Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

du même auteur
Péé igué é bŝçu qu ôué ’éé-é àŝ ŝà bôé â uŝqué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2000 é g é u àôû,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2002 Géŝ é Béàuçé,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2003 Fàué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2005 à àué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2007 Pé Èôgé é à jàôuŝé,Collection Folio 2 €, Gallimard, 2007 é uŝÈé éŝ àéuŝ ŝééàéŝ,Verticales, 2011
ô ôçHà
gaëlle obiégly
ô ôçHà
’àuéu ééçé é Céé àôà u é ôu ŝô ŝôué.
© Éôŝ Gàà, ŝéébé .
. àéŝŝéé
J’à ’éŝŝô qué jé é àŝ àŝ àé u ôé. ï éŝ éèé ué àô. S j’ôŝàŝ à éçé, àŝ àéç quéŝ ôuŝ, éŝ ààôŝ, éŝ ÈÈHàŝ, éŝ guéŝ gÈàéŝ é ’àuéŝ çÈàuéŝ àéç éŝquééŝ jé ’à jààŝ ÈÈ é çôàç ŝ’Èàçéàé ŝu ô. Jé ’à àŝ Èçu é çààŝ-ôHéŝ. ï ’àé ’éé àŝ éŝ uŝ àgéôuÈŝ ŝu éŝ ôôŝ é à é. ï ’àé àuŝŝ ’éé àŝ éŝ éŝôéŝ igÈéŝ àu bô éŝ çHéŝ qu ôuŝ é. Aôŝ, é ôé é é ô,  é Èàŝé,  ’Èçàé é é éŝ. é ôé çôé u àÔé àŝŝé à éŝ iŝŝuéŝ. Sô, jé é éuX àŝ é ŝé. Sô, jé ŝuŝ Huàé, j’à à àŝé. J’ôbŝéé éŝ géŝ ôàéŝ juŝqu’â ’ààô ’u é qu é à à, qu ôôçé ué Hàŝé ôué, qu éàé u ŝéçé ôu é, qu, luéé, é é çHéçHé à à iŝŝué.
ï y àà çôé ué Èôàé qu ŝé ôà àuX éŝ u ŝàbuçkŝ çàÈ, Çà à çôéçÈ çôé Çà. Jé çôŝ.
9
mon prochaIn
Ué éé qué uŝ éŝôé é uôé. Sô ŝàgé é ’ôub. é éŝ é à uŝ ué à,  ŝ’àé,  ôuŝ àŝŝé ôuŝ éçôàé. O ŝé àé çôé éŝ éàŝ. O çHàHué, Çà àé, àéç Mô PôçHà. Màŝ àŝ â, àŝ çéé ôŝ-â. J’Èàŝ éÈé é àé éŝ gàçéŝ. Cé ’éŝ àŝ àÈ àu-éâ u ôjé. Pôuquô, jé é ŝàŝ àŝ. O ’éŝ àŝ ôçÈ é ôu éXqué. O éà, u éŝé, Èé é ŝ’éXqué. Vôé éuŝé. Mô àéô ŝ’éŝ ôu â çôu ôÈé ŝu éuX Hôéŝ ô ’u Èà é àbé â bàéé é ŝôuŝ ué çôfé. ’àué à ŝô éŝ éŝ ’ué uŝéé é éŝ àçŝ. ïŝ ŝé ŝô ôÈ u bàŝé, u ŝéu. Cé ŝô éŝ éuX Èuàŝ, jé éŝé. ïŝ ŝé éçôàé àu ŝàbuçkŝ çàÈ éà qué ’u ’éuX éà ŝà àuŝé é . ï éŝ é Èôé ’éŝŝà. ï éŝ çHàgÈ é çué éŝ gáéàuX. à ŝéàé éèé,  é à àŝŝÈ bûé, Çà à guéuÈ. à éçô u à ŝ u àéŝŝéé. Au bôu é ôŝ àéŝŝééŝ, ç’éŝ i, ç’éŝ uŝ à éé é éé. O ôuŝ éôé. Nàguèé, jé éàŝ â ôu ô ué àé qu y ààà, ô àé gàëé. O ŝé àà é à é ’àué u çôô. Eé Èé qué ô àŝ jé çôŝ qué Çà à ÈÈ é ô é ŝô çéçéé. J’à çôuÈ â Èquéé çé éô, à Hàbué. Céé qu éàçé ô àé, ç’éŝ ué Èuàé. E çHé, jé çôŝ. Mô àé éŝ çHàéuŝé â ’éÈé ’u zôô, à ééçé. Eé  qué ç’éŝ éuX. Màŝ quà jé u éŝ ŝé, çôé éé çHàé, ô é ŝé àé àŝ. Mô jé é ôuàŝ àŝ àé Çà. ï àu é çààbé é ŝ’éXHbé, çààbé é
10
avertIssement
çué,ôç é ŝubé. Mé àé àŝ éŝ àŝ ôu ’àççôàgé, Çà é gé. Jôgé àéç éŝ bàéŝ, jé éuX ’éŝàgé, àçé qué é ubç é ôuŝ égàé àŝ,  égàé éŝ bàéŝ. Ou ŝ’ ôuŝ égàé, ôuŝ é é ôyéz àŝ ôuŝ égàé uŝqué ôuŝ égàéz éŝ bàéŝ. Màŝ ç’éŝ èŝ îçé. Jé jôué àŝŝéz bé àu éŝ àŝ Çà ’à é â ô, jôgé Èçéŝŝé uŝ é ŝàgéŝŝé. Céé éé qu à ÈÈ ébàuçHÈé â à àçé é ô àé Èé ué àŝŝé é içHéŝ bŝô àŝ à ôçHé é ŝô àbé. Dé éŝ é éŝ éé éŝ çôŝué. À u ôé, j’à ŝuôŝÈ qu’éé ŝ’y éôà ôu Èàé çôé  àu éŝ bôŝŝôŝ qu u Èàé çôàÈéŝ. E à, ô. Eé ŝôŝé ’u çàHé é çôŝgéŝ qu u qué éŝ gÈéŝ, éŝ ôôôŝ. Jé éŝé qué ŝu ŝéŝ içHéŝ éé Èç ôu çé qué ŝà áçHé u éà ôubé. À ŝà àçé, jé éàŝ àé, jé ’ôgàŝéàŝ. Jé ôéàŝ éŝ ÈléXôŝ ŝu éŝ içHéŝ ôu é Èàà àçHàéé éŝ çàÈŝ, ŝàŝ Èàŝ ’áé. ï é u é àŝ é àôéŝ ééuŝéŝ. Pà çéàŝ çÔÈŝ, éé éŝŝébé â gàëé qu, çôé éé, égàé é çé àŝ éŝ yéuX. Eé ôŝé é uç, éçôéçé. Eé é  é, àŝ é Bôé Èguŝàô ôŝéu, àŝ é Bôé i é jôuÈé ààé, àŝ béŝô, éé áôé éŝ Hàŝéŝ qu ŝô éu-é éŝ ôuéŝ çHquéŝ, éŝ ôŝ, u ôèé. O é ŝà àŝ, ôuŝ.
Dàŝ çé çàÈ, â u çéà ôé, é uŝà u çôuéàu é àŝqué ôŝŝéuX j’à ôué éuX ôŝ é
11
mon prochaIn
çôué qu ’Èàé àŝ à çôŝÈquéçé ’ué gèé é à ôŝé àŝ é ô àŝŝé-àé. D’ué éé éé-ôé béué, j’à éXà ué éé qu ’Èà àéŝŝÈé à é éçéu ’u jôuà àuqué  ŝôuHàà qué jé àçé. Mô HÈ ŝ’éŝ ééŝÈ ŝu à àbé ôù ŝé ôuà éé àuéŝ à éé â éé ué. ï ’é ŝubŝŝà qué quéquéŝ ôŝ ŝu u àŝ béu é à ŝgàué, u uÈô é ÈÈHôé àuŝŝ. Péà qué jé çôôŝàŝ çé uÈô, u çé ŝ’éŝ ŝ â éué. Aôŝ j’à àççôçHÈ.
ï éuà. Mô jé é égààŝ. ï çàçHà ŝô ŝàgé. Jé é égààŝ quà é. ï àà ué àé é çŝéàuX ôŝÈé èŝ é u, ôu àu bô é à àbé. ï éuà ’àô à àéŝé zàé àu éçô é à àgé qu’ Èçôuà. EŝÈà u ôé é àquÈ quà éé u àà ôôŝÈ éŝ Èçôuàgéŝ, ŝà ŝœu ŝôuà. E uŝ ŝô àgàçéé à à àçé â ’Èôéé. é çé iXà ué Hôô àéç ééu. Sà ŝœu u à ŝàŝ é ôgé, u à gŝŝÈ éŝ àéàuX àuôu éŝ ôgŝ é éé ’à guÈ. Éàué çôé Èàué, ŝ ô ççuÈ àuôu é zàé qu à ÈçHàÈ àu àŝŝàçé. D’àéuŝ u,  ’à , O ’à ŝàuÈ. J’à u qu’ y àà ŝu é Èàô çôé éŝ gôuéŝ é ué qu bôuîŝŝàé é éé é zàé. C’Èàé éŝ àéŝ. é çé ŝ’éŝ ŝ â é, ŝà ŝœu àuŝŝ. Pàŝ ô, j’éŝŝàyàŝ é çôéé. Aôŝ qu’ Èçôuà u zèbé  à Èçôué àu éçô é à éué u ôà é é é çé ŝô àuqué, ôçéé,
12
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin