Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

L'essentiel de la formation

de editions-d-organisation

Les grands

de editions-gallimard

etude 2000

de Obba

Vous aimerez aussi

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant
A N N E W I A Z E M SKY
UN AN APRÈS
r o m a n
G A L L I M A R D
u n a n a p r è s
ANNE WIAzEMSkY
U N A N A P R È S
 o m à 
G A L L I M A R D
© Éditions Gallimard, 2015.
À Marie-Laure de Crozefon
Noûŝ veîoŝ d’emmàge dàŝ û ààtemet qûelqûeŝ ŝemàîeŝ àûààvàt, àû 17 de là ûe Sàît-e Jàcqûeŝ, dàŝ le V àodîŝŝemet. Deûîŝ mo àdoleŝ-cece, je êvàîŝ d’hàbîte le Qûàtîe làtî et îl m’àvàît ŝembl îdàlemet ŝîtû, éŝ de là Soboe, dû boûle-vàd Sàît-Mîchel et de là Seîe. Jeà-Lûc ’àttàchàît gûée d’îmotàce â l’edoît où oûŝ vîvîoŝ, l’ààtemet dû 15, ûe de Mîomeŝîl qû’îl loûàît et qûî àvàît ŝevî de dco oûLa Chinoise lûî coveàît, màîŝ oûqûoî àŝ û àûte ? Qûàd j’àvàîŝ àjoût : « Et ûîŝ, j’e àî màe de là oîmît àvec là làce Beàûvàû, màe de l’Élyŝe et de toûŝ ceŝ flîcŝ », îl àvàît odû e eàt l’àccet ŝûîŝŝe : « Dàŝ ce càŝ… » Le 17 de là ûe Sàît-Jàcqûeŝ ŝe toûvàît eàctemet e fàce de l’glîŝe Sàît-Sveî et oûŝ àvîoŝ àchet le de-îe tàge àvec ûe vûe meveîlleûŝe ŝû leŝ jàdîŝ et ŝû l’eŝemble dû qûàtîe. Cette oîmît àvec l’glîŝe àvàît echàt mo gàd-ée, Fàçoîŝ Màûîàc : « Éàtàt, ŝî tû oûveŝ là lûŝ etîte tetàtîo de etoûve là Foî, tû ’àûàŝ qû’â tàveŝe là ûe… Même àŝ le temŝ de chàge d’àvîŝ oû de emette â lûŝ tàd. » Il ŝûîvàît de
1
1
loî meŝ gîàtîoŝ à deŝ àtîcleŝ dàŝ là eŝŝe oû à ce qû’o lûî e àotàît, et celà l’àmûŝàît. Qûe je e vîee àŝ le voî ŝoûvet e le chàgîàît àŝ et îl m’àc-cûeîllàît àvec bîeveîllàce, ŝàŝ me fàîe de eocheŝ. Le eŝte de mà fàmîlle, â l’îveŝe, e màqûàît jàmàîŝ de me àele ce qû’îlŝ ommàîet mo « îgàtîtûde ». Il eŝt vàî qûe j’àvàîŝ bodî dàŝ ûe oûvelle vîe dot îlŝ tàîet eclûŝ, ŝàŝ àûcû tàt d’áme, àvec û gàd ŝoû-làgemet : ûe vàîe etîte bûte, dîŝàîet-îlŝ. Ilŝ ’àvàîet àŝ tot. Ce joû-lâ, je ŝotàîŝ d’ûe deŝ deîéeŝ ojectîoŝ de eŝŝe dû fîlm de Mîchel CoûotLes Gauloises bleues. Il àvàît t ŝlectîo oû eŝete là Fàce àû feŝtî-vàl de Càeŝ et oûŝ tîoŝ toûŝ foûŝ de joîe. J’eŝàîŝ qûe le fîlm obtîedàît là Pàlme d’o et j’àvàîŝ eŝŝày d’e covàîce Mîchel, téŝ îqûîet, qûî e ŝàvàît ŝîcéemet àŝ ŝî c’tàît ûe boe oû ûe màûvàîŝe oûvelle. J’tàîŝ àûye à oŝ àmîŝ, Roŝîe et Bàmbàm, qûî àlàîet djâ de l’àccomàge â Càeŝ, e boŝ goûîeŝ qûe oûŝ tîoŝ toûŝ leŝ toîŝ. Roŝîe et Bàmbàm àvàîet fàît ûe ete fàcàŝŝàte dàŝ mà vîe et celle de Jeà-Lûc â là fî de l’t 1967. C’tàîet leŝ meîlleûŝ àmîŝ de Mîchel qûî àŝŝàît leŝ voî qûàŝîmet toûŝ leŝ joûŝ et qûî oûŝ qûîttàît ŝoûvet ŝû cette hàŝe myŝtîeûŝe : « Je vàîŝ cheZ Roŝîebàmbàm. » Il ŝ’àgîŝŝàît d’û coûle. Elle, Mîchéle Roŝîe, tàît ûe deŝ toîŝ gàdeŝ ŝtylîŝteŝ de l’oqûe et lûî, Jeà-Pîee Bàmbege, le dîecteû d’ûe ûŝîe de tetîle dàŝ le Nod. Eŝemble, îlŝ àvàîet c là màqûe de vêtemetŝ V de V qûî àvàît toût de ŝûîte coû û gàd ŝûccéŝ. O dîŝàît qûe V de V àvàît « volûtîo là mode dû ŝKî ». J’àvàîŝ evîe de leŝ coàïte. U djeûe fût ogàîŝ
1
2
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin