//img.uscri.be/pth/7f66ec39dd96d208b5e16fff43fe726703af810f
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,50 €

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Finnish version)

De

Euroopan neuvosto hyväksyi lapsiystävällisen oikeudenkäytön suuntaviivat ja niiden perustelut vuonna 2010. Suuntaviivat perustuvat voimassa oleviin kansallisiin ja eurooppalaisiin normeihin, erityisesti lapsen oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Niiden tavoitteena on taata lapsille tehokas ja asianmukainen vireillepano-oikeus ja oikeus nopeaan ja asianmukaiseen käsittelyyn oikeusjärjestelmässä. Niitä sovelletaan kaikkiin tilanteisiin, joissa lapset todennäköisesti joutuvat, millä perusteella tai missä asemassa tahansa, tekemisiin rikos-, siviili- tai hallinto-oikeudellisen järjestelmän kanssa. Niissä muistutetaan lapsen etua, huolenpitoa ja kunnioittamista, osallistumista, tasa-arvoista kohtelua ja oikeusvaltiota koskevista periaatteista ja edistetään niiden täytäntöönpanoa. Suuntaviivoissa käsitellään tiedonsaanti-, osallistumis- ja edustetuksi tulemisen oikeutta, yksityisyyden suojaa, turvallisuutta, monialaista lähestymistapaa ja koulutusta, oikeusturvaa menettelyn kaikissa vaiheissa ja vapaudenmenetystä.

Euroopan neuvoston 47:ää jäsenvaltiota kehotetaan mukauttamaan oikeudelliset järjestelmänsä lasten tarpeiden mukaisiksi ja kaventamaan kuilua kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja todellisuuden välillä. Perusteluissa annetaan tätä tarkoitusta varten esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ehdotetaan ratkaisuja, joilla voidaan puuttua lapsia koskevassa oikeudenkäytössä oleviin oikeudellisiin ja käytännön puutteisiin ja korjata niitä.

Nämä suuntaviivat muodostavat erottamattoman osan Euroopan neuvoston lasten oikeuksia koskevaa strategiaa ja sen ohjelmaa ”Euroopan rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan”. Jäsenvaltioissa suunnitellaan monia edistämis-, yhteistyö- ja valvontatoimia, joilla on määrä varmistaa suuntaviivojen täytäntöönpano kaikkien lasten hyväksi.


Voir plus Voir moins
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Finnish version)