Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 6,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

Neuf mois

de editions-de-l-isatis

MœbIus146
Mœbius146 ŝÉÉÉ 2015 Nûô îô à RôÉ GîôûX
DîÉçîçÉ : LûçîÉ BàÉ Côî É àçîô : LûçîÉ BàÉ, RôÉ GîôûX, LYŝàÉ LàÉî É RàYô Màî. CôŝÉî ’àîîŝàîô : RôÉ GîôûX (ŝîÉ), LûçîÉ BàÉ, LYŝàÉ LàÉî, JîÉ LÉûç-LÉàç, Tîŝà MààôY-RàçîÉ, RàYô Màî É Jûîà PàWôWîçZ.
ïûŝàîôŝ : MàûÉÉ É à çôûÉûÉ : RàYô Màî MîŝÉ É àÉŝ : Jûîà MàîÉŝçû
É DÔ à, BAQ É BAC, 3 îÉŝÉ 2015 ïSSN : 0225-1582 ïSBN : 978-2-89741-053-7
ïSBN PD: 978-2-89741-054-4
Là ÉûÉ É ŝàûàî ÉôŝŝÉ à Éŝôŝàîî û çôÉû Éŝ ÉXÉŝ û’ÉÉ Éôûî. MœbiusÉŝ ŝûÉîôÉ à É CôŝÉî Éŝ àŝ û Cààà, É CôŝÉî Éŝ àŝ É Éŝ ÉÉŝ û QûÉç É É CôŝÉî Éŝ àŝ É Môà. MœbiusÉŝ ÉÉ É à SODEP É É à QLL.
Dîŝîûîô É ôà àîÉ : DîÉîà (Cààà) ; D. N. M. (EûôÉ) ; EXôîÉ (àîÉûŝ àŝ É ôÉ) Dîŝîûîô É ôà ûîûÉ : VîîÉ É ’ÉÉÔ ûîûÉ ANEL-DÉ MàûÉ (WWW.îîÉ.ÉÉôûÉîûÉ.çô) É SôÉ (WWW.ŝôÉ.ç.çà) AôÉÉ àû ôà àîÉ : WWW.ÉûÉôÉîûŝ.ç.çà É WWW.ŝôÉ.ç.çà AôÉÉ àû ôà ûîûÉ : WWW.ŝôÉ.ç.çà É WWW.Éûî.ô AçîÉŝ : WWW.Éûî.ô
Mœbiusàà ûàÉ ôîŝ ’à.
Mîûŝ 2200, ûÉ MàîÉ-AÉ Eŝ Môà (QûÉç) H2H 1N1, Cààà T. : 514 597-1666 CôûîÉ : îYûÉ@ÉîîôîYûÉ.çô SîÉ ïÉÉ : WWW.ÉûÉôÉîûŝ.ç.çà
SOMMAIRE
PRÉSENTATION........................................................................5
Jean-PIerre AprIl Dans le garage................................................................................9 MathIeu BlaIs Le secret des moucherons................................................................23 ChrIstIne DaFFe Chuchoter.................................................................................29 Evelyne Gagnon Des objets à collectionner (noires pantomimes)................................35 OlIvIer GamelIn Le cafard d’Anabelle......................................................................37 Stéphane GauthIer Le baiser à l’enfant........................................................................43 Chantale GIngras La bonté même..............................................................................53 JulIe Hétu Hans Trapp...................................................................................57 Suzanne Jacob Quatre séances sans l’aveu..............................................................61 Jack Keguenne l’ombre d’une neige.......................................................................67 MIchaël La Chance Le chouettoquet.............................................................................73 PerrIne Leblan L’empreinte des choses brisées..........................................................81 MarIe LeFebvre Zotz............................................................................................89 TrIstan Malavoy Mon vrai visage............................................................................93 AntonIn MarquIs Pourquoi le feu ?..........................................................................101 MaxIme OlIvIer MoutIer Les coulisses.................................................................................111 JulIa PawlowIcz Melisa.....................................................................................121 Thomas Pourchayre Passion d’hiver.............................................................................129
NadIa Roy CapTourmente........................................................................133 MarIe-Ève SévIgny Personne.....................................................................................137 Jean-PhIlIppe VeIlleux Le secret de maman.....................................................................147
E 81CONGRÈSDUPENINTERNATIONALÀQUÉBEC.........................151
NOTICESBIOBIBLIOGRAPHIQUES...................................................167
LESYEUXFERTILES.......................................................................171
hèmes à venir (les dates sont sujettes à cHangements) :
ô  147 -Vérité et mensongeîô à Màîô VîîÉ (çôÉ) ô  148 -La rueîô à OîîÉ GàÉî (çôÉ) ô  149 -Cataclysmesîô à MYÉ Dûà (çôÉ) ô  150 -Persistanceîô à CàÉîÉ CôîÉ-LàôŝÉ (àÉ É É ôÉ : 1 àŝ 2016) ô  151 -Montréal est une ville de passages secretsîô à LûçîÉ É BàÉ (àÉ É ôÉ : 1 àî 2016)
PrésentatIon
e 81 Congrès du PEN international
165
çôÉ Çà, àû àŝŝàÉ, ûà ôûŝ àîôŝ û ôàÉ ûî ôûŝ îÉ (à ŝîÉçÉ ’û çîàî É ÉXî ŝÉ à É P.E.N. ûçôîŝ), « É ôûûôî ôûŝ É àîÉŝ àŝ û çôŝ À QûÉç ? » C’Éŝ ÉÉû û ÉàÉÉ ûî îÉ À à iî àû QûÉç É À à îÉ ôù j’àî àŝŝ ô ÉàçÉ É ô àô-ÉŝçÉçÉ É ŝûôû À à iÉ ûÉ jÉ ÉŝŝÉŝ ’êÉ Qûçôîŝ, àçôôÉ É AîûÉ, Éû ’ûÉ îÉ ôû À àî ŝîû-îÉ ûà À ŝô îŝôîÉ, ŝô ŝîÉ, ŝô ÉŝŝàÉ çûûÉ. E ûîŝ jÉ ôûàîŝ àûÉ, çÉZ ûî, É à, àŝ ÉûX ààŝ îçôYàÉÉ ÉîÉŝ À à ŝîÉçÉ îÉàîôàÉ û PEN, É Jô Ràŝô Sàû. VôîÀ çÉ ûÉ jÉ ÉûX îÉ à çÉ Côŝ, É à Dçààîô É QûÉç ŝû à àûçîô îàîÉ É Éŝ àûçÉûŝ É àûçîçÉŝ ÉŝÉà, j’ÉŝÉ, çÉZ Éŝ ûŝ É àîçûîÉ, àîŝ àûŝŝî çÉZ Éŝ àûçÉûŝ û ôÉ, à ŝîàûÉ ’û ôÉ É É à ŝôîçîûÉ Éŝ çîàîŝ Éŝ ûŝ ÉÉŝ Éŝ àûÉŝ. Qûà àû ŝôûÉî É çÉÉ îÉ, É ’àûôÉ, É çÉŝ ôÉŝ É ààÉ û’ÉôÉô Éŝ ûŝ, jÉ ŝàîŝ û’î îÉ ôûŝ Éŝ Éfôŝ ûÉ ôûŝ Éôŝ àŝ à ààîô û Côŝ, ôûŝ, çÉÉ ÉîÉ ûîÉ ôîŝîûÉ îîÉ à AÉ-LàûÉ MàîÉû. U çôŝ àûÉ, ç’Éŝ û ÉÉ àû îûÉ àî, À ’àççŝ ŝÉ àûX ÉÉŝ ûî àŝŝÉ É ÉûÉ Éŝ ôŝŝîÉŝ çôûàŝ, îŝçûÉ É àôûÉ Éŝ àôŝ Éŝ çôîŝ, ôçÉ À ’Éçîô Éŝ çàÉŝ, àççûÉîÉ Éŝ ôûÉàûX çÉÉŝ, àçÉ Éŝ ôûÉàûX ôàÉŝ, ôÉ Éŝ ŝô-ûîôŝ ÉŝîÉŝ À ûÉ àÉ îŝîûîô àîŝà çàŝ É à ŝîûàîô É à îÉ ’ÉXÉŝŝîô àŝ É ôÉ. E î Y à û àŝÉç ôîŝ ôÉ, ŝ îôà, ûî Éŝ çÉûî Éŝ çàÉŝ ÉÉ çôûÉŝ çîàîŝ, îÉ ÉÉûŝ Éŝ àîŝ àû çôûŝ Éŝ àŝ, Éŝ çàÉŝ ’îôàîô ŝû Éŝ ÉX-îÉçÉŝ çÉÉŝ, Éŝ ôjÉŝ É çôôàîô. E î Y à à çôûÉÉ û îÉû û Côŝ, É çôàç àÉç Éŝ çîàîŝ É àîŝÉŝ ôçàûX, ’àÉîŝŝàÉ ’ûÉ ô-àîÉ É ’ûÉ çûûÉ ôûÉÉŝ, ûÉ çôÉŝîô Éŝ ÉjÉûX ôîîûÉŝ ôû çûûÉŝ û àYŝ, É à îÉ. J’îÉŝîŝ ôÉ àŝ çÉ ÉîÉ ôÉ É à ŝÉçÉ ’Éîô ÉûX çÉ çîûàÉ çîàîŝ àŝ à îÉ É QûÉç Éà çÉŝ ûÉûÉŝ jôûŝ ’ôçôÉ, jôûÉŝ ’àûà ûŝ ÉfÉÉŝ-çÉÉŝ û’ÉÉŝ ôÉô îÉû àûX ÉîÉŝ ÉàÉÉŝ ’ûÉ çààÉ ÉçôàÉ àÉ, ŝÉçàçÉ, ŝ’î É Éŝ, ûî É Éŝ ûŝîôŝ É Éŝ ôîôŝ ’û àYŝ É É î Éàûçôû ŝû ŝÉŝ àŝ ’âÉ, ŝÉŝ îôîŝ, ŝô ÉàÉŝî, ŝô àÉî îîà.
166
e 81 Congrès du PEN international
J’àîÉ çôîÉ ûÉ É QûÉç, û QûÉç ŝîûîÉ à É ôûîôÉÉ É ŝà çûûÉ, É ŝà àçôôîÉ, É ŝô àŝŝûàçÉ àçÉ àûX iŝ û Éŝ ŝÉ, àûÉà ’Éŝî É É çû É ôŝ àîŝ àÉŝ, àîŝ àÉà àûŝŝî àû CÉÉ ûçôîŝ û P.E.N. îÉàîôà É ôûÉàûX ÉÉŝ ûçôîŝ É çààîÉŝ, Éŝ Éŝ É ŝ ôû É ôî îŝ àûX îÉŝ É ’çîûÉ – É êÉ çÉûX ûî ŝô Éŝ ààÉûŝ Éàŝ – ài É ôûŝûîÉ Éŝ çàûŝÉŝ ûî ôûŝ àŝŝÉÉ : îÉ É jûŝîçÉ, ôûÉûÉ ŝû É ôÉ, ÉŝÉ É ôô-îô É à îàûÉ çôÉ îŝûÉ É àîX, ûŝ àîçû-îÉÉ à à àûçîô îàîÉ.
CôŝûÉZ É ŝîÉ û Côŝ – ÉûÉÉç2015.ô
èîÉ MàÉ
* EXçÉîôÉÉÉ, à « LÉÉ À û çîàî îà » çÉ à àçÉ, àŝ çÉ É ûô, À ûÉ ŝÉàîô û PEN îÉàîôà É É ŝô 81 Côŝ à É ŝîÉ û P.E.N. QûÉç, èîÉ MàÉ. (ôÉ É à àçîô)