Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,90 € Lire un extrait

Lecture en ligne + Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Partagez cette publication


ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁

2

ϦҨ΍ ΎҨ΁

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ

3

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁

4


̵Ϯϟ ϮϤҨή̡

ϦҨ΍ ΎҨ΁

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ


ωϮϠσ ΎҨϭέ:ϪϤΟήΗ
Éditions Le Manuscrit

5

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁

© Éditions Le Manuscrit, 2008
www.manuscrit.com

ISBN : 978-2-304-02384-8 (livre imprimé)
ISBN 13 : 9782304023848 (livre imprimé)
ISBN : 978-2-304-02385-5 (livre numérique)
ISBN 13 : 9782304023855 (livre numérique)

6

ϦΨγήγ

ϪθҨΪϧ΍ ϦҨ΍ ".Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ βϧϮϣ ϭ ϦϴθϨϤϫ ϦҨήΘϬΑ ΏΎΘ̯"

ΖϤ̰Σ ΎҨ ΪϨ̡ ΕέϮλ ϪΑ ̵ήθΑ ̵ΎϬϧΪϤΗ ϭ ΎϬ̴Ϩϫήϓ ϪϤϫ έΩ ήϴ̳΍ήϓ

.Ζγ΍ ϩΪη ϥΎϴΑ ϞΜϤϟ΍ Ώήο ΎҨ

ΏΎΘ̯ ̵έΎҨ ϪΑ ΖΧϮϣ΁ ΍έ ϦΘηϮϧ ϭ ϥΪϧ΍ϮΧ Ϫ̯ ̵έΎ̳ίϭέ ί΍ ϥΎδϧ΍

ΎΑ ΍έ ζҨΎϫ ̵ΩΎη ϭ Ύϫ ϢϏ ϭ ΕΎγΎδΣ΍ ϭ έΎ̰ϓ΍ Ζγ΍ ϪΘδϧ΍ϮΗ

ζϴ̡ ϪΑ ΍έ ϥΪϤΗ ϭ ϢϠϋ ϪΑ΍έ΍ ϭ ΩϮη ϢϴϬγ ή̴ҨΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍

"ΖΧΎϨη"ϪΑ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ΏΎΘ̯ ϦϤҨ ϪΑ .Ϊϧ΍ήΑ

.Ϣϴγέ ̶ϣ ̶̯ήΘθϣ

Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϓΪϫ "ϞΑΎϘΘϣ ϭ ̭ήΘθϣ ΖΧΎϨη"ϦҨ΍ ̵ΎϘΗέ΍

ϭ ̶ΑΩ΍ ˬ̶ΨҨέΎΗ ϢϬϣ έΎΛ΁ ϪϤΟήΗ έά̴ϫέ ί΍ ϦҨΪϟ΍˯ϼϋ ϪϧΎΨΑΎΘ̯

.ΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎΒϧΩ ̶̴Ϩϫήϓ

ΎҨ ϥ΍ΪΟϭ ΐϴϬϧ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ΍έ ϦҨΪϟ΍˯ϼϋ ϪϧΎΨΑΎΘ̯ ̵Ύϫ ΏΎΘ̯

ˬΩέϭ΁ έΎϤη ϪΑ ϥΎ̳ΪϨϧ΍ϮΧ ̮ҨΎ̰Ҩ ϪΑ ΏΎτΧ ̵έΎϴηϮϫ ϪΑ ϥ΍ϮΧ΍ήϓ

ίϭήϣ΍ ϥΎϬΟ έΩ Ϯ̴Θϔ̳ ϭ ϕϼΧ΍ ˬϖτϨϣ ̵΍Ϯϗ Ϫ̯ Ϊϴϣ΍ ϦҨ΍ ϪΑ

.ΪΑΎҨ ̶̳ήϴ̩ ϡΎΠϧ΍ήγ

ϢҨ΍ ϩΪҨΰ̳ήΑ ̵έΎΛ΁ ϥΎϴϣ ί΍ ΍έ ϪϧΎΨΑΎΘ̯ ϦҨ΍ ̵Ύϫ ΏΎΘ̯ ϦϴΘδΨϧ

ϢϴγήΗ ΍έ ήθΑ ΦҨέΎΗ ΕΎΤϔλ ϦҨήΗ ̭ΎϧΩέΩ ϭ ϦҨήΗ ϩΎϴγ ί΍ ̶̰Ҩ Ϫ̯

έΩ ̵ΩϮϬҨ Ύϫ ϥϮϴϠϴϣ ̶θ̯ Ϟδϧ ϭ ΖγΎ̯ϮϟϮϫ ΦҨέΎΗ :ΪϨϨ̯ ̶ϣ

.̵ίΎϧ ΖϣϮ̰Σ ΖγΩ ϪΑ Ύ̡ϭέ΍

ϞϣΎόΗ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ΪϘΘόϣ ϦҨΪϟ΍˯ϼϋ ϪϧΎΨΑΎΘ̯ ̶ϤϠϋ ϥϮϴδϴϤ̯

ϞΑΎϘΘϣ ΖΧΎϨη ˬήλΎόϣ ϥΎϬΟ έΩ ϒϠΘΨϣ ̵Ύϫ ϥΪϤΗ ϭ Ύϫ ̲Ϩϫήϓ

΍έ ϥ΁ ̵Ύπϋ΍ Ϫ̯ ϥϮϴδϴϤ̯ ϦҨ΍.Ζγ΍ ̵έϭήο ή̴ҨΪ̰Ҩ ϪΑ ϡ΍ήΘΣ΍ ϭ

7

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁

ΩΪλ έΩ ˬΪϨϫΩ ̶ϣ Ϟϴ̰θΗ ϒϠΘΨϣ ̵Ύϫ ̲Ϩϫήϓ ί΍ ̶ϧ΍ή̰ϔϨηϭέ

̶ϫΎ̳΁ ϭ ΖΧΎϨη ̵ΎϘΗέ΍ ̵΍ήΑ Ωέ΍Ω ϥ΍ϮΗ έΩ Ϫ̯ ΍έ Ϫ̪ϧ΁ ΎΗ Ζγ΍

έΎ̯ ϪΑ ˬϥΎҨΩϮϬҨ ϭ ϥΎϧΎϤϠδϣ ϥΎϴϣ ϩ̬Ҩϭ ϪΑ ˬΎϫ ̲Ϩϫήϓ ί΍ ϞΑΎϘΘϣ

.ΩΪϨΑ

̶ϧ΍έΪϧ΁ ̭΍̫

Ϫδϧ΍ήϓ ήϴΒ̯ ήϴϔγ

ϦҨΪϟ΍˯ϼϋ ̶ΘϧήΘϨҨ΍ ϪϧΎΨΑΎΘ̯ ̶ϤϠϋ ϥϮϴδϴϤ̯ βϴҨέ

8


ϩΪϨδҨϮϧ ϩέΎΑ έΩ

ϥΎϬΟ ϪΑ ϩΪҨΩ ΎϴϟΎΘҨ΍ ϥέϮΗ ήϬη έΩ 1919ϝΎγ έΩ ̵Ϯϟ ϮϤҨή̡

έΩ ̶Ϥϴη ϪΘηέ έΩ ̶ϫΎ̴θϧ΍Ω ΕϼϴμΤΗ ϥΎҨΎ̡ έΩ ϭ΍ .ΩϮθ̳

ϡήΟ ϪΑ 1944ϪҨέϮϓ έΩ .ΪҨΰ̳ ̶Ϩ̰γ ϥϼϴϣ ήϬη έΩ 1942ϝΎγ

ϪΑ ϭ Ϊη ήϴ̴ΘγΩ ̶ΘδϴηΎϓΪο ΖϣϭΎϘϣ ΖπϬϧ έΩ ΖҨϮπϋ

̵ίΎγΩ΍ί΁ ϭ 1945ϪҨϮϧ΍̫ ΎΗ ̵Ϯϟ .ΪҨΩή̳ ϞϘΘϨϣ βΘҨϮη΁ ϩΎ̳ϭΩέ΍

ήγ ϪΑ ΕέΎγ΍ έΩ ΎΠϧ΁ έΩ ̵ϭέϮη ΩΎΤΗ΍ ̵Ύϫϭήϴϧ ςγϮΗ βΘҨϮη΁

Ωή̯ Ν΍ϭΩί΍ Ϯ̳Ϯ̡έϮϣ Ύϴ̩Ϯϟ ΎΑ ϡϭΩ ̶ϧΎϬΟ ̲ϨΟ ϥΎҨΎ̡ έΩ ϭ΍.ΩήΑ ̶ϣ

ˬ"Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ϭ΍ ή̳΍"ˬϭ΍ ΏΎΘ̯ ϦϴΘδΨϧ.Ϊη Ϊϧίήϓ ϭΩ ΐΣΎλ ϭ

έΩ Ύϫ ΕΩΎϬη ϦϴΘδΨϧ ί΍ ̶̰Ҩ ˬΪη ήθΘϨϣ 1947ϝΎγ έΩ Ϫ̯

ˬέΎθΘϧ΍ ί΍ β̡ ϝΎγ ϩΩ.ΩϮη ̶ϣ ΏϮδΤϣ βΘҨϮη΁ ϢϨϬΟ ϩέΎΑ

̶̰Ҩ ϪΑΎΜϣ ϪΑ ϥ΁ ί΍ ϭ ΖϓΎҨ ̶ϧΎϬΟ ̶ΗήϬη"Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ϭ΍ ή̳΍"

.ΩϮη ̶ϣ ϩΩήΑ ϡΎϧ ϢΘδϴΑ ϥήϗ ̶ΑΩ΍ ̵ΎϫέΎ̰ϫΎη ί΍

ί΍ Ϣθ̩ ϭ Ωί ̶θ̯ΩϮΧ ϪΑ ΖγΩ 1987ϝΎγ έΩ ̵Ϯϟ ϮϤҨή̡

9

.ΖδΑ ϭήϓ ϥΎϬΟ

ϩΪϨδҨϮϧ ϪϣΪϘϣ


ϩΩΎΘγήϓ βΘҨϮη΁ ϪΑ 1944ϝΎγ έΩ ΎϬϨΗ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϣ έΎҨ ΖΨΑ

ϞϴϟΩ ϪΑ Ζϓή̳ ϢϴϤμΗ ϥΎϤϟ΁ ΖϟϭΩ Ϫ̯ ϥ΁ ί΍ ΪόΑ ̶ϨόҨ ˬϡΪη

Ϫ̯ ΍έ ̶ϧΎϴϧ΍Ϊϧί ςγϮΘϣ ήϤϋ ϝϮσ ˬέΎ̯ ̵ϭήϴϧ ϩΪϨҨ΍ΰϓ ΩϮΒϤ̯

Ζϴόοϭ Ύϫ ̶ϧΎϤϟ΁ .ΪϫΩ ζҨ΍ΰϓ΍ ˬΩϮΑ έΎ̯ έϮΘγΩ έΩ ϥΎηέΎΘθ̯

έϮτΑ ϭ ΪϧΪϴθΨΑ ΩϮΒϬΑ ̶ϬΟϮΗ ϞΑΎϗ ίήσ ϪΑ ΍έ ϩΎ̳ϭΩέ΍ έΩ ̶̳Ϊϧί

.ΪϧΩέϭ΁έΩ ϖϴϠόΗ ϪΑ ΍έ ϥΎϴϧ΍Ϊϧί Ϫϧ΍ήγΩϮΧ ϡ΍Ϊϋ΍ ΖϗϮϣ

ϭ ΕϭΎδϗ ί΍ ̶Σήη ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ Ϧϣ ΏΎΘ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ϭέ ϦҨ΍ ί΍

ζϴ̡Ύθϴ̡ ϥΎϬΟ ήγ΍ήγ έΩ Ϫ̯ ̶ϧΎ̳ΪϨϧ΍ϮΧ ϢϠϋ ϪΑ ̵ΰϴ̩ ˬΖҨΎϨΟ

̶Ϥϧ ϪϓΎο΍ ˬΪϨΘδϫ ΎϨη΁ ̱ήϣ ̵Ύϫ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ̭ΎϨϟϮϫ ωϮοϮϣ ΎΑ

ˬϢϨ̯ Ρήτϣ ̵ΪҨΪΟ ̵Ύϫ ϡΎϬΗ΍ ΎΗ ϢΘηϮϨϧ ΍έ ΏΎΘ̯ ϦҨ΍ Ϧϣ .ΪϨ̯

ϭ ϪόϟΎτϣ ̵΍ήΑ ϢϨ̯ Ϫοήϋ ̵Ϊϫ΍Ϯη ϭ ̭έ΍Ϊϣ ϡ΍ ϪΘγ΍ϮΧ Ϫ̰ϠΑ

ϦϫΫ ϩϮΟϭ ̶ΧήΑ ιϮμΧ έΩ ΕΎγΎδΣ΍ ί΍ ̵έΎϋ ϭ ϡ΍έ΁ ̶ηΎ̰Ϩ̯

Ζϔλ ϪΑ Ϫ̩ ϭ Ωήϓ Ζϔλ ϪΑ Ϫ̩ ˬΎϣ ί΍ ̵έΎϴδΑ .ϥΎδϧ΍ ϥ΍ϭέ ϭ

ϪϧΎ̴ϴΑ ήϫ"Ϫ̯ ϢϴΘδϫ έϭΎΑ ϦҨ΍ ήϴγ΍ ϪϧΎϫΎ̳΁Ύϧ ΎҨ ϪϧΎϫΎ̳΁ ˬΖϠϣ

Ϧϣ ήΑ ˬΖδϴϧ Ϧϣ ί΍ Ϫ̯ ήϫ"̶ΗέΎΒϋ ϪΑ ΎҨ ˬ"Ζγ΍ ϦϤηΩ ̵΍

ˬϥΎϬϨ̡ ΖϧϮϔϋ ̶ϋϮϧ ΪϨϧΎϣ ϦϫΫ ϕΎϤϋ΍ έΩ έϭΎΑ ϦҨ΍ ΐϠϏ΍."Ζγ΍

΍έ ΩϮΧ ςΒΗήϣΎϧ ϭ ϩΪϨ̯΍ή̡ ̵ΎϫΩή̰ϠϤϋ ̶ΧήΑ έΩ ΰΟ ϭ Ζγ΍ ϪΘϔΧ

ϥ΁ Ύϣ΍ .Ωέ΍Ϊϧ ̶ϘτϨϣ ϡΎψϧ ̮Ҩ έΩ ̵΍ ϩΩϮϟΎη ϭ ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϼϣήΑ

Ϣ̰Σ ϦҨ΍ Ϫ̯ ϩΎ̳ ϥ΁ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ήϫΎχ ΍έ ΩϮΧ ΩΎϘΘϋ΍ ϦҨ΍ Ϫ̯ ϩΎ̳

ϥ΁ ˬΪΑΎҨ ̶ϣ ΎϘΗέ΍ ϖτϨϣ ̮Ҩ ̶Ϡλ΍ Ϧ̯έ ϪΑ ϩΪηΎϧ ϥΎϴΑ ̶ϣΰΟ

.ϢҨϮη ̶ϣ ϪΟ΍Ϯϣ"ϩΎ̳ϭΩέ΍"ΎΑ ϩήϴΠϧί ̮Ҩ ϥΎҨΎ̡ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ϥΎϣί

̵΍ ϪϧϮ̳ ϪΑ Ϫ̯ ϥΎϬΟ ί΍ Ζη΍ΩήΑ ωϮϧ ̮Ҩ Ωέϭ΁ ϩέ Ζγ΍ ϦҨ΍

ϪϣΪϘϣ
ϦҨ΍ Ϫ̯ ϡ΍ΩΎϣ .ΩϮη ̶ϣ ΖҨ΍Ϊϫ ΩϮΧ ̶ϘτϨϣ ϪΠϴΘϧ ϪΑ ϢΠδϨϣ

ϥΎΘγ΍Ω .ΪϨ̯ ̶ϣ ΪҨΪϬΗ ΍έ Ύϣ ϥ΁ ϪΠϴΘϧ ˬΩέ΍Ω ΩϮΟϭ Ζη΍ΩήΑ

΍έ ̶ϣϮη ήτΧ ̲ϧί ϥΎ̴Ϥϫ ̵΍ήΑ ΖδҨΎΑ ̶ϣ ̱ήϣ ̵Ύϫ ϩΎ̳ϭΩέ΍

.Ωέϭ΁έΩ ΍Ϊλ ϪΑ

ί΍ ΖΑΎΑ ϦҨ΍ ί΍ ϭ ϢϫΎ̳΁ ΏΎΘ̯ ϦҨ΍ ̵έΎΘΧΎγ ̵Ύϫ ̶ΘγΎ̯ ί΍ Ϧϣ

ϭ Ζϴϧ έΩ Ϫ̰ϠΑ ϞϤϋ έΩ Ϫϧ ˬΏΎΘ̯ ϦҨ΍.ϢΒϠσ ̶ϣ είϮ̡ ϥΎ̳ΪϨϧ΍ϮΧ

ϪΑ ίΎϴϧ Ύϣ ̵΍ήΑ.Ϊη ϪΘηϮϧ ϩΎ̳ϭΩέ΍ έΩ ΕέΎγ΍ ϥ΍έϭΩ έΩ ˬϦϫΫ έΩ

"ϥ΍ή̴ҨΩ"ϥΩ΍Ω Ζ̯ήη ϪΑ ίΎϴϧ ϭ"ϥ΍ή̴ҨΩ"ϪΑ ϥΎϤϧΎΘγ΍Ω ϥΩή̯ Ϯ̳ίΎΑ

ϭ ϞμϓϼΑ εΰϴ̴ϧ΍ ̮Ҩ ϪΑ ˬ̵Ω΍ί΁ ί΍ ΪόΑ Ϫ̩ ϭ ϞΒϗ Ϫ̩ ˬϥ΁ έΩ

ϥΎϣ Ϫϴϟϭ΍ ̵ΎϫίΎϴϧ ήҨΎγ ΎΑ Ϫ̯ ΎΠϧ΁ ΎΗ ˬΩϮΑ ϩΪη ϞҨΪΒΗ ϦθΧ

΍έ ΏΎΘ̯ ϦҨ΍ Ϫ̯ ΩϮΑ ̵ίΎϴϧ ϦϴϨ̩ ϪΑ ΦγΎ̡ ̵΍ήΑ .Ωή̯ ̶ϣ ΖΑΎϗέ

ϭέ ϦҨ΍ ί΍.Ζγ΍ ̶ϧϭέΩ ̶ҨΎϫέ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΰϴ̩ ήϫ ί΍ ϞΒϗ ΍άϟ ϭ ϢΘηϮϧ

Ϫϧ ΏΎΘ̯ ϦҨ΍ ̵Ύϫ Ϟμϓ .ε΍ ϩέΎ̡ ϩέΎ̡ ϭ ϢΠδϨϣΎϧ ΖϴϫΎϣ Ζγ΍

ˬέ΍ήτο΍ έΩ ΖҨϮϟϭ΍ ΐϴΗήΗ ϪΑ Ϫ̯ ˬ̶ϘτϨϣ ϞδϠδΗ αΎγ΍ ήΑ

εέΎ̴ϧ ί΍ ΪόΑ ΐϟΎτϣ ϦΘΧΎγ ϢΠδϨϣ ̵ϭέ έΎ̯.Ϊϧ΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ

.Ζϓή̳ ΕέϮλ ΏΎΘ̯

ΏΎΘ̯ ϦҨ΍ ϊҨΎϗϭ ί΍ ̮Ҩ ̨ϴϫ Ϫ̯ ϢϨ̯ ϪϓΎο΍ Ζγ΍ Ϊ΋΍ί ϢϧΎϤ̳ ϪΑ

11

.Ζδϴϧ ̶̴ΘΧΎγ

̵Ϯϟ ϮϤҨή̡

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁

...ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁

ΪҨ΍ ϪΘδθϧ ϩΩϮγ΁ Ϫ̯ ϥΎҨΎϤη ̵΁

ϥΎΘҨΎϫ ϪϧΎΧ έΩ ΖΣ΍έ ϭ ϡή̳

ϩΎ̴ϣΎη ήϫ Ϫ̯ ϥΎҨΎϤη

ϪϧΎΘγϭΩ ̵Ύϫ ϩήϬ̩ ϭ ϡή̳ ̵΍άϏ ϩήϔγ ϪΑ

ˬΪҨΩή̳ ̶ϣ ίΎΑ

ΪϴϨ̯ ϪθҨΪϧ΍ ̶ΘΨϟ

ˬΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁ Ϫ̯

ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϥΎΟ ̵ϻ ϭ Ϟ̳ έΩ Ϫ̯ ϭ΍ Ϣϫ

ˬΩέ΍Ϊϧ ̶θҨΎγ΁ Ϫ̯ ϭ΍

ˬΪ̴ϨΟ ̶ϣ ̶ϧΎϧ Ϫότϗ ήγ ήΑ Ϫ̯ ϭ΍

.Ζγ΍ ΪϨΑ ̶ϨΘϔ̳"Ϫϧ"ΎҨ"̵έ΁"ϪΑ ζϧΎΟ Ϫ̯ ϭ΍

ˬΖγ΍ ϥί ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁ Ϫ̯ ΪϴθҨΪϧΎϴΑ

ˬΪϧ΍ ϩΩϭΩί ΍έ ζϣΎϧ ϭ ϩΪϴη΍ήΗ ΍έ ζҨΎϫϮϣ Ϫ̯ ̶ϧί

Ωέ΍Ϊϧ ζΗ΍ήσΎΧ ̵έϭ΁ΩΎҨ ̵΍ήΑ ̶ΘΣ ̶Ϙϣέ ή̴ҨΩ ϭ

εϮϣΎΧ ̵΍ ϪϨϴγ ϭ ύϭήϓ ̶Α ̶ϧΎϤθ̩ ΎΑ

.̶ϧΎΘδϣί Ωήγ ίϭέ ̮Ҩ έΩ ̶Ϗίϭ ΪϨϧΎϣ

Ζηά̳ ήγ ί΍ Ϫ̯ ΍έ Ϫ̪ϧ΁ ΪϴϨ̰ϧ εϮϣ΍ήϓ

ˬΪϴϨ̰ϧ εϮϣ΍ήϓ ˬϪϧ

ΪϴϨ̯ ̮Σ ϥΎΘΒϠϗ ήΑ ΍έ ΕΎϤϠ̯ ϦҨ΍

12

ˬΪϴϨ̯ ή̰ϓ ϥ΁ ϪΑ ϭ

ϪϣΪϘϣ

ˬϥΎΑΎϴΧ έΩ ϭ ϪϧΎΧ έΩ

ˬ̵έ΍ΪϴΑ έΩ ϭ Ώ΍ϮΧ έΩ

ΪϴϨ̯ έ΍ή̰Η ϥΎΘϧ΍Ϊϧίήϓ ̵΍ήΑ ΍έ ϥ΁ ϭ

ˬΪϴϨ̰ϧ ή̳΍ ϭ

ˬΩΎΑ ϥ΍ήҨϭ ϥΎΗ ϪϧΎΧ

ˬΪϨ̯ ϥΎΘϧ΍ϮΗΎϧ ̵έΎϤϴΑ

.ΪϧϮη ϥ΍Ωή̴Ҩϭέ ΎϤη ί΍ ϥΎΘϧ΍Ϊϧίήϓ ϭ

13

ϝϭ΍ Ϟμϓ

ήϔγ


ϪΑ ϡϮγϮϣ ϥΎϴϣΎψϧ ϪΒη ςγϮΗ 1943ήΒϣΎγΩ 13έΩ Ϧϣ

ϪϟΎγ έΎϬ̩ ϭ ΖδϴΑ .ϡΪη ήϴ̴ΘγΩ "ΖδϴηΎϓ ̵ΎϴθϴϠϴϣ"

ϥΎϬΟ έΩ Ϫ̯ ϢΘη΍Ω ̵ΪҨΪη ζҨ΍ή̳.ϪΑήΠΗ ̶Α ϭ ΩήΧ Ϣ̯ ˬϡΩϮΑ

ϝΎγ έΎϬ̩ ί΍ ̶ηΎϧ ̵΍ϭΰϧ΍ ϭ ˬϢϨ̯ ̶̳Ϊϧί ϡΩϮΧ ̶όϗ΍ϭήϴϏ ΎΒҨήϘΗ

.ΩϮΑ ϩΩί Ϧϣ΍Ω ϞҨΎϤΗ ϦҨ΍ ϪΑ ̵Ω΍̬ϧ ̵ίΎγ΍ΪΟ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΖΤΗ ̶̳Ϊϧί

ΪϧΩϮΑ ΕέΎ̯Ω ϖτϨϣ ϭήϴ̡ ̶ϠϴΨΗ ̵ΎϬΘϴμΨη Ϧϣ ̶ϨϫΫ ϥΎϬΟ έΩ

.ΩϮΑ ΕΎγΎδΣ΍ ί΍ ̵έΎϋ ˬϥΎϧί ΎΑ ϭ ϪϧΎϤϴϤλ ˬϥ΍Ωήϣ ΎΑ ̶ΘγϭΩ ϭ

ϪΘϓέ ϪΘϓέ ΕΎϴόϗ΍ϭ ί΍ ωΰΘϨϣ ϭ ϝΪΘόϣ Ύϣ΍ ή̴ηέϮη ̶Σϭέ ϥϭέΩ έΩ

.Ζϓή̳ ̶ϣ Ϟ̰η Ϧϣ έΩ

ϩϭή̳ ̮Ҩ Ϟϴ̰θΗ έΩ Ζ̯ήη ϭ ϥΎΘδϫϮ̯ ϪΑ έ΍ήϓ ϪΑ ϢϴϤμΗ

Ϧϣ ί΍ ̶̯Ϊϧ΍ ΎϬϨΗ Ϫ̯ ̶ϧΎΘγϭΩ ϭ Ϧϣ ΩΎϘΘϋ΍ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϧ΍ΰϴΗέΎ̡

"̵Ω΍ί΁ ϭ Ζϟ΍Ϊϋ"ΖϣϭΎϘϣ ζΒϨΟ ϪΑ ΖδҨΎΑ ̶ϣ ˬΪϧΩϮΑ ήΗ ϪΑήΠΗΎΑ

ϭ ΪϧΩϮΒϧ Ύϣ ϥΎϴϣ έΩ Ϣϫ ̵ΪϨϤϧ΍ϮΗ ϥ΍Ωήϣ.ΩϮΒϧ ̶ϧΎγ΁ έΎ̯ ˬΩΪϧϮϴ̢Α

̵έ΍ϮΘϣ ΎҨ έΪΑέΩ Ω΍ήϓ΍ ί΍ ̶Ϥϴψϋ ϞϴΧ ϪσΎΣ΍ έΩ ΍έ ΩϮΧ νϮϋ έΩ

έΩ ˬΪϧΩϮΑ ϩΪϣ΁ ϥΎΘδϫϮ̯ ϪΑ ΖηΩ ί΍ ΪΑ ΎҨ ΏϮΧ Ζϴϧ ΎΑ Ϫ̯ ϢϴΘϓΎҨ

̶ΟέΎΧ ΩϮΟϭ Ϫ̯ ̶γΎϴγ ΎҨ ̶ϣΎψϧ ϥΎϣίΎγ ̮Ҩ ̵ϮΠΘδΟ

ϩΎ̴ϴϔΨϣ ςϘϓ ΎҨ ˬ̶Σϼγ ϥΩέϭ΁ ΖγΩ ϪΑ ̶̡ έΩ ϭ ˬΖη΍Ϊϧ

.ζϔ̯ ΖϔΟ ̮Ҩ ΎҨ ϥΪη ϡή̳ ̵΍ήΑ ̶θΗ΁ ˬ̶Ϩϣ΍

ϩΎ̳ϭΩέ΍ έΩ ϊҨήγ ̶ϠϴΧ ΎϫΪόΑ Ϫ̯ ΍έ ̶ΘϤ̰Σ ίϮϨϫ Ϧϣ ϥΎϣί ϥ΁

έΎ̯ ϪΑ ΎΑ ΪϨ̯ ̶ϣ εϼΗ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ϦҨ΍:ϡΩϮΑ ϪΘϓή̴ϧ ΍ήϓ ˬϢΘΧϮϣ΁

ˬΪϨ̯ ϩΎΒΘη΍ ή̳΍ ϭ ΪγήΑ ζϓΪϫ ϪΑ ˬϦ̰Ϥϣ ϞҨΎγϭ ϪϤϫ ϦΘϓή̳

ήϔγ
ΖδҨΎΑ ̶ϣ αΎγ΍ ϦҨ΍ ήΑ .ΖΧ΍Ωή̡ Ϊϫ΍ϮΧ ̶Ϩϴ̴Ϩγ ̵ΎϬΑ

ξΤϣ Ζϟ΍Ϊϋ ˬΩ΍Ω Υέ ΪόΑ ϪΑ ΎΠϨҨ΍ ί΍ Ϫ̯ ΍έ ̶όҨΎϗϭ ϪϠδϠγ

Ϟϴδ̳ ϪϧΎΒη Ϫ̯ ΖδϴηΎϓ ̵ΎϴθϴϠϴϣ ϥΎϫϭή̳ Ϫγ.ϢϨ̯ Ω΍ΪϤϠϗ

ϥϮΨϴΒη Ύϣ ί΍ ήΘ̯ΎϧήτΧ ϭ ήΗ ̵Ϯϗ έΎϴδΑ ̶ϫϭή̳ ϪΑ ΎΗ ΪϧΩϮΑ ϩΪη

ϭ ΪϧΩήΑ εέϮҨ Ύϣ ϩΎ̴ϴϔΨϣ ϪΑ ̶ϓήΑ ϭ Ωήγ ϩΎ̳ήΤγ ̮Ҩ έΩ ˬΪϨϧΰΑ

.ΪϧΩέϭ΁ ϩέΩ ϪΑ ϩϮ̯ ί΍ ϥϮϨψϣ Ωήϓ ̮Ҩ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΍έ Ϧϣ

ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϡΩϮΧ ΖϴόϗϮϣ ϪΑ ϡΩ΍Ω ΢ϴΟήΗ ̶ҨϮΟίΎΑ ϥΎҨήΟ έΩ

έΩ ϡΩή̯ αΎδΣ΍.ϢϨ̯ ϑ΍ήΘϋ΍"̵ΩϮϬҨ Ω΍̬ϧ ί΍ ̶ҨΎϴϟΎΘҨ΍ ΪϧϭήϬη"

ϩΩΎΘϓ΍ Εή̡ ϖσΎϨϣ έΩ ϡΩϮΧ έϮπΣ ΩϮΑ Ϣϫ΍ϮΨϧ έΩΎϗ ΕέϮλ ϦҨ΍ ήϴϏ

.ϢϨ̯ ϪϴΟϮΗ ΍έ Ϊϴγέ ̶Ϥϧ ΎΠϧ΁ ϪΑ Ύϫ ̶Ο΍ήΧ΍ ̵Ύ̡ ̶ΘΣ Ϫ̯ ̵΍

ϭ ϪΠϨ̰η ϪΑ ήΠϨϣ ̶γΎϴγ ΖϴϟΎόϓ ϪΑ ϑ΍ήΘϋ΍ ϡΩή̯ ̶ϣ έϮμΗ

ϩΎΒΘη΍ έϮμΗ ϦҨ΍ Ω΍Ω ϥΎθϧ ϩΪϨҨ΁ Ϫ̯ ϥ΁ ϝΎΣ ˬΪη Ϊϫ΍ϮΧ ϡ΍Ϊϋ΍

ϩΩΎΘγήϓ ΎϧΩϮϣ ̶̰ҨΩΰϧ έΩ ̶ϟϮγϮϓ ϪΑ ˬ̵ΩϮϬҨ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ .ΩϮΑ

ΩϮΑ έ΍ήϗ ίΎϏ΁ έΩ Ϫ̯ ΩϮΑ ϩΪη ήҨ΍Ω ̶̳έΰΑ ϩΎ̴Θη΍ΩίΎΑ ΎΠϧ΁ έΩ.ϡΪη

ˬΩϭέ έΎ̯ ϪΑ ̶ҨΎ̰Ҩήϣ΁ ϭ ̶δϴϠ̴ϧ΍ ̶̴ϨΟ ϥ΍ήϴγ΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ̵΍ήΑ

̵Ύ̡Ϯϧ ̵έϮϬϤΟ Ϫ̯ ΩϮΑ ϩΪη ̵Ω΍ήϓ΍ ω΍Ϯϧ΍ ϩΎ̴ΘηΎΒϧ΍ ϻΎΣ Ύϣ΍

.ΪϴΑΎΗ ̶ϤϧήΑ ϪόϣΎΟ έΩ ΍έ ϥΎηέϮπΣ ΖδϴηΎϓ

150ΩϭΪΣ ˬ1944ϪҨϮϧ΍̫ ήΧ΍ϭ΍ έΩ ϩΎ̴Θη΍ΩίΎΑ ϪΑ ϡΩϭέϭ ϥΎϣί έΩ

ϪΘϔϫ ΪϨ̩ ̶σ Ύϣ΍ ˬΪϧΩϮΑ βΒΣ ΎΠϧ΁ έΩ ̶ҨΎϴϟΎΘҨ΍ ̵ΩϮϬҨ

ΪϧΩϮΑ ̶ҨΎϫ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ΎϬϧ΁ ήΜ̯΍.Ωή̯ ίϭΎΠΗ ήϔϧ Ϊμθη ί΍ ϥΎηΩ΍ΪόΗ

αΎϨηΎϧ Ω΍ήϓ΍ ςγϮΗ ϥΪη ϢϬΘϣ ΎҨ ϭ ̶σΎϴΘΣ΍ ̶Α ήσΎΧ ϪΑ Ϫ̯

̶ΧήΑ .ΪϧΩϮΑ ϩΪη ήϴ̴ΘγΩ Ύϫ ̵ίΎϧ ΎҨ ΎϬΘδϴηΎϓ ΖγΩ ϪΑ

ϩϮΘγ ϪΑ ̵έΪΑέΩ ί΍ Ϫ̯ ΍ή̩ ˬΪϧΩϮΑ ϩΩή̯ ϢϴϠδΗ ΎΟ έΩ ΍έ ϥΎηΩϮΧ

̶Ϥϧ ΎҨ ϭ ΪϨΘη΍Ϊϧ ΍έ ΎϘΑ Ϫϣ΍Ω΍ ϥΎ̰ϣ΍ ή̴ҨΩ ΎҨ ϭ ΪϧΩϮΑ ϩΪϣ΁

̶ΘΣ.ΪϧϮη ΍ΪΟ ΪϧΩϮΑ ϩΪη ήϴ̴ΘγΩ Ϫ̯ ϥΎθϧ΍ΰҨΰϋ ί΍ ΪϨΘγ΍ϮΧ

ϩΩή̯ ϢϴϠδΗ ΍έ ΩϮΧ "ϥϮϧΎϗ ί΍ ΖϴόΒΗ"̮Τπϣ ϞϴϟΩ ϪΑ ̶ΧήΑ

15

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁
Ω΍ΪόΗ ϭ ̵ϭϼδ̳ϮҨ ί΍ ̶ϣΎψϧ ̶Θη΍ΩίΎΑ Ϊλ ̮Ҩ ΩϭΪΣ .ΪϧΩϮΑ

έΩ ΰϴϧ ΪϨΘϓέ ̶ϣ έΎϤη ϪΑ ̶γΎϴγ ϥϮϨψϣ Ϫ̯ ̶ΟέΎΧ ̵ή̴ҨΩ

.ΪϨΘη΍Ω έϮπΣ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ϦҨ΍

̶ΘΣ ΖδҨΎΑ ̶ϣ ϥΎϤϟ΁ α΍ α΍ ̵Ύϫϭήϴϧ ί΍ ϪΘγΩ ̮Ҩ Ωϭέϭ

Ύϣ Ύϣ΍ ˬΖΧ΍Ϊϧ΍ ̶ϣ ̮η ϪΑ ΍έ ΍ήγ΍ ϥΎϴϣ έΩ Ύϫ ϦϴΑ εϮΧ

ήϴδϔΗ ϒϠΘΨϣ ϝΎ̰η΍ ϪΑ ΍έ Ω΍ΪҨϭέ ϦҨ΍ ̶ϟΎϴΧ εϮΧ ΎΑ ϥΎϨ̪Ϥϫ

ϦҨ΍ ϪΑ.ϢҨήϴ̴Α ϥ΁ ί΍ ΍έ ϪΠϴΘϧ ϦҨήΗ ΢ο΍ϭ Ϫ̯ ϦҨ΍ ϥϭΪΑ ˬϢҨΩή̯ ̶ϣ

ϥΪϴϨη ί΍ ̶̴Ϥϫ ˬΪϫ΍Ϯη ϭ ϢҨϼϋ ϪϤϫ ϢϏέ ϪΑ Ϫ̯ ΩϮΑ ΐϴΗήΗ

.ϢҨΪη ήϴ̴ϠϓΎϏ ̵ίΎϧ ̵Ύϫ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ϪΑ ϥΎϤϟΎϘΘϧ΍ ήΒΧ

ϪΑ ϭ ΪϧΩή̯ ̶γέίΎΑ ΖϗΩ ϪΑ ΍έ ϩΎ̳ϭΩέ΍ Ύϫ ̶ϧΎϤϟ΁ ϪҨέϮϓ20ίϭέ

ήσΎΧ ϪΑ ΍έ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ̶ҨΎϴϟΎΘҨ΍ έΎδϴϤ̯ ΍Ϊλ ϭ ήγ ή̡ ϭ ̶ϨϠϋ ΕέϮλ

̶Ϥ̯ ϡΰϴϫ ήσΎΧ ϪΑ ΰϴϧ ϭ ϪϧΎΧΰ̢η΁ ΕΎϣΪΧ κϘϧή̡ ̶ϫΪϧΎϣίΎγ

̶ΘΣ Ύϫ ̶ϧΎϤϟ΁ .ΪϧΩή̯ ΦϴΑϮΗ ΩϮΑ ϩΪη ϊҨίϮΗ ζҨΎϣή̳ ̵΍ήΑ Ϫ̯

΢Βλ Ύϣ΍.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ΡΎΘΘϓ΍ ϩΎ̴ϧΎϣέΩ ̮Ҩ ̵Ωϭί ϪΑ Ϫ̯ ΪϧΩή̯ ϡϼϋ΍

΍έ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ίϭέ ϥ΁ ̵΍Ωήϓ έΩ ϥΎҨΩϮϬҨ Ϫ̯ ϢҨΪη έ΍ΩήΒΧ ϪҨέϮϓ21ίϭέ

Ϊη ̶ϣ ϥΎҨΩϮϬҨ ϪϤϫ ϝΎΣ ϞϣΎη ϢϴϤμΗ ϦҨ΍ .Ωή̯ ΪϨϫ΍ϮΧ ̭ήΗ

.ΪϧΩϮΑ ϩΪθϧ ̶ϨΜΘδϣ ΰϴϧ ϥ΍έΎϤϴΑ ϭ ϥΎ̳ΩέϮΨϟΎγ ˬϥΎ̯ΩϮ̯ ̶ΘΣϭ

΍έ ϥΎϣΩϮΧ ΪϧΩ΍Ω έϮΘγΩ Ύϣ ϪΑ .Ζδϧ΍Ω ̶Ϥϧ β̰̪ϴϫ ˮΪμϘϣ

ήϔϧ ̮Ҩ ήϫ ΖΒϴϏ ̵΍ί΍ έΩ .ϢϴϨ̯ ϩΩΎϣ΁ ̵΍ ϪΘϔϫ ϭΩ ήϔγ ̮Ҩ ̵΍ήΑ

.Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧ ϥ΍έΎΑήϴΗ ήϔϧ ϩΩ ˬΏΎϴϏ ϭ έϮπΣ ϦϴΣ

ϝΩ έΩ ̵Ϊϴϣ΍ ίϮϨϫ ϩΩέϮΧ ΐҨήϓ ϭ ζҨΪϧ΍ ϩΩΎγ ̵ΩϭΪόϣ ΎϬϨΗ

Ε΍ϭή̯ ϭ ̶ϧΎΘδϬϟ ϥΎ̳ΪϨϫΎϨ̡ ΎΑ ΎΒϟΎϏ Ύϣ ϪϴϘΑ .ΪϧΪϧ΍έϭή̡ ̶ϣ

.Ζδϴ̩ ήϔγ ϦҨ΍ ̵ΎϨόϣ ϢϴΘδϧ΍Ω ̶ϣ ϭ ϢҨΩϮΑ ϩΩή̯ ΖΒΤλ

ϪҨ΍ήϴ̡ ̶Α ΕΎϔҨήθΗ ̱ήϣ ϪΑ ϥΎ̳Ϊη ϡϮ̰Τϣ ̵΍ήΑ ϡϮγέ ϭ Ώ΍Ω΁

ϪϤϫ ή̴ҨΩ Ϫ̯ ΩϮη Ϊϴ̯ΎΗ ΐϴΗήΗ ϦҨ΍ ϪΑ ΎΗ ˬΖγ΍ ϩΩή̯ ΰҨϮΠΗ ̵΍

̵΍ήΟ΍ ϭ ϩΩή̯ ζ̯ϭήϓ Ύϫ ΐπϏ ϭ ϢθΧ ϭ Ύϫ ϥΎΠϴϫ ϭ έϮη

16

ήϔγ
Ζδϴϧ ϪόϣΎΟ ϝΎΒϗ έΩ ΰϴ̴ϧ΍ ϢϏ Ϫϔϴχϭ ϡΎΠϧ΍ ̮Ҩ ΰΟ ̵ΰϴ̩ Ζϟ΍Ϊϋ

ϢΣήΗ αΎδΣ΍ ̶ϧΎΑήϗ ̵΍ήΑ Ϣϫ ΩϼΟ ̶ΘΣ ΩϮη ̶ϣ ΚϋΎΑ Ϫ̯

̶ϧ΍ή̴ϧ ϭ ̶ϟϮϐθϣ ϝΩ ήϫ ί΍ ΍έ ̱ήϣ ϪΑ ϡϮ̰Τϣ ϭέ ϦҨ΍ ί΍ .ΪϨ̯

ϭ ΪϨγΎϨη ̶ϣ ΖϴϤγέ ϪΑ ΍έ ϭ΍ ̶ҨΎϬϨΗ ˬΪϧέ΍Ω ̶ϣ ϥϮμϣ ̶ϧϭήϴΑ

έΩ.Ϊϧέϭ΁ ̶ϣ Ϣϫ΍ήϓ ̶Σϭέ ̶ϠδΗ ωϮϧ ϪϤϫ ζҨ΍ήΑ ˬΖγ΍ϮΧ ή̳΍

ζϧϮϣ΍ήϴ̡ ςϴΤϣ έΩ ̱ήϣ ϪΑ ϡϮ̰Τϣ Ϫ̯ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̵έΎ̯ ˬϡϼ̯ ̮Ҩ

ϭ Ζϟ΍Ϊϋ ϭ Εέϭήο Ϫ̰ϠΑ ˬΩϮΧ ϪΑ ΖΒδϧ Ϫϧ΍ήϣ΁ έΎΘϓέ ΎҨ Εήϔϧ Ϫϧ

.ΪϨ̯ αΎδΣ΍ ΍έ Ε΍ίΎΠϣ ϖҨήσ ί΍ ̶̳ΩϮθΨΑ

ϥΎϣέΎϤη Ϫ̯ ΍ή̩ ˬΪϧΩή̯ ώҨέΩ ̱ήϣ ϪΑ ϥΎϣϮ̰Τϣ Ύϣ ί΍ ΍έ ϦҨ΍ Ύϣ΍

̶ϣ Ζϣ΍Ϊϧ ΪҨΎΑ Ϫ̩ ί΍ ˬϪΘηά̳ ϦҨ΍ ί΍ .ϩΎΗϮ̯ ϥΎϣί ϭ ΩϮΑ έΎϴδΑ

ϦҨ΍ ί΍ ˮϢҨΪϴΒϠσ ̶ϣ ̶̳ΩϮθΨΑ ΪҨΎΑ ϡήΟ ϡ΍Ϊ̯ ήσΎΧ ϪΑ ˮϢϴΘδΟ

̶ҨΎϬϧ ϥΎϣήϓ ύϼΑ΍ ΎΗ Ϫ̯ ΩϮΑ ϩΩ΍Ω έϮΘγΩ ̶ҨΎϴϟΎΘҨ΍ έΎδϴϤ̯ ϭέ

ϥΎηέΎ̯ ϪΑ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ̶ϧΎγέ ΕΎϣΪΧ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ϪϴϠ̯ ˬΖ̯ήΣ

ϝ΍ϭέ ϪΑ Ϧ̯Ύϣ΍ ΖϓΎψϧ ϪϣΎϧήΑ ˬΪϧΪϧΎϣ ίΎΑ Ύϫ ϪϧΎΧΰ̢η΁:ΪϨϫΩ Ϫϣ΍Ω΍

ϩΎ̳ϭΩέ΍ ̮̩Ϯ̯ ϪγέΪϣ ϥΎϤϠόϣ ̶ΘΣ ϭ ˬΖϓΎҨ Ϫϣ΍Ω΍ ϝϮϤόϣ

ϥ΁ Ύϣ΍ .ΪϧΩϮΑ ϝϮϐθϣ βҨέΪΗ ϪΑ ΐη ΎΗ ή̴ҨΩ ̵Ύϫίϭέ ϥϮ̪Ϥϫ

.ΪϧΩ΍Ϊϧ ϪϧΎΧ ̵΍ήΑ ̶ϔϴϠ̰Η ϥ΍Ωή̳Ύη ϪΑ ΐη

ˬΩϮη ϝίΎϧ β̯ ήϫ ήΑ ̶Θδϧ΍Ω ̶ϣ Ϫ̯ ̶Βη ˬΪϴγέ ΍ήϓ ΐη

.Ζδϴϧ έϮμΘϣ ̶ҨΎϘΑ ζҨ΍ήΑ ή̴ҨΩ ˬΪϨ̯ ϪΑήΠΗ ΍έ ϥ΁ β̯ ήϫ ϭ

ΎҨ ̶ҨΎϴϟΎΘҨ΍ ϥΎϧΎΒϬ̴ϧ ί΍ ήϔϧ ̮Ҩ ̶ΘΣ.ΪϧΩή̯ ̶ϣ βΣ ΍έ ϦҨ΍ ϪϤϫ

Ϫ̯ ϩΎ̳ ϥ΁ ˬΎϬϧΎδϧ΍ ΪϨϴΒΑ ϭ ΪҨΎϴΑ Ϫ̯ Ζη΍Ϊϧ ΍έ ϥ΁ ΖϣΎϬη ̶ϧΎϤϟ΁

.ΪϨϨ̯ ̶ϣ Ϫ̩ ˬΪϧήϴϤΑ ΪҨΎΑ ΪϨϧ΍Ω ̶ϣ

.Ζδη ̶ϣ ΖγΩ εΩϮΧ ϩϮϴη ϪΑ ̶̳Ϊϧί ί΍ Ζη΍Ω β̯ ήϫ

ΪϧΩϮΑ ϩΩέϮΧ Ώϭήθϣ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ̶ΧήΑ ˬΪϧΪϧ΍ϮΧ ̶ϣ ίΎϤϧ ̶ΧήΑ

̶ϣ ̶ϧ΍ϮϬη Εάϟ ήҨά̡Ύϧ ϒλϭ ΕΎψΤϟ έΩ ΍έ ζϣ΍έ΁ ̵Ω΍ΪόΗ ϭ

ϭ ΖϗΩ ΎΑ ΎΗ ΪϧΪϧΎϣ έ΍ΪϴΑ ΐη ί΍ ̶γΎ̡ ΎΗ ˬΎϣ΍ ˬϥ΍έΩΎϣ .ΪϨΘδΟ

17

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁
ϭ ˬΪϧήΒΑ ϡΎϤΣ ΍έ ϥΎθϧΎ̯ΩϮ̯ ˬΪϨϨ̯ ϩΩΎϣ΁ ΍έ ήϔγ ̵΍άϏ Ζϓ΍ήχ

ϩΎ̳ϭΩέ΍ έ΍ΩέΎΧ ̵Ύϫ Ϣϴγ ϡΩ ϩΪϴ̢γ έΩ :ΪϧΪϨΒΑ ΍έ ΎϬϧ΍ΪϤ̩

.Ϊη ̶ϣ ̮θΧ ΩΎΑ είϭ έΩ Ϫ̯ ΩϮΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΖΧέ ί΍ ϩΪϴηϮ̡

̵ίΎΑ ΏΎΒγ΍ ˬΎϫ ϕ΍ΪϨϗ:ΪϧΩϮΑ ϪΘΧ΍ΪϧΎϴϧ ϢϠϗ ί΍ ΍έ ΰϴ̩ ̨ϴϫ ϥ΍έΩΎϣ

̶Ϥϧ ΩΎҨ ί΍ ϥ΍έΩΎϣ Ϫ̯ ή̴ҨΩ ̮̩Ϯ̯ ˯̶η ΎϫΪλ ϭ ˬΎϫ ζϟΎΑ ˬΎϫ

έΎ̯ ϦϴϤϫ ΪҨΩϮΑ ΎϤη.ΪϨΘδϫ εΪϨϣίΎϴϧ ϪθϴϤϫ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϭ ΪϧήΑ

ˬΪҨϮη ϪΘθ̯ ΍Ωήϓ ϥΎΗ Ϫ̪Α ϭ ΎϤη ΩϮΑ έ΍ήϗ ή̳΍ ˮΪҨΩή̯ ̶Ϥϧ ΍έ

ˮΪҨΩ΍Ω ̶Ϥϧ ΍άϏ ϭ΍ ϪΑ ίϭήϣ΍

ί΍ ̵ΩΎҨί Ω΍ΪόΗ ϭ ζϧί ΎΑ ήϴ̡ ̵ϮϨ̴ΗΎ̳ A6̶ΑϮ̩ ϪΒϠ̯ έΩ

ϪϤϫ.Ωή̯ ̶ϣ ̶̳Ϊϧί ϥΎθҨΎϫΩΎϣ΍Ω ϭ Ύϫ αϭήϋ ˬΎϫ ϩϮϧ ˬϥ΍Ϊϧίήϓ

ί΍ ̶ϧϻϮσ ̵Ύϫήϔγ ί΍ ΪόΑ ΎϬϧ΁ .ΪϧΩϮΑ έΎΠϧ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ϦҨ΍ ϥ΍Ωήϣ

ϡί΍Ϯϟ ˬϥΎηέΎ̯ έ΍ΰΑ΍ ϪθϴϤϫ ϭ ΪϧΩϮΑ ϩΪϴγέ ΎΠϨҨ΍ ϪΑ βϠΑ΍ήσ

έΩ ΎΗ ΪϧΩή̯ ̶ϣ ϞϤΣ ΩϮΧ ΎΑ ΍έ ϥϮϟϮҨϭ ϭ ϥϮ΋ΩέΎ̯΁ ΪϨ̩ ϭ ϪϧΎΧΰ̢η΁

.ΪϧΩϮΑ ̶ϨϣϮϣ ϭ ΩΎη ϩΩ΍ϮϧΎΧ .ΪϨμϗήΑ ϭ Ϊϧί΍ϮϨΑ Ϫϧ΍ίϭέ έΎ̯ ϥΎҨΎ̡

̵Ύϫ ̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ΕϮ̰γ έΩ ϭ Ζϋήγ ϪΑ ϪϤϫ ί΍ ϞΒϗ ϥΎθϧΎϧί

̶Θϗϭ.ΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ω ̵έ΍Ω΍ΰϋ ̵΍ήΑ ̶Θλήϓ ΎΗ ΪϧΩή̯ ϞϣΎ̯ ΍έ ήϔγ

ϦҨ΍ ˬΪη ϪΘδΑ Ύϫ Ϫ̪ϘΑ ϭ Ϊη ϪΘΨ̡ ΍άϏ ˬΪη ϩΩΎϣ΁ ΰϴ̩ ϪϤϫ

̵ΎϬόϤη ˬΪϧΩέϭ΁έΩ Ύ̡ ί΍ ΍έ Ύϫ ζϔ̯ ˬΪϨΘϓΎΑ ΍έ ϥΎθϧ΍Ϯδϴ̳ ϥΎϧί

΍έ ΎϬϧ΁ ϥΎθϧ΍έΪ̡ Ϣγέ ϪΑ ϭ ΪϨΘη΍ά̳ Ϧϴϣί ̵ϭέ ΍έ ̵έ΍Ω΍ΰϋ ̶ΘϨγ

ϪΑ ΍έ ΐη ϡΎϤΗ ϭ ΪϧΩί ϪϘϠΣ ϭ ΪϨΘδθϧ ̭ΎΧ ̵ϭέ ˬΪϧΩή̯ Ϧηϭέ

ϭ ϢҨΩϮΑ ϩΪη ϊϤΟ ΎϬϧ΁ ϪΒϠ̯ έΩ ϥϭήϴΑ Ύϣ .ΪϨΘΧ΍Ωή̡ ϪҨή̳ ϭ ΎϋΩ

̶̳ίΎΗ ϥΎϤҨ΍ήΑ Ϫ̯ ϢҨΩή̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ ΍έ ̶ϫϭΪϧ΍ ϥΎϤϧϭέΩ

Ϊϴϣ΍ ̶Α ϩϭΪϧ΍

ˬϦϴϣίήγ ̶Α ̶ϣΩήϣ ϦϬ̯ ϩϭΪϧ΍ ˬΖη΍Ω

.ΪϧΪη ̶ϣ ϩΩΎΘγήϓ ̵ΪҨΪΟ ϩΎ̳ΪϴόΒΗ ϪΑ ϥήϗ ήϫ Ϫ̯ ̶ϧΎҨΪϴόΒΗ

̶ϣ ̶Ϩ΋ΎΧ ϥϮ̪Ϥϫ ΍έ ϡΩ ϩΪϴ̢γ ΪϴηέϮΧ Ύϣ ϭ Ϊϴγέ ήΤγ

.Ζγ΍ ϩΩ΍Ω ϥΎϤϧΎϨϤηΩ ΖγΩ ϪΑ ΖγΩ Ύϣ ̵ΩϮΑΎϧ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ϢҨΪҨΩ

18

ήϔγ
ί΍ ˬΩϮΑ ϩΩή̯ ϪΒϠϏ Ύϣ ήΑ ΐη ϝϮσ έΩ Ϫ̯ ̶ΗϭΎϔΘϣ ΕΎγΎδΣ΍

ˬ̵ΪϴϣϮϧ ϭ αήΗ ΎΗ ϦҨΩ ί΍ ̵έ΍ΰϴΑ ί΍ ˬϩΩϮϬϴΑ ϥΎϴμϋ ΎΗ ϝΎμϴΘγ΍

̮Ҩ Ύϣ έΩ ϭ ϩΪη ϡΎϏΩ΍ Ϣϫ έΩ ̵έ΍Ω ϩΪϧί ΐη ϥΎҨΎ̡ έΩ ϻΎΣ

.ΩϮΑ ϩΩέϭ΁ ΩϮΟϭ ϪΑ ήҨά̡ΎϧέΎϬϣ ϭ ̶όϤΠΘγΩ ΖθΣϭ αΎδΣ΍

΍έ ΩϮΧ ̵ΎΟ ϖτϨϣ ϭ ϩΪη ϡΎϤΗ ̵ήϴ̳ ϢϴϤμΗ ϥΎϣί ϭ ή̰ϔΗ ϥΎϣί

έΩ εϮΧ ̵Ύϫίϭέ Ε΍ήσΎΧ ΏΎΗ ϭ ΐΗ ϦҨ΍ έΩ ϭ ΩϮΑ ϩΩ΍Ω ΏΎϬΘϟ΍ ϪΑ

ˬΩϮΑ ̮ҨΩΰϧ έΎϴδΑ Ύϣ ϪΑ ϥΎ̰ϣ ϭ ϥΎϣί ΪόΑ έΩ ίϮϨϫ Ϫ̯ ϥΎϤҨΎϫ ϪϧΎΧ

̶ҨϮ̳ Ϫ̯ ̭ΎϧΩέΩ ϥΎϨ̩ ˬΖϓέ ̶ϣ ϩ̫έ ϥΎϤϧΎ̳ΪҨΩ ήΑ΍ήΑ ί΍

.ΪϧΩή̯ ̶ϣ ϭήϓ ϥΎϤΒϠϗ έΩ ̵ήϴθϤη

ˬΪη ϝΪΑ ϭ Ωέ Ύϣ ϥΎϴϣ ̵ΩΎҨί ̵Ύϫΰϴ̩ ϭ Ύϫ ϑήΣ ΕΎψΤϟ ϥ΁ έΩ

.ϧ˴ΪϧϤΎ ΎϫΩΎҨ έΩ ̵ΰϴ̩ Ζηά̳ Ϫ̩ ϥ΁ ί΍ Ϫ̯ ϥ΁ ήΘϬΑ Ύϣ΍

ΪҨΎΑ ΎϫΪόΑ Ϫ̯ ̵έΎΑ ΖϫϼΑ ΖϗΩ ΎΑ ΍έ ΏΎϴϏ ϭ έϮπΣ Ύϫ ̶ϧΎϤϟ΁

:Ϊϴγή̡ ϥΎҨΎ̡ έΩ ̶ϧΎϤϟ΁ ήδϓ΍ .ΪϧΩή̯ ΍ήΟ΍ ϢϴΘϓή̳ ̶ϣ ϮΧ ϥ΁ ϪΑ

ϪϤ̰̩ ̵Ύϫ ϪϨηΎ̡ ϥΪϴΑϮ̯ ΎΑ ϥΎϣΰϤϫ ϪΧϮΟήγ ϭ "ˮΩέϮϣ ΪϨ̩"

"ΩέϮϣ"ϩΎΠϨ̡

ϭ Ϊμθη Ϫ̯ Ω΍Ω ΦγΎ̡ ˬή̴ҨΪϤϫ ϪΑ ε΍

έ΍Ϯγ ΍έ Ύϣ β̢γ.Ζγ΍ ϝ΍ϭέ ϖΒσ ΰϴ̩ ϪϤϫ ϭ ϩΪη ̵έΎϤηήγ

ϭ έΎτϗ ΎΠϧ΁ έΩ .ΪϧΩήΑ ̶̡έΎ̯ έΎτϗ ϩΎ̴ΘδҨ΍ ϪΑ ϭ ΪϧΩή̯ ΎϬγϮΑϮΗ΍

έΩ ΪϧΩή̯ ̶ϣ ̶ϫ΍ήϤϫ ήϴδϣ ϝϮσ έΩ ΍έ Ύϣ Ϫ̯ ̶ϧΎϧΎΒϬ̴ϧ

̶ϟϭ ˬΪϧΩί ϥΎϤ̰Θ̯ έΎΑ ϦϴΘδΨϧ Ϫ̯ ΩϮΑ ΎΠϧ΁ .ΪϧΩϮΑ ϥΎϣέΎψΘϧ΍

Ϫϧ ˬ̵ΩέΩ Ϫ̯ ΩϮϤϧ ̶ϣ ̶Ϩόϣ ̶Α ϭ Ζη΍Ω ̶̳ίΎΗ έΪϘϧ΁ ϥΎϤҨ΍ήΑ

ί΍ ̶Θϔ̴η ˬϥΎϤγΎδΣ΍ ΎϬϨΗ.ϢҨΩή̰ϧ βΣ ˬ̶Σϭέ Ϫϧ ϭ ̶ϤδΟ

ˮΩί ̮Θ̯ ΍έ ̶δ̯ ΖϴϧΎΒμϋ ϥϭΪΑ ΩϮη ̶ϣ έϮτ̩ Ϫ̯ ΩϮΑ ϦҨ΍

ήψϧ έΩ ήϔϧ ϩΎΠϨ̡ ϭ Ϊμθη ϞϤΣ ̵΍ήΑ ̵ήΑέΎΑ Ϧ̳΍ϭ ϩΩί΍ϭΩ

ˬΎΠϨҨ΍.ϢҨΩϮΑ ήϔϧ45ΎϬϨΗ ˬΩϮΑ ̮̩Ϯ̯ Ϫ̯ Ύϣ Ϧ̳΍ϭ έΩ.ΪϧΩϮΑ ϪΘϓή̳

ϡϮη ̵ΎϫέΎτϗ ϥ΁ ί΍ ̶̰Ҩ ˬϥΎϤҨΎϫΎ̡ ήҨί ˬϥΎϤϧΎϤθ̩ ήΑ΍ήΑ έΩ

ˬΩϮΑ ϩΪϴ̪ϴ̡ ΎΟ ϪϤϫ ε΍ ϩί΍ϭ΁ Ϫ̯ ϢҨΩή̯ ̶ϣ βΣ ΍έ ϞϘϧ ϭ ϞϤΣ

19

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁
έΩ Ϫ̯ έΎϴδΑ Ϫ̩ .ΪϧΩή̳ ̶Ϥϧ ίΎΑ ΰ̳ήϫ Ϫ̯ ̶ҨΎϫέΎτϗ ϥΎϤϫ

ϦҨ΍ ϥΎΘγ΍Ω ˬ̵έϭΎΑΎϧ ̶Ϥ̯ ΎΑ ϩέ΍ϮϤϫ Ύϣ΍ ˬα΍ήϫ ϭ ΖθΣϭ

Ϫ̯ ΩϮΑ ̶Θϴόϗ΍ϭ Ϧϴϋ ϢҨΩϮΑ ϩΪϴϨη Ϫ̪ϧ΁.ϢҨΩϮΑ ϩΪϴϨη ΍έ ΎϫέΎτϗ

̵ΎϫέΩ ΎΑ ̵έΎΑ ̵Ύϫ Ϧ̳΍ϭ:ζΗΎϴҨΰΟ ϪϤϫ ΎΑ ˬϢҨΩϮΑ εΪϫΎη ϻΎΣ

ϥϮ̪Ϥϫ ˬϪϧΎϤΣέ ̶Α Ϫ̯ ̶ϧΎ̯ΩϮ̯ ϭ ϥΎϧί ˬϥ΍Ωήϣ ί΍ ϮϠϤϣ ϪΘδΑ

̵ήϔγ έΩ ˬΪϧ΍ ϩΪη έΎΒϤϠΗ Ϣϫ ̵ϭέ ˬείέ΍ ̶Α ̵ΎϫϻΎ̯ ί΍ ̶ϠΗ

ΎΑ.ξϴπΣ ϪΑ ˬϕΎϤϋ΍ ϪΑ ˬΎϫ ϦϴҨΎ̡ ϥ΁ ϪΑ ̵ήϔγ ˬ̨ϴϫ ̵Ϯγ ϪΑ

.ϢҨΩϮΑ ϩΪη ϩΪϧΎ̢̩ ΎϬϨ̳΍ϭ ϥϭέΩ Ϫ̯ ϢҨΩϮΑ Ύϣ έΎΑ ϦҨ΍ Ϫ̯ ΕϭΎϔΗ ϦҨ΍

ϖϠτϣ ̶ΘΨΒηϮΧ Ϫ̯ ΪΑΎҨ ̶ϣ έΩ ̶̳Ϊϧί έΩ Ωϭί ΎҨ ήҨΩ β̯ ήϫ

ΩΎπΘϣ ϡϮϬϔϣ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ΪϧΩϭΪόϣ Ύϣ΍ ˬΖγ΍ ̶ϨΘϓΎҨΎϧ ΖγΩ

ϪΑ Ϣϫ ϖϠτϣ ̶ΘΨΑΪΑ Ϫ̯ ϦҨ΍ ϪΑ ̶ϨόҨ ˭ΪϨθҨΪϧΎϴΑ ωϮοϮϣ ϦҨ΍

ϭΩ ϦҨ΍ ϖϘΤΗ ί΍ Ϫ̯ ̶όϧ΍Ϯϣ .Ζγ΍ ήҨά̡Ύϧ ϖϘΤΗ ϥ΍ΰϴϣ ϥΎϤϫ

ΎϬϧ΁ ϪϤϫ:ΪϨΘδϫ βϨΟ ̮Ҩ ί΍ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ϒϴσ ̵ΎϬΘϨϣ

έΩ ̵ΩϭΪΤϣΎϧ ΰϴ̩ ήϫ ΎΑ Ϫ̯ Ϊϧέ΍Ω Ύϣ ̶ϧΎδϧ΍ ΖϴϫΎϣ έΩ ϪθҨέ

Ύϣ ϢϠϋ Ϫ̯ Ζγ΍ ϦҨ΍ ί΍ ̶ηΎϧ ΩϮΧ νέΎόΗ ϦҨ΍ .Ζγ΍ νέΎόΗ

ϪΘδΑ ΍έ ϦҨ΍ Ϣγ΍ Ύϣ.Ζγ΍ ̶ϓΎ̯Ύϧ ϩέ΍ϮϤϫ ϥΎϣ ϩΪϨҨ΁ ϪΑ ΖΒδϧ

̱ήϣ Ζϴότϗ .ϢҨέ΍ά̳ ̶ϣ "ϡϮϠόϣΎϧ ̵΍Ωήϓ"ΎҨ "Ϊϴϣ΍"ˬΖϴόοϭ ϪΑ

̵ΩϭΪΣ ϭ ΪΣ ϥΎδϧ΍ ΖΒϴμϣ ̵΍ήΑ Ϫ̩ ϭ ΕΩΎόγ ̵΍ήΑ Ϫ̩ ΰϴϧ

.ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴγήΗ

̶όϧΎϣ Ϣϫ ήҨά̡Ύϧ ΏΎϨΘΟ΍ ̵ΩΎϣ ̵Ύϫ ̶ϧ΍ή̴ϧ ϭ ΎϫίΎϴϧ ϡΎΠϧ΍ήγ

̮Ҩ ί΍ Ϫ̯ ΍ή̩ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ΩΎΠҨ΍ ΖΒϴμϣ ΎҨ ΕΩΎόγ ϥΩϮΑ ϖϠτϣ ̵΍ήΑ

̶ϣ ΦϠΗ ΍έ ̶ΗΪϣ ̶ϧϻϮσ ̵ΩΎη ήϫ Ύϫ ̶ϧ΍ή̴ϧ ϭ ΎϫίΎϴϧ ϦҨ΍ Ϯγ

ί΍ ΍έ ϭ΍ ϪΟϮΗ ˬΎϫίΎϴϧ ϦҨ΍ ϪΑ ϥΎδϧ΍ ϦΘΧ΍Ωή̡ ή̴ҨΩ ̵Ϯγ ί΍ ϭ ΪϨ̯

ϩΎ̴Ϭ̳ ςϘϓ ϭ΍ ϦϫΫ ΩϮη ̶ϣ ΚϋΎΑ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ϑήΤϨϣ Ύϫ ̶ΘΨΑΪΑ

̶ϣ ήΗ ϥΎγ΁ ΍έ ΪҨ΍Ϊη ϞϤΤΗ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ˭ΪϨ̯ ή̰ϓ ωϮοϮϣ ϦҨ΍ ϪΑ

20

.ΩίΎγ

ήϔγ
ΩϮΑ ̶̴ϨθΗ ϭ Ύϣήγ ˬΎϫ ϥΩέϮΧ ̮Θ̯ ˬΕΎϤҨϼϣΎϧ ϦϴϤϫ ϊϗ΍ϭ έΩ

̵ΎϬΘϧ΍ ̶Α ΏΎϗήϏ ϥ΁ έΩ ΍έ ϥΎϣήγ Ϣϴϧ΍ϮΘΑ Ϊη ̶ϣ ΚϋΎΑ Ϫ̯

Ύϣ Ϫ̪ϧ΁.ϢҨέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϻΎΑ ˬϥ΁ ί΍ ΪόΑ Ϫ̩ ϭ ήϔγ ϦϴΣ έΩ Ϫ̩ ˬ̵Ϊϴϣ΍Ύϧ

ϪϧΎϫΎ̳΁ ϢϴϠδΗ ̮Ҩ Ϫϧ ϭ ΩϮΑ ϥΪϧΎϣ ϩΪϧί ϩΩ΍έ΍ Ϫϧ Ζη΍Ω ̶ϣ Ϫ̴ϧ ΍έ

ϡΰϋ ϦϴϨ̩ ΪϧέΩΎϗ ̵ΩϭΪόϣ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ΍ή̩ ˬςҨ΍ήη ϪΑ

̵ΩΎϋ Ω΍ήϓ΍ ΎϬϨΗ Ύϣ Ϫ̯ ϥ΁ ϝΎΣ ˬΪϨϫΩ ϥΎθϧ ΩϮΧ ί΍ ̶Ψγ΍έ

.ΖϴϧΎδϧ΍ έ΍ϭήΧ ϪϧϮϤϧ ̶Θθϣ ˬϢҨΩϮΑ

Ύϣ.Ωή̰ϧ Ζ̯ήΣ ΐη ΎΗ έΎτϗ Ύϣ΍ ˬΪϨΘδΑ ϪϠλΎϓϼΑ ΍έ Ύϫ Ϧ̳΍ϭ έΩ

̶ϣΎϧ:βΘҨϮη΁:ϢҨΩή̯ ̶ΘΣ΍έ αΎδΣ΍ ϥΎϣΪμϘϣ ϡΎϧ ϥΪϴϨη ί΍

Ϫ̯ Ω΍Ω ̶ϣ ϥΎθϧ Ϟϗ΍ϻ Ύϣ΍ ˬΩϮΑ ϩΩέϮΨϧ ϥΎϤηϮ̳ ϪΑ ϥΎϣί ϥ΁ ΎΗ Ϫ̯

.ϢҨϭέ ̶ϣ ̶̯ΎΧ ϩή̯ ϦϴϤϫ έΩ ̵΍ ϪτϘϧ ϪΑ

ϭ ̶ϧϻϮσ ̵Ύϫ ϒϗϮΗ ϭ Ωή̯ ̶ϣ Ζ̯ήΣ ̶̴Θδϫ΁ ϪΑ έΎτϗ

̵Ύϫ ϩήΨλ Ύϣ Ϧ̳΍ϭ έΩ ϑΎ̰η ̵ϻ ί΍ .Ζη΍Ω ̶Ϩ̯ΩήΧ ΏΎμϋ΍

ϦҨήΧ΁ ̶ϣΎγ΍ ̵ϮϠΑΎΗ ϭ ϢҨΪҨΩ ̶ϣ ΍έ ϪΠҨΩ΁ ϩέΩ ϩΪҨή̡ ̲ϧέ ϭ ΪϨϠΑ

ϡϭΩ ίϭέ ήϬχ .Ϊη ̶ϣ ϮΤϣ ϥΎϣήγ Ζθ̡ ̶ҨΎϴϟΎΘҨ΍ ̵ΎϫήϬη

έϮΒϋ (.ϡ –ζҨήΗ΍ ϭ ΎϴϟΎΘҨ΍ ίήϣ ϞλΎϓΪΣ)ήϧήΑ ϩΎ̳έά̳ ί΍ Ϫ̯ ΩϮΑ

ή̰ϓ .Ωΰϧ ̶ϓήΣ β̯ ̨ϴϫ Ύϣ΍ ˬΪϧΪη ΪϨϠΑ ΎΟ ί΍ ϪϤϫ ϭ ϢҨΩή̯

ϢϨϫΫ έΩ ̶ϤΣέ ̶Α ΎΑ ϭ Ζϓέ ̶Ϥϧ ϥϭήϴΑ ϡ΍ ϪϠ̯ ί΍ Ζθ̳ίΎΑ ήϔγ

ϦϴϤϫ ϡέ΍Ω ̶ϧΎδϧ΍ ϕϮϓ ̶ϔόη ΎΑ Ϫ̯ ϡΩή̯ ̶ϣ έϮμΗ ΍έ ϡΩϮΧ

Ϫ̯ ϦҨ΍ ϥϭΪΑ ˬίΎΑ ̵ΎϫέΩ ΎΑ ̵έΎτϗ ΎΑ ˬϡΩή̳ ̶ϣ ίΎΑ ΍έ ήϴδϣ

ϪΑ Ωϭέϭ ί΍ β̡ ΎϫήϬη Ϧϴϟϭ΍ ̶ϣΎγ΍ ϭ ˬΪϨ̯ έ΍ήϓ Ϊϫ΍ϮΨΑ ̶δ̯

ΩϮΧ ί΍ ϭ ϢΘΧ΍Ϊϧ΍ ϡήΑ ϭ έϭΩ ϪΑ ̶ϫΎ̴ϧ ϩΎ̳ ϥ΁ ...ΎϴϟΎΘҨ΍ ̭ΎΧ

΍έ Ω΍ΪόΗ Ϫ̩ ̱ήϣ ˬ̶ϧΎδϧ΍ ϪΘϓή̳ ̭ΎΧ ϪϤϴϫ ϦҨ΍ έΩ ϡΪϴγή̡

Ϧϣ Ϧ̳΍ϭ Ϧϴθϧήγ 45ί΍ .Ζγ΍ ϩΩί Ϣϗέ ζϴ̡Ύθϴ̡ ΖηϮϧήγ

ϪϠλΎϓ ΎΑ Ύϣ Ϧ̳΍ϭ ϩίΎΗ ϭ ΪϨΘθ̳ίΎΑ ϥΎη ϪϧΎΧ ϪΑ ήϔϧ έΎϬ̩ ΎϬϨΗ

.ΩϮΑ έΎτϗ ϦҨ΍ Ϧ̳΍ϭ ϦҨήΗ βϧΎη εϮΧ ̵ΩΎҨί

21

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁
ΎΑ ϩΎ̴ϔϗϮΗ ήϫ έΩ ϭ Ω΍Ω ̶ϣ Ώ΍άϋ ΍έ Ύϣ Ύϣήγ ϭ ̶̴ϨθΗ

ϪΑ Ύϣ΍ ˬϢҨΩή̯ ̶ϣ ϑήΑ ϪϟϮϠ̳ ̮Ҩ ̶ΘΣ ΎҨ Ώ΁ Ζγ΍ϮΧέΩ ΍Ϊλϭήγ

ϥ΍ίΎΑήγ Ϫ̯ ΍ή̩ ˬΪϴγέ ̶ϣ ̶δ̯ εϮ̳ ϪΑ ϥΎϤҨ΍Ϊλ ΕέΪϧ

̶ϣ ΐϘϋ ΩϮη ̮ҨΩΰϧ έΎτϗ ϪΑ Ωή̯ ̶ϣ ̶όγ Ϫ̯ ΍έ β̯ήϫ

εϮϏ΁ έΩ ̵έ΍ϮΧήϴη Ω΍ίϮϧ ϡ΍Ϊ̯ ήϫ Ϫ̯ ϥ΍ϮΟ έΩΎϣ ϭΩ .ΪϧΪϧ΍έ

̶ϣ αΎϤΘϟ΍ Ώ΁ ΖϓΎҨέΩ ̵΍ήΑ ϪϟΎϧ ϭ ϩ΁ ΎΑ ίϭέ ϭ ΐη ΪϨΘη΍Ω

ˬ̶̴Ϩγή̳ Ϫ̯ Ϊϣ΁ ̶ϣ Ωέ΍ϭ ϥΎϤΑΎμϋ΍ ήΑ ̵έΎθϓ ϥΎϨ̩ .ΪϧΩή̯

Ϫ̯ ̶ҨΎϬΘϋΎγ Ύϣ΍ ˬΩ΍Ω ̶ϣ ϥΎϣέ΍ί΁ ήΘϤ̯ ̶Α΍ϮΧ ̶Α ϭ ̶̳ΩϮγήϓ

.ΩϮΑ ϥΎҨΎ̡ ̶Α ̶γϮΑΎ̯ ϥΎϤҨ΍ήΑ ˬΪη ̶ϣ ̵ή̢γ ΐη ̶̰ҨέΎΗ έΩ

̵Ϯγ ϪΑ Ζϣ΍ή̯ ϭ Εΰϋ ΎΑ έϮτ̩ ΪϨϧ΍Ω ̶ϣ Ϫ̯ ̶ϧ΍Ωήϣ ΪϧέΩΎϧ

ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ΪϨΘδϴϧ ̶ϧΎδ̯ ϩήϣί έΩ ΐϠϏ΍ ϭ ˬΪϧέ΍ΩήΑ ϡΪϗ ̱ήϣ

ΪϨΘδϧ΍Ω ̶ϣ Ϫ̯ ΪϧΩϮΑ ̶Ϥ̯ έΎϤη Ύϣ ϥΎϴϣ έΩ .Ωέ΍Ω ΍έ εέΎψΘϧ΍

.Ζη΍ά̳ ϡ΍ήΘΣ΍ ϥ΍ή̴ҨΩ ΕϮ̰γ ϪΑ ϭ ΪϧΎϣ Ζ̯Ύγ ΪҨΎΑ ϪϧϮ̴̩

ϭ Ϧόϟ ΎΑ ˬ΍Ϊλϭήγ ή̡ ϭ ϩΩϮϬϴΑ ̵Ύϫ΍ϮϋΩ ΎΑ ϡ΍Ϊϣ Ύϣ ϥΎθҨή̡ Ώ΍ϮΧ

Ϫ̯ ̶ҨΎ̡ ΎҨ ΖγΩ ϥΩί β̡ ̵΍ήΑ έϮ̯ ̵ΎϫΪ̴ϟ ϭ Ζθϣ ΎΑ ϭ ˬϦҨήϔϧ

ϦϴϨ̩ έΩ .Ϊη ̶ϣ ϊτϗ ˬΩϮΑ ϩΩή̯ ίϭΎΠΗ ̶δ̯ ̵Ωήϓ ϢҨήΣ ϪΑ

ΰϴ̴ϧ΍ ϥΰΣ ̵ϮγϮγ έΩ ϭ Ωή̯ ̶ϣ Ϧηϭέ ̶όϤη ̶δ̯ ̶όϗ΍Ϯϣ

Ϫ̯ ΪҨΩ ΍έ ΎϬϧΪΑ ί΍ ̵΍ ϩΩϮΗ ϢϬΒϣ Ζ̯ήΣ Ϊη ̶ϣ ϊϤη ϪϠόη

ϥΎ̰Η ΎΑ ϩΎ̴Ϭ̳ ϭ ΩϮΑ ϩΪϧΎηϮ̡ ΍έ Ϧ̳΍ϭ ϒ̯ ϡΎϤΗ ΪϨϣΩέΩ ϭ ϪΘδΧ

ϭ ˬΪη ̶ϣ ΪϨϠΑ ΎΠϧ΁ ΎҨ ΎΠϨҨ΍ ˬΪϴ̪ϴ̡ ̶ϣ Ϣϫ έΩ ΞϨθΘϣ ̵Ύϫ

.ΩΎΘϓ΍ ̶ϣ ϭήϓ ˬϖϣέ ί΍ ̶ϬΗ ˬϪϠλΎϓϼΑ

ϪΘΧΎϨηΎϧ ΎҨ ϩΪη ϪΘΧΎϨη ̶ϣΎγ΍ Ϧ̳΍ϭ έΩ ϑΎ̰η ̵ϻ ί΍

̶ϣ ϥΎϤϧΎ̳ΪҨΩ ήΑ΍ήΑ ί΍ ϦҨϭ ϭ ̱έϮΑΰϟΎγ ήϴψϧ ζҨήΗ΍ ̵ΎϫήϬη

έΩ.̶ϧΎΘδϬϟ ̶ϣΎγ΍ ϡΎΠϧ΍ήγ ϭ ̮̩ ̶ϣΎγ΍ β̢γ ϭ ˬΖηά̳

ϥΎϴϣ ί΍ έΎτϗ .ΩϮΑ ϩΪη Ύγήϓ ΖϗΎσ Ύϣήγ ˬήϔγ ϡέΎϬ̩ ΐη

̶ϣ ωΎϔΗέ΍ ϭ Ζηά̳ ̶ϣ ήΑϮϨλ ϥΎΘΧέΩ ί΍ ̶ϧΎҨΎ̡ ̶Α Ϟ̴ϨΟ

22

ήϔγ
̮Ҩ ̵ϭέ ϢϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ.ΩϮΑ ϪΘδθϧ Ϧϴϣί ̵ϭέ ̵ΩΎҨί ϑήΑ.Ζϓή̳

ϭ ̮̩Ϯ̯ ϩ΍έ ϥΎϴϣ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘδҨ΍ Ϫ̯ ΍ή̩ ϢҨΩϮΑ ̶ϋήϓ Ϧϫ΁ ςΧ

εϼΗ ή̴ҨΩ β̰̪ϴϫ Ύϫ ϩΎ̴ΘδҨ΍ έΩ ϒϗϮΗ ϝϮσ έΩ .ΪϧΩϮΑ ΕϮϠΧ

ή̴ҨΩ ϥϮϨ̯΍ .ΩίΎγ έ΍ήϗήΑ ̶σΎΒΗέ΍ ΝέΎΧ ϥΎϬΟ ΎΑ Ωή̯ ̶Ϥϧ

ΖηΩ έΩ έΎτϗ.ϢҨέ΍Ω έ΍ήϗ"ςΧ ̵Ϯγ ϥ΁ έΩ"ϢҨΩή̯ ̶ϣ αΎδΣ΍

ˬΩΎΘϓ΍ ϩ΍έ ϪΑ ΍ΩΪΠϣ ̶Θϗϭ .Ωή̯ ϒϗϮΗ ̶ϧϻϮσ ΕΪϣ ϪΑ ίΎΑ

ϖϠτϣ ̶̰ҨέΎΗ έΩ ήΧ΁ έΎΑ ̵΍ήΑ ΪόΑ ϭ ΩϮΑ Ϣ̯ ΖҨΎϏ ϪΑ ζΘϋήγ

.ΩΎΘδҨ΍ ίΎΑ Ζ̯ήΣ ί΍ ̮ҨέΎΗ ΖηΩ ξΤϣ ΕϮ̰γ έΩ ϭ ΐη

ϭ ΰϣήϗ ̵Ύϫ ύ΍ή̩ ί΍ ̶ҨΎϫ ϒҨΩέ Ϧϫ΁ ςΧ ̵Ϯγ ϭΩ ήϫ έΩ

ί΍ Ύϣ΍ ˬΖη΍Ω Ϫϣ΍Ω΍ Ωή̯ ̶ϣ έΎ̯ Ϣθ̩ Ϫ̯ ̶ҨΎΟ ΎΗ Ϊϴϔγ

ϪϠλΎϓ ί΍ ̶ΘΣ ΍έ ̶ϧϮ̰δϣ ϖσΎϨϣ ϻϮϤόϣ Ϫ̯ ̶ϤϬΒϣ ϪϤϬϤϫ

ˬϊϤη ϦҨήΧ΁ ̵Ϯγ Ϣ̯ έϮϧ ήҨί ˬΎΠϧ΁.ΩϮΒϧ ̵ήΒΧ ˬΪϫΩ ̶ϣ Ϯϟ έϭΩ

έΩ ˬΖγΎΧ ̶ϤϧήΑ ΎϬϧΎδϧ΍ ί΍ ̶Ҩ΍Ϊλ ϦҨήΘ̰̩Ϯ̯ ή̴ҨΩ Ϫ̯ ̶ϟΎΣ έΩ

.ϢϴΘδθϧ ϥΎϤΘηϮϧήγ έΎψΘϧ΍

ΖΨγ Ϣϫ ϪΑ ϥΎϤҨΎϫ ϥΪΑ ήϔγ ϝϮσ έΩ Ϫ̯ ΩϮΑ ̶ϧί Ϧϣ έΎϨ̯ έΩ

ϢϴΘΧΎϨη ̶ϣ έϭΩ΍έϭΩ ϞΒϗ ΎϬϟΎγ ί΍ ΍έ ή̴ҨΪϤϫ.ΩϮΑ ϩΪη ϩΩήθϓ

̶ҨΎϨη΁ ϝΎΣ ϦҨ΍ ΎΑ ˬΩϮΑ ϩΪϧΎθ̯ ΎΠϨҨ΍ ϪΑ ΍έ Ύϣ ϭΩ ήϫ ΪΑ ΖΨΑ ϭ

ϪΑ ΖηϮϧήγ ϦϴϴόΗ ΖϋΎγ έΩ ϻΎΣ .ϢϴΘη΍Ϊϧ Ϣϫ ΎΑ ̶ϧ΍ΪϨ̩

Ϯ̳ίΎΑ ή̴ҨΪ̰Ҩ ̵΍ήΑ ΰ̳ήϫ ϥΎ̳Ϊϧί Ϫ̯ ϢϴΘϔ̳ ̶ϣ ̶ҨΎϫΰϴ̩ ή̴ҨΪϤϫ

ήϫ .ϩΎΗϮ̯ έΎϴδΑ ˬϢϴΘϔ̳ ω΍Ωϭ ϪθϴϤϫ ̵΍ήΑ Ϣϫ ΎΑ .ΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ

.Ζϔ̳ ̶ϣ ω΍Ωϭ ̶̳Ϊϧί ΎΑ Ζη΍Ω ̶ΘγΩ ϞϐΑ ήϔϧ ϖҨήσ ί΍ β̯

.ϢϴΘη΍Ϊϧ ϝΩ έΩ ̶γήΗ ή̴ҨΩ

ίΎΑ ̶ΒϴϬϣ ̵΍Ϊλ ΎΑ Ϧ̳΍ϭ ̵ΎϫέΩ .Ϊϴγέ Νϭ΍ ϪΑ ϥΎϬ̳Ύϧ ϥΎΠϴϫ

ϥΎΑί ϪΑ ̵έϭ΁ ΐϋέ ̵Ύϫ ϥΎϣήϓ ̭΍ϭ̡̬ ΎΑ ΐη ̶̰ҨέΎΗ ϭ Ϊη

έ΍ήϗ ̶ϫΪϧΎϣήϓ ϊοϮϣ έΩ ̶Θϗϭ Ύϫ ̶ϧΎϤϟ΁.Ϊη ϪΘδ̰η ̶ϧΎϤϟ΁

̶ҨϮ̳ Ϫ̯ ΪϨϨ̯ ̶ϣ αέΎ̡ ϪϧΎϴθΣϭ ϥΎϨ̩ ΍έ ϥΎηήϣ΍ϭ΍ Ϊϧήϴ̳ ̶ϣ

23

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁

ήҨί ̶Ϥϴψϋ ̵Ϯ̰γ .ΪϨΘδϫ ̵΍ ϪϟΎγ έ΍ΰϫ ΐπϏ ϪϴϠΨΗ ϝΎΣ έΩ

ί΍ ̶ϧϮΘγ ήΗέϭΩ ̶Ϥ̯ .Ϊη ήϫΎχ Ύϣ ήΑ΍ήΑ έΩ ΎϫέϮΘ̯̫ϭή̡ έϮϧ

.Ϊη ΎϣήϔϤ̰Σ ΕϮ̰γ ή̴ҨΩ έΎΑ β̢γ .ΩϮΑ ϩΩΎΘδҨ΍ Ύϫ ϥϮϴϣΎ̯

ϥΎϤϠҨΪϨΑ ϭ έΎΑ ΎΑ ΪҨΎΑ :Ωή̯ ̶ϣ ϪϤΟήΗ ΍έ Ύϫ ̶ϧΎϤϟ΁ ήϣ΍ϭ΍ ̵Ωήϓ

ˬΪόΑ ̵΍ ϪψΤϟ.ϢҨΪϴ̩ ̶ϣ έΎτϗ έΎϨ̯ ΍έ ΎϫέΎΑ ϭ ϢҨΪη ̶ϣ ϩΩΎϴ̡

΍έ ΕϮ̰γ ϢҨΪϴγήΗ ̶ϣ Ύϣ΍ .Ωί ̶ϣ ΝϮϣ Ϯ̰γ ̵ϭέ Ω΍ήϓ΍ ΢Βη

ε΍ ϪϴγΎγ΍ ϭ ΏΎΒγ΍ ϥΩή̯ ΐΗήϣ ϝϮϐθϣ β̯ ήϫ .ϢϴϨ̰θΑ

ˬϥΎϨ̯ ̨̡ ̨̡ ϭ ϪϧϻϮΠΧ ΎҨ ˬΖθ̳ ̶ϣ ̵ή̴ҨΩ β̯ ϝΎΒϧΩ ΎҨ ˬΩϮΑ

.Ωί ̶ϣ ΍Ϊλ ΍έ ̶δ̯

ϩέΎψϧ Ύϣ έϭΩ ί΍ ΍έ Ύϣ ̶ΗϭΎϔΗ ̶Α ΎΑ α΍ α΍ Ω΍ήϓ΍ ί΍ ϦΗ ϩΩί΍ϭΩ ϩΩ

̶Ҩ΍Ϊλ ΎΑ ϭ ΪϧΩΎΘϓ΍ ϩ΍έ Ύϣ ϥΎϴϣ έΩ ˬΪόΑ ̶ΗΎψΤϟ .ΪϧΩή̯ ̶ϣ

ϊҨήγ ̶ҨϮΟίΎΑ ˬαΎδΣ΍ ϪϧϮ̳ήϫ ί΍ ̵έΎϋ ̶ҨΎϫ ϩήϬ̩ ΎΑ ˬϒϴϔΧ

ϪΘδΑ ϪΘδ̰η ΍έ ̶ҨΎϴϟΎΘҨ΍ ΎϬϧ΁ .ΪϧΩή̯ ωϭήη ΍έ Ύϣ ̮Η ̮Η ί΍

ΖϟΎγ ΪϨ̩" .ΪϧΩή̯ Ώ΍ϮΟ ϭ ϝ΍Ϯγ ΍έ ̶Ϥ̯ Ω΍ΪόΗ ϭ ΪϧΩί ̶ϣ ϑήΣ

Ω΍ήϓ΍ ˬΪϧΪϴϨη ̶ϣ Ϫ̯ ̶Α΍ϮΟ αΎγ΍ ήΑ"ˮέΎϤϴΑ ΎҨ ̶ϤϟΎγ ˮΖγ΍

.ΪϧΩή̯ ̶ϣ ΖҨ΍Ϊϫ ΕϭΎϔΘϣ ΖϬΟ ϭΩ ϪΑ ΍έ

ΪϨϧΎϣ ˬξΤϣ ΕϮ̰γ ˭ΪϧΩϮΑ ϩΪη Ζ̯Ύγ ϡϮҨέ΍Ϯ̯΁ ϞΜϣ ϪϤϫ

έΎψΘϧ΍ ˬΩϭέϭ ί΍ ϞΒϗ.ΪϨϴΑ ̶ϣ Ώ΍ϮΧ έΩ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ύϫ ϪϨΤλ ̶ΧήΑ

̶Θθϣ ΎϬϧ΁ Ϫ̯ ̶ϟΎΣ έΩ ˬϢҨϮη ϪΟ΍Ϯϣ ̵ήΒ̯ ήθΤϣ ΎΑ ϢϴΘη΍Ω

ϥΎϣΰϤϫ ωϮοϮϣ ϦҨ΍ .ΪϧΪϴγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ βϴϠ̡ ̵ΩΎϋ έϮϣΎϣ

ΖϴόϤΟ ϥΎϴϣ έΩ ήϔϧ ̮Ҩ .ΩϮΑ ϩΪϨϫΩ Ϧϴ̰δΗ ϭ έϭ΁ ϩήϬϟΩ ϥΎϤҨ΍ήΑ

:ΪϧΩ΍Ω Ώ΍ϮΟ ΎϬϧ΁ .ΪϨ̯ ϝ΍Ϯγ ζϧ΍ΪϤ̩ ΩέϮϣ έΩ Ϫ̯ Ωή̯ Ε΍ήΟ

΍ΪΟ ζϧί ί΍ Ϊϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ Ϫ̯ Ζϔ̳ ̵ή̴ҨΩ Ωήϓ."ΪόΑ ΪηΎΑ ϥ΍ΪϤ̩"

ϥ΍έΩΎϣ ί΍ ̵έΎϴδΑ ."Ϣϫ ΎΑ ϩέΎΑϭΩ ˱΍ΪόΑ" :ΪϧΩ΍Ω Ώ΍ϮΟ ΎϬϧ΁ .ΩϮη

έΎϴδΑ" :ΪϨΘϔ̳ ΎϬϧ΁ .ΪϧϮη ΍ΪΟ ϥΎθϧ΍Ϊϧίήϓ ί΍ ΪϨΘγ΍ϮΧ ̶Ϥϧ

".ΪҨέ΍Ω Ϫ̴ϧ ΍έ ϥΎΘϧΎ̯ΩϮ̯ ˬΏϮΧ έΎϴδΑ ˬΏϮΧ

24

ήϔγ
̶ҨϮ̳ Ϫ̯ ΪϧΩή̯ ̶ϣ έΎΘϓέ ̶θϣ΍έ΁ ϭ ϥΎϨϴϤσ΍ ϥΎϨ̩ ΎΑ ΎϬϧ΁

ϭΰϧέ ̶Θϗϭ Ύϣ΍ .ΪϧΩϮΑ ϥΎη ϩήϣίϭέ ϭ ̵ΩΎϋ ϒҨΎχϭ ϡΎΠϧ΍ ϝϮϐθϣ

̮Ҩ ΎΑ ˬΩή̯ ̲ϧέΩ ̶ΗΎψΤϟ Ύ̰δ̪ϧ΍ήϓ εΩΰϣΎϧ ΎΑ ̶ψϓΎΣ΍ΪΧ ϦϴΣ

.ΩϮΑ ϥΎη ϩήϣίϭέ Ϫϔϴχϭ ϦҨ΍.ΪϧΩή̯ Ϧϴϣί ζϘϧ ΍έ ϭ΍ ϪΑήο

ϊϤΟ ϩϭή̳ ̮Ҩ έΩ ΍έ ΖγέΪϨΗ ϥ΍Ωήϣ ϪϤϫ ϪϘϴϗΩ ϩΩ ί΍ ήΘϤ̯ ̶σ

ϭ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˬϥΎϧί ̶ϨόҨ ˬϥ΍ή̴ҨΩ ήγ ήΑ Ϫ̯ ϢҨΪϴϤϬϔϧ ή̴ҨΩ Ύϣ.ΪϧΩή̯

΍έ ΎϬϧ΁ ΐη .ΪόΑ Ϫϧ ϭ ϪψΤϟ ϥ΁ έΩ Ϫϧ ˬΪϣ΁ Ϫ̩ ϩΩέϮΨϟΎγ ϥ΍Ωήϣ

ζϨҨΰ̳ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ ˬϪΘΒϟ΍ ˬίϭήϣ΍ .ϩΩΎγ ϭ ϑΎλ ˬΪϴόϠΑ

ϢҨέΩΎϗ ΎҨ΁ Ϫ̯ ΪϧΩή̯ ̶ΑΎҨίέ΍ ΍έ Ύϣ ί΍ ̮Ҩ ήϫ ˬϩ΍ϮΨΒϟΩ ϭ ϥΎΑΎΘη

ΎҨ ϢϴηΎΑ ̵Ϊϴϔϣ έΎ̯ ̵ϭήϴϧ(.ϡ–̵ίΎϧ ϥΎϤϟ΁ ΖϣϮ̰Σ)ζҨ΍έ ̵΍ήΑ

ΐϴΗήΗ ϪΑ ϥί29ϭ Ωήϣ96ΎϬϨΗ Ύϣ έΎτϗ ί΍ Ϫ̯ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ ϥϮϨ̯΍.ήϴΧ

ϪϴϘΑ ϥΎϴϣ έΩ .ΪϧΪη ϭΎϨ̯ήϴΑ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ϭ ΎϧϮΑ-βΘҨϮϧϮϣ ϩΎ̳ϭΩέ΍ Ωέ΍ϭ

̮Ҩ ̶ΘΣ ˬΪη ̶ϣ ήϔϧ500ί΍ ζϴΑ ϥΎηΩ΍ΪόΗ Ϫ̯ Ύϣ ϥ΍ήϔδϤϫ

Ϫ̯ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ.ΩϮΒϧ ϩΪϧΎϤϧ ϩΪϧί ή̴ҨΩ ΪόΑ ίϭέ ϭΩ Ϣϫ ήϔϧ

ϪΑ ϩέ΍ϮϤϫ ΎϬϧ΍ϮΗΎϧ ϭ ϥ΍ΪϨϤϧ΍ϮΗ ̮ϴ̰ϔΗ ϥΎϴϨΑ Ζδγ Ϟλ΍ ̶ΘΣ

ϪΑ Ωέ΍Ϯϣ ΐϠϏ΍ έΩ ̵ήΗ ϩΩΎγ ϩϮϴη ΎϫΪόΑ.Ϊη ̶Ϥϧ ϪΘη΍ά̳ ΍ήΟ΍

΍έ Ύϫ Ϧ̳΍ϭ ̵ΎϫέΩ Ϫ̯ ΕέϮλ ϦҨ΍ ϪΑ ˬΪη ̶ϣ ϪΘϓή̳ έΎ̯

ϭΩ ήϫ ί΍ ΎϫΩέ΍ϭ ϩίΎΗ ϪΑ ΏΎτΧ ̵έϮΘγΩ ̨ϴϫ ϥϭΪΑ ϭ Ϫϧ΍ήϴ̴ϠϓΎϏ

ΝέΎΧ ΩϮΑ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ΖϤγ Ϫ̯ ̶ϓήσ ί΍ β̯ ήϫ.ΪϧΩή̯ ̶ϣ ίΎΑ ϑήσ

ίΎ̳ ̵Ύϫ ϕΎΗ΍ Ϫϧ΍ϭέ ΍έ ̶ϘΑΎϣ ϭ ΪϧΩήΑ ̶ϣ ϩΎ̳ϭΩέ΍ ϪΑ ΍έ Ϊη ̶ϣ

.ΪϧΩή̯ ̶ϣ

Εέϭήο Ύϫ ̶ϧΎϤϟ΁ ̵΍ήΑ.ΩϮΑ ϦҨ΍ ϪϟΎγ Ϫγ ̵ΎϴϠϴϣ΍ ̱ήϣ ΖϠϋ

ΎϴϠϴϣ΍ .Ζη΍Ϊϧ ΢ϴοϮΗ ϪΑ ίΎϴϧ ϥΎҨΩϮϬҨ ϥ΍Ϊϧίήϓ έΎΘθ̯ ̶ΨҨέΎΗ

ˬϭΎ̰ΠϨ̯ ̶̯ήΘΧΩ ˬΩϮΑ ϥϼϴϣ ̶ϟΎϫ΍ ί΍ ̵Ϯϟ ϭΪϟ΁ αΪϨϬϣ Ϊϧίήϓ

έΩ ΪϧΩϮΑ ϩΪη ϖϓϮϣ εέΩΎϣ ϭ έΪ̡ Ϫ̯ εϮϫΎΑ ϭ ί΍ϭή̡ΪϨϠΑ ˬϥ΍ΪϨΧ

Ύϫ ϥΎδϧ΍ ί΍ ϮϠϤϣ ̶Ϩ̳΍ϭ έΩ ̶δϣ ΖθΗ ̮Ҩ έΩ ΍έ ϭ΍ ήϔγ ϝϮσ

25

ˮΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮Ҩ ϦҨ΍ ΎҨ΁
ΩϮΑ ϩΩ΍Ω ϩίΎΟ΍ ΎϬϧ΁ ϪΑ έΎτϗ έΩ ̶ϧΎϤϟ΁ ̮ϴϧΎ̰ϣ ̮Ҩ.ΪϨϨ̯ ϡΎϤΤΘγ΍

ΪϧΎθ̯ ̶ϣ ̱ήϣ ̵Ϯγ ϪΑ ΍έ Ύϣ ϪϤϫ Ϫ̯ ̵έϮΗϮϣ ί΍ ΍έ ϡήϟϭ Ώ΁

.Ϊϧέ΍ΩήΑ

ˬϥΎϤϧ΍έΩΎϣ ˬϥΎϤϧΎϧί ϥΩί Ϣϫ ϪΑ Ϣθ̩ ̮Ҩ έΩ ΐϴΗήΗ ϦҨ΍ ϪΑ

ϪΑ ΍έ ΎϬϧ΁ ̶ϫΎΗϮ̯ ΕΪϣ ̵΍ήΑ.ΪϧΪη ΪҨΪ̡Ύϧ ϥΎϤϧ΍Ϊϧίήϓ ϭ ϥΎϤϧ΍έΪ̡

ή̴ҨΩ ΪόΑ ϭ ˬϢҨΪҨΩ ̶ϣ Ϯ̰γ ̵Ϯγ ϥ΁ έΩ ̶ϤϬΒϣ ϩΩϮΗ ΕέϮλ

.̨ϴϫ

ϞΑΎϗ ΎϫέϮΘ̯̫ϭή̡ έϮϧ ήҨί έΩ αΎϨηΎϧ Ω΍ήϓ΍ ί΍ ϩϭή̳ ϭΩ ˬνϮϋ έΩ

ϭ ΐϴΠϋ ̶ΘϟΎΣ ΎΑ ϩήϔϧ Ϫγ ̵ΎϬϔҨΩέ έΩ ΎϬϧ΁ .ΪϧΪη ΖҨϭέ

̶ϧ΍ϭίΎΑ ϭ ϮϠΟ ϪΑ ϩΪϴϤΧ ̶ҨΎϫήγ ΎΑ ˬΪϨΘϓέ ̶ϣ ϭέ ϡΪϗ Ϧϴ̴ϣήη

̵ΪϨϠΑ ϩ΍έ ϩ΍έ ̵ϮΘϟΎ̡ ϭ ήγ ήΑ ̶̰Τπϣ ϩήΑ ϩϼ̯ ̮Ҩ ήϫ.ϩΪϴθ̯

ϪΑ εϮ̡ ϩΪϧ̫ ϭ ϒϴΜ̯ έϭΩ ϪϠλΎϓ ί΍ ϭ ΐη έΩ ̶ΘΣ.ΪϨΘη΍Ω ϦΗ ϪΑ

ϦҨ΍ ϥϭΪΑ ϭ ΪϧΪϴΧή̩ Ύϣ έϭΩ ΩΎҨί ϪϠλΎϓ ΎΑ ΎϬϧ΁ .ΪϧΪϴγέ ̶ϣ ήψϧ

ϪΑ Ϊϣ΁ ϭ Ζϓέ ϭ Ύϣ ̵ΎϫέΎΑ ϥΩή̯ ϊϤΟ ϝϮϐθϣ ΪϧϮη ̮ҨΩΰϧ Ϫ̯

.ΪϧΪη ̶ϟΎΧ ̵Ύϫ Ϧ̳΍ϭ ϞΧ΍Ω

ϭ ϢϬϓ ϞΑΎϗήϴϏ ήϴ̩ ϪϤϫ .ϢҨΩή̯ ϩΎ̴ϧ Ϣϫ ϪΑ ΕϮ̰γ έΩ Ύϣ

έΩ :ϢҨΩϮΑ ϩΪϴϤϬϓ ΍έ ΰϴ̩ ̮Ҩ Ύϣ΍ ˬΪϴγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ έ΍ϭ Ϫϧ΍ϮҨΩ

έΩ Ϫ̯ ϢҨΪҨΩ ̶ϣ ΍έ ̶δҨΩή̳Ω εϮ̡ ϩΪϧ̫ ϥ΍Ωήϣ ϦҨ΍ ̵ΎϤϴγ

.Ϊη Ϣϴϫ΍ϮΧ ΎϬϧ΁ ΪϨϧΎϣ ΰϴϧ Ύϣ ΍Ωήϓ.ΩϮΑ ϥΎϣέΎψΘϧ΍

Ϫ̯ ϦҨ΍ ϥϭΪΑ ˬΪϧΩή̯ ϥϮϴϣΎ̯ ̮Ҩ έ΍Ϯγ ή̴ҨΩ ϦΗ ̶γ ΎΑ ΍έ Ϧϣ

̶ϣ ΍έ ϩΎϴγ ΐη ϝΩ ΩΎҨί Ζϋήγ ΎΑ ϥϮϴϣΎ̯ .ϪϧϮ̴̩ ϢϤϬϔΑ

ˬϢϴϨϴΒΑ ΍έ ϥϭήϴΑ ϢϴΘδϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΩϮΑ ϪΘδΑ ζΘθ̡ ϥϮ̩ ϭ ΖϓΎ̰η

ϭ ̨ϴ̡ ή̡ ϩΩΎΟ ί΍ ϢҨέ΍Ω Ϫ̯ ϢҨΪϴϤϬϓ ̶ϣ ζҨΎϫ ϥΎ̰Η ̵ϭέ ί΍ Ύϣ΍

̶ϣ ΍έ Ύϣ Ωέ΍Ω ̶ϧΎΒϬ̴ϧ ΎҨ΁.ϢϴϨ̯ ̶ϣ έϮΒϋ ̵ί΍Ϊϧ΍ ΖγΩ ή̡ ϭ ϢΧ

ϩΪη ήҨΩ ή̴ҨΩ ˮϢҨί΍ΪϧΎϴΑ ϦϴҨΎ̡ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎҨ΁ ˮΪҨΎ̡

ϪϤϫ ϥΎҨΎ̡ ϪΑ ˬΪϧ΍ ϩΩήΑ"ϕΎϤϋ΍"ϪΑ ΍έ Ύϣ ϪϤϫ ϭ ˬήҨΩ ̶ϠϴΧ ˬΖγ΍

26

ήϔγ
ϥΎΒϬ̴ϧ ϥϭΪΑ Ϫ̯ ϢҨϮη ̶ϣ ϪΟϮΘϣ ̵Ωϭί ϪΑ ˬΕέϮλ ήϫ έΩ .ΰϴ̩

ϥ΍ΪϧΩ ΎΗ ̶ϧΎϤϟ΁ ίΎΑήγ ̮Ҩ ˬΖγ΍ ̶ΒϴΠϋ ϥΎΒϬ̴ϧ ϭ΍ .ϢϴΘδϴϧ

Ύϣ΍ ˬϢϴϨϴΒϧ ΍έ ϭ΍ Ϫ̯ Ϊη ̶ϣ ΚϋΎΑ ΐη ϥϮ̳ήϴϗ ̶ϫΎϴγ.΢Ϡδϣ

̵ϭέ ϪϤϫ ϭ ΪΘϓ΍ ̶ϣ ̶ϘϴϤϋ ί΍Ϊϧ΍ ΖγΩ ϪΑ ϥϮϴϣΎ̯ Ϫ̯ έΎΑ ήϫ

̶ϣ βΣ ΍έ ζΣϼγ ϪΑ ϥΎϤϧΪΑ ΩέϮΧήΑ ˬϢҨϮη ̶ϣ έΎΒϤϠΗ Ϣϫ

ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϧηϭέ ΍έ ε΍ ϩϮϗ ύ΍ή̩ ̵΍ ϪτϘϧ έΩ ϭ΍ ϡΎΠϧ΍ήγ.ϢϴϨ̯

ΎΑ ϭ ̶ϧΎϤϟ΁ ϪΑ ˬΩήϴ̴Α ΖϨόϟ ϭ ϡΎϨηΩ ΩΎΑ ϪΑ ΍έ Ύϣ Ϫ̯ ϦҨ΍ ̵ΎΟ ϪΑ

ΎΑ ΎҨ΁ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϝ΍Ϯγ ϪϧΎΑΩϮϣ Ύϣ ̮Ҩ ̮Ҩ ί΍ ϩέΎη΍ ϭ ˯ΎϤҨ΍ ϥΎΑί

ϪΑ ΎϬϨҨ΍ ή̴ҨΩ Ϫ̯ ΍ή̩ ˬϢϴϫΪΑ ϭ΍ ϪΑ Ϫ̯ ϢҨέ΍Ω ΖϋΎγ ΎҨ ϝϮ̡ ϥΎϣΩϮΧ

Ϫ̰ϠΑ ˬϪτΑΎο Ϫϧ ϭ Ζγ΍ έϮΘγΩ Ϫϧ ϦҨ΍ .ΩέϮΧ Ϊϫ΍ϮΨϧ ϥΎϣΩέΩ
1
ωϮοϮϣ ϦҨ΍ .Ζγ΍ Ύϣ ϥϭέΎΧ Ϫϧ΍ήϴϘΣ ϭ ̶μΨη έΎ̰ΘΑ΍ ΍έΎ̰η΁

Ϧϴ̰δΗ ̶ϋϮϧ ϪΑ ϭ Ωέ΍Ω ̶ϣ ΍ϭ ϩΪϨΧ ϭ ϢθΧ ϪΑ ΍έ Ύϣ ϥΎϣί Ϣϫ

Ζγ΍ ϩΪϨϫΩ


1
ή γ΍ έΩ
Ϫ̯ ̵΍ ϪϧΎΧΩϭέ ί΍ ΍έ Ρ΍ϭέ΍ Ϫ̯ ΩϮΑ ̶ϧ΍ήϘҨΎϗ ϥϭέΎΧ ˬ̶ϧΎϧϮҨ ϴσΎ
έΩ Ύϫ ̶ϧΎϧϮҨ.Ω΍Ω ̶ϣ έϮΒϋ Ωή̯ ̶ϣ ΍ΪΟ ϥΎ̳Ωήϣ ϥΎϬΟ ί΍ ΍έ ϥΎ̳Ϊϧί ϥΎϬΟ
Ϫ̯ ̶Σϭέ Ϫ̯ έϭΎΑ ϦҨ΍ ϪΑ ˬΪϨΘη΍ά̳ ̶ϣ ϥϭέΎΧ ̵΍ήΑ Ϫ̰γ ̮Ҩ ϩΩήϣ ϥΎϫΩ
Ϊϫ΍ϮΧ ϥ΍Ωή̳ήγ ϞΣΎγ έΩ ϝΎγ Ϊλ ̮Ҩ Ωί΍Ωή̢ϧ ϥϭέΎΧ ϪΑ ΍έ ήϔγ ϪҨ΍ή̯

.ΪϧΎϣ

27

ϡϭΩ Ϟμϓ

ξϴπΣ έΩ


ϒϗϮΗ ί΍ β̡ .Ϊϴθ̰ϧ ΍ί΍έΩ ϪΑ ϪϘϴϗΩ ΖδϴΑ ί΍ ζϴΑ ήϔγ

̶ϧ΍έϮϧ ̵ϮϠΑΎΗ ̵ϭέ ϥ΁ έΩήγ ήΑ Ϫ̯ ϢҨΪҨΩ ΍έ ̶̳έΰΑ ϩί΍ϭέΩ ϥϮϴϣΎ̯

ϥ΁ ϩήσΎΧ) ."Ωέϭ΁ ̶ϣ ̶ҨΎϫέ έΎ̯" :ΩϮΑ ϩΪη ϪΘηϮϧ ̶ϧΎϤϟ΁ ϪΑ

.(ΪϨ̯ ̶ϣ ΐϴϘόΗ ΍ήϣ ϢҨΎϬΑ΍ϮΧ έΩ ϥΎϨ̪Ϥϫ ϮϠΑΎΗ

ˬ̱έΰΑ έΎϴδΑ ϕΎΗ΍ ̮Ҩ Ωέ΍ϭ ΍έ Ύϣ ϭ ϢϴҨ΁ ̶ϣ ϦϴҨΎ̡ Ύϫ ϥϮϴϣΎ̯ ί΍

̵΍Ϊλ .ΪϫΩ ̶ϣ έ΍ί΁ ΍έ Ύϣ ̶̴ϨθΗ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ Ωήγ ϭ ̶ϟΎΧ

Ζγ΍ ίϭέ έΎϬ̩.ΪϨ̯ ̶ϣ ϥΎϴμϋ έΎ̩Ω ΍έ Ύϣ ̫ΎϓϮη έΩ Ώ΁ ήηήη

Ύϣ΍ ˬΪΘϓ΍ ̶ϣ Ώ΁ ήϴη ̮Ҩ ϪΑ ϥΎϤϤθ̩ .ϢҨ΍ ϩΪϴηϮϨϧ ̵ΰϴ̩ Ϫ̯

ωϮϨϤϣ ϥ΁ ί΍ ϥΪϴηϮϧ ΪҨϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ ϩΪη ΐμϧ ̶ҨϮϠΑΎΗ ϥ΁ ̵ϻΎΑ

Ϫ̯ Ζγ΍ ΢ο΍ϭ !̶ΗΎϓήΧΰϣ Ϫ̩ .Ζγ΍ ϩΩϮϟ΁ ζΑ΁ Ϫ̯ ΍ή̩ ˬΖγ΍

ί΍ Ύϣ Ϫ̯ ΪϨϧ΍Ω ̶ϣ ΎϬϧ΁ .Ζγ΍ ϩΰϣ ̶Α ̶ΧϮη ̮Ҩ ϮϠΑΎΗ ϦҨ΍

έΩ Ϫ̯ Ϊϧέϭ΁ ̶ϣ ̶ϗΎΗ΍ ϪΑ ΍έ Ύϣ ϭ ϢҨϮη ̶ϣ ̭ϼϫ ϢҨέ΍Ω ̶̴ϨθΗ

Ϧϣ!"ωϮϨϤϣ ϥΪϴηϮϧ"Ϊϧ΍ ϪΘηϮϧ ζҨϭέ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶Α΁ ήϴη ϥ΁

Ϫ̯ ϢϨ̯ ̶ϣ ϖҨϮθΗ Ϣϫ ΍έ ϢϧΎϫ΍ήϤϫ ϭ ϢηϮϧ ̶ϣ Ώ΁ ήϴη ί΍

ˬϢϨ̯ ϒΗ ΍έ Ώ΁ ϡϮη ̶ϣ έϮΒΠϣ ϪϠλΎϓϼΑ ̶ϟϭ ˬΪϨϨ̰Α ΍έ έΎ̯ ϦϴϤϫ

.ΪϫΩ ̶ϣ Ώ΍Ωήϣ ̵ϮΑ ϭ Ζγ΍ ϦҨήϴη ̶Ϥ̯ ϭ ϡήϟϭ ζΑ΁ Ϫ̯ ΍ή̩

Ϟ̰η ϦϴϤϫ ϪΑ ΪҨΎΑ ϢϨϬΟ Ύϣ ϥ΍έϭΩ έΩ ίϭήϣ΍.Ζγ΍ ϢϨϬΟ ΎΠϨҨ΍

̶ϟϭ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϫ̰̩ Ϫ̯ ̶Α΁ ήϴη ΎΑ ˬ̶ϟΎΧ ϭ Ϣϴψϋ ϕΎΗ΍ ̮Ҩ.ΪηΎΑ

ϩΩΎΘδҨ΍ Ύ̡ ήγ ϪΘϓϮ̯ ϭ ϪΘδΧ Ϫ̯ Ύϣ ϭ ΪϴηϮϧ ΍έ ζΑ΁ ΩϮη ̶Ϥϧ

έΩ Ϫ̯ ̶ϟΎΣ έΩ ˬΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ ̭ΎϨϟϮϫ ϗτόΎ˱ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ έΎψΘϧ΍ έΩ ˬϢҨ΍

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin