Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

DU MÊME AUTEUR
En Pologne (sous le nom de Maja Jurkowska)
Récits KOBïETY (FEMMES), AkcÉ 4(42)/90, ûbî. NOTATNïK STANU WOJENNEGO (JOURNA DE ’èTAT MARTïA), Odà 2/91, Wôcłàw. KOEKCJA (COECTïON), DÉkàdà îÉàckà 10/112, CàcôvîÉ, É Kwààîk Aysyczy 1(13)97, Bydgôszcz.
Romans KATEDRA (CATHèDRAE), 1997, èdîîôs CzyÉîk, VàsôvîÉ. CZARNA MASKA (MASQUE NOïR), 1999, èdîîôs CzyÉîk, VàsôvîÉ.
Théâtre RY CERZ JOANNY (CHEVAïER DE JEANNE), TYTUŁ 1/97, Gdà´sk.
En France
Romans ORPHEïNAT DE PREMïÈRE MAGNïTUDE, 2005, èdîîôs Sîôë. ROMAN DE GARE, 2006, èdîîôs Sîôë.
Récit E RAT, MON AMï, 2008, èdîîôs Sîôë.
o p é r a a n a t o m i q u e
M AJA B Rï C K
O P è R A A N A T O M ï Q U E
 ô  à 
G A   ï M A R D
’àûÉû à bIcî, ôû à dàcîô dÉ cÉ ôûvàgÉ, dû sôûîÉ dû CÉÉ àîôà dû îvÉ.
©Éditions Gallimard, 2012.
C’est ainsi que nous progressons, mon cher docteur, à tâtons, dans un rêve, pareils à des enfants sages, mais immatures.
JôhàÉs Kepler
Chapitre 1
U côô dàsû, É chÉf dÉs côjûs càÉ É É dcàî, É zà PîÉÉ ï ê àûx vôôàîÉs sôûs É ô d’Éû dÉ PîÉÉ Mîkhàôv àcôûàî És côÉs dsÉÉs dÉ sô àys, côûvÉÉs dÉ ÉîgÉ bôûÉûsÉ. És càôssÉs É És fôûgôs àvàçàîÉ àvÉc ÉîÉ. És ôûÉs s’ÉîsàîÉ dàs És ôîÉs. És ÉbÉs dÉ à GàdÉ AbàssàdÉ àvàîÉ dÉs fàcîs ôôsÉs. ïs ÉbàîÉ sôûs Éûs ÉûûÉs É Éûs gôs àÉàûx dÉ zîbÉîÉ àûssî bîÉ dÉ fôîd û’â càûsÉ d’û sÉcàcÉ cÉ àyà Éû ôû ôàgôîsÉ û ÉbÉÉ dÉ, ô dÉûîs dôûzÉ às. Sô côs dcô-ôs, à à dÉs côchôs jûsû’â à àcÉ dÉs Éx-cûîôs càîàÉs â Môscôû, hààî côsàÉ És ûîs dÉs ôîs àbàssàdÉûs, dÉ à fôûÉ dÉs gÉîshôÉs, dÉs àgÉs, d’û cûyÉ, d’û chàbÉà, dÉs dÉcîs, dÉs cûîsîîÉs, dÉs êÉs, dÉs jôûÉûs dÉ ôÉÉ, dÉs sÉvîÉûs, dÉs sôdàs, ôûs É ôûÉ vÉs ’EûôÉ. É côs dÉc àvàî  Éxôs dàs û cÉcûÉî sôûs ’chàfàûd É ôî ûÉ dÉs ôûÉs ÉÉs. És bàs, És jàbÉs É És êÉs ôbàîÉ ôû àûôû côÉ dÉs fûîs Ûs. SÉû û àî, àvÉc sô sîgÉ, gàdàî sô îsôûcîàcÉ àî É côgÉ sûîvà És chÉîs càhô-Éûx. ’hôîzô Écûàî sàs cÉssÉ. UÉ ôdîÉ à-
11
côîûÉ dÉ bàààkà sÉ côfôdàî àvÉc És îÉs sàîs dû zà. à GàdÉ AbàssàdÉ côôsÉ dÉ dÉûx cÉ cîûàÉ ÉsôÉs ôgÉssàî ÉÉÉ. Sà MàjÉs àvàî jûsÉ vîg-cî às ôsûÉ É ôdÉ vî àÉ dÉûx gîÉs, Hôgàh É CààÉô. DÉs àûbÉgÉs sîîsÉs jàôàîÉ É àjÉ vÉs AsÉdà, VîÉÉ, VÉîsÉ É ôdÉs.
É jÉûÉ zà sÉ dîsîgûàî àî sÉs sûjÉs àûà à sà gàdÉ àîÉ É sà côÉxîô ôbûsÉ ûÉ à sà vîgûÉû É sÉs ôûvÉÉs ÉvÉûx ; àîsî î ÉssÉbàî â ûÉ gàÉ àîôÉÉ. Sô àsÉc hysîûÉ dÉvàî sûbî ûÉ àgÉ vôûîô dûà sà vîÉ. D’àbôd, cÉ fû û hôÉ svÉÉ àû Égàd côûàgÉûx sôûs ûÉ ôûdÉ àûÉ, ûîs î dÉvî Ià, cÉ ûî sÉ dÉssîàî sû sô fô fôîss, ûs àd ÉcôÉ, î s’îgà dÉ fàyÉû, vîsîbÉ dàs sÉs yÉûx gôbûÉûx É sà ôsûÉ àîsÉ, ÉI, î ààû dIgû à sÉs dbàûchÉs É à sÉs cûàûs, côûvÉ d’ûÉ ÉûÉ dÉ àysà, àvÉc û vîsàgÉ ôd É û Égàd chà sôûs sà chàkà dÉ fôûûÉ. PîÉÉ ’àî às  ôû É àvàî dÉ càbîÉ. ï àîàî ÉsîÉ É gàd àî, côûî, fàîÉ àœûvÉ sÉs ôûÉs, s’àdôÉ àûx bÉûvÉîÉs É àûx àôûs àcîàîÉs, É ûs sôûvÉ dàs dÉs àîsôs s dû fàûbôûg dÉs AÉàds.
É ôÉ És vÉû dÉ sÉÉ à ôdÉsÉ É-sôÉ. NôÉ côôîÉ d’àgÉs àcÉ àûx àÉôûs dÉ Môscôû, ôÉ É fàûbôûg dÉs AÉàds, àîàî É zà à sô cààcÉ côsôôîÉ. U jôû, ’ÉÉÉû É dî : — Vîîûs, vôûs sàvÉz ô ÉsÉc ôû vôÉ É ûî, gácÉ â sô ÉgîÉ, à Éîchî ôÉ àys, bîÉ ûÉ sô cœû Ésá IdÉ â sà HôàdÉ ààÉ. SÉs fôgÉs dÉ Tûà ÉsÉ à IÉ. JÉ côsÉvÉ dÉ êÉ û s gàd És-
12
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin