Le Mur de Berlin et la Chute du communisme expliqués à ma petite-fille

De
Publié par

Pourquoi le Mur de Berlin est-il tombé en 1989 ? Quelles en furent les conséquences en Europe de l'Est ? Et en URSS ? La chute du mur de Berlin a-t-elle entraîné la fin du communisme ? A-t-elle bouleversé la situation internationale ?Marc Ferro répond à toutes ces questions et bien d'autres sur l'édifice emblématique de la guerre froide, le mur qui a scindé la ville de Berlin pendant près de 40 ans. Après le succès du XXe siècle expliqué à mon petit-fils, il revient avec clarté et pédagogie sur la fin du communisme en Europe, et les brutales transformations qui continuent de nos jours à agiter l'Est de notre continent.À l'occasion du vingtième anniversaire de la chute du Mur, un ouvrage indispensable pour mesurer l'ampleur de cet événement et de ses conséquences.


Publié le : jeudi 25 septembre 2014
Lecture(s) : 2
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782021224320
Nombre de pages : 128
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
È û È BÈî È à çûÈ û çôûîŝÈ ÈXîûŝ â à ÈîÈfîÈ
 à  ç F È   ô
È û È BÈî È à çûÈ û çôûîŝÈ ÈXîûŝ â à ÈîÈfîÈ Sôàzî
îîôŝ û SÈûî
ïSBN9782021225129
© îîôŝ û SÈûî, àôÙ 2009
È CôÈ È à ôî îÈÈçûÈÈ îÈî Èŝ çôîÈŝ ôû Èôûçîôŝ ÈŝîÈŝ â ûÈ ûîîŝàîô çôÈçîÈ. ôûÈ ÈŝÈàîô ôû Èôûçîô îàÈ ôû àîÈÈ fàîÈ à ûÈûÈ ôç ûÈ çÈ ŝôî, ŝàŝ È çôŝÈÈÈ È àûÈû ôû È ŝÈŝ ààŝ çàûŝÈ, Èŝ îîçîÈ È çôŝîûÈ ûÈ çôÈfàÇô ŝàçîôÈ à Èŝ àîçÈŝ . 3352 È ŝûîàŝ û CôÈ È à ôî îÈÈçûÈÈ.
àŝ çÈ Èŝŝàî, ôûŝ àôŝ àîŝŝ Sôàzî ôŝÈ ŝÈŝ ûÈŝîôŝ. Āû ûŝ ôûŝ È àôŝ ôîfî ôÈ. É ÈffÈ, î ôûŝ à ŝÈ ûîÈ ûàà àîŝŝÈ Èŝ îÈôà îôŝ ûûÈ àôÈŝ çÈÈ ŝÈ ôŝÈ ŝû Èŝ ôûÈÈŝÈÈŝ àÈûŝ È ôÈ Èŝ. Èŝ ûÈŝîôŝ àà àŝ  ôŝÈŝ àŝ û ôÈ îŝôîûÈ àîîôÈ, ûÈ çô ôôîÈ çôÈŝôà àûX ÈÈŝ ôûŝ ŝÈ ôûÈ â à fî È çÈ ÈXÈ.
Pourquoi ce mur, pourquoi Berlin ?
ûŝ ûÈ ôû àûÈ îŝôÈ, à çûÈ û û È BÈî ŝîÈ à fàîîÈ û îÈ çôûîŝÈ. CÈÈŝ, î  à Èû àûÈŝ « ûŝ » àŝ îŝôîÈ, àîŝ àû çû à Èû à ŝîîfî çàîô È çÈûî çôŝûî â BÈî. àŝ àçîÈÈ CîÈ, à ûàîÈ ÈÈ àûôû û àŝ ààî ôû fôçîô È  fÈÈ È àŝ çôÈ Èŝ îàŝîôŝ àÈŝ. ÈLimesàûôû È ÉîÈ ôàî àî û ÈŝÈÈ È fôîfîçàîôŝ ÈŝîÈŝ â ô È È ÈîôîÈ Èŝ ààÈŝ àû ô, Èŝ ôàÈŝ àû ŝû. CÈŝ È îÈŝ àÈŝ, È û çôŝûî àû ŝû ïŝàë (â È àŝ çôfôÈ
9
L EM U RD EB E R L I NE TL AC H U T ED UC O M M U N I S M E
àÈç È û Èŝ àÈ àîôŝ â JûŝàÈ) ààî ôû û È ŝ ÈÈ È àŝ Èŝ È ôîŝÈŝ àÈŝîîÈŝ . Qûà àû û ûÈ Èŝ Āîçàîŝ áîŝŝÈ â à fôîÈ ÈXîçàîÈ, î îŝÈ â ÈÈ fî â îîàîô çàÈŝ îÈ. ôûŝ çÈŝ ûŝ ô ûÈ fôçîô fÈŝîÈ. CÈ ûî Èŝ àŝ È çàŝ È çÈûî È BÈî. ï à  îfî È 1961 ôû ÈÈ fî â ÈXôÈ Èŝ BÈîôîŝ È Èŝ ĀÈàŝ È à ûîûÈ ôçàîûÈ àÈàÈ (Ā) ûî ôûàîÈ àŝŝÈ â OûÈŝ. àîŝ à çô ôŝîîô û îÈ çôûîŝÈ È USS È Èŝ ŝôûÈŝàûŝ Èŝ ôçàîÈŝ ôû àîÈŝ, È à ôôÈ ŝûôû, ô ŝûŝçî ûÈ ÈÈ ôÈ È çôç ûÈ È û È BÈî à ç ŝôûŝ à Èŝŝîô ôûàîÈ, çîîà à fî È à Ā È ûîfîçàîô Èŝ ÈûX ĀÈàÈŝ. CÈÈ çûÈ à ŝî à fî ô ŝÈûÈÈ Èŝ îÈŝ çôûîŝÈŝ â Éŝ àîŝ àûŝŝî È à îîŝîô ûÈ ÉûôÈ çôàîŝ ŝàî Èûîŝ à fî È à SÈçôÈ ûÈÈ ô îàÈ. É ÈffÈ, ŝ ûÈ ŝÈ çôŝîûà à « àÈ àîàçÈ » ÈÈ USS, à àÈBÈàÈ
10
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.