Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 26,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

suivant
Marjolaine Saint-Pierre
Lacorne Saint-Luc L’odyssée d’un noble, 1711-1784
S          
l a c o r n e s a i n t  l u c
Marjolaine Saint-Pierre
L a c o r n eSaint-Luc L’odyssée d’un noble -
S          
Pôû ÉfÉçûÉ ûÉ ÉçÉçÉ bÉ à ô-ç â ’Éû É çÉ ôûàgÉ, ÉÉz-ôûŝ ŝû ôÉ ŝÉ ïÉÉ àû www.ŝÉÉô.qç.çà
Éŝ ôŝ û SÉÉô ÉÉçÉ É CôŝÉ Éŝ Aŝ û Cààà É à Sôç É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûbÉç (SODEC) ôû É ŝôûÉ àççô â Éû ôgàÉ ’ô, àŝ qûÉ É gôûÉÉÉ û QûbÉç ôû ŝô PôgàÉ É ç ’Ô ôû ’ô É Éŝ. Nôûŝ Éçôàŝŝôŝ gàÉÉ ’àÉ îàçèÉ û gôûÉÉÉ û Cààà à ’ÉÉŝÉ û Fôŝ û É û Cààà (FC) ôû ôŝ àçŝ ’ô.
ïûŝàô É à çôûÉûÉ : Pôà É àçôÉ Sà-ûç, ôŝ Wà gà, BAC, C-028244. Càgŝ É ôjÉ : Gàŝô DÉŝçêÉŝ É SôÉ ïbÉàû. Rŝô : SôàgÉ DÉŝçêÉŝ Côàbôàô ŝçàÉ â à ÉçÉçÉ É â à àŝàô çôôgàqûÉ : y-EÉŝ FôûÉ MŝÉ É àgÉŝ É àqûÉÉ É çôûÉûÉ : PÉÉ-ôûŝ Càûçô
S ôûŝ ŝÉz êÉ Éû àû çôûà Éŝ ûbçàôŝ Éŝ ÈDïTïONS DU SEPTENTRïON ôûŝ ôûÉz ôûŝ çÉ à çôûÉ, à çôûÉ â ŝÉ@ŝÉÉô.qç.çà, à çôÉû àû 418 527-4978 ôû çôŝûÉ ôÉ çààôgûÉ ŝû ïÉÉ : www.ŝÉÉô.qç.çà
© Éŝ ôŝ û SÉÉô 1300, à. MàgûÉ QûbÉç (QûbÉç) G1T 1Z3 DÔ gà : BbôèqûÉ É AçÉŝ àôàÉŝ û QûbÉç, 2013 ïSBN àÉ : 978-2-89448-672-6 ïSBN PDF : 978-2-89664-691-3 ïSBN EPUB : 978-2-89664-780-4
Dfûŝô àû Cààà : Dfûŝô DÉà 539, bôû. ÉbÉàû Sà-àûÉ (QûbÉç) 4N 1S2
VÉÉŝ É EûôÉ : Dŝbûô û NôûÉàû MôÉ 30, ûÉ Gày-ûŝŝàç 75005 Pàŝ
À la mémoire de mon père Roger SaintPierre
Sincères remerciements mon cHer époux, y-EÉŝ FôûÉ, ôû ŝô Éçôû-À àgÉÉ, ŝô ÉgÉ çàçÉ É Éŝ ÉûÉŝ ôbàbÉŝ ÉŝÉŝ àŝ à ÉçÉçÉ É àŝ à àŝàô Éŝ Éŝ ŝûÉŝ É çÉ É. À Gàŝô DÉŝçêÉŝ, ŝôÉ, à, ôû à ÉÉçÉ É ŝÉŝ çôÉàÉŝ É à gôŝ É ŝÉŝ çôŝÉŝ. À ôûÉ ’qûÉ Éŝ ôŝ û SÉÉô É àçûèÉÉ â ’çÉ, SôÉ ïbÉàû, É â ô çÉ É ôjÉ, DÉŝ VàûgÉôŝ. C’Éŝ ôûjôûŝ û É ègÉ É ààÉ àÉç ÉûX. À ôûŝ Bà É â ŝÉŝ çôàgôŝ É à CôàgÉ É àçôÉ. E àûX ôÉŝŝôÉŝ ŝûàŝ : — SûzàÉ BôûçÉ, bbôÉççÉÉ, BbôèqûÉ û-çàÉ É Sà-àûÉ ; — ŝÉ àgÉ, bbôçàÉ É àçŝÉ, Sôç ŝôqûÉ É Môà ; — JôŝÉ Sààz, àçŝÉ, Côggàô É NôÉ-DàÉ É Môà ; — GûàûÉ ÉŝàgÉ, àçŝÉ, àbqûÉ É à àôŝŝÉ NôÉ-DàÉ É Môà ; — Sà MàÉ, ŝôÉ, àçÉŝ û MûŝÉ MàgûÉÉ-BôûgÉôyŝ É É à çàÉÉ NôÉ-DàÉ-É-Bô-SÉçôûŝ É Môà ; — FàÇôŝ CàÉ, àçŝÉ, çÉÉ ’àçÉŝ É É ôçû-Éàôŝ û MûŝÉ MçCô É Môà ; — CŝÉ Bŝŝô, àçŝÉ, MûŝÉ û CáÉàû RàÉzày É Môà ;

l a c o r n e s a i n t  l u c
— Nôà TûÉ, çôŝÉàÉû Éŝ çôÉçôŝ É à bbô-èqûÉ, É SyÉ Dàû, çôŝÉàÉû â à gÉŝô Éŝ çôÉçôŝ, MûŝÉ SÉwà É Môà ; — GÉŝ àôàÉ, àçŝÉ, AçÉŝ É à É É Môà ; — É ÉŝôÉ É à Dŝô Éŝ àçÉŝ É ’UÉŝ É Môà ; — JÉà-FàÇôŝ Pàôô, çàôçàÉ, É É ÉŝôÉ É à BbôèqûÉ É Éŝ AçÉŝ àôàÉŝ û QûbÉç ; — MàÉ-PàûÉ RôbàÉ, çôŝÉàçÉ, É SûzÉ ûô, ÉççÉÉ É àçŝqûÉ, MûŝÉ É à çŝàô É QûbÉç ; — PÉÉ àôàÉ, àçŝÉ àûXàÉ, AçôçèŝÉ É QûbÉç ; — CàûÉ Jûàŝ, àçŝÉ, ôàŝèÉ Éŝ UŝûÉŝ É Tôŝ-RèÉŝ ; — SûzàÉ PàÉÉ TÉàû, ŝÉÉ, Sôç ’ŝôÉ û àû-Sà-àûÉ â CôÉçœû ; — SûzàÉ GbÉàû Càgà, ŝÉÉ, É JàçqûÉŝ Dûà, ŝÉ ôàÉû, Sôç ’ŝôÉ Éŝ ÎÉŝ-PÉçÉŝ â BôûçÉÉ ; — ûç FôÉŝ, ÉçÉû, É ŝô qûÉ, AçÉŝ àÉ-ÉàÉŝ ’ïÉ-É-ôÉ â Tôûŝ, FàçÉ ; — VàÉ Bàû, àçŝÉ, AçÉŝ àÉÉàÉŝ ’ïÉ â CáÉàûôûX, FàçÉ ; — É GÉô, ôàÉ û çáÉàû É CàÉŝ, AûÉgÉ, FàçÉ. Eî, â ŝà Sŝô ûŝ, DÉçô ô EXÉà Afàŝ àû Fô TçôÉôgà, NÉw Yôk, Èàŝ-Uŝ.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin