Louis XV et le Canada

De
Quel sort connaîtra le Canada sous le règne de Louis XV ? Timide, peu sûr de lui, Louis XV n'assumera les pleins pouvoirs, à l'image de son arrière-grand-père Louis XIV, qu'à l'âge de 33 ans. Homme de paix par conviction et éducation, il est entouré de ministres puissants dont il se méfie.
Lorsque la guerre contre l'Angleterre éclate en 1756, cela fait déjà deux ans que les colonies s'affrontent en Amérique. Louis XV sera le roi qui cédera la Nouvelle-France à l'Angleterre en ratifiant le traité de Paris de 1763.
Après son premier essai, Louis XIV et le Canada, Louis Gagnon tente de comprendre pourquoi le roi en arrive à se départir du Canada. Était-il sous l'influence des Choiseul, de Voltaire et de la Pompadour ?
Louis Gagnon a obtenu une licence en pédagogie à l'Université de Montréal. Son intérêt pour la didactique de l'histoire l'a amené à étudier les rapports entre la monarchie française et le Canada sous Louis XIV et Louis XV. Louis XIV et le Canada (1658-1674) a été publié en 2011.
Publié le : mardi 2 septembre 2014
Lecture(s) : 9
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782896648702
Nombre de pages : 186
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Louis Gagnon
lo u i s x v e tl ecanada     -    
S E P T E N T R I O N
l o u i s x v e t l e c a na da 1 74 3 - 1 7 6 3
Louis Gagnon
lo u i s x v e tl eadanac     -    
S E P T E N T R I O N
PôÛ ÉffÉçÛÉ ÛÉ ÉçÉçÉ îÉ â ô-ç á ’îîÉÛ É çÉ ôÛâÉ, ÉÉz-ôÛŝ ŝÛ ôÉ ŝîÉ IÉÉ âÛ www.ŝÉÉîô.ç.çâ
LÉŝ îîôŝ Û SÉÉîô ÉÉçîÉ É CôŝÉî Éŝ Aŝ Û Câââ É â Sôçî É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉîŝÉŝ çÛÛÉÉŝ Û QÛÉç (SODEC) ôÛ É ŝôÛîÉ âççô á ÉÛ ôâÉ ’îîô, âîŝî ÛÉ É ôÛÉÉÉ Û QÛÉç ôÛ ŝô PôâÉ É çî ’îÔ ôÛ ’îîô É îÉŝ. NôÛŝ Éçôâîŝŝôŝ âÉÉ ’âîÉ fiâçîÉ Û ôÛÉÉÉ Û Câââ â ’ÉÉîŝÉ Û Fôŝ Û îÉ Û Câââ (FLC) ôÛ ôŝ âçîîŝ ’îîô.
IÛŝâîôŝ É â çôÛÉÛÉ : TâîŝŝÉîÉ, CĀÉâÛ É VÉŝâîÉŝ, SôîÉ IÉâÛ ôô-âîÉ. VôâîÉ, LôÛîŝ XV É MââÉ É PôâôÛ, âk-îâÉŝ, âk5537. CâÉ É ôjÉ : SôîÉ IÉâÛ Rîŝîô : SôâÉ DÉŝçêÉŝ MîŝÉ É âÉŝ É âÛÉÉ É çôÛÉÛÉ : PîÉÉ-LôÛîŝ CâÛçô
Sî ôÛŝ ŝîÉz êÉ ÉÛ âÛ çôÛâ Éŝ Ûîçâîôŝ Éŝ DITIONS DU SEPTENTRION ôÛŝ ôÛÉz ôÛŝ çîÉ â çôÛîÉ, â çôÛîÉ á ŝÉ@ŝÉÉîô.ç.çâ, â çôîÉÛ âÛ 8 57-978 ôÛ çôŝÛÉ ôÉ çââôÛÉ ŝÛ IÉÉ : www.ŝÉÉîô.ç.çâ
© LÉŝ îîôŝ Û SÉÉîô 3, â. MâÛîÉ QÛÉç (QÛÉç) GT Z3 DÔ â : BîîôÛÉ É AçîÉŝ âîôâÉŝ Û QÛÉç,  ISBN âîÉ : 978--898-79- ISBN PDF : 978--8966-869-6 ISBN EPUB : 978--8966-87-
DîffÛŝîô âÛ Câââ : DîffÛŝîô DîÉîâ 539, ôÛ. LÉÉâÛ Sâî-LâÛÉ (QÛÉç) HN S
VÉÉŝ É EÛôÉ : DîŝîÛîô Û NôÛÉâÛ MôÉ 3, ÛÉ Gâ-LÛŝŝâç 755 Pâîŝ
Remerciements
e tiens à remercier ââÉ LîŝÉ LâîÉ, îîôçâîÉ á J â Sôçî îŝôîÛÉ É Môâ, ôÛ É ê É ôçÛÉŝ É Û xviii ŝîçÉ. JÉ ÉÛ ŝôÛîÉ â çôîÛîô âîçÛîÉ É ââÉ MîÉîÉ Pîô á â ÉçÉçÉ ŝÛ É Éâî, âÛ Câââ, âÛ âŝ-Uîŝ É É FâçÉ.
Prologue
La Galerie des glaces Éŝ ŝÉÉ. LÉ âŝÉ 7  ÉŝâçÉ, î É ŝô ôîîÉ, ôffÉ Û çô É-ŝÛ, îôîŝ. I ŝôÉ âôŝ Éŝ âŝ âÉÉŝ ’Û âÇô É ôÛzÉ âŝ Ûî ŝÉ âîŝŝÉ çôî ŝÛ Éŝ çâÉâÛ Û âçÉ. O ôÛÉ ŝôÛÉ âŝ Éŝ îÉŝ ’îŝôîÉ çÉÉ ŝçÉ É ’Éâ-ôî É ÉôÛ á VÉŝâîÉŝ. SÛ âçÉ, É îŝîÉÛ ô ’îâ-îâîô ŝ’âÉ âŝ çÉ çĀÉâÛ îÛÉ â ôÛ É ôîŝî É ôÙÉ çÉ îŝâ É ÉôÛâîÉŝ. L’Éâ É Éŝ ÉÛ âÛ âô çô É ÉîÛÉŝ, œÛÉŝ É CâÉŝ LÉ BÛ. Lâ ôÙÉ É É ŝçÉ LôÛîŝ É Gâ, É-ŝÉ É ÉÉÉÛ ôâî. L’ôÉî – î ’â çôÛ î É î É – ŝÉ âÉÉ çÉ çÉ ââ ôî Ûî É îôŝâî â. L’Éâ ŝôÛî. QÛÉÛÉŝ jôÛŝ ââ ŝâ ô, LôÛîŝ XIV ŝ’âî âÉŝŝ á Ûî, ŝô ÛîÛÉ îîÉ. I ââî âôŝ çî âŝ : « VôÛŝ âÉz êÉ Û â ôî . » I ÉîÉâ çÉŝ ôŝ ôÛÉ ŝâ îÉ çôÉ Û ÉŝâÉ, Ûôî Û’î Ûî É çôÙĀ. BîÉÔ, î ŝÉâ âjÉÛ. U ôî É FâçÉ ’Éŝ Ô ÉÛîŝ CâÉŝ V á çâÛŝÉ Éŝ çôâîôŝ ÉÛîÉŝ É ÛÉÉŝ âÛ MôÉ ÂÉ. RÉîŝ É ŝâçÉâ ôî É FâçÉ É É NââÉ á ’ĀÉ É ÉîzÉ âŝ. L’Éâ Éŝ çôçÉ. I ôŝŝÉ já Éŝ ôîôŝ ’îŝôîÉ É É ôâîÉ, ŝÉ âŝŝîôÉ É ŝçîÉçÉŝ. E ŝôÉ, î Éŝ É ŝô ŝîçÉ. O ôÛâî Û’î ŝ’îÉŝŝÉ âââÉ á â âîÉ, âîŝ Éŝ ôîŝ É FâçÉ, LôÛîŝ XIV É êÉ, ’ââîÉ ÛÉ ô ÉâçÉ á âÛÉ ÉÛŝ Éâŝ ŝÛ É çôîÉ ÉÛôÉ. LôÛîŝ XV ŝâî-î Û’î ôŝŝÉ Û âŝÉ ôâîÉ É AîÛÉ ŝÉÉîôâÉ ? PôŝŝîÉÉ, É âîŝô É ’ÉôÛÉÉ Û jôÛ. Pçîŝôŝ Û’á ’ôÛÉ É Ûîç ôÛâî Ûŝ âçîÉÉ É îâÉ ôÛîŝîââîŝ
. FâÇôîŝ BLUCHE,Louis XIV, Pâîŝ, HâçÉÉ, LîâÛÉŝ, çô. « PÛîÉ », 999, . 89.
10
louis xv et le canada, 1743-1763
ÛÉ É Câââ. U Éŝ çôâôŝ É jÉÛ É LôÛîŝ Éŝ Û jÉÛÉ IôÛôîŝ Ûî îâî âÛ TÛîÉîÉŝ ââ É ÉôÉÉ á VÉŝâîÉŝ. TôÛ jÉÛÉ, LôÛîŝ XV ’â âŝ É â á ŝîÛÉ ŝÛ ÛÉ çâÉ Û’î î çôÉ Éâî Û ôÉ, ôÛŝ âŝŝÛÉ ŝâ ôÛÉâÉ, çÉÉ IôÛôîŝîÉ Ûî Ûî çâÛŝÉâ îÉ Éŝ ŝôÛçîŝ Ûŝ â. Lâ ÛçÉŝŝÉ É VÉâôÛ, Û’î âÉâî âffÉçÛÉÛŝÉÉ ââ VÉâôÛ, ââî Éâç ŝâ É, â ÛçÉŝŝÉ É BôÛôÉ, ÉôÉ â â ÉîÉ ôÉ. DÉÛîŝ, î âî âŝŝ âÛ ôÉŝ ŝôÛŝ â ÛÉÉ Û ÛÉ VîÉô É É ’â É FÉÛ, É ÛÛ çâîâ. LÉŝ îîŝ ’ô Éfi Éjôî, ÉŝŝôÛfflŝ, É, çôÉ Ûî, ô îŝ âçÉ á êÉ É ŝô. CÉ ÉôÛ á VÉŝâîÉŝ ââî  Û îîîâÉÉ ôÛ ’âÉ ŝÛîâÉ, âîŝ LôÛîŝ ââî ôÉÛ É ŝô â-ôçÉ É ÉâçÉ ŝô âîÉ. LÉ É ââî âçÛîÉŝç. I Éîâî ŝÛ Ûî ÉÛîŝ â ô Û Gâ Rôî. LÉŝ ŝÉ âÉŝ ŝÛîâÉŝ ôîÉ ’ôÉî á VîçÉÉŝ, Ûîŝ âÛ TÛîÉîÉŝ ôù î âî ’âÉîŝŝâÉ É ŝô îÉ É ôî, Û jôÛ ŝÛ ÉÛ.
La succession de feu le roi
L’îâÉ ôîîÛÉ Û â LôÛîŝ XIV ’âÛŝÉ ÉŝôÉ. Lâ âî ĀçÉ ’UÉç ŝÉ ŝÛ É ôÛÉâÛ É. LôÛîŝ XV ŝÉ âîŝŝÉâ ÉâïÉ âŝ ÉÛ ÛÉÉŝ Ûî, âÛ-î É çîŝÉ, Ûî ŝÉô îô-ŝÉŝ. Lâ âî ’Aî-â-CâÉÉ (78) É Éâ îÉ, É çÉÉ Û âî É Pâîŝ (763), â fiçÉÉ, ôÛÉâ ŝô îŝŝÛÉ ÛîÉ âÛ ÉÛîÉ âî É Pâîŝ É 783. C’Éŝ LôÛîŝ XVI, ŝô Éî-fiŝ, Ûî çÔ É ççÉ É çÉÉ ÛÉÉ É CÉ Aŝ, çôÉçÉ âÛ ŝîçÉ çÉ âÛ Éŝ Û ôî LôÛîŝ XIV É É â ÛÉÉ É HôâÉ . LÉ Câââ ŝÉâ âÛ çœÛ Û çôflî ÉÉ â FâçÉ É â GâÉ-BÉâÉ. L’ôîîô ÛîÛÉ, ÛîŝÛ’ÉÉ ÉîŝÉ, ŝÉ ôîîŝÉâ, ôÉÉ îîŝÉ ŝÛ â ÉîÉçÉ ’Û ÉîÉ âÇâîŝ É Éŝ Éŝôŝâîîŝ ôâÉŝ. S’î  â çôîÛî ÉÉ É âîîÉ É â
. Lâ ÛÉÉ É HôâÉ ŝ’É É 67 á 679 É ŝÉ ÉîÉ âÛ âîŝ É NîÛÉ.
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.