Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 16,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

JOSEPH GAGNÉ
INCONQUIS Deux retraites françaises vers la Louisiane après 1760
inconquis
Joseph Gagné
INCONQUIS Deux retraites françaises vers la Louisiane après 1760
sep t e n t r ion
Pôû ÉfÉÇûÉ ûÉ ÉÇÉÇÉ É à ô-Ç â ’Éû É ÇÉ ôûàÉ, ÉÉ-ôûŝ ŝû ôÉ ŝÉ ïÉÉ àû www.ŝÉÉô.qÇ.Çà
Éŝ ôŝ û SÉÉô ÉÉÇÉ É CôŝÉ Éŝ Aŝ û Cààà É à SôÇ É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉŝÉŝ ÇûûÉÉŝ û QûÉÇ (SODEC) ôû É ŝôûÉ àÇÇô â Éû ôàÉ ’ô, àŝ qûÉ É ôûÉÉÉ û QûÉÇ ôû ŝô PôàÉ É Ç ’Ô ôû ’ô É Éŝ.
ïûŝàô É à ÇôûÉûÉ : Dà É à ÉûèÉ ûÉ û ô É BôÉàû, ŝÉ û ÇáÉàû TôÉÉ, 1759, à JôŝÉ VÉÉ. MûŝÉ àôà É à MàÉ, Pàŝ. ïûŝàôŝ É à qûàèÉ É ÇôûÉûÉ : Pôà É PÉÉ PàŝŝÉà É à CàÉÉ, àÉ É àûÉû Çôûŝ. Pôô : A PàŝŝÉà É à CàÉÉ ; CàÉ É à ôûŝàÉ É û Çôûŝ û Mŝŝŝŝ, 1718, à GûàûÉ DÉŝÉ. MG, G3700 1718 57. ÈÇÉ : SôÉ ïÉàû Rŝô : SôàÉ DÉŝÇÉŝ MàqûÉÉ É ÇôûÉûÉ É ŝÉ É àÉŝ : PÉÉ-ôûŝ CàûÇô
S ôûŝ ŝÉ É Éû àû Çôûà Éŝ ûÇàôŝ Éŝ ÈDïTïONS DU SEPTENTRïON ôûŝ ôûÉ ôûŝ ÇÉ à ÇôûÉ, à ÇôûÉ â ŝÉ@ŝÉÉô.qÇ.Çà, ôû ÇôŝûÉ ôÉ ÇààôûÉ ŝû ïÉÉ : www.ŝÉÉô.qÇ.Çà
© Éŝ ôŝ û SÉÉô 835, à. Tûû QûÉÇ (QûÉÇ) G1R 2X4 DÔ à : BôèqûÉ É AÇÉŝ àôàÉŝ û QûÉÇ, 2016 ïSBN àÉ : 978-2-89448-853-9 ïSBN PDF : 978-2-89664-972-3 ïSBN EPUB : 978-2-89664-973-0
Dfûŝô àû Cààà : Dfûŝô DÉà 539, ôû. ÉÉàû Sà-àûÉ (QûÉÇ) 4N 1S2
VÉÉŝ É EûôÉ : Dŝûô û NôûÉàû MôÉ 30, ûÉ Gà-ûŝŝàÇ 75005 Pàŝ
Je dédie es eforts de ces quatre dernières annéesà mon déunt grand-père, Fernando Ricard,qui ut mon meieur ien avec e passé.
AN : ANOM : BAC :
ABRÉVIATIONS
AÇÉŝ àôàÉŝ É FàÇÉ AÇÉŝ àôàÉŝ ’ôûÉ-É BôèqûÉ É AÇÉŝ Cààà BANQ-M : BôèqûÉ É AÇÉŝ àôàÉŝ û QûÉÇ, ÇÉÉ ’àÇÉŝ É Môà BôèqûÉ É AÇÉŝ àôàÉŝ û QûÉÇ, ÇÉÉ ’àÇÉŝ É QûÉÇ Dictionnaire biograpique du Canada HÉ ŝôÇ NÉw OÉàŝ CôÉÇô HÉ ôûŝàà RÉŝÉàÇ CôÉÇô (TûàÉ UÉŝ, à NôûÉÉ-Oàŝ) ôûŝàà SàÉ MûŝÉû ŝôÇà CÉÉ (à NôûÉÉ-Oàŝ) MÇà PôÉÉ à ŝôÇà SôÇÉ PôàÉ É ÉÇÉÇÉ É ôàÉ ŝôqûÉ (UÉŝ É Môà) PûÇ RÉÇô OîÇÉ (àÉà Nàôà AÇÉŝ, AÉÉÉ) Rapport de ’arciviste de a province de Québec WŝÇôŝ ŝôÇà SôÇÉ WŝÇôŝ ŝôÇà CôÉÇôŝ
BANQ-Q : DBC: NOC : ARC : SMC : MPS : PRD : PRO : RAPQ: WS : WC :
AVANTPROPOS ET REMERCIEMENTS
n 2007, alors que je travaillaisBôèqûÉ É â ÇEÉ,  ’à  qûÉ ÇÉÉ ŝôÉ ôûà àÉ ’ôjÉ ’û ŝÇàô AÇÉŝ àôàÉŝ û QûÉÇ, Rà Éŝŝà ’àà ôôŝ à ÉÇûÉ ’û ÉÉ àŝÇà. SàÇà qûÉ j’àÉ É I. EfÉÇÉÉ, j’à àŝŝ à ŝôÉ â ôÉ É Ç É PÉÉ PàŝŝÉà É à CàÉÉ, Çôàà É ŝÉÇô û ô Dô, É É ŝÉŝ ôÉŝ àÉÇ ôûŝ à É BÉàûjÉû, ÉÉ Çôàà ààŝ û ô MÇààÇ. JÉ É É ôûàŝ àŝ ÇÉ ŝô-â, ôûÉôŝ, qûÉ j’ààŝ ÉÔ àŝŝÉ qûàÉ àÉŝ É à É â ÉàÇÉ Éûŝ ŝÉŝ… Dàŝ É Çàŝ É à CàÉÉ, É àÇûÉ, jÉ ’à û ’ÉÇÉ É ÉôÉ ûÉ Éàô ôÉ. JÉ É ŝÉàŝ ÇôÉ ŝ jÉ ôàŝ ŝô ÉÉÇÉ, É qûÉqûÉ ŝôÉ : àû û É ŝô É,  à á É 26 àŝ, ôû ÇôÉ ô àû û É à àŝÉ. DÉ ûŝ, àû I É Éŝ ÉÇÉÇÉŝ É É Éŝ ôàÉŝ, jÉ ŝûàŝ ŝÉŝ àŝ àÉÇ ÉàÇÉÉ 250 àŝ ’Çà : CÇàô, à èÉ Éŝ ïôŝ, É ô É CàÉŝ, à NôûÉÉ-Oàŝ… JÉ Çôûàŝ ôûŝ ÇÉŝ Éôŝ ôû à ÉèÉ ôŝ, ôû ÇôÉ à CàÉÉ, Éû ŝèÇÉŝ É É ûŝ Ô. CôÉ àôŝ É àŝ ŝ’ÉàÉ àŝ ÇÉÉ àÉûÉ ! qû ŝû Éŝ ôÇ ûÉ Éŝô ÉûÉ, ÇôÉ É qûÉqûÉ Éû àûÉÉ É ô ôÉ É àŝÉ ôŝ â ’UÉŝ àà É 2014. É Ç ôû à ÉèŝÉ É ÇÉÉ ÉÇÉÇÉ ÉÉ â Rà Éŝŝà qû ’à ôôŝ ŝô ŝûjÉ. SÉŝ ÇôàŝŝàÇÉŝ ÉÇÇô-qûÉŝ ’ô ŝ É  ÇàqûÉ ôŝ qûÉ j’àŝ ÇôÇ. PàÉ
10
inconquis
Ç ÉÉ â Aà àÉÉ, qû à É ôûû É É, ô, û jÉûÉ àÉû û ô É ’Oàô, àà É É ’àô ÉÇô ÉŝôÉÉÉ. Sô Éôà à  ààŝqûÉ É j’ÉŝèÉ àô É ôÉûŝÉŝ ôÇÇàŝôŝ É ÇôàôÉ àÉÇ û â ’àÉ. CÉÉ ÉÇÉÇÉ ’àûà jààŝ û ŝà I ŝàŝ É Çà É à Fôàô BàÉ É Aà RÇà. J’àÉàŝ É àÇûÉ ŝôûÉ qûÉ à ôàô ’à ôfÉ û ŝôûÉ ô ŝÉûÉÉ IàÇÉ, àŝ àÉÉ ôà. ÊÉ àû à ûÉ ôàô àûŝŝ Éŝ-ÉûŝÉ ÉÇôûàÉ â É â à àûÉû Éŝ àÉÉŝ. E ÇÉ ÉÉÇÉ-É É ŝÉà àŝ ÇôÉ ŝàŝ à ÉÇôàŝŝàÇÉ qûÉ jÉ ôŝ â BÉô GÉÉ, PÉÉ CàÉô É Nôà RÉàû É ’àô àû àŝ à ÇààûÉ ôû ÇÉÉ ôûŝÉ. J’à IÇ Éŝ ôÉû ÇôÉàÉŝ û Çô É ÉÇûÉ É ÇÉ ôÉ. JÉ Éŝ ôÇ â ÉÉÇÉ MM. Dôà Fŝô, JàÇqûÉŝ MàÉû, É ÉÇôÉ ûÉ ôŝ Aà àÉÉ, qû ô ŝû ’ÉÇÉ É àÉ ûŝÉûŝ ÉÉûŝ. S ÉÉûŝ   à ôûjôûŝ, j’É àÇÇÉÉ ’ÉèÉ Éŝôŝà. JÉ ÉÉÇÉ ÇÉû qûÉ j’àÉÉ Éŝ ÇôÇÉŝ, ŝô ÈôÉ Mô, RôÉ EÉÉ, CàÉÉ FÉà, Fàôŝ Rô, GŝèÉ Gà, Dà Gà, KàÉÉ PÇ-NàÉàû, CàÉ Dàŝ É àgangàû CïEQ-ûà (MàÉ-CàûÉ DôÉ, K Càô, R BôûûÉ, AÉ TÉà É Éŝ àûÉŝ), ÇÉŝ ÇôèûÉŝ É àŝ qû ô àà ô ÇÉÉÉ É Éŝ ÇôûÉÉŝ (àŝ qûÉ qûÉqûÉŝ ôÇàŝàôŝ É Éŝ…). A àÇûà à ôû ôÉŝ ôû ô  AÉÇà Éŝ à ÇôÉàûÉŝ wô àÉ ÉÉ à Éà à ô  ÉÉÉÇÉ à ŝôÉ ô É ôŝ àÉ àÇàŝ   ŝôÇà ÉàÉŝ ÉwÉÉ àûàÉŝ, ÇûûÉŝ, ŝôÉŝ, ôô ôô à ôô ÉÉ. M àŝ ô Nà KÉÇ ô ôŝ É  MàÇàw C ; ô É Côôà MÇàÇàÇ ŝàf ; ô É Fô É CàÉŝ ŝàf ; ô Cà EÉ ; ô Sûŝà M. à à É Eŝ à ô É UÉŝ ô Mŝŝôû-Côûà ô É ŝûÇ à ŝwÉÉÉà wÉ ï wôû àô Çà ô É ôŝ Éôûŝ ÉIÇàôŝ  É àûŝÇ ÇôÉÇô ; ô É WŝÇôŝ ŝôÇà SôÇÉ ŝàf ; ô É NÉwÉ à à ŝàf ; ô Jû RfÉ  ôûŝàà ô ŝÉàÇ ôû FÉÇ àûŝÇ ÉÉŝ ô É ; ô GÉ àôûŝ à MÉŝŝà
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin