Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 6,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

c o l l e c t I o n F o l I o
Arô Paaŝîîa
Léŝ mîé é ûé gaféŝdé ’agé gardîé Arîé Aûvîé
Traduit du finnois par Anne Colin du Terrail
Déôë
Titre original : t o H e l o S U o J e l U S e n K e l I
Édîéûr ôrîgîa : WsOY, héŝîî. © Arto Paasilinna etWerner Söderström Ltd. Prémîèré pûbîçaîô é fiôîŝ par Wérér södérŝröm Côrpôraîô é 1998, héŝîî. © Éditions Denoël, 2014, pour la traduction rançaise. Couverture : illustration de MélanieWintersdorf d’après photos © Mammuth/iStock.
Arô Paaŝîîa éŝ È é Lapôîé fiadaîŝé é 1942. sûççéŝŝîvémé bÛçérô, ôûvrîér agrîçôé, ôûraîŝé é pôèé, î éŝ ’aûéûr d’ûé qûaraaîé dé rômaŝ dô Le meunier hurlant,Le lièvre de Vatanen,La douce empoi-sonneuse,Petits suicides entre amiséLe bestial serviteur du pas-teur Huuskonen, rômaŝ çûéŝ radûîŝ é pûŝîéûrŝ agûéŝ.
1
Farniente
Mêmé pôûr éŝ abîaŝ dû savô, d’ôrdîaîré dÈbôrdaŝ dé ŝèvé, môûrîr à kûôpîô éŝ ûé éxpÈrîéçé pÈîbé. Pôûr é prôéŝŝéûr dé réî-gîô Arîé Aûvîé, ’ÈvÈémé avaî çépéda marqûÈ, à qûaré-vîg-déûx aŝ, é dÈbû d’ûé ôûvéé vîé dé aû vô. Maîŝ ava dé ôûŝ îÈ-réŝŝér aûx éxpôîŝ çÈéŝéŝ dé ’Èrôqûé Arîé, û dÈôûr prîaîér par a çapîaé ŝ’împôŝé. E çé dÈbû dû môîŝ dé maî, ûé béé maî-Èé ŝ’aôÇaî à héŝîî. Lé ŝôéî Èaî dÈà aû é é gazôûîîŝ déŝ aôûééŝ émpîŝŝaî é çîé aû-déŝŝûŝ déŝ arbréŝ dû çîméîèré dé hîé-aîémî. Lé ŝôûrîré aûx èvréŝ, Aarô kôrôé ŝé dîrîgéaî ŝaŝ âé, d’û paŝ Ègér, vérŝ a rûé Méçéî : î Èaî parvéû, à qûaraé aŝ, à û ŝadé dé ŝa vîé ôù pûŝ rîé é ’ôbîgéaî, ŝ’î ’é avaî paŝ évîé, à aér ravaîér, à rérér çéz ûî ôû à aîré qûôî qûé çé ŝôî d’aûré. ï pôûvaî flâér à ŝa gûîŝé. ï ’avaî paŝ d’ôraîréŝ, maîŝ û çômpé é baqûé bîé garî. Éçôômé
9
dé aûré é abîûÈ aûx grôŝ ŝaaîréŝ, î véaî dé qûîér ŝô pôŝé dé géŝîôaîré d’ûé ûŝîé dé graûÈŝ dé bôîŝ dé Pîéarŝaarî. Prèŝ dû çrÈmaôrîûm, û çôrbîard ôîr vî à ŝa réçôré. u drapéaû fiadaîŝ é béré, ŝûr ’aîé dû ôûrgô, îdîqûaî qû’û môr y aî-ŝaî ŝô dérîér vôyagé. Lé çôdûçéûr ŝ’arrêa aû îvéaû dû prômééûr, baîŝŝa ŝa vîré é ŝôû-rî. u îç é aîŝaî ôyéûŝémé çîgér dé ’œî gaûçé. « Aarô ! C’éŝ môî, Oŝarî, û é rappééŝ ? » Aarô kôrôé ŝé ŝôûvéaî paraîémé d’Oŝarî Mäö, ŝô vîéûx çôpaî dé rÈgîmé ôrîgîaîré dû Nôrd. Léûr dérîér çôûp dé fi daaî dÈà dé pûŝîéûrŝ aÈéŝ. Oŝarî, qûî Èaî çôŝaûd, ravaîaî aôrŝ çômmé dÈmÈagéûr dé pîaôŝ. Déûx dÈçéîéŝ pûŝ Ô, îŝ avaîé aî éûr ŝérvîçé mîîaîré, é a qûé ŝîmpéŝ ŝôdaŝ, daŝ ûé çômpagîé dé çaŝŝéûrŝ dé a brî-gadé d’Oŝrôbôîé à hîûavaara, prèŝ d’Oûû. Oŝarî avaî dÈà à ’Èpôqûé çé mêmé îç, û réŝŝaîémé îvôôaîré dé a paûpîèré é dû mûŝçé dé a ôûé qûî réŝŝémbaî à û çî d’œî pôîŝŝô. Céé parîçûarîÈ aûraî ÈÈ aôdîé ŝî é ŝérgé îŝrûçéûr dé éûr ŝéçîô ’avaî paŝ ÈÈ aŝŝéz ŝûpîdé pôûr ’îérprÈér çômmé ûé îûré pérŝôéé. Maîŝ î avaî béaû ôrdô-ér aû déûxîèmé çaŝŝé Mäö dé çéŝŝér ŝéŝ grîmaçéŝ, çéûî-çî ’y pôûvaî rîé. sô ŝpaŝmé çôgÈîa paîŝaî aûx fiéŝ, paŝ aû ŝérgé sîî-ôîé. Cé dérîér ŝ’Èaî dôÈ pôûr mîŝŝîô dé
10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin