Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 6,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Partagez cette publication

MœbIus148
Mœbîus148 îÉ 2016 Nûô îô à OîîÉ GàÉî
DîÉÇîÇÉ : ûÇîÉ BàÉ Côî É àÇîô : ûÇîÉ BàÉ, RôÉ Gîôû, ŝàÉ àÉî É Ràô Màî. CôŝÉî ’àîîŝàîô : RôÉ Gîôû (ŝîÉ), ûÇîÉ BàÉ, ŝàÉ àÉî, JîÉ ÉûÇ-ÉàÇ, Tîŝà Mààô-RàÇîÉ, Ràô Màî É Jûîà PàwôwîÇ.
ïûŝàîô É àûÉÉ É à ÇôûÉûÉ : Ràô Màî MîŝÉ É àÉŝ : Jûîà MàîÉŝÇû
É DÔ à, BAQ É BAC, 1 îÉŝÉ 2016 ïSSN : 0225-1582 ïSBN : 978-2-89741-078-0 ïSBN P : 978
-2-89741-079-7
à ÉûÉ É ŝàûàî ÉôŝŝÉ à Éŝôŝàîî û ÇôÉû Éŝ ÉÉŝ û’ÉÉ Éôûî. MœbîusÉŝ ŝûÉîôÉ à É CôŝÉî Éŝ àŝ û Cààà, É CôŝÉî Éŝ àŝ É Éŝ ÉÉŝ û QûÉÇ É É CôŝÉî Éŝ àŝ É Môà. MœbîusÉŝ ÉÉ É à SODEP É É à Q.
Dîŝîûîô É ôà àîÉ : DîÉîà (Cààà) ; D. N. M. (EûôÉ) ; EôîÉ (àîÉûŝ àŝ É ôÉ) Dîŝîûîô É ôà ûîûÉ : VîîÉ É ’ÉÉÔ ûîûÉ ANE-DÉ MàûÉ (www.îîÉ.ÉÉôûÉîûÉ.Çô) ; SôÉ (www.ŝôÉ.Ç.Çà) AôÉÉ àû ôà àîÉ : www.ÉûÉôÉîûŝ.Ç.Çà É www.ŝôÉ.Ç.Çà AôÉÉ àû ôà ûîûÉ : www.ŝôÉ.Ç.Çà É www.Éûî.ô AÇîÉŝ : www.Éûî.ô
Mœbîusàà ûàÉ ôîŝ ’à.
Mîûŝ 2200, ûÉ MàîÉ-AÉ Eŝ Môà (QûÉÇ) 2 1N1, Cààà T. : 514 597-1666 CôûîÉ : îûÉ@ÉîîôîûÉ.Çô SîÉ ïÉÉ : www.ÉûÉôÉîûŝ.Ç.Çà
SOMMAIRE
PRÉSENTATION........................................................................5
DavId Goudreault À quî la rue ?................................................................................11 JulIe Bosman Faîre marcher Albert.....................................................................17 MartIne Delvaux La rue des autres...........................................................................21 MarjolaIne Deschênes et Alexandre Châteauneuf La rue aux Cînq Dîamants...........................................................27 rançoIs MartIn Carrefour gîratoîre.........................................................................35 Bertrand Bergeron Le manteau Magrîtte....................................................................43 ector RuIz L’opérette de la rue OntarîoÉRouîlle.............................................53 rédérIck Durand Et ton cœur noîr s’arrêtera..............................................................57 ArIane GélInas Ceux de la clepsydre.......................................................................63 enrI Clerc La Zone........................................................................................69 JulIe Dugal àÉ î sur le boulevard Taschereau..........................................85 MonIque e Maner Traversées.................................................................................91 Raymond Caron Rue Mauils..................................................................................95 GuIllaume BarIl Une ille en colère.........................................................................101 CécIle-MarIe adrIen Mîstîgrî..................................................................................107 GenevIève Marleau La route......................................................................................115 CatherIne GIrouard Les pîeds dans la boue.................................................................121 KIev Renaud La danseuse.................................................................................125
LETTREÀUNÉCRIVAINVIVANT DîàÉ VîÇÉ Çî á Mûààî àûî....................................129
NOTICESBIOBIBLIOGRAPHIQUES....................................................135
LESYEUXFERTILES.......................................................................139
hèmes à venir (les dates sont sujettes à cHangements) :
ô  149 -Cataclysmesîô à MÉ Dûà (ÇôÉ) ô  150 -Persîstanceîô à CàÉîÉ CôîÉ-àôŝÉ (àÉ É É ôÉ : 1 àŝ 2016) ô  151 -Montréal est une vîlle de passages secretsîô à ûÇîÉ É BàÉ (àÉ É ôÉ : 1 ûî 2016)
PrésentatIon
PrésentatIon
À nous, la rue !
Sû à É ûÉ, àûà É ÇôûÉûŝ ŝîûîÉŝ, Çô-àîÇôîÉŝ, ûÉ ÉÉ ûàî É iûÉŝ ŝÉô Éŝ ûÉÉŝ ôÉŝ à ’ôŝÉàÉû. VôîÇî É ôû, ôîá à ûî. EÉ ŝÉ àôôŝÉ ŝ û’ô ŝ’ ÇàûŝŝÉ, à ûÉ, ŝ û’ô  àÇÉ É ôÉŝ É ŝÉ îÉûÉŝ, É ŝààÉŝ ôû É ôàŝŝÉŝ, É ŝîLà àMarseîllaîseôû á à ĀÉ á ’ÉûÉ û ûÇ. À à Éû É ’ĀÉ ôù á ’ôÉ É ’ÉîŝÉÇÉ. Sôûŝ û ûàîÉ É ûÉ ôù á ’ôÉ ÉûÉ ’û àààîÉ. à É ûÉ ? MîÉ àôààŝ, î îÉ Çôûŝ ’î, ÇÉ îÉ Éîŝ. À ûî à ûÉ ? Aûôû’ûî, á ôûŝ, à ûÉ ! ôŝûÉ É ŝûàî « à ûÉ » ÇôÉ É ’û ûô ÉMœbîus, É àûàîŝ á ÉîÉ, á ô ô, ŝû à ÉÉ ÉÉ, àŝ ûŝîÉûŝ àÉŝ àŝŝÉŝ É É á à îô-ÉîÉ ’û ôûà É ûÉ,La Galère. À ’îŝà Éŝ à-îÉŝ àÉÇ ûî ’ààîŝ ŝôûû ŝà É Éàû ŝû É ô É ÇÉ àîÉ îîà, É É àîŝàîŝ É à ûÉ ûÉ îàÉ ÉîÉ É îŝÉ ûàîÉ. àîÉ, ÉÉ, ààîÉ, îôàÇÉ, îô-ÉÇÉ, ûûÉ, àî É i É ôîŝ, àÇ-ôû. Aû ôû É à ûÉ, ûÉ ŝÉûÉ ûîÉ, ÇÉÉ ’û àî ôà á îÉ àûÉ Éŝ ŝôî. DÉ à ôûÉ á à ôûÉ, ’àî ÇÔô á Éŝ Éŝ ûî ŝÉ ŝô Éŝ àû Éûîŝ, ûî ŝÉ ŝô ôû à ÇôÉ àû Çôû á ô É ÇàÉ, ûî ô û à àŝŝÉ Éà ûŝû’á àŝ. J’àî à á Éŝ ôûŝŝÉŝ îÉŝ ûŝ àŝ à ÉîÉ, á Éŝ àÉŝ ÉÇŝ àû à ’àîô, ûÉ ŝÉîûÉ àÉ àŝ Éŝ ÉîÉŝ ÇôÉ ûÉ à-ôîÉ àà ’àûîô. J’àî -ûÉ Éŝ QûÉÉûÉ àôûŝ ûŝû’àû ô, ûîŝ à à ÇôÉ, Éŝ ûîŝ É à îÉ ûî ŝÉ àÉ á Çôû É àÉ. J’àî û, ûÉ ôîŝ, û àÉô É ôîàÉ û àûÉ ôû ûÉ îŝôîÉ É ôûÉ, ’ûîûÉ îÇî ôŝû’ô Éŝ îŝôîÉ àŝ à ÉÉ.
8
Présentatîon
îÉû É ÉîÉ ôû É ôÉÉû ŝôîàîÉ, à ûÉ ? EŝàÇÉ É îÉ ? PûÔ ôîÉ É ô ’û ĀÉ ôù à ûûÉ ŝôÇîàÉ ôûàî É ÉîÉ ÔÉ. Pôûŝ É ÉÉàî É ôŝŝÉ ÉÉÉ, àôîÇàîÉŝ û îàÇÉ, ààôŝ É ôû àÇàî, Éîŝ É ûŝîÇÉ, àûà É ÉŝôàÉŝ Éà-ôîàîÉŝ ûÉ ’àî àîŝ, ôôÉ, ôû á ôû ôŝ-û’îŝ ôÇÇûàîÉ ’àà-ŝÇÉ. CÉÉ ŝÇÉ ûÉ ’àî ÉÇôûÉ àŝ É ÉÉ ’Éî CÉÇ, ÇÉÉ ŝÇÉ ôù Éŝ àÇÉŝ ŝô ’àŝàÉ É Éŝ îûÉŝ ûÉŝ ÇôÉ û àÉ. U àî, àû îÉŝ, É ôûÉÉÉ Çîà É àîÉ û à àÉ. E ôŝÉ àû ôàîûÉŝ àîÉÉŝ, û Çôû É ààî. Tô É ÉŝôÉŝ, Éŝîàî-î, àîàîÉ à ûÉ ÇôÉ ŝî ÉÉŝ àîÉ ÇÉ ÉÉŝ. Éŝ ŝàŝ ôîÇîÉ iÉ ÉàîÉ ŝôàîŝ ŝÉ iÉ. Aû ôÉŝ É îŝÉîô ŝôÇîàÉ, ô à ’àôÇÉ û ôÉÉ ’àô. ÀLa Galère, ôŝ ŝûÉîôŝ ûÉ àôÉŝ. Mà ôûŝ, ôûŝ ÉĀÉŝ ’àÇÉ. à ûÉ ÉŝŝîÉ, Çô-É, àÇîÉ. DÉôŝ Éŝ ÇôÇàŝ, ôû ûÔ Éàŝ ! PÉŝôÉ É Çîà á ’îûŝîÇÉ. À Tôîŝ-RîîÉŝ, à ûÉ Éî ŝàŝ ôî. PÉîÉ É ûÉÉŝ ŝîÉÇîÉû àûûÉŝ É-ŝôÉ É ôà ûŝ àÉîô. ôî Éŝ Éû… CÉ û’ô É ôûàî ûŝ ôî, ô ’ÉÉà. C’Éŝ àôŝ ûÉ É -ŝÉàî « à ûÉ » á ’ûîÉ ÉMœbîus. UÉ ÉÉ ûî Éàî ôû, Éŝàîŝ-É, ŝû ÇÉ û’ô ààî ŝôûàî ÇàÇÉ. J’àÇÇôŝàî ôÇ, îŝ îÉ ŝû É ÇôîÉ, ôûàî Éŝ ôîÉŝ. JÉ Éôûàî ûÉ îÉ ôàÉ. Sàŝ ÉÇŝ. Tŝ Éû É îÉŝŝÉ. AûÇû ôÉû É ÇàÉ á 20 ôàŝ É àÉ î É îôÉÇÉ ÇàÉûÉ àŝ û àîiÇàÉû. JÉ ûîàî É ÇÉÉ-îÉ, àÉàî Éŝ àÉŝ á à ÇààÉ àû ôû ’û à É àÉÉ. à ûÉ ààÉàî ŝô-àîŝ àû Éî É àû Éàŝ. À ûî à ûÉ, àîÉà ? ÉàÉ Dàî GôûÉàû. À Éû, à ûÉ. À ôûŝ ôûŝ. Cà à ûÉ ’Éŝ àŝ û’îîàÇÉ, ôÉ îÉîÉ àû ôûŝ. Éŝ Çîŝ ôŝŝ ÇôÉ ûÉ àÉŝÉ, îôà à ôÉ ÇôûîÉ, îûŝÉ îÉ à îÉŝî É à ûÉ. ï  à àûà É ûÉŝ ôŝŝîÉŝ ûÉ É àÇÉûŝ. Sû à ÇàÉ ôàîûÉ Éŝ ŝôûîŝŝîôŝ É ÉÉŝ, î à àû ÉÉ ŝô ôû ŝû ûÉûÉŝ-ûŝ. TôûÉ á ôîÉ, îûûÉ á àûÇÉ. O É Éû àŝ ÉûÉ ôûÉŝ Éŝ îÉÇîôŝ É É Éŝ, É ŝî ÉÉŝ É ôûÉŝ á à ûÉ.