Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 26,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

Vous aimerez aussi

suivant
Sous la direction de BERTRAND FONCKetLAURENT VEYSSIÈRE CHUTE LA NOUVELLE DE LA DeFl’affaiRre JumoAnville aNu traitéCde PaEris
l a c h u t e d e l a n o u v e l l e  f r a n c e
Sôûŝ â Éçô É Bertrand FonckÉLaurent Veyssière
ACUTE  NOUVELLE-FRANCE
De l’affaire Jumonville au traité de Paris
sep t e n t r ion
Pôû ÉFÉçûÉ ûÉ ÉçÉçÉ É â ô-ç á ’Éû É çÉ ôûâÉ, ÉÉz-ôûŝ ŝû ôÉ ŝÉ ïÉÉ âû www.ŝÉÉô.ç.çâ
Éŝ ôŝ û SÉÉô ÉÉçÉ É CôŝÉ Éŝ Aŝ û Câââ É â Sôç É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (SODEC) ôû É ŝôûÉ âççô á Éû ôâÉ ’ô, âŝ ûÉ É ôûÉÉÉ û QûÉç ôû ŝô PôâÉ É ç ’Ô ôû ’ô É Éŝ.
ïûŝâô É â çôûÉûÉ : GÉôÉ Bâ Câô,Bataîlle de Saînte-Foy, 28 avrîl 1760, Éŝ , BAC, --. ïûŝâô É â âÉ  : âÇôŝ-ôûŝ-JôŝÉ WâÉâû (âû á) (-),La Mort de Montcalm, Éŝ . MûŝÉ Éŝ Éâû-âŝ û Câââ (). Rŝô : SôâÉ DÉŝçêÉŝ MŝÉ É âÉŝ É âûÉÉ É çôûÉûÉ : PÉÉ-ôûŝ Câûçô
S ôûŝ ŝÉz êÉ Éû âû çôûâ Éŝ ûçâôŝ Éŝ Èôŝ û SÉÉô ôûŝ ôûÉz ôûŝ çÉ â çôûÉ, â çôûÉ á ŝÉ@ŝÉÉô.ç.çâ, ôû çôŝûÉ ôÉ çââôûÉ ŝû ïÉÉ : www.ŝÉÉô.ç.çâ
VÉŝô ôâÉ : BÉâ ôç É âûÉ VÉŝŝÉ, .,La Fîn de la Nouvelle-FranceÉ âûÉ VÉŝŝÉ, .,La Nouvelle-France en érîtage, Aâ Cô, .
© Éŝ ôŝ û SÉÉô , â. Tûû QûÉç (QûÉç) GR X DÔ â : BôûÉ É AçÉŝ âôâÉŝ û QûÉç,  ïSBN âÉ : ---- ïSBN PD : ---- ïSBN EPUB : ----
DFûŝô âû Câââ : DFûŝô DÉâ , ôû. ÉÉâû Sâ-âûÉ (QûÉç) N S
VÉÉŝ É EûôÉ : Dŝûô û NôûÉâû MôÉ , ûÉ Gâ-ûŝŝâç  Pâŝ
une Hîstoîre en Hérîtage
Nouvelles perspectives sur la fin de la NouvelleFrance
bertrand fonck É Laurent veyssîère
es nombreuses recherchesÉ ûçâôŝ ŝûŝçÉŝ â â IL É â NôûÉÉ-âçÉ É â ÉçôIûâô Éŝ ÉÉŝ É É É  âÉŝâÉ É â ûÉÉ É SÉ Aŝ É É ŝâ çôçû-ŝô â É â É Pâŝ ô ÉôûÉ É Éâ ô ŝû AûÉ û Nô çôÉ ŝû ’âûÉŝ çôÉŝ. Aôŝ ûÉ Éŝ ŝôÉŝ É â ûÉÉ É â CôûêÉ ô  ûŝ á ôûÉâû âŝ,  çôŝ á âÉŝ ’ÉÉçÉ çûÉ â ŝÉŝ âçÉûŝ Éŝ ûŝ ûÉŝ É Éŝ ûŝ Éŝ, ’ŝçô É çÉŝ ÉÉŝ âŝ É çôÉÉ ûŝ âÉ û çôl ôâ ûÉ û â ûÉÉ É SÉ Aŝ â âçûÉÉ ÉÉû ’âÉô. â ŝÉ É çôÉ É ’â-çûâô É É ’ôûô Éŝ ÉjÉû û ŝôûŝ-ÉâÉ ’âçô Éŝ âÉŝ ûŝŝâçÉŝ û Éŝ (âçÉ, AÉÉÉ ôû EŝâÉ) ÉÉ É Éû çôÉÉ É ôûÉÉ Éŝ ôâôŝ âÉŝ, ÉÉŝÉŝ É ââÉŝ, É ûŝ âÉÉ â ŝâÉ Éŝ Éâŝ, ôÉ â ôûÉ ÉûÉ Éŝ Èâŝ É ûÉÉ. Éŝ Éçôŝ ŝÉŝ â çÉ ÉôûÉÉÉ, û ûÉ Éŝ ôŝ É ûÉ É ôûÉ Éŝ çÉÉŝ ’ââŝÉ, É ôûâ çÉâŝ ôŝŝÉŝ já âÉÉ âŝ â ’ŝôôâÉ ôû É ŝûâ Éŝ ŝÉŝ ôŝ âŝÉŝ, ôûÉ á ŝ’ÉÉ âŝ çÉ ôûÉ û ôôŝÉ âûâ É âŝ, É ŝŝÉŝ É É ÉŝÉçÉŝ ŝû Éŝ ÉÉŝ Éû É â NôûÉÉ-âçÉ É Éŝ çôŝûÉçÉŝ É ŝô ÉFôÉÉ. É â É Pâŝ ŝ É  É  É û ÉÉ á â ûÉÉ É SÉ Aŝ û â çôÉç ŝ  ŝû É çôÉ
10
l a c h u t e d e l a n o u v e l l e  f r a n c e
âçâ É É âôÛ  É EûôÉ. Aôŝ ûÉ É â É ûÉŝôû, çôçû É  É  ÉÉ ’AûçÉ É â PûŝŝÉ, çôIÉ â â Éŝ ôÉŝ É  ÉÉ çÉŝ Éû âŝ, çÉû û Éŝ ŝ á Pâŝ çôçÉÉ â âçÉ, â GâÉ-BÉâÉ É ’EŝâÉ, ŝû ûâÉ çôÉŝ. E EûôÉ, â âçÉ çâÉ MôûÉ çôÉ BÉÉ-ÎÉ. E AûÉ û Nô, É Câââ Éŝ ç á â GâÉ-BÉâÉ, â ôûŝâÉ á ’EŝâÉ (â Éŝ âÉŝ É ôâÉÉâû û  ôÉÉ ), â âçÉ É çôŝÉâ ûÉ Sâ-PÉÉ É MûÉô É û ô É êçÉ ŝû TÉÉ-NÉûÉ. Dâŝ Éŝ AÉŝ, â âçÉ çûÉ â MâûÉ, â GûâÉôûÉ, SâÉ-ûçÉ É MâÉ-GââÉ âôŝ ûÉ ôûÉŝ Éŝ âûÉŝ Éŝ ÉÉÉ ââŝÉŝ. E ïÉ, ŝÉûŝ Éŝ çôôŝ É CâÉâô, Kââ, Mâ, Pôç É Yââô ŝô Éŝûŝ á â âçÉ. EI, É AûÉ, â âçÉ É É Sâ, á ’ÉçÉô É ’É É GôÉ. É â Éŝ çÉÉâ çôŝ É âçÉ çôÉ ûÉ ûâŝ-çôÉ ôâûÉ É çôôûÉ, É Éŝ ç á Pâŝ Éŝ ,  É  jû  á ’ôççâŝô É ŝâ ûçâô, É êÉ Éŝ ûÉ ’âûûâô É â ŝâûÉ ûÉŝÉ û ô ŝû â âçÉ ôûŝ-XV . CôÉ É EŝâÉ, â â Éŝ âççûÉÉ âÉç Éâûçôû É ŝôûâÉÉ, â Éŝ âÇâŝ, É É âçûÉ Éŝ PâŝÉŝ, ŝô âû û Éŝ âÉŝ  âççâŝ â çÉŝ âÉŝ É ûÉÉ. CÉÉ jôÉ ôûâÉ É âûŝŝ á ûÉ çââÉ ’ôô É ôçÉŝÉ, ŝôûŝ ’-lûÉçÉ ÉçÉ É VôâÉ û, ÉÉ  É , ŝ’ÉôÉ á ôÉ ’û ôû â âçÉ É çôŝÉÉ Éŝ « ûÉûÉŝ âÉŝ É ÉÉ » çââÉŝ, ÉôÉ É âÉ ôûâô û’ jûÉ ôûç É IçâÉ. À ’ÉŝÉ, â çûâô Éŝ çÉŝ É ÉâÉŝ Éŝ á ŝûçÉ Éŝ AÉŝ É Éŝ ôŝ É êçÉ âû âÉ É TÉÉ-NÉûÉ âââ çôÉ ûÉ çôÉ. â â Éŝ É ûŝ çôâŝÉ â â âçÉ, û É û âŝ FÉÉ á â ÉŝÉ É ’AûÉ û Nô, ŝô ŝÉûŝÉÉ âFâÉ É çÉÉ ûÉÉ. MâÉÉ, É ôâûÉ â çôç ûŝÉûŝ âÉŝ ŝû ÉÉ É ŝâ âÉ Éŝ ôôÉ ûÉ. ï Éŝ É ôûÉ,
. Aâ âÉÉ, « EÉ ’âÉŝŝÉ û ÉûÉ É ’âôû-ôÉ l û ô : Éŝ êÉŝ ôû â ûçâô É â â É jû  á Pâŝ », âŝ SôÉ ïÉâû, DÉŝ VâûÉôŝ É âûÉ VÉŝŝÉ,1763. Le traîté de Parîs bouleverse l’Amérîque, QûÉç, SÉÉô, , . -.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin