Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

Madeleine Allard Quand le corps cède n o u v e l l e s
Q U A N D L E C O R P S C È D E
De la même auteure
Rond, dodu et grassouillet, Desputeaux + Aubin, 2012.
Bien vivre l’allaitement, Hurtubise, 2010.
Madeleine Allard
Quand le corps cède
n o u v e l l e s
Éŝ ôŝ û SÉÉô ÉÉçÉ É CôŝÉ Éŝ Aŝ û Câââ É â Sôç É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûbÉç (SODEC) ôû É ŝôûÉ âççô á Éû ôâÉ ô, âŝ ûÉ É ôûÉÉÉ û QûbÉç ôû ŝô PôâÉ É ç Ô ôû ô É Éŝ.
ââç Éŝ ûÉ ŝô Éŝ ôŝ û SÉÉô.
DÉçô âÉ : Èç Sâ Rŝô : VâÉ AŝŝÉ CôÉçô ÉûÉŝ : MâÉ-MçèÉ RÉâû MŝÉ É âÉŝ É âûÉÉ É â çôûÉûÉ : PÉÉ-ôûŝ Câûçô PôôâÉ É â çôûÉûÉ : © MâÉ-CâôÉ Aûb
S ôûŝ ŝÉz êÉ Éû âû çôûâ Éŝ ûbçâôŝ É AMAC ôûŝ ôûÉz ôûŝ çÉ â çôûÉ, â çôûÉ á ô@ââç.ç.çâ ôû çôŝûÉ ôÉ çââôûÉ ŝû ïÉÉ : www.ââç.ç.çâ
© Éŝ ôŝ û SÉÉô 85, â. ûbû QûbÉç (QûbÉç) GR X4 DÔ â : BbôèûÉ É AçÉŝ âôâÉŝ û QûbÉç,  ïSBN âÉ : 978--89448-84- ïSBN PDF : 978--894-9- ïSBN EPUB : 978--894-9-7
Dfûŝô âû Câââ : Dfûŝô DÉâ 59, bôû. ÉbÉâû Môâ (QûbÉç) 4N S
VÉÉŝ É EûôÉ : Dŝbûô û NôûÉâû MôÉ , ûÉ Gâ-ûŝŝâç 755 Pâŝ
VÉÉ É ôŝ : Mô âÉ É çôâÉ NçkÉ Aââŝŝ 7 É 8 Câ Cûâ 7 Câb, FâçÉ www.ôâÉÉçôâÉ.çô
À mon père Gérald, premIer e idèle leceur
Le roi de la montagne
CÉ ’â É É çôû û’ ôûâ. ï ôûâ ûŝÉ âçÉ. MâçÉ ôû ŝÉ É â êÉ. MâçÉ ôû É ÉŝÉ á É, á É ûÉ É ôçâ âŝ. MâçÉ ôû ÉÉ û âŝ Éâ ’âûÉ ŝâŝ ÉŝÉ. Oû, ôá. Mâŝ ’âbô,  ââ âû É âÉ á MâÉ. — J’âŝ âŝ ô. JÉ ŝÉâŝ ÉÉû ââ É ŝô, û ââ- . C’Éŝ ûŝÉ É ô CâŝçâÉ, ûÉ ÉÉ âô É êÉ âŝ ôŝ ÉûÉŝ. AÉç âûÉ. JÉ ÉÉŝ É ŝôÉ. J’â bÉŝô É É É â êÉ, ââ- âôû. Çâ É ’ââ âŝ çôâçûÉ. — PâçÉ ûÉ û ÉŝÉŝ ûô ? ââ-ÉÉ . QûÉ ’â âŝ bÉŝô É É É â êÉ, ô âûŝŝ ? û ÉŝÉŝ û’ÉÉ Éŝ É, â êÉ ? û ÉŝÉŝ ûÉ É É ÉôŝÉ, ô, ôûÉ â ôûÉ ? QûÉ ’â É á âÉ ? QûÉ ’â âŝ bÉŝô É ’âÉ ? ï ââ ÉŝûÉ ç, âŝ  ââ Éû bô.
9
— VÉûx-û ûÉ É ÉâÉ á â èÉ É É ’âÉ ? ââ- ôôŝ ’ûÉ ôx ôûçÉ. JÉ ŝâŝ ûÉ É ŝûŝ âŝ ûŝ ûŝî ûÉ ô É ÉÉ ûÉ ôûÉ É çô, âŝ  âû ûÉ É ŝôÉ ’ç. JûŝÉ ûÉ ôûÉ. Pŝ âèŝ, ’É Éâŝ ûÉ, ô âûŝŝ. Pôû âÉ âû ŝâ. VÉûx-û ûÉ É É âÉ ûÉ ôûÉ âû ŝâ ? AÉç MââÉ ? ââ- âôû É ŝôûâ. EÉ û ââ  É ŝÉ É ÉÉ ôù ÉÉ Éŝâ, ŝô ŝâ, É û’ÉÉ ŝÉ bôûÉâ ôûÉ ŝÉûÉ, ŝâŝ ŝâ èÉ, É û’ É ôîÉ bÉ É ŝâ âô, É ÉÉ â âÉ ŝ’ôççûÉ û bb. ï ââ âÉ âûÉ.
ï ŝ’âêÉ Éâ çÉz ŝô èÉ É û ÉôÉ û Éxô. JÉ ŝûŝ á. Pâŝ É ôŝÉ. û âŝ ûô ? ï âûÉ Éŝ ûâÉ Éûx çôâŝ É ŝâ ôûÉ, ŝâôÉ É ôûbÉ âŝ ’ôÉ ûÉ, É â Éûx á Éûx Éŝ âçÉŝ û èÉ âû ôŝèÉ âÉ ââ É âÉ ûŝÉûŝ ôŝ á â ôÉ. âûÉ É û ôû, ŝô ôÉ çÉûâÉ âŝ ûÉ â. ï â û ŝôûÉ ŝô É ôŝÉ âû ŝâÉ çŝ É ŝô èÉ, ûŝ èÉ ’Éx. CÉ ŝÉâ âŝ ô,  Nçôâŝ ŝû ŝÉŝ èÉŝ.
10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin