Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 22,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

JOCELYN SAINTPIERRE LA TRIBUNE DE LA PRESSE À QUÉBEC DEPUIS 1960
La Tribune de la presse à Québec depuis 1960
Jocelyn SaintPierre
La Tribune de la presse à Québec depuis 1960
septentrîon
ôû ÉfÉçûÉ ûÉ ÉçÉçÉ É â ô-ç á ’Éû É çÉ ôûâgÉ, ÉÉz-ôûŝ ŝû ôÉ ŝÉ ÉÉ âû www.ŝÉÉô.ç.çâ
Éŝ ôŝ û SÉÉô ÉÉçÉ É CôŝÉ Éŝ Aŝ û Câââ É â Sôç É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (SODEC) ôû É ŝôûÉ âççô á Éû ôgâÉ ’ô, âŝ ûÉ É gôûÉÉÉ û QûÉç ôû ŝô ôgâÉ É ç ’Ô ôû ’ô É Éŝ.
ûŝâô É â çôûÉûÉ : ôÉ É ÉçûÉÉÉ á â ŝâÉ É ’AŝŝÉÉ âôâÉ, . CôÉçô Nôâ DÉŝÉ. ôôgâÉ : JâçûÉŝ NâÉâû. ûŝâô É â ûâèÉ É çôûÉûÉ : ÈIçÉ A-âûÉÉâû ôù ôgÉ â TûÉ É â ÉŝŝÉ û âÉÉ É QûÉç, . ôôgâÉ : JâçûÉŝ ôŝŝô. NôÉ É ’âûÉû : Mâg ôûŝ ôŝ Éfôŝ, ôûŝ ’âôŝ û ÉâçÉ Éŝ âûÉûŝ É çÉâÉŝ ôôgâÉŝ ÉôûÉŝ âŝ çÉ ôûâgÉ.
Èô : SôÉ Éâû Rŝô : CâôÉ ĀûÉ Râŝâô É ’É : GÉŝ Gâçâ MâûÉÉ É çôûÉûÉ : ÉÉ-ôûŝ Câûçô MŝÉ É âgÉŝ :Josée Lalancette, Folio Infographie
S ôûŝ ŝÉz êÉ Éû âû çôûâ Éŝ ûçâôŝ Éŝ ÈDTONS DU SETENTRON ôûŝ ôûÉz ôûŝ çÉ â çôûÉ, â çôûÉ á ŝÉ@ŝÉÉô.ç.çâ, ôû çôŝûÉ ôÉ çââôgûÉ ŝû ÉÉ : www.ŝÉÉô.ç.çâ
© Éŝ ôŝ û SÉÉô , â. Tûû QûÉç (QûÉç) GR x DÔ gâ : ôèûÉ É AçÉŝ âôâÉŝ û QûÉç,  SN âÉ : ---- SN DF : ---- SN EU : ----
Dfûŝô âû Câââ : Dfûŝô DÉâ , ôû. ÉÉâû Sâ-âûÉ (QûÉç) HN S
vÉÉŝ É EûôÉ : Dŝûô û NôûÉâû MôÉ , ûÉ Gâ-ûŝŝâç  âŝ
À â âÉ, â ÉÉ çôÉ â gâÉ. À çÉû É â ÉèÉ ôŝ, Èôûâ, CâÉÉ, AôÉ, MâÉû É ôûŝÉ ;á çÉû û ŝô âŝ Éûŝ, âŝçâ É Câ ; É á çÉûÉ ’âûÉ gâô Aâô, ôûŝ, ôâ, hô É MâŝŝÉ.
Sans états d’âme, le temps se nourrit du temps qui passe.
âûÉ vÉÉû
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin