//img.uscri.be/pth/96b6984944b764f8206ee96a06b0d714765e9d95
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Opéra anatomique

De
360 pages
À la fin du XVIIe siècle,le tzar Pierre le Grand entreprend un voyage en Occident pour s'initier aux arcanes d'une autre civilisation. À Amsterdam, il jette son dévolu sur une collection de cadavres appartenant à un anatomiste, Frederick Ruysch. Ce grand voyage, qui a aussi pour décor Londres, Vienne, Venise, la Russie, nous plonge autant dans les troubles intellectuels et politiques de l'époque que dans les profondeurs de l'âme. Les protagonistes dissèquent les corps et les horloges pour comprendre et recréer la Nature sans pourtant éviter les drames. Au centre de cette tragédie règne l'opéra, avec ses musiciens de premier plan : Caldara, Scarlatti, Pistocchi, Bononcini. C'est une vaste scène lyrique avec ses arias et ses crimes. Et c'est un voyageur solitaire, le secrétaire du tzar, qui sera l'historiographe de cette vision baroque où la machinerie du monde et le théâtre fonctionnent selon les mêmes rouages, les mêmes mystères, les mêmes rebondissements.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

DU MÊME AUTEUR
En Pologne (sous le nom de Maja Jurkowska)
Récits KOBïETY (FEMMES), AkcÉ 4(42)/90, ûbî. NOTATNïK STANU WOJENNEGO (JOURNA DE ’èTAT MARTïA), Odà 2/91, Wôcłàw. KOEKCJA (COECTïON), DÉkàdà îÉàckà 10/112, CàcôvîÉ, É Kwààîk Aysyczy 1(13)97, Bydgôszcz.
Romans KATEDRA (CATHèDRAE), 1997, èdîîôs CzyÉîk, VàsôvîÉ. CZARNA MASKA (MASQUE NOïR), 1999, èdîîôs CzyÉîk, VàsôvîÉ.
Théâtre RY CERZ JOANNY (CHEVAïER DE JEANNE), TYTUŁ 1/97, Gdà´sk.
En France
Romans ORPHEïNAT DE PREMïÈRE MAGNïTUDE, 2005, èdîîôs Sîôë. ROMAN DE GARE, 2006, èdîîôs Sîôë.
Récit E RAT, MON AMï, 2008, èdîîôs Sîôë.
o p é r a a n a t o m i q u e
M AJA B Rï C K
O P è R A A N A T O M ï Q U E
 ô  à 
G A   ï M A R D
’àûÉû à bIcî, ôû à dàcîô dÉ cÉ ôûvàgÉ, dû sôûîÉ dû CÉÉ àîôà dû îvÉ.
©Éditions Gallimard, 2012.
C’est ainsi que nous progressons, mon cher docteur, à tâtons, dans un rêve, pareils à des enfants sages, mais immatures.
JôhàÉs Kepler
Chapitre 1
U côô dàsû, É chÉf dÉs côjûs càÉ É É dcàî, É zà PîÉÉ ï ê àûx vôôàîÉs sôûs É ô d’Éû dÉ PîÉÉ Mîkhàôv àcôûàî És côÉs dsÉÉs dÉ sô àys, côûvÉÉs dÉ ÉîgÉ bôûÉûsÉ. És càôssÉs É És fôûgôs àvàçàîÉ àvÉc ÉîÉ. És ôûÉs s’ÉîsàîÉ dàs És ôîÉs. És ÉbÉs dÉ à GàdÉ AbàssàdÉ àvàîÉ dÉs fàcîs ôôsÉs. ïs ÉbàîÉ sôûs Éûs ÉûûÉs É Éûs gôs àÉàûx dÉ zîbÉîÉ àûssî bîÉ dÉ fôîd û’â càûsÉ d’û sÉcàcÉ cÉ àyà Éû ôû ôàgôîsÉ û ÉbÉÉ dÉ, ô dÉûîs dôûzÉ às. Sô côs dcô-ôs, à à dÉs côchôs jûsû’â à àcÉ dÉs Éx-cûîôs càîàÉs â Môscôû, hààî côsàÉ És ûîs dÉs ôîs àbàssàdÉûs, dÉ à fôûÉ dÉs gÉîshôÉs, dÉs àgÉs, d’û cûyÉ, d’û chàbÉà, dÉs dÉcîs, dÉs cûîsîîÉs, dÉs êÉs, dÉs jôûÉûs dÉ ôÉÉ, dÉs sÉvîÉûs, dÉs sôdàs, ôûs É ôûÉ vÉs ’EûôÉ. É côs dÉc àvàî  Éxôs dàs û cÉcûÉî sôûs ’chàfàûd É ôî ûÉ dÉs ôûÉs ÉÉs. És bàs, És jàbÉs É És êÉs ôbàîÉ ôû àûôû côÉ dÉs fûîs Ûs. SÉû û àî, àvÉc sô sîgÉ, gàdàî sô îsôûcîàcÉ àî É côgÉ sûîvà És chÉîs càhô-Éûx. ’hôîzô Écûàî sàs cÉssÉ. UÉ ôdîÉ à-
11
côîûÉ dÉ bàààkà sÉ côfôdàî àvÉc És îÉs sàîs dû zà. à GàdÉ AbàssàdÉ côôsÉ dÉ dÉûx cÉ cîûàÉ ÉsôÉs ôgÉssàî ÉÉÉ. Sà MàjÉs àvàî jûsÉ vîg-cî às ôsûÉ É ôdÉ vî àÉ dÉûx gîÉs, Hôgàh É CààÉô. DÉs àûbÉgÉs sîîsÉs jàôàîÉ É àjÉ vÉs AsÉdà, VîÉÉ, VÉîsÉ É ôdÉs.
É jÉûÉ zà sÉ dîsîgûàî àî sÉs sûjÉs àûà à sà gàdÉ àîÉ É sà côÉxîô ôbûsÉ ûÉ à sà vîgûÉû É sÉs ôûvÉÉs ÉvÉûx ; àîsî î ÉssÉbàî â ûÉ gàÉ àîôÉÉ. Sô àsÉc hysîûÉ dÉvàî sûbî ûÉ àgÉ vôûîô dûà sà vîÉ. D’àbôd, cÉ fû û hôÉ svÉÉ àû Égàd côûàgÉûx sôûs ûÉ ôûdÉ àûÉ, ûîs î dÉvî Ià, cÉ ûî sÉ dÉssîàî sû sô fô fôîss, ûs àd ÉcôÉ, î s’îgà dÉ fàyÉû, vîsîbÉ dàs sÉs yÉûx gôbûÉûx É sà ôsûÉ àîsÉ, ÉI, î ààû dIgû à sÉs dbàûchÉs É à sÉs cûàûs, côûvÉ d’ûÉ ÉûÉ dÉ àysà, àvÉc û vîsàgÉ ôd É û Égàd chà sôûs sà chàkà dÉ fôûûÉ. PîÉÉ ’àî às  ôû É àvàî dÉ càbîÉ. ï àîàî ÉsîÉ É gàd àî, côûî, fàîÉ àœûvÉ sÉs ôûÉs, s’àdôÉ àûx bÉûvÉîÉs É àûx àôûs àcîàîÉs, É ûs sôûvÉ dàs dÉs àîsôs s dû fàûbôûg dÉs AÉàds.
É ôÉ És vÉû dÉ sÉÉ à ôdÉsÉ É-sôÉ. NôÉ côôîÉ d’àgÉs àcÉ àûx àÉôûs dÉ Môscôû, ôÉ É fàûbôûg dÉs AÉàds, àîàî É zà à sô cààcÉ côsôôîÉ. U jôû, ’ÉÉÉû É dî : — Vîîûs, vôûs sàvÉz ô ÉsÉc ôû vôÉ É ûî, gácÉ â sô ÉgîÉ, à Éîchî ôÉ àys, bîÉ ûÉ sô cœû Ésá IdÉ â sà HôàdÉ ààÉ. SÉs fôgÉs dÉ Tûà ÉsÉ à IÉ. JÉ côsÉvÉ dÉ êÉ û s gàd És-
12