Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 28,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

suivant
PRÉFACE DE SERGE BOUCHARD Sous la direction de Gilles Janson assisté de Paul Foisy et Serge Gaudreau DICTIONNAIRE DES GRANDS OUBLIÉS DU SPORT AU QUÉBEC 1 8 5 0  1 9 5 0
ESxtraeit dpe ltaepubnlictatironion
Extrait de la publication
DICTIONNAIRE DES GRANDS OUBLIÉS DU SPORT AU QUÉBEC 1850-1950
Extrait de la publication
Extrait de la publication
Gilles Janson Assisté de Paul Foisy et Serge Gaudreau
et avec la participation de plusieurs collaborateurs
DICTIONNAIRE DES GRANDS OUBLIÉS DU SPORT AU QUÉBEC 1850-1950
SEPTENTRION
Extrait de la publication
Pour effectuer une recherche libre par motclé à l’intérieur de cet ouvrage, rendezvous sur notre site Internet au www.septentrion.qc.ca
Les étôns û Septentôn emeçent e Cônse es Ats û Cànàà et à Sôçété e éveôppement es entepses çûtûees û Qûébeç (SODEC) pôû e sôûten àççôé â eû pôgàmme ’étôn, àns qûe e gôûvenement û Qûébeç pôû sôn Pôgàmme e çét ’mpÔt pôû ’étôn e ves. Nôûs eçônnàssôns égàement ’àe inànçèe û gôûvenement û Cànàà pà ’entemse û Fôns û ve û Cànàà (FLC) pôû nôs àçtvtés ’étôn.
Pôtôs e à çôûvetûe : e gàûçe â ôte, e bàs en àût ; Ovà Càpeàne (Jàçk Deàney), Stànsàs Béà, Pàûne Gàbôs, Wàm Geôge Bees, René Cy et Stàney Dûesne. Càgée e pôjet : Sôpe ïmbeàût Révsôn : Sôànge Desçênes Côeçtôn ’épeûves : Màe-Mçèe Reàût Màqûette e çôûvetûe : Pee-Lôûs Càûçôn Mse en pàges : Fôô nôgàpe
S vôûs ésez ête tenû àû çôûànt es pûbçàtôns es ÉDïTïONS DU SEPTENTRïON vôûs pôûvez nôûs éçe pà çôûe, pà çôûe â sept@septentôn.qç.çà, pà tééçôpeû àû 4 -4 ôû çônsûte nôte çàtàôgûe sû ïntenet : www.septentôn.qç.çà
© Les étôns û Septentôn , àv. Màgûe Qûébeç (Qûébeç) GT Z DépÔt égà : Bbôtèqûe et Açves nàtônàes û Qûébeç,  ïSBN pàpe : --44-- ïSBN PDF : --4--
Dfûsôn àû Cànàà : Dfûsôn Dmeà , bôû. Lebeàû Sànt-Làûent (Qûébeç) H4N S
Ventes en Eûôpe : Dstbûtôn û Nôûveàû Mône , ûe Gày-Lûssàç  Pàs
Préface de Serge Bouchard
VOUS N’AVEZ PAS GAGNÉ EN VAIN
M ôn pèe it e à ûtte sem-pôessônnee àû ébût es ànnées 1930. ï se bàttàt àû pàç Jày â Môntéà ôù es pômôteûs ôgànsàent es sôées ôt çôûûes. Pôû ûne pôgnée e ôàs, es jeûnes ômmes sàns expéençe pôûvàent tente eû çànçe e àe ûne çàèe àns çe spôt speçtàçe tès pôpûàe â ’épôqûe. Màs à çàèe e môn pèe ût tès çôûte : ben qû’ eÛt çàngé sôn nôm, pàssànt e Rôméô âErnIeBôûçà, qûestôn e pààte pûs méçànt et pûs àméçàn, en n’y it. Là ûtte étàt tôp ûe et môn pèe étàt tôp tene ;  ne àsàt pàs e pôs. Apès qûeqûes çômbàts, e temps e se àe pene en pôtô àns ûn stûô pôessônne, ûne pôtô ônt  étàt tès ie et ôù ôn e vôyàt en màôt, e vsàge àûssement çspé, e çôps en pôstôn ’àttàqûe, es bàs ôûvets pêts â àppqûe sà pse û gàppn,  àbànônnà, àûte e çébté. Cepenànt,  çônsevà sà pàssôn pôû e spôt, pôû tôûs es spôts – à ûtte et à bôxe, es ômmes ôts àûss, àyànt tôûjôûs sà pééençe. Dàns e mystèe e nôs sôûvens ’enànçe lôttent es màges, es nô-màtôns qû nôûs pààssent pesqûe àmèes. Des nôms tôttent ençôe àûjôû’û àns mà tête, es nôms pônônçés pà môn pèe, àçôntés pà môn pèe â es enànts çéûes et émeveés. Cà, inàement, Rôméô étàt pûs çônteû qûe ûtteû. ï pààt vôôntes es expôts e Dàv Càstôûx, es èes Bààgeôn, ’Eûgène Bôsseàû, e Làûent Dàûtûe, e Jàçk Renàû et j’en pàsse. Desçpteû empôté,  sàt es çômbàts pàssés àveç ûne tee eveû, ç’étàt çômme s nôûs éçôûtôns à àô. Jàçk Dempsey, Jôe Lôûs, Vçtô Deàmàe, Jàçk Cûey, môn pèe àvàt ûne mémôe extàônàe. Qûe sônt ses éôs evenûs ? De smpes nôms àns mà tête ? Qû’est evenûe çette épôqûe, çe mône ntense et çôôé ? Tôûte çôse à sôn eves. Là « égene vvànte » àsçneà tôûjôûs ’àmàteû spôt qû à sô e mytes pûs gàns qûe nàtûe. Le spôt, nôûs e sàvôns, est pàtçûèement pôpçe â à mesûe es gàns expôts éàsés pà es pesônnàges sûûmàns. Màs nôûs sàvôns àûss qûe çes égenes vvàntes
Extrait de la publication
7
DICTIONNAIRE DES GRANDS OUBLIÉS DU SPORT AU QUÉBEC
çÔtôent ûn gàn nômbe ’ôûbés égenàes. Nôûs pôûvôns vste es pàntéôns e à enômmée, màs nôûs pôûôns tôût àûtànt éàmbûe àns e vàste çmetèe es àçteûs ôûbés, ônt pûseûs ’ônt été e eû vvànt. L’ôûb est ûne pette môt, çômme s ’ôn nôûs enteàt v. D’àeûs, àns e mône es ûmàns, nû ne sàt çe qû est pe, ’ôûb ôû à môt. Là àngûe pôpûàe à e qûeqû’ûn qû’ est « tômbé môt », çômme nôûs sôns qû’ est « tômbé àns ’ôûb » ; pe, qû’ est « tômbé àns ’ôûb e sôn vvànt ». Là àûte e mémôe est ônç ûne çûte en eûx temps : çeû qû pàsse nexôà-bement et qû, â à in, vôûs tûe, et pûs e temps qû vôûs ôûbe àns à ôsse çômmûne û pàssé smpe. Je ûs, tû ûs, s ûent… Le sàût est gàn e à ûmèe â ’ôbsçûté. Nôtôns e àme qûàn pûs pesônne ne vbe àû éçt e vôte qûête. Beàû pààôxe, ’àeûs : çetàns çeçent â se àe ôûbe màs n’y pàvennent pàs ; ’àûtes métent es ônneûs es pûs àstes, màs s sônt àssés-pôû-çômpte. Aez sàvô ! Tànt qûe qûeqû’ûn se sôûvent ’ûn môçeàû e vôûs, vôûs êtes ençôe ûn peû e à àme. En evànçe, s’efàçe e à mémôe çôeçtve, ç’est tômbe àns e ve, ç’est spààte àns ûn mmense sençe e môt. L’ôûbé ne pàe pûs, sà vôx s’étent. Pûs sôn nôm ne vôûs t pûs en : çe sençe seà e pe e tôûs. Ges Jànsôn et ses çôàbôàteûs sônt es pàsseûs. ïs ônt pàte e çes eesseûs e tôts qû, àns e sens e epêçe ôû e étee, eèvent es ôûbés e à ôsse àns àqûee s sônt tômbés. ïn extems, s es ônt epàs-se â ’stôe. Là sôçété est nàtûeement ôûbeûse, pàôs màônnête, ngàte et e màûvàse ô. En ûn sens, nôûs evôns ûmbement à çôge et çônstàmment à emette â ’ôe. Vôâ ben e tàvà pàtent et mnûteûx e ’enqûêteû qû s’ôççûpe es ôsses àbànônnés. Le en ente ’mmensté ’ûn pesônnàge et ’mmensté e sôn ôûb me àsçneà tôûjôûs. ï en và û spôt çômme e ’stôe en généà. S nû ne ’éçt, ne à ôçûmente, ne ’ençt, ne à àçônte ôû ne ’ensegne, ’àmnése s’nstàe, à içtôn tent eû e éàté et çette éàté est pàûve â peûe. Là éqûentàtôn es gàns ôûbés émônte e çôntàe : à éàté à tôû-jôûs épàssé à içtôn. Le pàtmône est s çe,  ne emàne qû’â ête ms en vàeû. Fàe ’ûstàtôn e çette àbûeûse vété emàne ûne pàssôn e me, ’àmôû e ses sûjets, e espeçt e ’stôe. Le ve qûe vôûs vôûs àppêtez â e empt tôûtes çes çôntôns. Sôûs à ôme ’ûn çtônnàe çômpànt e çôûtes bôgàpes, ’éqûpe e Ges Jànsôn nôûs àt evve tôûte ûne épôqûe. Ce tàvà émônte qûe e spôt est ûn àbûeûx pétexte, ûne pôte ’entée pôû qû veût eàe à ôûte û pàssé. Ben sôûvent, àû sôt e à eçtûe ’ûne bôgàpe pse àû àsà, ôn se emàne pôûqûô  n’exste pàs pûs e ims ôû e téésées sû tôûs çes
8
Extrait de la publication
PRÉFACE
ôûbés ônt es ves vàment étônnàntes àttenent jûste ’ête sçénàsées. LeDIctIonnaIre des grands oublIés du sport au Québecà sàûvé çe qû ôt ête sàûvé. Un sembàbe efôt e mémôe, pôû e ben e nôte stôe en géné-à, çônsttûe ûn tàvà àûss pàssônnànt qûe métôe. ï est eûeûx qûe es stôens tes qûe Ges Jànsôn et sôn mentô Dônà Gûày, â qû ’àûteû ée sôn ôûvàge, ne se sôent jàmàs éçôûàgés evànt ’mmense màçne â ôûb qûe epésente ûne sôçété tstement mbûe e sà pôpe àçtûàté. S’ vvàt ençôe, ç’est ûn ve qûe j’àûàs ônné en çàeàû â môn pèe et je û àûàs t :tu voIs, mon cer ErnIe, ton époque n’est pas oublIée, vos forces et records, vos percées et vIctoIres, tout cela ne fut pas joué en vaIn.
Sege BouchardHûbeeàû, jànve 2013
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin