Histoire du politique au Congo-Kinshasa

De
Publié par

Ce livre relate les transformations de l'État et du régime politique au Congo-Kinshasa depuis l'indépendance. C'est une historiographie critique et un ouvrage de sociologie historique. En même temps qu'il fait le récit des grands événements qui ont marqué l'histoire politique congolaise, il appréhende dans leurs continuités et leurs changements deux grandes questions théoriques : celle du rôle des rapports de dépendance internationaux, celle des caractères de l'État et du pouvoir politique.
Publié le : mardi 8 mars 2016
Lecture(s) : 2
EAN13 : 9782806108265
Nombre de pages : 350
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
9HSMIKG*bacgcb+
ŝôÉ û ôûÉ àû Côô-Kŝàŝà
Éŝ çôçÉŝ â ’ÉûÉ
MŝÉ É àÉ : çÉ AàÉ – Sûô PÉŝŝÉ
D/206/490/8
© AçàÉà – ’ààà ŝ.à.
Gà’PàçÉ, 29
B-348 ôûà-à-NÉûÉ
SBN : 978-2-806-0262-
Tôûŝ ôŝ É Éôûçô, ’àààô ôû É àûçô, à ûÉûÉ ôç ûÉ çÉ ŝô, ŝÉŝ ôû ôûŝ àŝ ŝàŝ ’àûôŝàô É ’Éû ôû É ŝÉŝ ààŝ ô.
.Éôŝ-àçàÉà.É
GàûÉ É Éŝ
HISTOIREDUPOLITIQUEAUCONGOKINSHASA
Les concepts à l’épreuve
RÉÉçÉÉŝ
CÉ É Éŝ û àôûŝŝÉÉ É à àÉ àÉ É à çàÉ û ŝ’Éŝ ôûÉ àŝ É çàÉ ’ŝûôŝ ÉÉŝ ôÉÉ àà-ÉÉŝ : É CÉÉ ’ûÉŝ É É ôçûÉàô àçàÉŝ (CEDA), ’ŝû àçà, à ŝÉçô ’ŝôÉ û Éŝ ŝÉ û MûŝÉ ôà É ’AûÉ çÉàÉ â TÉûÉ. J’à ûÉ ÉÉ ôûÉ àçûÉ â ’à û ÉÉ ÉçÉû û CEDA, BÉô ÉàÉÉ. C’Éŝ û û, É àŝà àŝŝÉ É ô çà ’ûÉŝ àÉ àû çà çôôàŝ, ’à ôû â ’ŝôÉ ôûÉ É ŝôçàÉ û Côô-Kŝàŝà. MÉŝ çàÉŝ àÉç û, É à-çûÉ àŝ É çàÉ É ’ûÉŝ É Kŝàà ôù É ’à û Éŝ Éô, à çôôàô àçàÉ, çÉ É ôŝ àççôŝ àŝ àûŝŝ É ôŝ FÉçÉŝ É FÉŝ, àÉç ŝà ÉŝÉ É ŝÉŝ çŝ, ô ôû û à ÔÉ àŝ ô àÉŝŝàÉ É à àÉçôÉ. É CEDA à ’É û ŝÉçÉû àçà û CÉÉ É ÉçÉçÉ É ’ôàô ŝôçôôûÉŝ É BûÉÉŝ, É ŝûŝ àÉÉ àÉÉ ÉÉàÉ â JûÉŝ Gà-ôŝ, ôàÉû û CRSP, à û ô É ûÉ É à çàÉ ûÉ É à àçÉ ÉÉçûÉÉ. Pûŝ ÉçÉÉ, çÉ É Éŝ É û É ôÉûŝÉŝ àÉŝ É à-à É àÉ É ÉçÉçÉŝ É É ûçàôŝ çôôàŝÉŝ, É É çôû àÉç Éŝ çôûÉŝ E KÉÉŝ, JÉà Oàŝôô Tŝôà, EÉ Sôŝ, JÉà-CàûÉ WàÉ.  RÉÉŝ É SÉàà MàŝŝÉ ûÉ Éŝ ŝÉŝ ÉŝÉçÉÉ û CEDA É É ’ŝ-û àçà àŝ Éŝ àÉŝ ôù É Éà ’û É ’àûÉ. JÉ Éû ôŝ ô
5
Hîstoîre du poîtîque au Congo-Kînsasa
ŝÉûÉÉ Éŝ àûŝ çŝŝ ôû à àçÉ É à ŝûÉ ’ŝûôŝ ûÉ Éŝ ôûôŝ àçàÉŝ É à BÉûÉ É ŝÉŝ çŝÉŝ ÉÉŝ à-ŝàÉ É ÉàÇàÉ, àŝ àûŝŝ É àà ôû Éûŝ àôŝ â Éŝ à-Éŝ ŝçÉîûÉŝ û ôûŝ àÉ çôûÉŝ. SÉàà MàŝŝÉ à Éû çÉ ôûàÉ ÉçôÉ É çàÉ, É ôà É çÉû ÉçôûàÉÉŝ É É àŝà É çÉûŝÉŝ ôŝÉàôŝ. « Côàô É ôûÉ » Éŝ ŝûôŝ ÉôÉŝ É É à, JÉà-ûç Éû à àÉÉ  û ÉçÉû çûÉ û É àŝ à àŝÉ îàÉ É ŝà Éŝàô. SÉŝ ôŝÉàôŝ ’ŝôÉ É É ô  àçûÉÉ ûÉŝ àû ŝôçôôûÉ É ôàô ûÉ É ŝûŝ. EÉŝ ŝô ÉûÉŝ ŝ’ŝçÉ àŝ Éŝ àŝ àŝ ’Éŝ ûÉ ôûŝ ôû-ŝûôŝ Éûŝ ôÉŝ, àŝ ôÉŝŝà ôûôûŝ àŝ É ŝÉ çôçûà ààŝ… Eî, É ôŝ ÉÉçÉ à ŝû, PàŝçàÉ É Éŝ, àÉ É ŝààÉ çàŝŝÉûŝÉ É àûÉŝ ôû çôûÉŝ, É çÉûŝÉ û ô ûŝÉ.
ôûçô. UÉ ŝôôàÉ û ôûÉ àŝ É Côô Éà
É Côô-Kŝàŝà, ’àçûÉÉ RûûÉ ôçàûÉ û Côô, à çôû Éû àÉŝ ôÉŝ É çŝÉ ôûÉ ôôûà Éŝ çôLŝ àŝ É Éŝ ôÉŝ ÉŝÉŝ É ûÉÉ : çÉÉ É à É-É ô Éŝ àÉŝ 960, ÉÉ àŝ ’ŝôÉ Éŝ É-àçÉŝ àçàÉŝ ŝôûŝ É ô É « çŝÉ çôôàŝÉ » ; çÉÉ û ŝ’ôûÉ É 990 àÉç à ŝŝôûô û É É à DÉûÉ RûûÉ ŝ-û à Môûû É ’ÉÉ àŝ ûÉ ôûÉ àŝÉ É àŝô àû Éŝ ÉôŝŝÉÉŝ. CàçûÉ É çÉŝ Éû ôÉŝ à û ûÉ Lôà-ŝô É ûçàôŝ ôà ŝû Éŝ ôûôŝ ôûÉŝ û àŝ. Éŝ àûÉûŝ ’ûÉ ûÉ ôàûÉ çôûà Éŝ àÉŝ 949-992 çôŝàÉ û’  à Éû àŝ 960 « ûçàô ’ôûàÉŝ É ôûÉŝ àûÉŝ ŝû ’ôûô ôûÉ û Côô-ZàÉ » ; ŝ ôŝÉÉ ûÉ « ’ôûÉ ŝûÉà É à çôôŝàô à É É ôÉû ŝôçôô-ûÉŝ É ŝçàŝÉŝ É à ŝçÉçÉ ôûÉ, ÉûôÉŝ ôû àçàŝ ».
. . Nicolaï, P. Gourou É MasHini DHi Mbita Mulenge,L’espace zaroîs. Hommes et mîîeux. Progrès de a connaîssance de 1949 à 1992, BûÉÉŝ-ŝû àçà/CEDA, Pàŝ, ’ààà, 996, . 36. « PÉà Éŝ  ÉÉŝ àÉŝ É ŝô ÉàçÉ, É Côô àûà à çôûÉ ûŝ ’ÉçÉ ûÉ ’ôÉ ûÉ àûÉ àŝ ’AûÉ », çôŝàÉ ôû ŝà à Èôûà Bustin : « Côô-Kŝàŝà. GûÉ ôàûÉ () », BûÉÉŝ,Caîers du CEDAF, 4, 97.
7
Hîstoîre du poîtîque au Congo-Kînsasa
2 CôÉ É ôÉ çÉÉ ûÉ É à ŝûÉ û û à  ôÉ , 990, É ŝûôû 994 àÉç É ôçÉ ààŝ É ŝÉŝ Éçûŝŝôŝ çôô-àŝÉŝ, Éô ’Éŝŝô ’ûÉ ôûÉÉ ôàô ’çŝ ŝû Éŝ É-Éŝ ôûÉŝ û Côô É É à ô Éŝ Gàŝ àçŝ. Pôû Éŝ Éû ôÉŝ, çÉÉ àûÉ Éŝ àûÉÉÉ É à É ô-ŝôÉŝ (É ôôôûÉŝ, ŝôçôôûÉŝ, ôûàŝÉŝ, ’àçÉûŝ ôûÉŝ…). Dàŝ Éŝ çÉÉŝ ŝôàÉ, ŝôàÉ-, É ÉçôÉ àû-Éâ, Éŝ ààû Éŝ ŝôÉŝ É ôÉ ûÉ ŝû 3 É Côô Éà . AÉç ’ÉàçÉ, Éŝ ŝôÉŝ û Côô, àÉŝ ôû ààÉà â à ÉÉ àô Éŝ ŝ-ôÉŝ çôôàŝ, ŝÉ ŝô ô ôû çÉ É çÉ É àŝŝ çôôà É çôôà àÉç û Éà Éû É â ’àÉ É ŝôûçÉŝ ÉôÉŝ. ŝ ŝÉ ŝô àÉŝ â ’çûÉ ’ûÉ ŝôÉ û É û ûŝ ŝÉûÉÉ ôû àà ôû, çôÉ çÉÉ àûÉ à Éûŝ -4 çÉŝŝÉûŝ, ûÉ ŝôÉ É à çôôŝàô É û ÔÉ Éŝ EûôÉŝ . UÉ çôçÉô É à ŝçÉ ŝôûÉ à É àà ŝû Éŝ ôŝ ’àçÉŝ É à ŝô ôàÉ àû Éŝ ô-ûŝ çôûà à àÉûŝ â Éŝ ôûÉ É ’ûÉ ’ûÉ ŝôÉ É à É ŝÉ àÉ ûà ûÉ àçÉ É ÉçÉçÉ Éû-à â à ŝôçôôÉ É àû ôûàŝÉ. EçôÉ É 986, Éû ŝ-ôÉŝ çôôàŝ ôŝÉÉ « ’àŝÉçÉ [àŝ Éû ŝçÉ] ’û ŝôÉ ê ôû ’ŝôÉ ôŝçôôàÉ » É, àôûÉ-ŝ, « ôû ’ŝôÉ ôûÉ É à ». ŝ çôŝàÉ û’« â Éû ’ÉçÉ-É É ôŝ ŝ », ç’Éŝ « ’ŝôÉ çôôàÉ Éŝ XIX É XX ŝçÉŝ » û Éŝ 5 ’ôÉ É à ÉçÉçÉ ŝôÉÉ .
2. . Nicolaï, « Pôŝ É à çôàŝŝàçÉ û Côô, û Ràà É û Bûû É 993 â 2008 »,BELGEO, 3-4, 2009, . 247-404. 3. Dàŝ ŝôGuîde de ’étudîant en îstoîre du Zare(Kŝàŝà, CÉÉ É RÉçÉçÉŝ PàôûÉŝ, Èôŝ û Mô Nô, 974), J.-. ellut* É à àŝ à É ààû  É ôàÉŝ É ÉçÉçÉ àŝ É ôàÉ É ’ŝôÉ û Côô Éà. CÉ ôàÉ à àŝŝ àû çÉçÉûŝ É ŝçÉçÉŝ ôûÉŝ É ŝôçàÉŝ. ’û É çÉû-ç, BÉô ÉàÉÉ, ÉÉà ’àÉûŝ, ŝôûŝ É ô ’« ŝôÉ àÉ », àûÉ É ÉôûÉÉ à ŝçÉ ŝôûÉ àŝ É çà ’ûÉ ŝôÉ « ûà-çôÉôàÉ » (c.înra). * JÉà-ûç Éû û ’û Éŝ çàû àÉûŝ É ààÉûŝ û ÉôÉÉ É à ŝçÉ ŝôûÉ àû Côô àŝ É çàÉ ’àô û àÉÉ ’ŝôÉ É ’ûÉŝ ôàû ç É 966, É ûŝ, â à ŝûÉ É à àôàŝàô É ôàŝàô Éŝ ûÉŝŝ ÉÉûÉ É 97, àŝ çÉû ’û àÉÉ É ’ûÉŝ É ûûàŝ û ÉÉ É ŝÉû çÉÉ ûÉŝàÉ û àŝ ôû ’ÉŝÉÉÉ É à ÉçÉçÉ É ŝôÉ. 4. J. Stengers, « ÈûÉŝ ŝôûÉŝ », Apport scîentîIque de a Begîque au déveoppement de ’Arîque centrae,Lîvre Banc, BûÉÉŝ, AçàÉ ôàÉ Éŝ ŝçÉçÉŝ ’ôûÉ-É, 962, . 23-27. 5. Mumbaza Mà BàÉÉ, Sabakinu Kû, « ŝôçà ÉŝÉàç  ZàÉ. PÉŝÉ ŝàûŝ à ûûÉ ÉŝÉçÉ »,  B. Jewsiewicki, D. Newbury (Éŝ),Arîcan Hîstorîograpîes. Wat Hîstory or Wîc Arîca ?, BÉÉ ŝ-ôô-NÉ DÉ, SàÉ Pûçàôŝ, 986, . 224-234, ô . 227. ô àûŝŝ : J.-M. Mutamba Makombo, « Éŝ ŝôÉŝ çôôàŝ É Éŝ àÉŝ 955-965 »,  M. Dumoulin, A.-S. Gijs, P.-. Plasman É C. an De elde (.),Du Congo bege à a Répubîque du Congo. 1955-1965, BûÉÉŝ, P..E. PÉÉ à ŝ.à. Èôŝ ŝçÉîûÉŝ ÉàôàÉŝ, 202, . 55-74.
8
ïntroductîon. Une îstorîograpîe du poîtîque dans e Congo îndépendant
Màŝ, É Éŝ É ’ÉàçÉ àà ŝ É ’àŝŝÉû, Éŝ ŝ-ôÉŝ çôôàŝ àôÉ ŝôàŝ ’ààŝÉ Éŝ ôûôŝ ŝôçôô-ûÉŝ àŝ É Côô Éà ; Éûŝ çôûôŝ ÉÉûÉ çÉÉà Éû ôÉûŝÉŝ. ŝôÉ NàÉ, îûÉ àÉûÉ É à ÉÉ àô É çÉŝ ŝôÉŝ, àûÉ àû CÉÉ É ÉçÉçÉ É ’ôàô ŝôçô-ô-ûÉŝ É BûÉÉŝ (CRSP) É É ’àô àûû àû Côô àŝ Éŝ àÉŝ 960 « ûÉ ôûÉÉ àô ’ûÉŝ ’ŝôÉ û Éŝ ŝÉ (ôû ’ŝôÉ àÉ), àà êÉ ûÉ çÉ çôçÉ ’à-6 ààŝŝÉ àŝ Éŝ ŝçÉçÉŝ ŝôçàÉŝ ». ÈçÉŝ àû çôûŝ É çÉÉ çÉÉ É Éŝ çÉÉŝ ŝûàÉŝ,   Éû çÉÉŝ É ôÉûŝÉŝ àûÉŝ çô-ûôŝ â ’ûÉ Éŝ ôûôŝ ŝôçôôûÉŝ àŝ Éŝ ÉÉŝ àÉŝ É ’ÉàçÉ, àŝ ’ÉÉŝÉ û CRSP û ûÉ ÉÉ-ŝÉ çôÉçÉ ŝà ŝŝàûÉÉ, à à çôÉçÉ Éŝ ŝôûçÉŝ É à Éŝ ûçàôŝ, â ŝàŝ ’ŝôÉ ôûÉ É çôûŝ. EÉ ÉÉ-à ŝ ôŝ àçûÉÉ ô àÉô àŝ ûÉ ÉÉ àÉ É ’ààŝÉ.
.
Dàŝ à ôÉ É à « çŝÉ çôôàŝÉ »
JÉ É çôçÉÉ ôç â çÉ ŝàÉ ŝû ’àô û CRSP. O ŝ-ûÉà àû ŝÉ É çÉû-ç Éû ôÉàôŝ ô FÉÉŝ : çÉÉ ûÉ û à É ŝô ôàÉû JûÉŝ Gà-ôŝ, çÉÉ ûÉ Éô-Éà ôÉŝŝÉÉ BÉô ÉàÉÉ ŝôûŝ É ô ’« ŝôÉ -àÉ ». ÉàÉÉ àà  É ŝÉû àŝ ’ŝôôàÉ çôôàŝÉ â çôçÉô É àÉ ŝŝàûÉ, ŝû Éŝ àŝ ôûÉ É ôô-ôûÉ, ûÉ àçÉ ’çûÉ É ’ŝôÉ « ûà-çôÉôàÉ », É ’àêÉà ûŝ ôûÉÉ ŝû çÉÉ-ç. N û  Gà-ôŝ ’àÉ ŝôÉŝ É ôàô.
I.1.
Le CRISP et l’Hîstoîre du temps présent
C É 958 ôû ’ûÉ Éŝ ôûôŝ ôûÉŝ É à BÉûÉ, É CRSP à ŝ ’àÉ ŝûàÉ ôûÉ û ŝÉçÉû àçà û’àÉà çàÉÉ É ô ô à Gà-ôŝ, ÉàÉÉ, É JÉà à ÉÉ. É àà É ôçûÉàô, É ÉçÉçÉ É ’ô -àŝ à É ŝÉçÉû àçà û CRSP çôûÉ ôû ûÉ ŝ àÉ à â ÉûÉ ûÉ, çôÉ ’ôŝÉÉ Éŝ ôôôûÉŝ àçàŝ
6. . Ndaywel è Nziem, « ’ŝôôàÉ çôôàŝÉ. U Éŝŝà É à »,  T. Trefon, P. Petit (.),Expérîences de recerce en Répubîque démocratîque du Congo, BûÉÉŝ,Cîvîîsatîons, ô ô. ,  -2, 2006, . 237-254.
9
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.