7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois
ou
Achetez pour : 16,99 €

Lecture en ligne + Téléchargement

Format(s) : EPUB - PDF

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Pokémon GO 100% non officiel

de editions-eyrolles

J'arrête la malbouffe !

de editions-eyrolles

Le pouvoir des gentils

de editions-eyrolles

suivant
Les leviers de la performance pérenne
Goupé Eyollés 61, bd Sàîn-Gémàîn 75240 Pàîs Cédéx 05
www.édîîons-éyollés.com
En àpplîcàîon dé là loî du 11 màs 1957, îl és înédî dé époduîé înÉgàlémén ou pàîéllémén lé pÉsén ouvàgé, su quélqué suppo qué cé soî, sàns àuoîsàîon dé l’Édîéu ou du Céné fànçàîs d’éxploîàîon du doî dé copîé, 20, ué dés Gànds-Augusîns, 75006 Pàîs.
© Goupé Eyollés, 2014 ISBN : 978-2-212-56035-0
Alàîn Souîsséàu
Avéc là collàboàîon d’Anàud Souîsséàu
Les leviers de la performance pérenne AchîÉcûÉ É ÉcîÉ Éŝ ôâîŝâîôŝ
« La prospérité est un état qui ne connaît point de repos. » Sénèque (4 av. J.-C. / 65 ap. J.-C.)
PhîôŝôhÉ ôâî
Rémécîéméns
MÉŝ ÉÉcîÉÉŝ Vô É ôû ÉîÉ îÉû á ô fiŝ Aâû âVÉc ûî j’âî fiâîŝ cÉ ôûVâÉ É ûî â côîû âÉÉ á ’Éîchî â ôÉ É ŝchâŝ îûŝâ ôÉ ôôŝ.
Iŝ Vô ÉŝûîÉ á ChîŝôhÉ PôûhîÉ ûî â îÉ Vôûû ââ âVÉc ôî cÉâîÉŝ ââyŝÉŝ ŝû â ôûVÉÉ ôÉ û âch.
Iŝ Vô Éfi á ô « Côî É ÉcûÉ » èŝ âcî É îîû : AÉ-CcîÉ â ÉÉ, ŝûôîcÉ û ÉîÉ jôû, JÉâ-PîÉÉ Aô, É îîÉâ-ôèÉ, JÉâ-ChâÉŝ MôîŝŝÉâû, ’âî ÉÉÉÉû ôû á â hôÉ É ôâŝ Chîŝî É ûû cîÉ ûî ’îôâî. EŝÉÉ, îŝ ’ô ûŝîÉûŝ ôîŝ « Éîŝ á ’ôûVâÉ » â Éûŝ ûÉŝ-îôÉÉŝ côŝâŝ É ÉxîÉâŝ.