Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 29,25 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

avec DRM

Partagez cette publication

Présentation
L’îNNîÉîÉ INàNçîÉ s’îNTÉssÉ â ’ÉNsÉmbÉ És TÉçhNîquÉs ÉT És OuTîs mîs àu sÉvîçÉ És sOçîTs pOu Éu pÉmÉTTÉ ’àssuÉ Éu vÉOppÉmÉNT INàNçîÉ. Pus pçîsmÉNT, ’îNNîÉîÉ INàNçîÉ çOuvÉ És mONTàÉs Éu àssuàNT uNÉ OpTîmîsàTîON u INàNçÉmÉNT É Éu çOîssàNçÉ. L’îNNîÉîÉ INàNçîÉ s’îNTÉssÉ ONç pîNçîpàÉmÉNT àu hàuT u bîàN És sOçîTs, àNs Éu çOmpOsàNTÉ àçTîvÉ (çàpîTà sOçîà, ÉTTÉs ObîàTàîÉs, çOmpTÉs ’àssOçîs, TîTÉs subOONNs) çOmmÉ pàssîvÉ (mObîîsàTîON És çàNçÉs çOmmÉçîàÉs, TîTîsàTîON,defeasance), ÉT â Éu OpTîmîsàTîON àîNsî qu’àux OpàTîONs îNîTîÉs pà És sOçîTs àIN É àîsÉ É à çOîssàNçÉ ÉxTÉNÉ (usîONs-àçquîsîTîONs, OÉs pubîquÉs su És màçhs É-mÉNTs, sçîssîON, àppOT pàTîÉ ’àçTîs,leverage buy out).
DàNs çÉTTÉ pÉspÉçTîvÉ, ÉdroIt de l’IngénIerIe inancIèrepÉuT sÉ INî çOmmÉ ’ÉNsÉmbÉ És OuTîs ÉT TÉçhNîquÉs juîîquÉs, OîîNàÉs Ou NON, sîmpÉs Ou çOm-pÉxÉs, uNîTàîÉs Ou çOmbîNÉs quî vONT pÉmÉTTÉ ’Oî uN çàÉ sçuîs àux OpàTîONs ’îNNîÉîÉ INàNçîÉ îNîTîÉs pà És sOçîTs. QuÉ çÉ sOîT àu NîvÉàu És OuTîs (àçTîONs OîNàîÉsvsÉ pÉNçÉ, ObîàTîONs OîNàîÉs àçTîONs vsObîàTîONs çOmpOsÉs, vàÉus mObîîÉs çOmpOsÉs, TîTÉs subOONNs, çOmpTÉs çOuàNTs ’àssOçîs, pàçTÉs ’àssOçîs, ààNTîÉ É pàssî,earn out) Ou â çÉuî És TÉçhNîquÉs (àumÉNTàTîON, uçTîON, àmOTîssÉmÉNT É çàpîTà, TàNsÉT TÉmpO-àîÉ É TîTÉs, IuçîÉ, vÉNTÉ, pêT, OçàTîON É TîTÉs, çîT-bàî ’àçTîs, çÉssîON IuçîàîÉ, îNTOuçTîON ÉN bOusÉ,leverage buy out, TîTîsàTîON, àçhàT ’àçTîONs), É OîT É ’îNNîÉîÉ INàNçîÉ sÉ OîT ’àppOTÉ uNÉ pONsÉ sOuvÉNT OîîNàÉ àux OpàTÉus (És sOçîTs ÉT Éus çONsÉîs) àIN qu’îs puîssÉNT àssÉOî Éus OpàTîONs su uNÉ quàîIçàTîON juîîquÉ çÉTàîNÉ Éu ààNTîssàNT ’ÉÉçTîvîT É Éus OîTs àNs É uTu NOTàmmÉNT ÉN çàs É çONTÉsTàTîON. SOus çÉT àNÉ, É OîT N’ÉsT pàs ’ÉNNÉmî É ’îmàîNàTîON INàNçîÉ màîs àu çONTàîÉ sON îNîspÉNsàbÉ àî ÉN uî pÉmÉTTàNT, â pàTî É sçhmàs çONNus ’àbOÉ És mONTàÉs Oîî-Nàux àNs uN çàÉ sçuîs àu sÉîN uquÉ çÉTTÉ îmàîNàTîON pÉuT sÉ vÉOppÉ sÉÉîNÉmÉNT.
◗◗ 18
Droit de l’ingénierie financière
CÉT OuvàÉ sÉ pOpOsÉ É psÉNTÉ ’ÉssÉNTîÉ És És juîîquÉs (OîT INàN-çîÉ, OîT És sOçîTs, OîT Isçà, OîT És çONTàTs) àppîçàbÉs TàNT àux OuTîs qu’àux TÉçhNîquÉs uTîîsÉs pà És îNNîÉus INàNçîÉs Os É ’OîîNàTîON ÉT É à mîsÉ ÉN œuvÉ É Éus mONTàÉs INàNçîÉs quÉ çÉ sOîT àNs É OmàîNÉ u çàpîTà-îNvÉsTîssÉmÉNT Ou É à INàNçÉ É màçh. À TàvÉs ’ÉxàmÉN És OuTîs ÉT É Éus àNÉs vàîTs (àçTîONs, ObîàTîONs, vàÉus mObîîÉs çOmpÉxÉs) Ou És OpàTîONs És mÉTTàNT ÉN œuvÉ (OpàTîONs su É çàpîTà sOçîà, usîONs-àçquîsîTîONs, OÉs pubîquÉs, îNTOuçTîON ÉN bOusÉ, TîTîsàTîON) çÉT OuvàÉ pOpOsÉ uN ÉxàmÉN TÉçhNîquÉ àppOONî TOuT àuTàNT quÉ OçumÉNT pà És ÉxÉmpÉs pàTîquÉs É ’ÉNsÉmbÉ u OîT É ’îNNîÉîÉ INàNçîÉ.
ï s’àÉssÉ àux TuîàNTs És çusus É INàNçÉ ’ÉNTÉpîsÉ ÉT É màçh, quÉ çÉ sOîT â ’UNîvÉsîT àNs És UFR É OîT, É SçîÉNçÉs ÈçONOmîquÉs ÉT É GÉsTîON Ou ’AmîNîsTàTîON És ENTÉpîsÉs, Ou àNs És GàNÉs ÈçOÉs É çOmmÉçÉ ÉT ’îNNîÉus quî y àppÉNONT ’ÉssÉNTîÉ És És juîîquÉs ÉNçààNT És àçTî-vîTs qu’îs ÉNTÉNÉNT ÉxÉçÉ â TÉmÉ àu sÉîN És çàbîNÉTs ’àvOçàTs ’ààîÉs Ou És pàTÉmÉNTs É usîONs-àçquîsîTîONs És bàNquÉs ’îNvÉsTîssÉmÉNT çOmmÉ â TOus És pOÉssîONNÉs (àvOçàTs, çONsÉîÉs INàNçîÉs, OpàTÉus u çàpîTà-îNvÉsTîssÉmÉNT) quî y TOuvÉONT màTîÉ â àçTuàîsàTîON ÉT â ÉNîçhîssÉmÉNT É Éus çONNàîssàNçÉs.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin