Mon prochain

De
Publié par

'On se constitue par l’observation de la vie des autres. On existe dans les creux, les vides, dans ce qui est laissé. De la même manière que je me glisse dans les vêtements dont personne ne veut plus, je choisis des voies insignifiantes, étrangères. Celles qui mènent à l’inconnu. Mon Prochain est un champ d’expérience.'
Gaëlle Obiégly joue ici sur plusieurs registres, entre roman picaresque, vrai-faux reportage, récit de voyage, carnet intime et art du croquis minimaliste. À l’aune de son héroïne délicate, fantasque, insaisissable, ce livre ne s’arpente pas sans étonnement, sourire complice et un certain état de lévitation.
Publié le : jeudi 29 août 2013
Lecture(s) : 16
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782072494963
Nombre de pages : 183
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
du même auteur
Péé igué é bŝçu qu ôué ’éé-é àŝ ŝà bôé â uŝqué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2000 é g é u àôû,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2002 Géŝ é Béàuçé,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2003 Fàué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2005 à àué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2007 Pé Èôgé é à jàôuŝé,Collection Folio 2 €, Gallimard, 2007 é uŝÈé éŝ àéuŝ ŝééàéŝ,Verticales, 2011
ô ôçHà
gaëlle obiégly
ô ôçHà
’àuéu ééçé é Céé àôà u é ôu ŝô ŝôué.
© Éôŝ Gàà, ŝéébé .
. àéŝŝéé
J’à ’éŝŝô qué jé é àŝ àŝ àé u ôé. ï éŝ éèé ué àô. S j’ôŝàŝ à éçé, àŝ àéç quéŝ ôuŝ, éŝ ààôŝ, éŝ ÈÈHàŝ, éŝ guéŝ gÈàéŝ é ’àuéŝ çÈàuéŝ àéç éŝquééŝ jé ’à jààŝ ÈÈ é çôàç ŝ’Èàçéàé ŝu ô. Jé ’à àŝ Èçu é çààŝ-ôHéŝ. ï ’àé ’éé àŝ éŝ uŝ àgéôuÈŝ ŝu éŝ ôôŝ é à é. ï ’àé àuŝŝ ’éé àŝ éŝ éŝôéŝ igÈéŝ àu bô éŝ çHéŝ qu ôuŝ é. Aôŝ, é ôé é é ô,  é Èàŝé,  ’Èçàé é é éŝ. é ôé çôé u àÔé àŝŝé à éŝ iŝŝuéŝ. Sô, jé é éuX àŝ é ŝé. Sô, jé ŝuŝ Huàé, j’à à àŝé. J’ôbŝéé éŝ géŝ ôàéŝ juŝqu’â ’ààô ’u é qu é à à, qu ôôçé ué Hàŝé ôué, qu éàé u ŝéçé ôu é, qu, luéé, é é çHéçHé à à iŝŝué.
ï y àà çôé ué Èôàé qu ŝé ôà àuX éŝ u ŝàbuçkŝ çàÈ, Çà à çôéçÈ çôé Çà. Jé çôŝ.
9
mon prochaIn
Ué éé qué uŝ éŝôé é uôé. Sô ŝàgé é ’ôub. é éŝ é à uŝ ué à,  ŝ’àé,  ôuŝ àŝŝé ôuŝ éçôàé. O ŝé àé çôé éŝ éàŝ. O çHàHué, Çà àé, àéç Mô PôçHà. Màŝ àŝ â, àŝ çéé ôŝ-â. J’Èàŝ éÈé é àé éŝ gàçéŝ. Cé ’éŝ àŝ àÈ àu-éâ u ôjé. Pôuquô, jé é ŝàŝ àŝ. O ’éŝ àŝ ôçÈ é ôu éXqué. O éà, u éŝé, Èé é ŝ’éXqué. Vôé éuŝé. Mô àéô ŝ’éŝ ôu â çôu ôÈé ŝu éuX Hôéŝ ô ’u Èà é àbé â bàéé é ŝôuŝ ué çôfé. ’àué à ŝô éŝ éŝ ’ué uŝéé é éŝ àçŝ. ïŝ ŝé ŝô ôÈ u bàŝé, u ŝéu. Cé ŝô éŝ éuX Èuàŝ, jé éŝé. ïŝ ŝé éçôàé àu ŝàbuçkŝ çàÈ éà qué ’u ’éuX éà ŝà àuŝé é . ï éŝ é Èôé ’éŝŝà. ï éŝ çHàgÈ é çué éŝ gáéàuX. à ŝéàé éèé,  é à àŝŝÈ bûé, Çà à guéuÈ. à éçô u à ŝ u àéŝŝéé. Au bôu é ôŝ àéŝŝééŝ, ç’éŝ i, ç’éŝ uŝ à éé é éé. O ôuŝ éôé. Nàguèé, jé éàŝ â ôu ô ué àé qu y ààà, ô àé gàëé. O ŝé àà é à é ’àué u çôô. Eé Èé qué ô àŝ jé çôŝ qué Çà à ÈÈ é ô é ŝô çéçéé. J’à çôuÈ â Èquéé çé éô, à Hàbué. Céé qu éàçé ô àé, ç’éŝ ué Èuàé. E çHé, jé çôŝ. Mô àé éŝ çHàéuŝé â ’éÈé ’u zôô, à ééçé. Eé  qué ç’éŝ éuX. Màŝ quà jé u éŝ ŝé, çôé éé çHàé, ô é ŝé àé àŝ. Mô jé é ôuàŝ àŝ àé Çà. ï àu é çààbé é ŝ’éXHbé, çààbé é
10
avertIssement
çué,ôç é ŝubé. Mé àé àŝ éŝ àŝ ôu ’àççôàgé, Çà é gé. Jôgé àéç éŝ bàéŝ, jé éuX ’éŝàgé, àçé qué é ubç é ôuŝ égàé àŝ,  égàé éŝ bàéŝ. Ou ŝ’ ôuŝ égàé, ôuŝ é é ôyéz àŝ ôuŝ égàé uŝqué ôuŝ égàéz éŝ bàéŝ. Màŝ ç’éŝ èŝ îçé. Jé jôué àŝŝéz bé àu éŝ àŝ Çà ’à é â ô, jôgé Èçéŝŝé uŝ é ŝàgéŝŝé. Céé éé qu à ÈÈ ébàuçHÈé â à àçé é ô àé Èé ué àŝŝé é içHéŝ bŝô àŝ à ôçHé é ŝô àbé. Dé éŝ é éŝ éé éŝ çôŝué. À u ôé, j’à ŝuôŝÈ qu’éé ŝ’y éôà ôu Èàé çôé  àu éŝ bôŝŝôŝ qu u Èàé çôàÈéŝ. E à, ô. Eé ŝôŝé ’u çàHé é çôŝgéŝ qu u qué éŝ gÈéŝ, éŝ ôôôŝ. Jé éŝé qué ŝu ŝéŝ içHéŝ éé Èç ôu çé qué ŝà áçHé u éà ôubé. À ŝà àçé, jé éàŝ àé, jé ’ôgàŝéàŝ. Jé ôéàŝ éŝ ÈléXôŝ ŝu éŝ içHéŝ ôu é Èàà àçHàéé éŝ çàÈŝ, ŝàŝ Èàŝ ’áé. ï é u é àŝ é àôéŝ ééuŝéŝ. Pà çéàŝ çÔÈŝ, éé éŝŝébé â gàëé qu, çôé éé, égàé é çé àŝ éŝ yéuX. Eé ôŝé é uç, éçôéçé. Eé é  é, àŝ é Bôé Èguŝàô ôŝéu, àŝ é Bôé i é jôuÈé ààé, àŝ béŝô, éé áôé éŝ Hàŝéŝ qu ŝô éu-é éŝ ôuéŝ çHquéŝ, éŝ ôŝ, u ôèé. O é ŝà àŝ, ôuŝ.
Dàŝ çé çàÈ, â u çéà ôé, é uŝà u çôuéàu é àŝqué ôŝŝéuX j’à ôué éuX ôŝ é
11
mon prochaIn
çôué qu ’Èàé àŝ à çôŝÈquéçé ’ué gèé é à ôŝé àŝ é ô àŝŝé-àé. D’ué éé éé-ôé béué, j’à éXà ué éé qu ’Èà àéŝŝÈé à é éçéu ’u jôuà àuqué  ŝôuHàà qué jé àçé. Mô HÈ ŝ’éŝ ééŝÈ ŝu à àbé ôù ŝé ôuà éé àuéŝ à éé â éé ué. ï ’é ŝubŝŝà qué quéquéŝ ôŝ ŝu u àŝ béu é à ŝgàué, u uÈô é ÈÈHôé àuŝŝ. Péà qué jé çôôŝàŝ çé uÈô, u çé ŝ’éŝ ŝ â éué. Aôŝ j’à àççôçHÈ.
ï éuà. Mô jé é égààŝ. ï çàçHà ŝô ŝàgé. Jé é égààŝ quà é. ï àà ué àé é çŝéàuX ôŝÈé èŝ é u, ôu àu bô é à àbé. ï éuà ’àô à àéŝé zàé àu éçô é à àgé qu’ Èçôuà. EŝÈà u ôé é àquÈ quà éé u àà ôôŝÈ éŝ Èçôuàgéŝ, ŝà ŝœu ŝôuà. E uŝ ŝô àgàçéé à à àçé â ’Èôéé. é çé iXà ué Hôô àéç ééu. Sà ŝœu u à ŝàŝ é ôgé, u à gŝŝÈ éŝ àéàuX àuôu éŝ ôgŝ é éé ’à guÈ. Éàué çôé Èàué, ŝ ô ççuÈ àuôu é zàé qu à ÈçHàÈ àu àŝŝàçé. D’àéuŝ u,  ’à , O ’à ŝàuÈ. J’à u qu’ y àà ŝu é Èàô çôé éŝ gôuéŝ é ué qu bôuîŝŝàé é éé é zàé. C’Èàé éŝ àéŝ. é çé ŝ’éŝ ŝ â é, ŝà ŝœu àuŝŝ. Pàŝ ô, j’éŝŝàyàŝ é çôéé. Aôŝ qu’ Èçôuà u zèbé  à Èçôué àu éçô é à éué u ôà é é é çé ŝô àuqué, ôçéé,
12
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant