
G A   ï M A R D
© Éditions Gallimard, 2014.
proogue
Faux départ
Sôhîé s’attabaît ésqûé chaqûé sôî sôûs és cham-înôns chaûfants dé a téassé dé ’OÈé dû Pac. Pénantsôîndéaaîssétôûjôûsaîvéaémîèé,jésôtaîs dé chéz môî ét émôntaîs a ûé dé ’AbbÈ-dé-’ÉÈé. Pavénû à ’ané dû bôûévad Saînt-Mîché, jé tavésaîs à ma aûché. Un înstant ûs tad, jé écônnaîs-saîs sa vôîx, sa maîn sé ôsaît sû môn bas, éé m’îndî-qûaît ûné chaîsé, jé îaîs ma canné banché. Sôûs n’îm-ôté qûé Ècaîaé, qûéé qû’én sôît ’éxéssîôn, ûcîén, c’ést é nôm qû’éé assôcîé à môn vîsaé. Né cachéz nî vôs Iés nî vôs cômanés, as d’afôémént, îén dé cônta-îéûx, îén d’hÈÈdîtaîé, jé sûîs avéûé, c’ést tôût, ôîn dû îé ûxé, ôîn dû îé damé, a ûat én mÈjûé, ôn mé vôît tô nôma, ôn mé vôît tô Ètané. Dû mômént qû’î sônné jûsté, môn Ècît dé vôyaé dans ma nûît ésqûé nôîé, as qûéstîôn d’îmaîné ûné éntôûôûé, dé bôbadé dans é baîôÈ, dé îbôûîédé aûssés côûéûs ôû aîé môn cînÈma... Médé aûx mînôîs, aûx dÈcôs, aûx dÈaînés, à a aétté d’Èîthètés
7
qûî éaît dé cés aés ûn nûancîé tô bîén ôûnî... Qûand ôn éadé âcé à a bôûché ôû a ûmé d’ûn aûté, à qûôî bôn Èdîé dés îvés qûî éînént ôû Imént ? Taî dans ’ané môt, jé acônté ét dîéssé avéc môn styé d’avéûé qûî ôbsévé maîs, cômmé tôût aûté vîsîbé, né éût s’éxtaîé dé a sôcîÈtÈ dé ’îmaé, dû séctacé, dés aaéncés. Dônc, Sôhîé s’attabaît ésqûé chaqûé sôî sôûs és chamînôns chaûfants dé a téassé dé ’OÈé dû Pac.Maîs ôûqûôî cÈdé à a aacîéûsé cômmôdîtÈ d’aéé qûéqû’ûn tôûjôûs a é mêmé nôm ? a batîsé, cé séaît ’éntéé d’émbÈé dans a tômbé d’ûn Ènôm, a ÈtîIé — éé ûs Èèé qû’ûn sôûLé —, a caqûémûé dans déûx tôîs syabés dÈInîtîvés, a côndamné avant d’avôî aîdÈ. Pôû qû’éé ésté vîvanté, încétaîné, mystÈîéûsé, ôû qû’î y aît dû jéû — cômmé ôn dît dé déûx îècés qûî s’éncastéaîént ma, qûî né s’ajûstéaîént as —, qû’éé ôté é masqûé d’ûn Ènôm lôû, lôttant, înstabé, sans aûté îîdîtÈ qûé é sôn dé sés vôyéés, ét dônt és cônsônnés lûctûéônt aû È dé més îméssîôns, aû û ét I dé ’hûméû, dû mômént ét dû îéû, aîsant d’éé tôû à tôû a Jôîé, a Môbîé, ’Acôyté, a Côté, ’Hamônîé... ét cé jûsqû’à cé qûé, d’ûn nôm, d’ûn nôn — ça cômméncé à jôûé —, aû témé dû vôyaé ét dû îvé, à ’ôÈé dé a déscéndancé, aûx abôds dé a maîîé, jé mé dÈôbé, mé caaaté, mé dÈaté d’éé. Pôû n’êté as séûémént ’achîtécté — aéîqûé aû béû ét aûx avats — qûî sé bôné à ésqûîssé dés ans ôû bîén ’éxét — ôîntaîn mÈtîcûéûx — qûî dÈtaîé és
8
côntaîntés dé ’ôûvaé dans ûn cahîé dés chaés, îéé à îéé, j’aî bâtî ’ÈdîIcé.Lookést ûné hîstôîé dé vôyaé, dé sôîtûdé, d’amôû, d’hÈîtîés, dé maîaé qûî n’aûa as éû îéû, ôû bîén c’ést cé qû’én ômancîé jé mé acônté ôû habîé és aaéncés. Qûî saît é qûôî dé îén ? Sôît tansmîs, tanscît, tadûît, cé qûî éût ’êté.
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant