Pratiques et discours de la contreculture au Québec

De
En abordant la révolution sexuelle, la découverte des drogues, la création des coopératives d'alimentation naturelle ou la fondation des communes, Jean-Philippe Warren et Andrée Fortin offrent un panorama de la dynamique sociale sur laquelle repose la contestation des années 1960 et 1970 au Québec. Ils cherchent également à comprendre en quoi nous sommes en partie les héritiers de la contreculture. Du vacarme des spectacles rock au silence des séances de méditation et des rêves de voyages interstellaires aux retours à la terre, la contreculture ne cesse, encore aujourd'hui, de surprendre.
Jean-Philippe Warren est professeur titulaire de sociologie à l'Université Concordia. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les mouvements sociaux et l'histoire des idées au Québec.
Andrée Fortin est professeure émérite de sociologie à l'Université Laval. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le Québec, notamment sur ses réseaux, sa culture et sa ville.
Publié le : mercredi 18 novembre 2015
Lecture(s) : 0
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782896648962
Nombre de pages : 270
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
PRATIQUES ET DISCOURS DE LA CONTRECULTURE AU QUÉBEC
Jean-Philippe Warren et Andrée Fortin
Pratiques et discours de la contreculture au Québec
JeanPhilippe Warren et Andrée Fortin
PRATIQUES ET DISCOURS DE LA CONTRECULTURE AU QUÉBEC
S E P T E N T R IO N
Pôû ÉfÉçûÉ ûÉ ÉçÉçÉ É â ô-ç á ’Éû É çÉ ôûâÉ, ÉÉz-ôûŝ ŝû ôÉ ŝÉ ïÉÉ âû www.ŝÉÉô.ç.çâ
Éŝ ôŝ û SÉÉô ÉÉçÉ É CôŝÉ Éŝ Aŝ û Câââ É â Sôç É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (SODEC) ôû É ŝôûÉ âççô á Éû ôâÉ ’ô, âŝ ûÉ É ôûÉÉÉ û QûÉç ôû ŝô PôâÉ É ç ’Ô ôû ’ô É Éŝ.
ïûŝâô É â çôûÉûÉ : É Pôûë Pôûë Bâ Éâ É ûÉâû û ŝÉçÉ Éŝ AfâÉŝ ŝôçâÉŝ (çôûÉ âÉ É ûÉâû û BÉ-êÉ ŝôçâ ôû É «BS »), ûÉ Mô-Rôâ, Môâ, 979. Pôô © PÉÉ CÔ, âÉ ôâ ô É âç çôô. CâÉ É ôjÉ : MâÉ-MçèÉ RÉâû MŝÉ É âÉŝ : PÉÉ-ôûŝ Câûçô MâûÉÉ É çôûÉûÉ : Oâ GâÉ
S ôûŝ ŝÉz êÉ Éû âû çôûâ Éŝ ûçâôŝ Éŝ ÈDïTïONS DU SEPTENTRïON ôûŝ ôûÉz ôûŝ çÉ â çôûÉ, â çôûÉ á ŝÉ@ŝÉÉô.ç.çâ, ôû çôŝûÉ ôÉ çââôûÉ ŝû ïÉÉ : www.ŝÉÉô.ç.çâ
© Éŝ ôŝ û SÉÉô 83, â. Tûû QûÉç (QûÉç) GR X4 DÔ â : BôèûÉ É AçÉŝ âôâÉŝ û QûÉç,  ïSBN âÉ : 978--89448-86-3 ïSBN PDF : 978--89664-887- ïSBN EPUB : 978--89664-896-
Dfûŝô âû Câââ : Dfûŝô DÉâ 39, ôû. ÉÉâû Sâ-âûÉ (QûÉç) 4N S
VÉÉŝ É EûôÉ : Dŝûô û NôûÉâû MôÉ 3, ûÉ Gâ-ûŝŝâç 7 Pâŝ
CHANGER LA VIE
Nôûŝ ôûôŝ ôû çâÉ.Pâŝ ŝÉûÉÉ çâÉ É Éô,çâÉ É , çâÉ É âÉŝ,çâÉ ’ûŝô : ôû. (ŝ.â., 977É,Répertoire québécoisdes outis panétaires, . )
É ŝÉ É ôfÉ û âôââ É â çôÉçûûÉ ôûLŝ ŝôÉŝ âŝÉŝ, èŝ É  âŝ ûŝ â, á âŝŝÉÉ Éŝ ûçôŝÉ ÉÉ ûÉ çÉÉ-ç ŝ’Éŝ ôÉ Éûŝ â î Éŝ âÉŝ 96 jûŝû’á â î É â çÉÉ ŝûâÉ. S ôûŝ ââûx çÉŝŝâÉŝ á ’çûÉ É çÉ ôûâÉ, çÉ ’Éŝ çÉâÉ-É âŝ â ôŝâÉ. Aû çôâÉ, ôûŝ âôŝ ôûû âŝÉ çÉÉ ŝèŝÉ âçÉ ûÉ â ŝôç âçûÉÉ â ôÉ  É â çôÉçûûÉ, ŝâŝ ôûjôûŝ É âŝÉ : âôûŝŝÉÉ ÉŝôÉ, çôôÉ, âçûûÉ ôôûÉ, ôçk, âôŝ ô âçûÉŝ, ŝÉ É ŝÉâû, âôû É, ôâ, âjûââ, ŝ-ûâ ôÉâÉ, ÉôâçÉŝ ĀâÉŝ, ôû û Éâ ’Éx-ÉçÉŝ ôûÉÉŝ â ŝÉçôû Éŝ œûŝ É â çôŝçÉçÉ É â âô ’âèŝ-ûÉÉ É ’ÉŝâçÉ É ûÉûÉŝ âÉŝ, á É ô û’ Éŝ ôŝŝÉ ’âIÉ ûÉ â ôÉ û ŝ’É É ’Exô 67 âû ÉÉ ââ û ôûÉÉÉ û Pâ ûçôŝ, û É 976, â Éû û âç âû ôŝ âûŝŝ â ŝû É ôÉ û Éŝ ŝôâŝ
. Nôûŝ âôôŝ ç ’ôôâÉ « çôÉçûûÉ ». Dâŝ Éŝ âÉŝ 97, ’û-ŝâô É « çôÉ-çûûÉ » Éŝ çôûâÉ. Dâŝ Éŝ çâôŝ, ôûŝ âôŝ ÉŝÉç ’ûŝâÉ ôâ.
8
PR ATIQU E S ET DISCOU R S DE L A CON TR ECU LT U R E AU QU ÉBEC
É ÔÉ ûÉ â èŝ çÉ Rôûô âûÉ. BÉ ŝÛ, âû î û Éŝ, ’âÉ É â çôÉçûûÉ â  ÉŝÉÉ âô É âŝô, ôÉ ŝûÉ ôû âÉŝ, âŝ  ’ÉêçÉ ûÉ, âŝ ûÉ âÉ ÉŝûÉ, É QûÉç çôÉôâ Éŝ ’Éâ É çÉÉ ôûÉ É. â çôÉçûûÉ ’  â èŝ ’û É-ŝèçÉ Éŝ ÉÉûÉ É âÉ â çûûÉ âûjôû’û. C’Éŝ çÉ ô É ŝÉ Éŝŝâ çÉçÉ á ÉÉ çôÉ É ÉÉâ ŝû ûÉûÉŝ-ûÉŝ Éŝ ûûÉŝ û’ô çôŝôÉŝ çÉ û’ô â ŝ ’âûÉ ’âÉÉ Éŝ « âÉŝ 68 ».
Un Québec hippie
â çôÉçûûÉ âââ âû â ŝû â ŝçèÉ ôââŝÉ, âûÉÉ ÉŝÉÉ, âôŝ çôÉ âûjôû’û, û ÔÉ çôôûÉ É çûûÉ çôââÉ. â É ÉÉûÉ ’ÔÉ ’ûÉ ôâÉ ôûâô âôôÉ û , çûûÉÉÉ, âŝ ’ôÉ ÉçÉ Éŝ Èâŝ-Uŝ É û âççûÉÉ, á â É 96, âŝdraft dodgers, çÉŝ ôjÉçÉûŝ É çôŝçÉçÉ û ûÉ ’ÉÔÉÉ ô-âôÉ âŝ ’âÉ âçâÉ âû ôÉ ôù ŝ’ÉŝîÉ ’âôçÉ ûÉÉ âû VÉâ. E ôûÉ, Môâ ôŝŝèÉ ûâÉ ûÉŝŝ, ô â ôûÉ ôûÉÉ UÉŝ û QûÉç á Môâ û ôûÉ ŝÉŝ ôÉŝ É 969, âŝŝÉÉŝ û âÉ Éŝ ûâŝ Éûŝ Éŝ ôŝ Éŝ ûŝ ÉxçÉÉŝ. CÉŝ jÉûÉŝ çôŝûÉ ûÉ çÉèÉ âŝŝÉz ÉŝÉ ôû âÉ É, ûôûÉ ŝôûÉ âŝ Éŝ çôôŝ çâÉŝ, Éŝ âÉŝ, ŝûâÉŝ, çâŝ, ŝâÉŝ É ŝÉçâçÉŝ É ôûûÉŝ û ôfÉ âûx çûÉûx Éŝ ôûŝ âŝ. É Lûx çôû É ôûÉâûx ââŝ ÉôçÉ â ûâô É â ô-ôÉ çôÉ çÉÉ çôÉŝ É â çôÉçûûÉ âŝ â ôçÉ, ôÉ âû âŝ, çÉ û âÉ á ÉÉ ôûjôûŝ ûŝ ’ôÉŝ É É ÉÉŝ É â ’ÉxÉçÉŝ ôâÉŝ, âûâçÉûŝÉŝ. Pâ ÉxÉÉ, ç’Éŝ á Môâ û’â Éû, É â 969, Ébed inÉ Jô Éô É Yôkô Oô : Éôû É jôûâŝÉŝ É É ôôâÉŝ, É çôûÉ ÉÉŝÉ âŝ â çâÉ ’ûÉ Éŝ ŝûÉŝ É ’ÔÉ RÉÉ-ÈzâÉ É çèÉ É á â âxGive Peace a Cance. CÉÉâ, âû û É á ÉŝûÉ ûÉ ’ô ââçÉ âŝ â çÉÉ 97, â çôÉçûûÉ ÉŝŝâÉ á âÉŝ â ôçÉ, âÉç ôû
C hanger la vie
9
Très vite, la contreculture compte des adeptes dans tout le Québec, que ce soit à Québec, Sherbrooke, Sept-Îles, Trois-Rivières, Rouyn, Kamouraska ou les Îles-de-la-Madeleine. En 1977, Sonia « Chatouille » Côté, Francine Marsolais, Louise Bédard et Lou Babin bravent le froid du mois de février pour mesurer l’étendue de la conspi-ration des enfants du Verseau en dehors de Montréal. « Embarque », clament-elles, « on n’ira pas vite ». Photo © Pierre Crépô, Rimouski, 1977, tirage original noir et blanc coloré.
ŝûâ ûÉ çÉ û ŝÉ ŝÉÉ, á ’ôÉ, çôÉ û ôèÉ ÉŝŝÉÉÉÉ ôââŝ î â ÉâŝŝÉ, á û É ûŝ ôû ôŝ ôâ ŝÉô Éŝ çôÉxÉŝ, ’ÉŝÉÉ É â ôûâô ûçôŝÉ. ïŝâÉ ŝû â ûÉ ÈÉ, ûŝ Sâ-DÉŝ,Mainmise(97-978), â ÉûÉ â ÉxçÉÉçÉ É â çôÉçûûÉ ûçôŝÉ É âûÉ âÇâŝÉ, Éŝ ÉÔ ŝûÉ âŝ èŝ É 3  ôŝ É ÉÉ âŝ û Éû âôû ĀçÉ âû ŝÉçÉ É â MÉŝŝâÉÉ û Jôû (É ŝÉçÉ Éŝ ÉŝŝâÉÉŝ Éŝ Èôŝ û Jôû) É âûx çôâçŝ É ŝÉŝ âçÉûŝ âŝ Éŝead sops(ôûûÉŝ Éâ
10
PR ATIQU E S ET DISCOU R S DE L A CON TR ECU LT U R E AU QU ÉBEC
Éŝ Éŝ á âçç, É ’ÉçÉŝ É û âÉ á ôûÉ, âŝ âûŝŝ Éŝ ÉûÉŝ, É â ûŝûÉ, Éŝ ôÉŝ ôûÉŝ É âûÉŝ Éûŝ âçÉŝ) É Éŝ ŝûâÉŝ ŝçâŝŝ. â ûçâô ÉÇô Éŝ ÉÉŝ É ÉçÉûŝ É ÉççÉŝ âŝ É GâŝŝÉ, âŝ CâÉôx, âû âç-Sâ-JÉâ ôû âŝ Éŝ Câôŝ É ’Eŝ. Qûâ, É 977, Éŝ âŝâŝ û ôûÉ ôÉ á ô É Éû ûŝ VôkŝwâÉ É ôâŝÉ ûÉ ôûÉ û QûÉç âŝ É û É ÉÉ É ôûŝ û ôÉ âÉâ, ŝ çôûÉ ûÉ âô É ’èÉ û VÉŝÉâû É âÉ (FâÉâû, 977). Aû ô É ’A, Éûx çôûÉŝ Éfreaks(ô ûÉÉ ûŝ á ’ôûÉ ôû ŝÉ Éŝ Éŝ ) çÉçÉ á ôÉ ûÉ çôûâû âûâ-çûÉ á ÉâçÉ ŝûÉ, Éâ û’á SÉôôkÉ, Éŝ ââÉûŝ É â RûçÉ, ûÉ çôôâÉ ’âÉâô âûÉÉ, âçÉ á â çâô ’û çÉÉ É ôçûÉâô ŝû Éŝ âûÉŝ âÉ-âÉŝ âŝ É ôâÉ Éŝ ÉçÉŝ ôûçÉŝ, É ’âçûûÉ ôôûÉ É Éŝ ÉÉŝ ÉôûÉâÉŝ, Éô É çÉ û ÉÉâ â âÉ BôûÉ É NÉÉ. â Éŝ ôû âûâ ûÉ É âŝÉ èÉ âŝ çÉŝ Éfôŝ É âÉ âÉ û ôÉ fÉ. Dx âŝ âèŝ ŝâ âÉ ââô âû QûÉç, Éŝ âûÉŝ É Éŝ ŝÉŝ âŝŝôçŝ á â çôÉçûûÉ ôûçÉ Éŝ ŝÉŝ â É SÉôôkÉ ôû û ûÉ É Cçôû, MââÉ ôû Rôû. À ÉÉ ÉŝÉÉ ûÉ ŝ, âÉûŝ, Éŝ Éŝ (Sâ Fâçŝçô) ôû Éŝ ûâ-Éŝ (GÉÉwç VâÉ) ô û çâÉ â çôÉçûûÉ É âçÉ, ç’Éŝ ’ÉŝÉÉ û QûÉç û ââ á çÉÉ ôûÉ ÉŝÉ âŝ û ûÉŝ âÉâ. Aŝ ûŝ â ŝû â ŝçèÉ ô-âçâÉ, Éŝ Éŝ ûçôŝ ŝÉ ôûÉ êŝ âû â ôûô É ÉôûÉâû É â Rôûô âûÉ É ŝô âŝŝôçŝ â Éŝ ôûŝ ûŝ á â âûÉ ’âIâô âôâÉ, çÉ û â û’ŝ ûŝ-ŝŝŝÉ âââÉ á ŝçÉ Éû ôÉ âŝ â çôû ’û ôjÉ çôÉç. AçÉ ÉçÉû ÉParti pris, çôÉ âûx âûx É â çôÉçûûÉ, PÉÉ MâÉû çâÉ âÉç âŝŝûâçÉ : « PÉÉz Éŝ ûâÉ ôŝ ûÉ j’âÉ É Éûx : amour – Québec – terre – libre.
. É ÉÉ Éŝ èŝ âû âŝ â âûÉundergroundÉ ŝââÉ ââ Éû á Éû û ôçâûâÉ á â î Éŝ âÉŝ 97. MçÉ Bâ ôûŝ çôîÉ ûÉ É ô É ’Éŝ á Éû èŝ jââŝ ûŝ â û É ŝÉŝ âŝ.
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

suivant