Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
On lit avec un ordinateur, une tablette ou son smartphone (streaming)
En savoir plus
ou
Achetez pour : 16,13 €

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Partagez cette publication

)XOJXUDQFHV
¬ / +DUPDWWDQ   UXH GH O (FROH SRO\WHFKQLTXH  3DULV KWWSZZZOLEUDLULHKDUPDWWDQFRP GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU ,6%1   ($1  
&KULVWLQH 'HYLF
)XOJXUDQFHV
QRXYHOOHV
/ +DUPDWWDQ
$ PHV WURLV ILOOHV
/D IHPPH GH VD YLH
KRPPH Î O LPSHUPÒDEOH TXL SUHQG WRXV OHV PDWLQV OH /j  ‹ XQ DXWREXV H[DJÒUÒPHQW ERQGÒ ‹ HW TXL GDQV O DXWREXV OLW DWWHQWLYHPHQW DEVWUDLWHPHQW XQH JUDPPDLUH DOOHPDQGH HVW WRPEÒ WURLV IRLV DPRXUHX[ DX FRXUV GH VRQ H[LVWHQFH /D SUHPLÕUH IRLV LO DYDLW TXDWRU]H DQV HW GHYLQW DPRXUHX[ GH OD SHWLWH ERQQH GH VHV SDUHQWV GDQV OHXU ULFKH SURSULÒWÒ GH 6DLQW9DDVW HQ 1RUPDQGLH & ÒWDLW OD IHPPH GH VD YLH SHQVDLWLO WUÕV VÒULHXVHPHQW &KDTXH IRLV TX LO OD YR\DLW LO GHYHQDLW SLYRLQH HW HOOH V ÒFOLSVDLW MR\HXVH ULDQW GH VRQ ÒPRL /HV SDUHQWV V HQ ÒWDLHQW DSHUÑXV DYDLHQW UHQYR\Ò OD SHWLWH ERQQH HW PLV OH ILOV HQ SHQVLRQ ,O \ SDVVD GHX[ DQ QÒHV PRUQHV MXVTX Î FH TXH OD UXLQH GX SÕUH OH UHP×W DX O\FÒH G ÒWDW &RQVFLHQFLHX[ LO V DFTXLWWD GH VRQ EDFFDODX UÒDW HW PÓPH GH VHV FODVVHV SUÒSDUDWRLUHV /D SUHPLÕUH DQ QÒH Î 3RO\WHFKQLTXH LO ODUJXD OHV DPDUUHV HW HXW GHV PD× WUHVVHV FRPPH RQ GÒJXVWH XQ IUXLW /D GHX[LÕPH DQQÒH VRQ SURIHVVHXU GH SKLORVRSKLH ÒWDLW XQH IHPPH MHXQH HW G\QD
 )8/*85$1&(6PLTXH TXL OHV LQFLWDLW LQWHOOLJHPPHQW Î IDLUH GHV UHFKHUFKHV VXU RUGLQDWHXU (OOH ÒWDLW SOXV ÌJÒH TXH OXL 4X LPSRUWH  0DLV HOOH ÒWDLW PDULÒH Î XQ KRPPH ÒPLQHQW XQ DYRFDW WUÕV PÒGLDWLVÒ TXL Q DXUDLW SDV YRXOX YRLU VD FDUULÕUH EULVÒH SRXU XQH SHFFDGLOOH 3HFFDGLOOH O DPRXU GH VD YLH " 0DLV RXL F HVW FRPPH FHOD TX HOOH OXL UHSUÒVHQWD OHV FKRVHV TXDQG GDQV XQ JUDQG GÒFKD×QHPHQW O\ULTXH LO OXL DYRXD VRQ DPRXU HW VRQ GÒVLU GH IDLUH G HOOH VD IHPPH /H F–XU GÒFKLUÒ LO \ UHQRQÑD /H WHPSV SDVVD ,O Q DYDLW SDV ÒWÒ ELHQ FODVVÒ Î 3RO\ WHFKQLTXH HW IXW HPEDXFKÒ FRPPH VXEDOWHUQH ,O ÒWDLW SDVVÒ GH OD YRLWXUH DYHF FKDXIIHXU DX WD[L SXLV DX PÒWUR &HOD Q DXUDLW HX JXÕUH G LPSRUWDQFH V LO QH V ÒWDLW DPRXUDFKÒ G XQH VHFUÒWDLUH EORQGH HW JODPRXU FRPPH RQ HQ YRLW GDQV OHV PDJD]LQHV HW FRPPH LO VH GRLW DPRXUHXVH GH VRQ SD WURQ ,QIÒULHXU KLÒUDUFKLTXHPHQW LO GHYDLW UHFRQQD×WUH TX LO O ÒWDLW DXVVL SK\VLTXHPHQW DYHF VRQ YHQWUH EHGRQQDQW HW VD FDOYLWLH SUÒFRFH &HWWH IRLV LO DERUGD OD VLWXDWLRQ SKLORVR SKLTXHPHQW HW UHFRQQXW TXH OD VHFUÒWDLUH ÒWDLW VHQVÒH 0DLV LO GÒFLGD TXH FH VHUDLW OH GHUQLHU JUDQG DPRXU GH VD YLH  Î WUHQWHVL[ DQV VHV HVSRLUV V HQ ÒWDLHQW DOOÒV DYHF OD IHPPH LGÒDOH LO VH FRQWHQWHUDLW G DPLWLÒV YLULOHV HW GH YDJDERQGDJHV VDQV FRQVÒTXHQFH  -XVTX Î FH TX XQ MRXU JUÕYH GH PÒWUR LO PRQWÌW GDQV OH EXV   FRPPH PRQ ÌJH SHQVDWLO ,O GÒFRXYULW 3DULV VRXV XQ DXWUH MRXU FHVVD GH Q HQ FRQQD×WUH TXH OHV VRXWHUUDLQV HW VH GÒOHFWD Î O LGÒH GH SRX YRLU HQILQ UHYLYUH OHV VDLVRQV 6RQ HQWUHSULVH RXYUDQW XQH
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin