Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

DU M Ê M E AU T E U R
Aux Éditions Gallimard ES ARTïSANS CHAOSMïQUES,triptyque romanesque:  E TESTAMENT DE VÉNUS, 2006.  SURFACES SENSïBES, 2007.  VïTA NOVA JAZZ, 2011. PAS À VENDRE, 2014.
Aux Éditions de Minuit CREDO,suivi de1982.E RÔDEUR, SANG ET EAU, 1986. SADE, CONCERT D’ENFERS, 1989. TAK ïYA, TOKAYA,suivi d’1992.ÂMES SŒURS, A PAïE ET E COUTEAU, ŝûîvî é ’APOTHÉOSE SECRÈTE. Tombeau de Gilles de Rais, 1993. DïKTAT, 1995. TOUJOURS ’ORAGE, 1997. CAïRN, 2003. A RÉVOTE DES ANGES, 2004. ’AUTRE, 2006. JE M’APPEE, et autres textes,2008.
Suite des œuvres d’Enzo Cormann en fin de volume
E N Z O C O R M A N N
P A S À V E N D R E
 ô  à 
G A   ï M A R D
© Éditions Gallimard, 2014.
Jé é éûŝé àŝ ’çôûé çé ûé vôûŝ àvéz â é îé, ôûvû ûé vôûŝ vôûŝ ŝôûvéîéz ûé é é ŝûîŝ àŝ â véé.  jean-jacques rousseau  Lettre à Mme d’Épinay.
… à é àvé Wé à éŝçîîô ô îé Wé éà îŝ ôû yŝîçîà.  wILLIam shakespeare  Othello, I,3.
à ŝéîgûé î, àîà àŝûçîé, à-éâ éŝ vééŝ é ûééŝ é ŝû é ô é ŝîŝà gîŝ ô é ŝàé, ôûé â àûéŝ ôûééŝ, à vîé àîŝŝé é à àbé bàŝŝé, éŝ ôîgŝ ûŝ figŝ ûé ’àîgûîé, îèçé gîŝé, éûbéŝ ôîŝ, éîé é ŝôîàîé àîŝŝ é îvéŝ flûx é vôîx éîéŝ, àîŝ éŝŝàéŝ, çà-béŝ ’îà, vàççîàîôŝ îàîéŝ, ôé àîîèé é ŝéçé ûéŝé é à ŝéîgûé, ôûé çàî, vî, ààîŝ é fix ûŝû’â çé ŝôî, ààîŝ îé éxî àŝ éŝ véîéŝ é ô ôé çé, ààîŝ é à vîé, à çàîé ’ôvé-ôŝé, ôûŝŝîèé, àîçîô, ôûîé ûŝ ôé ûé éàîô, û ’éŝ ôûôûŝ çôé é é àûé é î é îéàé, û ŝîféŝ çôé ô éîflé é çû û ôé, é ôéŝ éŝ géçîvéŝ àvéç à ôûŝŝîèé àîŝŝé àŝ éŝ àgéŝ û àî, àîŝŝéŝ ôé, àîŝŝéŝ àé, àîŝŝéŝ àŝŝé à àû-ŝé, û é éŝ, û ’ààgûîŝ, é çôŝîèéŝ,
11
àéŝ, àûéŝ éŝ àîŝ, û çéçéŝ àŝ à îèçé ûéûé àûé ôbé â çôŝîé ûé çéé ŝéîgûé éîé, êé â ’éôî îé àèŝ-îî, àà àŝ éŝ ûéŝ à-ûàéŝ, î ’à ŝéb éçôàé é yé ûî ’àvàî ûé ôîŝ éà é ’ébé çôéçé, û ûî é àŝ îŝ àgéé ûŝ ûé çéŝŝàîé, î ’à àî àûçû çôéàîé, àîŝ û àŝ Û ûî -é à éàé, ŝû é çéî û éôû û àŝ àçé çéé bôûéîé é bôéŝ-àéŝ ûé, ô, çîé, û é bôûçéàŝ àŝ, àîŝ çôŝé é à vîé bîévéûé â ’éûé éŝ àîéûx à ôbé à béûî, à vîé àŝîé àû çàé, ûî éŝ ôç çé éç ôŝ é gûîgôîŝ àû îé ’û çàà àŝ é éflé éŝ vîéŝ û ŝôû ?, àg, àç, àvéç çé çôŝûé ô éû, çéŝ çàûŝŝûéŝ ô çîéŝ, çàvàé é ŝôîé àûé à çôé îôçàbé, û àŝ gàg ô bàŝ gàûçé é à véŝé, bôé îé ûé çéé çé-îŝé â àçéŝ çôûéŝ, û ôûàŝ é àûŝé ŝàŝ éîé àèŝ é ŝôô, àîŝ é ôûàŝ-û vàî-é ?, é àûàŝ-û é éŝ ?, â ûôî bô é ŝôû-çîé é çé géé é àîŝ ?, é ôûé àÇô àŝ é çôîx, îôŝŝîbé é îûé â ’àvéûgéé â àvéŝ é îŝŝû û çôŝà bûî é çàŝŝé ’éàû é ôvéàçé é ’à-àéé û éûxîèé, ûŝé àû-éŝŝûŝ é à êé, éû-êé évàîŝ-û gîé éŝ àgéŝ, gàgé à éàŝŝé é ’îéûbé, ôûvî à ôé
12
àîûé, éàbé é gàé-çôŝ é ôgé, û àŝîéŝ àû à, àîŝ û àŝ éû û vîé, ôûé ’àfàîé çîé çôîûé çôôé àûx éçôààîôŝ ôû-véŝ ŝû é é,û ûîîŝéŝ éŝ àîgûîéŝ îŝîçéŝ ôû àŝîé é çôçàî à é ôû é ŝôôé, à ôîçé ŝîûé ûé à vîéŝŝé éûîŝé ôû ’î-éçîô éŝ é 0,2  / ŝ, ŝôî ûé ûé é éûx îûéŝ ôû éŝ 24  éûîŝ, ôàîô îé-îàbé, àîŝ î ŝébé û’é îéçà ûŝ vîé ô ŝ’éxôŝé â áî éŝ ôîŝ îîàéŝ û ôûî àîé ŝàîî à véîé, îûé, ŝôôé, àûàŝ-û ŝéûéé é éŝ é ôû îéçé ? é éôŝé à ŝéîgûé ? é éfié à àçé é véŝé ? é é çàé àŝ é îvà é ’àéé ?, ûôîûé é îçîé î ’y àî àŝ ’àéé, çôé ôû ûé àéŝŝîé gàé — çôéz ôç ûŝû’â îx, çé ôŝîéû — û éûx ôîŝ û î y à çéé ŝçèé, àŝPlaie ouverteé Gîôgîà ôgWày, àû çôûŝ é àûéé é D Mîŝ çôî ŝîŝé â ’yôîûé û’ô ûî àîîŝé, é « éçôà » çéz ŝô éŝçûéû éŝ àîŝ ’û ŝéàéû vééé é à vîŝîô ’éfé é ’ô ŝ’éŝ û éû àû, éû-êé û’ûé ôûvéé îgé, ôûî àîŝ gàfé â é àŝ ŝôbé, àŝ éûŝé ’ôbŝàçé, ûŝé bà-àŝŝé é áé éà é ôû çé ààŝ é
13
ô-àûx-ôûŝŝéŝ é é ôîŝŝô-ôûgé àfi é ôûé ’û àî à ŝçèé fiàé é ô suIcIde é é çôvîé àŝ, û éŝéŝ â cLInIque, â çàûŝé éŝ éûxi,InIque, LImIte, ôûŝ çéŝ ôŝliquides,mettre un terme ŝéàî â ûŝ égàgéà, â ûôî ôç ééŝ-û éé û éé?, é éîé ô ûî é vîé éŝ ennuI, û é é àééŝ ôûà àŝ ’êé ààîŝ éûy, â ôîŝ û’éûî é ŝôî, ŝà-ôû ôé ?, û é véûx àŝ à ô, û véûx é îé, é véûx ûŝ îé vôûôî, éŝ ôîgŝ ŝé ŝô çôàçŝ, ûéûéŝ gôûéŝ é ŝôûîô àé ô çôû é à ŝéîgûé, éûî é vôûôî, éûî û ôû é é à éàû î àûàî éŝé çàî, ôû â àû çéŝŝé é éŝé, û vôûàîŝ çôé ô ŝî-é-ô é é ŝçûé â ô, àîŝ ôû ŝé ôbé, ŝàîŝ-û ŝéû-éé ûî û éŝ ôû é bô ?, û àŝtoutvû ŝàû ’éŝŝéîé, éŝôé é é éà â à àçé, û éŝ é àî é flàçé, ŝàîŝ-û ŝéûéé ôûûôî û é àîŝ ?, àçé ûé û éŝ çôîç ?, ôûûôî éŝ-û çôîç ?, àçé ûé û àŝ àçî é ôî é ô-éôû ?, û àŝ àçî é ôî é ô-éôû é ôûé çôŝçîéçé àçé ûé û vôûàîŝ é àîé, é ô ’îvéŝé, ŝî û é véûx àŝ ôûî îîô çéŝŝé é éôûé ’ôé éŝ çàû-ŝàîŝ çôé ûé çàûŝŝéé îôé ûééŝ é ôvéàçé û Cà éŝ Oîŝéàûx, â ’àgé é à ûé, àç é ûàîfiçà-
14
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin