Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

Enfin

de editions-gallimard

Robert Mitchum ne revient pas

de editions-gallimard

Vous aimerez aussi

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant
 o o k
ROMAïN VïET
 O O K
 ô m a n
G A   ï M A R D
© Éditions Gallimard, 2014.
proogue
Faux départ
Sôhîé s’attabaît ésqûé chaqûé sôî sôûs és cham-înôns chaûfants dé a téassé dé ’OÈé dû Pac. Pénantsôîndéaaîssétôûjôûsaîvéaémîèé,jésôtaîs dé chéz môî ét émôntaîs a ûé dé ’AbbÈ-dé-’ÉÈé. Pavénû à ’ané dû bôûévad Saînt-Mîché, jé tavésaîs à ma aûché. Un înstant ûs tad, jé écônnaîs-saîs sa vôîx, sa maîn sé ôsaît sû môn bas, éé m’îndî-qûaît ûné chaîsé, jé îaîs ma canné banché. Sôûs n’îm-ôté qûé Ècaîaé, qûéé qû’én sôît ’éxéssîôn, ûcîén, c’ést é nôm qû’éé assôcîé à môn vîsaé. Né cachéz nî vôs Iés nî vôs cômanés, as d’afôémént, îén dé cônta-îéûx, îén d’hÈÈdîtaîé, jé sûîs avéûé, c’ést tôût, ôîn dû îé ûxé, ôîn dû îé damé, a ûat én mÈjûé, ôn mé vôît tô nôma, ôn mé vôît tô Ètané. Dû mômént qû’î sônné jûsté, môn Ècît dé vôyaé dans ma nûît ésqûé nôîé, as qûéstîôn d’îmaîné ûné éntôûôûé, dé bôbadé dans é baîôÈ, dé îbôûîédé aûssés côûéûs ôû aîé môn cînÈma... Médé aûx mînôîs, aûx dÈcôs, aûx dÈaînés, à a aétté d’Èîthètés
7
qûî éaît dé cés aés ûn nûancîé tô bîén ôûnî... Qûand ôn éadé âcé à a bôûché ôû a ûmé d’ûn aûté, à qûôî bôn Èdîé dés îvés qûî éînént ôû Imént ? Taî dans ’ané môt, jé acônté ét dîéssé avéc môn styé d’avéûé qûî ôbsévé maîs, cômmé tôût aûté vîsîbé, né éût s’éxtaîé dé a sôcîÈtÈ dé ’îmaé, dû séctacé, dés aaéncés. Dônc, Sôhîé s’attabaît ésqûé chaqûé sôî sôûs és chamînôns chaûfants dé a téassé dé ’OÈé dû Pac.Maîs ôûqûôî cÈdé à a aacîéûsé cômmôdîtÈ d’aéé qûéqû’ûn tôûjôûs a é mêmé nôm ? a batîsé, cé séaît ’éntéé d’émbÈé dans a tômbé d’ûn Ènôm, a ÈtîIé — éé ûs Èèé qû’ûn sôûLé —, a caqûémûé dans déûx tôîs syabés dÈInîtîvés, a côndamné avant d’avôî aîdÈ. Pôû qû’éé ésté vîvanté, încétaîné, mystÈîéûsé, ôû qû’î y aît dû jéû — cômmé ôn dît dé déûx îècés qûî s’éncastéaîént ma, qûî né s’ajûstéaîént as —, qû’éé ôté é masqûé d’ûn Ènôm lôû, lôttant, înstabé, sans aûté îîdîtÈ qûé é sôn dé sés vôyéés, ét dônt és cônsônnés lûctûéônt aû È dé més îméssîôns, aû û ét I dé ’hûméû, dû mômént ét dû îéû, aîsant d’éé tôû à tôû a Jôîé, a Môbîé, ’Acôyté, a Côté, ’Hamônîé... ét cé jûsqû’à cé qûé, d’ûn nôm, d’ûn nôn — ça cômméncé à jôûé —, aû témé dû vôyaé ét dû îvé, à ’ôÈé dé a déscéndancé, aûx abôds dé a maîîé, jé mé dÈôbé, mé caaaté, mé dÈaté d’éé. Pôû n’êté as séûémént ’achîtécté — aéîqûé aû béû ét aûx avats — qûî sé bôné à ésqûîssé dés ans ôû bîén ’éxét — ôîntaîn mÈtîcûéûx — qûî dÈtaîé és
8
côntaîntés dé ’ôûvaé dans ûn cahîé dés chaés, îéé à îéé, j’aî bâtî ’ÈdîIcé.Lookést ûné hîstôîé dé vôyaé, dé sôîtûdé, d’amôû, d’hÈîtîés, dé maîaé qûî n’aûa as éû îéû, ôû bîén c’ést cé qû’én ômancîé jé mé acônté ôû habîé és aaéncés. Qûî saît é qûôî dé îén ? Sôît tansmîs, tanscît, tadûît, cé qûî éût ’êté.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin