//img.uscri.be/pth/0b70d078c1d2b15dbaf4ddca299b1890326232e5
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Un café dans le Sud

De
316 pages
Publié par :
Ajouté le : 16 juin 2015
Lecture(s) : 0
EAN13 : 9782924186718
Signaler un abus
Daniel Castillo Durante
Un café dans le Sud roman
Là çOEçîON
Éŝ îîgÉ pà
Dans la même collection
DàîÉ Càŝîô DûàÉ,La passion des nomades, ôà. EŝhÉ Cô,Tu ne mourras pas, ôûvÉÉŝ. SÉgîô Kôkîŝ,Les amants de l’Alfama, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,L’amour du lointain, çî É àgÉ Éŝ ÉxÉŝ. SÉgîô Kôkîŝ,L’art du maquillagÉ, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,Errances, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,Le fou de Bosch, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,La gare, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,Le magicien, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,Le maître de jeu, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,Negão et Doralice, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,Le pavillon des miroirs, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,Le retour de Lorenzo Sánchez, ôà. SÉgîô Kôkîŝ,Saltimbanquesŝûîvî ÉKaléidoscope brisé, ôàŝ. SÉgîô Kôkîŝ,Un sourire blindé, ôà. AÉ LàûîÉ,Le jardin d’attente, ôà. AÉ LàûîÉ,Mer intérieure, ôà. HèÉ Rîôûx,Les miroirs d’Éléonore, ôà.
Un café dans le Sud
Du même auteur
Du stéréotype à la littérature, Éŝŝàî, Môà, XYZ îÉû, 1994 (pîx Vîçô-BàbÉàû 1995 É ’AçàîÉ Éŝ ÉÉŝ û QûbÉç). Ernesto Sábato. La littérature et les abattoirs de la modernité, Éŝŝàî, Fàçô/Màî, IbÉôàÉîçàà, 1995. Sade ou l’ombre des Lumières, Éŝŝàî, NÉw Yôk/Pàîŝ, PÉÉ Làg, 1997. Les foires du Pacifique, ôà, Hû, VÉŝ ’OûÉŝ, 1998 (pîx îàîÉ LÉ Dôî 1999). Los vertederos de la postmodernidad. Literatura, cultura y sociedad en América Latina, Éŝŝàî, Mxîçô, DîÉççîó É LîÉàûà. UîvÉŝîà Aûóôà É Mxîçô, 2000. Les dépouilles de l’altérité, Éŝŝàî, Môà, XYZ îÉû, 2004 (FîàîŝÉ àû pîx Ràyô-Kîbàŝky 2004-2005 û CRSH). La passion des nomades, ôà, Môà, XYZ îÉû, 2006 (pîx Tîîû 2007) ; Môà, LvÉŝqûÉ îÉû, 2014. Un café dans le Sud, ôà, Môà, XYZ îÉû, 2007 (Pîx É à Sôçî Éŝ çîvàîŝ àçôphôÉŝ ’AîqûÉ 2008). Littérature, culture et société en Amérique latine. Les dépotoirs de la postmodernité, Éŝŝàî, QûbÉç, PÉŝŝÉŝ É ’UîvÉŝî Làvà, 2008. Ce feu si lent de l’exil, ôà, Môà, XYZ îÉû, 2009. Le silence obscène des miroirs, ôà, Môà, LvÉŝqûÉ îÉû, 2011. Fuir avec le feu, ôûvÉÉŝ, Môà, LvÉŝqûÉ îÉû, 2014.
Daniel Castillo Durante
Un café dans le Sud
roman
îîô ÉvûÉ pà ’àûÉû
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada Càŝîô DûàÉ, DàîÉ U çà àŝ É Sû : ôà Èîîô ÉvûÉ pà ’àûÉû. (PîŝÉ Éûx) Èîîô ôîgîàÉ : Môà : XYZ îÉû, 2007 Pûbî â ’ôîgîÉ àŝ à çôÉçîô : RôàîçhÉŝ. ISBN 978-2-924186-70-1 I. TîÉ. II. CôÉçîô : PîŝÉ Éûx (Môà, QûbÉç). PS8555.A785C33 2015 C843’.54 C2015-940772-9 PS9555.A785C33 2015
LvÉŝqûÉ îÉû ÉÉçîÉ É CôŝÉî Éŝ Aŝ û Cààà (CAC) É à Sôçî É vÉôppÉÉ Éŝ ÉÉpîŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûbÉç (SODEC) É Éû ŝôûîÉ îàçîÉ.
© LvÉŝqûÉ îÉû É DàîÉ Càŝîô DûàÉ, 2015
LvÉŝqûÉ îÉû 11860, ûÉ GûÉî Môà (QûbÉç) H4J 1V6 TphôÉ : 514.523.77.72 TçôpîÉû : 514.523.77.33 CôûîÉ : îô@ÉvÉŝqûÉÉîÉû.çô SîÉ IÉÉ : www.ÉvÉŝqûÉÉîÉû.çô
É DpÔ gà : 2 îÉŝÉ 2015 BîbîôhèqûÉ É AçhîvÉŝ Cààà BîbîôhèqûÉ É AçhîvÉŝ àîôàÉŝ û QûbÉç ISBN 978-2-924186-70-1 (îîô pàpîÉ) ISBN 978-924186-71-8 (îîô ûîqûÉ)
Distribution au Canada DîÉîà îç. 539, bôû. LÉbÉàû Môà (QûbÉç) H4N 1S2 TphôÉ : 514.336.39.41 TçôpîÉû : 514.331.39.16 www.îÉîà.qç.çà gÉÉà@îÉîà.qç.çà
Distribution en Europe LîbàîîÉ û QûbÉç 30, ûÉ Gày-Lûŝŝàç 75005 Pàîŝ TphôÉ : 01.43.54.49.02 TçôpîÉû : 01.43.54.39.15 www.îbàîîÉûqûÉbÉç. îbàîÉŝ@îbàîîÉûqûÉbÉç.
Pôûçîô : JàçqûÉŝ RîçhÉ CôçÉpîô gàphîqûÉ É îŝÉ É pàgÉŝ : Èîŝçîp É. Iûŝàîô É à çôûvÉûÉ : DÉŝÉçî | DÉàŝîÉ.çô PhôôgàphîÉ É ’àûÉû : MàîÉ Dôyô
Pour Nora qui aimait les cris comme ses propres enfants