Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,00 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

R. Crumb

de presses-universitaires-de-bordeaux

Prononciation du monde anglophone

de presses-universitaires-de-bordeaux

Politique d'Aristote.

de presses-universitaires-de-bordeaux

suivant
Índice
PróOgO (L. MajláTová) ................................................................
IntrOdUcción. (É. DubesseT) E pOpUiSmO èn LàtinOàméricà: Ûnà Víà dè èStUdiOS pOSiBè pàrà èntèndèr mèJOr OS BrOtèS pOpUiStàS èn EUrOpà.......................
P  E   L. F  .... CàpítUO 1. (F. FReîeNbeRG) ¿QUé èS è pOpUiSmO? EnfOqUèS dè èStUdiO y nUèVà prOpUèStà dè dèfinición ..........................…………………………………… Enfoques en el estudio del populismo: un esfuerzo de sistematización............................................................................ ¿Por qué surge el populismo? Explicaciones sobre su emergencia ........... ¿Qué es el populismo? Enfoques sobre su naturaleza............................ Estrategias para definir al populismo: acumulativas, aditivas-radiales y redefiniciones ....................................................... El populismo como un estilo de liderazgo: una propuesta de definición ................................................................................... CàpítUO 2 . (. Melo) ŚOBrè à rèàción èntrè pOpUiSmO è inStitUciOnèS pOíticàS .............Populismo e instituciones, las claves de un debate.............................. América Latina, entre el pueblo y las instituciones ............................
7
11
13
21
23
24 25 30
31
37
43 44 47
El oulîso eN LaTîNoaÈRîça
CàpítUO 3. (Ś. aRRos) COmUnidàd, èSpàciO è igUàdàd èn Unà tèOríà dè pOpUiSmO......... Populismo ...................................................................................... Heterogeneidad .............................................................................. Comunidad ................................................................................... Espacio .......................................................................................... Igualdad ........................................................................................
CàpítUO 4. (. AboY CaRlÈs) E pOpUiSmO, èntrè à rUptUrà y à intègràción .............................. La emergencia populista: entre la redención de los excluidos y la consecución de una emancipación interrumpida ......................... El incierto pendular del populismo...................................................
S  H    L:    .................................................................CàpítUO 5. (A. . Roo) Là èmèrgèncià dè PèrOniSmO y dè àrgUiSmO èn Américà Làtinà: COmpàràndO pOpUiSmOS dèSdè à tèOríà dè diScUrSO pOíticO ....... Discurso político e identidades políticas ............................................ El Peronismo: una visión incondicionada de la «Justicia Social» ........ El Varguismo: consenso y lógica de la diferencia ................................
CàpítUO 6. (K. řezîNová) E indigèniSmO pOpUiStà èn MéxicO èn à primèrà mitàd dè SigO XX y SU rèpèrcUSión hOy èn díà .........................................Investigación.................................................................................. Educación...................................................................................... Acción institucional........................................................................ Civilización final. ¿Volverá al trópico?............................................. Ocaso del indigenismo populista...................................................... ¿Hacia un nuevo indigenismo internacional?....................................
8
59 61 62 67 68 71
75
76 82
91
93 94 98 108
117 120 121 123 126 128 131
Índice
CàpítUO 7. (E. uaRîola) LàS figUràS dè pOpUiSmO èn MéxicO, dè càrdèniSmO à diScUrSO dè à ‘trànSición dèmOcrâticà’ ............................................................. El cardenismo y el régimen populista ................................................ Reformas neoliberales, transición a la democracia y desconstrucción del régimen populista ...................................................................... El populismo en los albores del sigloXXI: el ejemplo de las elecciones presidenciales de 2006 .................................................
CàpítUO 8. (D. IGlesîas) E cèrcO pOpUiStà èn àS ciènciàS SOciàèS àtinOàmèricàniStàS. E èJèmpO dè OS pàrtidOS pOpUàrèS àpriStàS dè Pèrú y dè ènèZUèà...................................................................................... La fabricación del objeto ................................................................. Los obstáculos de una acumulación de conocimientos........................ Una acumulación por el concepto: el rol de lo ‘popular’ en el cierre populista............................................................................ Los enunciados populistas en la acumulación del conocimiento: el caso de la historiografía................................................................
T  E  :   ........ CàpítUO 9. (A. obles EGea) LOS àtàViSmOS idèOógicOS èn OS nUèVOS pOpUiSmOS ...................... El buen pueblo y la simbología del bien............................................ El enemigo y la simbología del mal .................................................. El líder como Mesías salvador.......................................................... El Apocalipsis final o la Revolución como proceso de transformación........................................................................... La recuperación del Paraíso perdido .................................................
9
133 134
138
140
145 148 151
152
155
161
163 167 170 173
176 180
El oulîso eN LaTîNoaÈRîça
CàpítUO 10. (È. DubesseT) E rèSUrgimièntO dè pOpUiSmO èn è CàriBè hiSpànO: Unà àprOximàción à OS pàràdigmàS UriBiStà y chàViStà ................... El populismo neoliberal de Álvaro Uribe .......................................... El populismo contra-hegemónico de Hugo Chávez.............................
CàpítUO 11. (. ÔRTeGa PÈRez) PrèSidènciàiSmOS pOpUiStàS y prOcèSOS dè inStitUciOnàiZàción pOíticà: è càSO dè EcUàdOr ............................................................ En oposición al presidencialismo ...................................................... En defensa del presidencialismo ....................................................... Claves del neo-presidencialismo latinoamericano .............................. La ‘revolución ciudadana’ de Rafael Correa...................................... La Constitución de 2008 y el diseño institucional del presidencialismo mayoritario ecuatoriano....................................
CàpítUO 12. (. Došek) ¿ExiStèn difèrènciàS èntrè OS pàrtidOS dè iZqUièrdà gOBèrnàntè dè Américà Làtinà? Ûnà prOpUèStà dè càSificàción à pàrtir dè àS pèrcèpciOnèS dè àS éitèS ègiSàtiVàS .......................................... Metodología ................................................................................... Análisis de datos .............................................................................
iBiOgràfíà ......................................................................................... LOS àUtOrèS ......................................................................................... Índicè ànàíticO ...................................................................................
185 186 191
199 200 201 203 206
209
215 217 220
235 267 273
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin