Cette publication est uniquement disponible à l'achat

Partagez cette publication

Publications similaires
RÉSISTER DANS LE TRAVAIL
ET DANS LA MIGRATION
Colère, courage et création politiqueSous la direction de
Marie-Claire Caloz-Tschopp
Volume 5
RÉSISTER DANS LE TRAVAIL
ET DANS LA MIGRATION
Colère, courage et création politique

Actes du colloque international
de théorie politique

Université de Lausanne
Institut d’Études Politiques et Internationales (IEPI)
23 – 24 – 25 avril 2010
© L'HARMATTAN, 2011
5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-54507-6
EAN : 9782296545076
PHG?KRPRQV LOHV3RXU
KHU ?QW $QGHUV*
3KLORVRSKH
R H H R G P
V Y W O G
WRDLDOFS
jGr D
IGjOQF
I T I G S 0 % S
VROHVFHQFHRE/? H RPPH 6XU PH pSTXH H HX[LqPH
LqFS OD WWHQ HQ W*RWH[DQGR UD W
QULLOH\pVDYLLWQDJQWUDUQ?VWRDjOWpIFWUHL,EDHULUpNDRHSOXLVDHOPPPH&RGDDPQFLjUVORHVWWLXYLXRHVXLTRFPHVISDL?WWHSLUEWVDU?XPSM?LFH?RQHRUWDG?HHH9VWXUGUHL?KH?V?RWXYV?QDGWULSUSGWHQGDYLWDjIDFUHHVXKHSpLTJXH2VSQLHVQFV,&HVSUOFpUpPRWRLQXHHL1UQHVHRRSXDUQUHHLYPHSWR3FYHULpUU|DGLQTRHPQDVWHFIKT{PPOOIH0DOXRUUDVLWW?GHPHQLWpL?GWHOTRXLRYQ?WHUVQWFLX?LOYjVVpOJHGDFQDDVRHkpS?VLDVV;SVDGOVHLHTHXHQHG,HSVLDLXOHOWLLRQHVLGD?KKQRVPPPGHVUFGTjXILLQWDWLIIHMFVWLGYQHUPpHHQLWUXRQQXXPWSVOHRLHPVQHWYYSYVQWHWVQWOKW?ORWQHWSXGLWQHRDUHVW?HLNLQOSVLQVHDODDDQFV*OIGVP$UPDHQVDTQOQ?HSXV[pULLVHXVPRVERM?HFLWVLIDQVHVDLHVXVUQjULDpYHDDLLOVFJHRLGUVHWSDGQVWPGrHPHUWHRWXYPR?LGUQQXVHFQORDWL?QQOLUPQJHWLXRXPHSYUFHWQRGLUWHHHLLLXQDEGLGHWQDXSOFVUVORQXWVFOWLLQIVXSRWXVWpOHPQWLFHpHSXVVVDpHpLODIDGYDFULXFTL\GWDULHVGVSHUHQIVGGDGVpUVWHOHVSHVOILWDWOHSPDHKWWHQPQVpWHQRQGEOWHQOHOQUUqDPIHIGHLSGHSDDVLLLQX3QQVrPLRjo?RVDFRPQDXVPHQGIDUHWJXSHXQHXLW?V?QHVRGQWHQHHWHVEHUYHYOXVGPWLRVXHWHOVQLPDS?OQHPVUYDUjODDVWWkIFXKQHWQHRDRUHVXHVQLQVUFpUSDGXLQFHFVSXYDQDUFSW9OLRFILQPGHUTGOVUQHHHTLYHLEWUpDSR
DLUHRPQW H?KRV OT VQG UH VWH -H VW LW H[W FHW H LWUH OH
YUHD 3DULV LHOOHQGXV OXW HUVQG
UL SW LR QV QW pU XU HV G G SR U
GDPH DOH HQ WGH RX WH V
TXH PDL WHQD QW LO HV W &?HVW GR QF H FHWW H RUW H H H GH H H FH
PDL WH QD QW OV VR Oj T XH ODY LH U LHQ DX WU H QHF WHH Q IDL TX G ?rW Oj
TX DUFHHLY H PRLQYSpFLELOHFRPFRrPHFHQWLQXLO TXH
GHPrHQJLQVPHXU O?KD EL O?LWXGH GH WLY Wp W GHXG
GpSDQL VWUDO\Uj SDVpH
?L OV LYH W VX UG PH W SD TX IR QG (V DJ RQ OD GL PL UQH RQ WL QXH WjYLY H H
SOX LY FH H RUP OH pJD LY HHW WD UL H FR JP DW LT DU DX
WR WDOH /H SOX LK LOL VWH ?HQ X[YHX OH QW QF H H
OL HXO?DH VX UGL OD PD VV HFHX [ PHWWH SDW OHXQ MR XUV rP H
PR\H KRGH H YU DXV VV LX TXH DXDLVVV LFR pT XHQTXHD
QW OX Lq FOH TXH H O?K VRQ DJ HV H 6WU QG EH VR GH OL WW pUDWXUH ,;
G G G WUD TXH V V VX GH VVR QW V WK
O?DE VXUGLH[HXGH LVWpU QFH HX OHQFR XH ?RHW?
OHXH QDF LY LWHWpH HS QW VWHXO PH UFHTX? HQpS
DF IR QW D EV RO XP HQ W ULH VR QW U HS VH QWD V GH P LOO LR G ?K RP PH V
UV RQ QHHXWTXU?(VW UDJ HW XL DFWL LUHG?XQLQDF WL YLWp
HQ W HO OHUL ODV RU ?X OjO? WL PRUj TXDQG WXHSD
HY ULDQ WH H OD VL YL WpHW TX HP H %U OD SHQGDQF W VL RWDO TX O?D FWL YLW VW HY XH XQ VX UH
FRP OLVWUXQ QWLO
G? ?r UH JL RQ W WL LV VIL [H U Pr PH VO?
Gp RU PDL VHH QW LPH
SDV V PD UF OH EUHGH HX UV DXJ FH L G?DL OO HXU
SD [H OH SD FH TX H GL HUV FW XUV LV WRU RU XV SUR EO DW LT RQ
LYL p YH QXH O?DF RQ FRQ Qp ?L QDF LWpHW GH H LY pGH RQ GH?O DFW
WDYHF%LEH IO? KR H U I ' T ' Y G
UHD?rWOHVPHQWGHQW OH LG UDYDLOH WLT QSROL UpDWL HHWF XUD &ROqUHFR
VOHVHQLRQ?KRPPHG PLO HVUG 3RX YD
3UpID
GLUHTXHUHLRQGXF ROOR ULH 30D +23 /2=76&
HFK{P GX OHW WUDYD HVGXWLT ROL
VH )UDQoRL *,%85
1$OD 02 QH6, JD 1, .8(
ULVVHQW VHQ HOOH YLG VHLQpIHQHWG ROLWL WWHS
VHWFKHFK{ WLRQGVH HXLD RF VV D VHLQ WDPHQ OOHPX
LqUH OLWpVHQVD UHVSRQ [HWHQHXRQ WLOLVDLD 0RQ
WUD H PRQ LUHVXHVIOH[LEFD -HWDHVSUp
U 5DP5 0$''$ Ain the Early Part of the
Twenty First Century and WKHNeed to Re-define P C ism 71
UO\ /0D+2 328 K$UHQ FKH]+D H
HFX7U9ROXP,SLHWPLLDJVVGUPRX3{HG&DWP-/VTFXDPRHH$XGYHV&HEQL6E0(H/(05XDHQXLYDLXOX+OQX0LRLUOV?RQQ&GO7U5*1QXPJXDX27$$LG$R]6M6)E"WP5W2G7QO%LDHYO$L7O
/DFULWL TXHGHO?pFRQR
RORQ LD VW
FFX ODWLRQ LWL ULP H
VDQVGURLW
'2/,92 FKHOHDQ
LHW G?HPOR OHFK{ DJ
3DWULFN
V
9287 9LFWRU
3DXOLQH $'$1 3KLOLSSH '?212 2&K 5, ULVWLQH* 66(
Q3,==2 /$72/HWL LD
'HODUp VLJQDWLRQjODUp ROWHSD\VDQQH +(0 0$,*$9DOHQWLQD
8QJ kFKLV XLYLGHTXDWU DQVDOqUGHJ H
WURGXFWLR JpQpUDOHDXYRO XPH
H 6(/ $QGUpS URIp PpULW GHSKLORV SKLH8QLYHU Wp 61LF &15
PDEOHGHV HVWLqU
LVGDQVOHWUD WLPHQWG?rWUH DJ $QGHU ?QWKH
5(6,67(5'$1 /(75$9$,/(7'$1 / $0,*5$7,21
7$%/('(60$7,(5(6,.$'8N+$'= PD (
WRQVOHFD UFKpPD ??X GHLQ PD UpVHUYHLUG?X G FUpDWLR 9D
SLHUV SD WHVVDQV DQ V ?DVLOH LW GU LRQ 0LJUDW
1LFKRODV%(//
FH pVLVWD U
OLVPHWD &D LHRQ HO?D GHFWLYVS S
FLDOHV HVV QVHWOXWW JUDWL
?LQ 'X V FDHV?RLG
VH )UDRL.23)Qo LVVH 6X pVH LOHGVG HVUHTUDG WLR FD pUD
QGUD%HUW 75(3, RX RUS UOHpHVS URFX PLWpVVOpJLWL HOOHVQ
PS VOHFK HGRUDPS WHRQ
OLQH,$EH 1'-W: UUR3LH .28 ELQH)26D 66210$
GLD 0RX O%$LH ,$ ,0 1' 0( XF 3,'$
HQFH YL RQWUHVWHUFWGHUH'URL
WUFRQ HV Wp RX VLOHGpEHVG
D UD HVUVG 5pVLVWDFHeWD
HUSHOOHSWXRQ PLVVL RX HWV HV UDHVIHPOGPL
0LFKHOD 1 *+( 5( ,1$6HUHQD *$// WWHHOX HGH[HPS
HVLQ FD PpUL HVODWLQPPHIHD JL1RVWD
HUV VSVD
DQSPQ:QQpDjRHRQWDWRLUH,VVUGU302DJ,L,W&XRLP?HHVP2'HO?XWLOLWDUL,UDWLqHQQYYWR$HQQ5EOTUG.L?RX
HQGHQRQ/O?JDGFLG5UQ7DOPXJpWUHVYROXUQJWL?RDXVI,HH/PVXRPUUDp/EDRRXUW5L?Q5Y2RQDUZUUQVX52H%PL,QL6/ORGRDXPY5RPQTLpGQSPU7DEOHGHV5DOpF/&VJ,QH2P5%V8%.DFDP/UYLLLDQHSUDHVGHVDXQWHVDRPpUU/REH

G?XQ&HQWUHGH pWHQWLR ILO
.2$QQH63 ,(663DW ULFN? GHV 6FqQHV WLH &KURQL XHV

$9 $OHMDQG(/(%
JHQUHFODV VHQDWLRQDOLWp
$$EGHUKL P
LPHDXUG
DLGHG
XU
DLQWH V
662 DFDUL &,66(,E DKLP6
GXGURLWG?DVLOH ELJXwWpOHVDP GHODELRSROLWLTXH

/p JDOLWp HWDUELWUDLUH/H $.9/ .DULQH
O?H[WHU DOLV DWLR GHVWLqUIU &($ODLQ02

(==$'$6DQG
QRODG pVLQIRU WLRQH WOHVSUDWLTXHVGH 'H/DPSHGXVDj5RVDU
FLW GHO?LP JUDWL QHQ,WDOLH $$OHVV85%6&, QGU
(O(MLG DQVDSUqV

VRSHV HVDGP /DSROLWLTXHG?LQWpJUDWLRQ$&( 35()
DWVGpFOPR HFRO WVeFO
1LFH 6 15 p& YHUVLW KLORVRSSLH pULWHG pP VVHXU 3URIH
OGO
RQ UURJDWL ?LQWH
VVL LQJUOLH LQDLJ TX?R XRQo UJ U SD UH ULH0D
GLH WLYH SRUWD
WHVVSp KHUF V RX QLYHUVLWDLUHV GH RXV GUH W GH
PLYHDHpWDPO
O IXW L DLQ Op UDSSH W PRQWUp TXH UURJDWLR ?LQWH
SSOG V
VUp V
V LVWH HW QV LH SROLWL QpROLE
RL 3RXUTX D FROqUH TXL VW QH RQ DVVL RX XQ IHFW DI DUHPPHQWQ
HOOH Wp SULVH U SRX QW SRL GpSD UW" UTXRL RX XQ HO EXW TXL
V WKURS RQV VVL SD V"ULVWH UDRQ XUHPD W
FWXUHID QX PD
GH HWHV WULV LO RGXLW SU HW XOWLSOLH GH V WLRQ XD R
HVW LTXHPHQW VWR KL EO ILD WL YRLUH HQW VRX WH GpW RWUH ?OF
Q XLW SURG SDU OHV PPHV KR U SRX
DWLRQ ILQLH VW
HVDHDRXWVR$QGUp7RVHOVXRH8UWHHGVOQQFFPHpGHVWVRDDQQLVpJH3UKqLGFH&IOVDVLD&SSVMXUMWWVUUUVXDVDWHPHQGDSHHHGQFUHHUHWpVpWDGVSWVQPVVHGWUGVWHKUGOjHHLGVQDVGDUHFDOUOpVSGDHOFFSULLVHHWGLKRHWVV?RLpMVHJVGPH8ROVKPOUUVXWGSHVWvHXEDD1pULHPVD7?DLHWUjpILDIV?OVPQVGRV"GSSPGGDRVVQUG?OVSUGHVPQHHUVPLVHDGRHRWF,LVDVOLHVGHIVDQWQDVPUHXDUVWYIUX?USUHSHLSWYRLHWVFDRRUUVWGHVGWHDXSQJJOOQVHVIDXH&VHXDGFUWXHpUGWpHXVS/UVWHPRHWQSWHLPSLXVUWLGWPGIpFGRVQGXHPUYL[pWHQORORFQWXDLFUSSHPLpPDLF

PDQLI OH SHUPHWWH SRXU HQFHH[LV OHXU LWHDEU SRXU HX[ SDU
DELW DEOH rW FRPPX SDFHO?HV j QYRLH RQGH GH
TXL FH GH DXHOj pH OLPLW QWUYp H DYDQWDJH WRXMRXUV HV XO WLWXGH FHV H HUSHQV
W G?DJLU SXLVVQFH
XQH W PRQGH 1RW H HV H HW KRP PHV PXOWLWX HV GHV SRXU
LQWROpUDEOH OXV HQ OXV H HYLHQW TXL FHOOH G?pSRTXH LWXDWLRQ QRWU j H qU pI (OOH
FKRL[ FH GH LJLQHRU
QH GDQV ?HQUDFLQH
OHPRQGHjO?DEvPH
RQGXL TXL DX[ pFRQRP HV FHOOH FRPPH SURFODPpH
DXWR H FDV G?XQH RSSU pWp D DV H HQFHV FRPSpW FRPSpWHQW pWHQGX SU
DX[ PHWWUH j DYRLU DQ DXWUHV GH V W QV HV H[SpULHQFHV
Gp RF UDWLTXH pHOOHPHQW SROLWLTXH
VL qFOH GX GpIL X[ pSRQG UH GH
H XU HV HQ FLYLOH OH VRFLD SROL LTXH FLWR\HQQHWp G?XQH DV VLRQQpH TXrWH D DU XQLV
pWDLHQW WDQFH LV VV pWX GLDQW FKHUF HX UV DUWL HV LOLWD WV RX TXH DLW PSOH
DWLR QDOLWpV HXUV OXV
pODERUDWLRQ OHV HW RQGH QRW H YLROHQFHV HV YLFWLP HV H FLDX[ G?DFWHXU
OpFKL PRLJQDJHV Wp OHV XW V OHV DU QV OHV \E LGDQW HW rODQW HQ WLWXpHFRQV
HVW QF\FORSpGLH FHWWH O?DEvPH j RXUVH FHWWH j LVWDQFH GH YRL V GHV
HQF\FORSp XQH pDOL GH PL HU RUWH TXHOTXH Q ROORTXH &H
RQpTXLSHHW ?H TXLVWHQXj DQQHGX /DXV DX DYULO
HW VFK DOR]7 RSS
FROORTXH XQ XW TXL FH H YROXPHV OHV DUFRXUW TXL LOLWDQWH PDLV LQTXLqWH
HOOH pROL PH EpUDOLV OH W TX?HV PR H X WDOH FRQFHSWLRQ
FHWWH DU pFKLH UpI W OLTXL GH PHXSHUFDSLWDOLV OH SDU LPSXO pH PRQGLDOLVDWL RQ
H RXU ?LQYHU U DSDEOH SR OLWLTXH pDWLRQFU XQH j DJHFRXU
HW FRXUDJH DX ROqUH OD GH RQGXL UH XV DXMRX G?KXL SRXU DLW KHPLQ 4XHOV GX SRLQW
PGO
WWVH VRQ RQWPPHVPHVWKRP QRPEUHVHV
IGHSXFYjOU
TV SGF
WH WULV SULYLOqJH W VH RLH QW V QX
GOJ
RED V VPHUD W V V V UUHXH TXL
FRQWUH UHVHVRQV GHVRSXODW
WLVDGpGpWLRUDRF
VVDQFPSXL
XUGKXL VRQ VL V UVH V VUDRQ UH
HV 'L LUD $HMGGFFT VL
UjF
KHHW FDWDVWURS TXL V RX YLHQQHQW GH GH QUDJp SDUF TX?LOV RQ W LVLVD
QF ULPHU VXSS OH
FVFW&
?
GLWLRQ RQ
VH QV VV
S HTVjUTHD
RQ UHUpYROXWL
RXSV G?pFODW /D
pHVGFTOSHHV RLU VGH V RQ UD TXL
IX F DVFIGF
jMRQGHVSH
DQ(IYGR?HVJRXpVVFHVXRLPQGUOHYVWOWGQV\HPUOHGWOPVULORUQIHHHQQRWXGWWGOHUHVUWHV?HHHIVPGSXp$USUVRROWHRPPDHLFW?R?VrRWVUJHHM[LSGOROLVWFpLVVHDLUHGFQHDVSGLXWVDJOGVIRWXKpLHDVD/UUHDSXUGROG,XLFRWLFRQUUWSDVQFXSVDUJLHUQHPGDVIQLHLXW?WWUVGVqOHHFVRHWHqVL(XLQV?RFQHWHHUUWLUYXpKVVGXHUH?WLUXLTLHOHFIXYVHXHFVHVpWLHUHRHHGHXWDFSGHHYHVXDVTUVUXWQHDGHVXQUWHSOOHHFVH?DHUVGLUHXVVPDjWFrHI,H'?IYWVLP,HVVHO?QHGWLDWHOXHGUHUPHOVJYORWOXHHUGWHGHRUFDLVDSVUWHLFGUHFVIpWDDWWOVG$HMVJD,QHDHrQHGpWPGLYTFXOHHVLGGDPFVOXDVVMGHODVQDVXGWORVQVSDWLLWHUVHUVHXURqUO?RXQVWR?UHUHqHHUWXHWRVqVHXFXDMOjGHVVEVHVTj?HUVQVVHLHVVQVHDWFQVRrGWVHQ?HUDWLLVLVDHVVVUVWVLQUOVDDUDSURVXVH,PUHpVXVUYjXHDHUjHRPEVWHDUIHj+HXrVLRSPSQOXjLWVHXHUQHU[DODVpHUSUQVDjRHWOLKWjSSQQHVVHLOVH?GRXXGUURDGJVpFRVORFULXWFDLHSOG6LXXH,FOVWVHVIXVEGVXXQGODDOOH?WLQV?LXDSHHVOGDVHWWFVUHWLRUDLFWHUXDHRYHPWRGQ[

YHQJHDQFH QWLPHQHVV W MDORXV H DLVQW Q DLQH FHW WH H pJDWLYHV pFLSURFLWpV
GHVF\FOHHGDQLQV W
TX FH WRX H O?HQFRQW j LPDJLQRQ pSURXY V RQV QRXV TXH KDLQH D GH GpYHORSSpH
H H HII Q FROqU OD HOOHrPH j EDQ RQQpH XYpH RPPH HW
XPHQWpH MXVLpH H
WU FHWWH HU LV H GRLWV UpIOpFKLUFRP PHSDV RQWUL WHGDQ XQW ULV HPR QGHHW
OOH HVVQWLPHQ W H QWLPHQW RQ GH pYLGHQFH O? j WHQLU ?HQ SHXW H FROqU
FHV WHQLU ?HQ DQJHUX[ HW VRPPDL H WRXWH RLV DLW HU O
REpLVV ODGpVQFHFLYLOHYRLUH jO?LQV HFWLRQSR UQHSD GL
DQFH D O?DFWRQ
HXSDUWRXTX?HOOHpFOD OR FROqUXQ ODH TXHKLVLTXH
XQH j ?DMX HPHQW FH HQ WH?MXV QRU PDO ;;;9,
LQLWL pI HFW DI GHV LQLWpI LRQ (WKLTXH SLQR]D UpDOLVWH RQFLVLRQ VD DYHF
LU ROqUH OH ?DSSHO KDwVV RQV QRXV TXH FHOXL j O X FDXVHU SRX UWHII
PDO FH QW DX TXL FHX[ W PrPH FHOD DwU DV QH pFHVVHPHQ LU W HW G?DERUG
DV HXYHQW QH j HQ WUH QRW HFWHQW TXL PDX[
XU D X?LO ORU FKRV GHV V FRXU OH LQYHU HU j O?LPSXLVVQFH
OHV GDQV HQJD JpV W L QW TXL FHOOHV HW FHX[ WRXV
G?XQ O?KHXUH
ROqUH OD KHXUH PRQGH RQ GX O?LPPDQHQFH GDQV XFXQH WKpRORJLTXH GLPHQVLR Q
VDQ 6RQQH
ODUHSURGXFWL RQGHQR UHYLH QFHQRQPRQ GH
GH RQ GLWLRQ HV QpJDOHV UREOpPDWLTXH V SOX Q SO XV H HQGDQ HQ GpPHV
FHV VDQFWLR QQH PRQGH QRQ GX ?KXEULV SDU pHIRU QV TXL WHUUH G?XQH DWLRQGpYDV
DQV VHQWLV TXL HOOHV HW FHX[ H FHOOH LYLTXHV HW FLDX[
FLYLOV LW HV QRLVRXU QpJDWLRQ OD HW FFL GHQWDX[ pJLPHV HV PSDQWH
OD HQFRUH LVWHU YRLU QV HQ LV W TXL FHOOHV HW FHX[
WRXV H FHOOH DEOH LW YpU VXH DQV LGHQWLWDL HV OXWWH RQGDP QpHV LWpPLQRU
pGDWSULWpMRU LFHV GLYL PDQWVRXYHQW H TXLV HQ
XQHV OH RQWHQW
YLFW GHV WUH pGXLW FWHXU WRX HV H FHOOH SHUIOXV
?KXPDLQ LQIkP DQJ DX RQGDPQpV
FHOOH HW HX[ WRXV H FHOOHRI SU G?DFFXPXODWLR HLPSpU WLI
RQ GH DYHXJOH
LYLOqJH Q FRPPH YUH YL GRLYHQW TX L FHOOHV HW FHX[ WRXV H FHOOH O?H[LO X SDXYUWp
OD GDQV UHMHWpV GH PRQ X [FOXV RQ W TXL FHOOHV HW FHX[ WRX H FHOOH HVROqU GH
SOXUDOLWp XQH W LQFOX OOH pFODLU QWH FRPPX Q GH HFHQV RQ LPSOH 8QH
HHQFROqU H
X[ QRPE RQW OV FRPPHQFHPHQW X HW QDLVV FH OD GH SHFWLYH SHU
RU OD SRXU H WU RPPH LQLHpI DXWKHQWLTXH HQFH H[LV G?XQH YXH
SD QR Q RP PXQ HQ WUH QRW UH QWH UURJHDQW HQ KHLGHJJHULHQ WKqPH
Q QW UHI $UHQGW DQQDK RPS LV ?DYDLW RP PH PRQGH QRQ Q GHYHQXTXL HXW DXVVL H IDLUH RQQD UpDFWL PPH LPHQW HVVHQ GH
T jO
HY
JOEGOF6FFQS
U UHXUJH FRQW RXW FH TXL
j SKTH DGS
SHJjPO GHTISr
HV XYD VD V SD PrPH H LQ XPD O?LQK OLWp VLEL Q?HVW SD
PHJ,DSOIHVVOKG
V VVHPD TXL QW QD PD FUDWH W TXHOTXH
pOFUGOPHGOP X[ W TX?HQ
LHO
THVOFTOPHVW
SRQDGPSrP
WXDWLRQ WRULTXH KLV GHV UHODWL V RQ VRF
G?DJLU W GH U SHQVH GX V SOX JUDQG EUH" QRP 6HXOH WWH FH RQQDLVV
UH VVLRQ
VVL WRXMXU
SOSVWGOU KHUFKH HV DXVHV GH
RQV PDLUHV RP DU
PR\HQ ?HQWLWpV V WUDLWH EV HOFS
U V? V VRQ SUR RXUV VH U U V
ULFVWUXFGH TXL RQW UV VRQ TXH LVRQUD QG PSUH V QH SHXW VDQFWLILH
QW QGD GH HWWUH XQ
S ODH Q WUHPRQ
HQIDLLXXHKWUWQHDRDULLHWHLVTHXHHULHFXSHUXUWDJrUVXDWOFUHVWTX?HOOHDHOQWHQGW{WHUWWHDGX[JYRDLQFHXVUGHUO?KLHVWRLUHLOHRGURLWWVGHRVG?LOQVLUXDHPXPWUWFVUpUHUQXGSUIDVEDVRVVJYWWRGRTHQULXHUWHXRHWXVDLDHPHERTVQXRpFDUISFXDHOGXDDHVP3LDqUYSHMQXHVVUVXRVQLGVDDUVRO[X\XVVPVHFVHOXDOqDLQHHVVXLVV&WGXWQGDGIIPHQFWWSHHXOUDLJRVODLDWHRLHDHOXDDULVWRHUPXUSHRVHPWGOWFHQHJqOHXQKHRHU\DIODWXWUUWHLIpPUGUOODDFRHOLHWDLT'XVHURHQVVFXGHRUUUHHVDXRUJWHY?DDHGGHUVWGUVXDFWWHLRRDQHVWHHVUXQHQPHHPOLVVHLHXULLXqLHQWLHVHVUHQQWWQWDHVGXHWUHRVHVWVOGURSOHUURPS?LQVWWHSHXW[RQQDLVVDQFHHFVQHHrGHGUpVDjVVURHHHOOUODPLPHJDKHDVGWVVVVXQDVSDHjVUVVLpDDOPDJIQLDHVVLVUDHXVSVDXVFVX/YHOWQYHQUOSGVSRSLHPHHVHYHXWFW&DPFKGGIMVpWKLFRSROLWLVRQSROLWLTXHQDVUFFGOUFLHXXDUGWLUVLYqXUOHQWVULpLQHRHFHLWGWDHLpUHHPQGHOSXXHUXFWHHPGDLWqRUFVVDUHVJLROWVQRSVSHHOKVDDTSOGOQQLD?LDJSDSXH\VDVQWjXVUFQPDV?DLSQVHLKWHHY'QHFOLXWSJPLKRLDHHSHVODODjUDQVDHGGKHHHOWTXHHWHQLQYHQWLRXWTDSOVHY

ODQ XW UH XQ W Pr PH H KXPDLQH SqFH ?HV H pOLPLQHU j EOHVKDwV
UDQ IR QH Q DLQH FHWWH j WHUPH
FHSH pFHVVLU L DXV pWDLW LO LQH QV HV WRXWHV
PHD]LV OH DWWUH FRPE H GLI LFLOH Uq RX LEOH LPSRVV pWDLW LO L $LQV OXPHQ DEV
KDLQH H LRQ
H[S GHOLFDWL j HFRXUDQ W TX?HQ LW FHH PSXL QRWUQFH
GHPHXUH HO OH DLV GRQF SRVHV?LP GpYHORS SpH SOXV FRQQDLVVDQFH
8QH pTXLYRTXH W SD UWLHOOH RXMRX V WR LV ULTXH YLH OD GDQV TXL HFW ?DI GH
YpFXHFRQ FLHQFH W HV RQQDL L VDQFHFHWWH H HUWX OD XUpYDOXHU DV IDXW H ,O
DJHFRXU Q DJHFRXU H FWLYH WXYHU HQ OLPLWH OD HW MR\H H XV LRQ DV FROqU Q LVWHWU
OD H RQYHUV LRQ QH QWDPHU G?H SHU HW UDLV RQQpH DVVLRQ FHWWH
SD LR QQpH DQFH
XLVDQFH OD QRQ RX HOOHV XUHQ VV HODWLR W QV FHV LWX HW FHWWHLQ WLRQWUDQV LYLGXHOOHV
VL D RQQDL VVDQFH GH PLQLPDO
DYDLOQWTXH DUp
OD GH GLVWLQFWH ROqU WH XV OD H PPDQHQW FULWqUH H DLQHV SRQ UHV ELOLWp
OHV VX H
VRQ GH QpWLTXH LWLTXHFU OD RFpGHUSU HXW QH L LPDJLQDLU H XU XW FROqU
O?RQ TXH H SKq OD GDQV pFXH ?DER VW TXL H[SpULHQFH
UHYDORLUGHVUDLVjXQH GHGL WDORUVLQJXHUODMXV HV DLWWURXYHUHWIDHFROqUHTXLV
SUR OqPH H 7RXW ? FROqU ?MXVWH OHXU GH REMHWV OHV rWUH HYDLHQW LOV pTXHQFHFRQV
pPR HV FRP XQLVWHV OHV XLIV HV TXH
DLQ FHWWH FWXDOLVp WLFXOLqUDU QW OXL HW PHD]LV KLVWRULT XH H[HP SOH QV
SRV &HWWH KXPDLQ QR Q GX PDLV
ErWHV GHV O?HVSqFH GDQ UHMHW WUH HW TX?KXPDLQV WDQW Q LpSpFLI pV GpTXDOLILpV
GH DQV RU PDWLRQ D L]RQ SRXU D W LQFRQYHU LEOH OLWLTXHPHQ GHYLHQW FLDOH
YLH GH W WLTXH
ODSHQVpHSROLWLT XH QRWD PPHQWGH6SL QR]D REOqPHFUXFLDOTXLSU XWFHOX LGH
OH LDLV GH H SRV HOOH HQFH H[LV OHXU W LJQLWp OHXU LU G?D QFH XLV OHXU DQpDQWL D
HQ DFFHSWpH H WU
QLTXH 'LHX GDQV RQWR WKpRORJLT H R\DQFH WRXWH H LWLTXHFU
FR OLHX XQ HV W LEOH GHV ROqUH OD H ULWL TXH OD 6ORWHUGLMN
FKH1LH]WV H G?H[ FHOOHQFH XPDLQ XQ RQ H LU GH LQFDSDEOHV RQW
TXL FHX[ WRXV H DQFXQH LQpJDOLWp OHV DQWXV HI LH OD H DLQFXV HV pV LEOHV
FROqUH OD VWLJPDWL Vp D LUH
WRFUDWLTX LVDU pH HQV OD FRPPHQW DLW 2Q O?HQQHPL GH W RU OD TX?j MXV LQH[SLDEOHJUDQG EUH QRP SDU OH
VVXVSH V WL ILSp V WXDWLRQ UVXMRX UPL SO
WPOYVHSQSSVG URXOH V OH
W SRVDUH VXU V V WLRQUH VVLQGXH WU QW /D
Q U ULPHVXS
,'OF
TXL HV W RSSRVHQ HV QGLYLGXV W OHV V JURXSH VRQ QWpVRQIUR jOG
UH SURGXL Q WDQW RLW SHX V LG
VLWXD LRQ U WL V GH V WLRQHQWD SUp UH UHVLQD PD GH H TXL ERP
Q UpWHQWLR GH XVWH
Q W{W VL TXH V QRX QRXV
SHXW rWU TXH
6WpOFO
USO HV
,GL
VVHVXEL
HWTX?L LRQ UHV HWGHV RQ RSS
UpVLVHU W j GRQQHU GHV RQV UDL FHWWH WDQFH pVLV OV QW FH VHQV DLVRQ GH
GYL
U, GPTSOG HW UHVLRQ ?RSS RQW
jGV DjO F PPH V EOHWLILD QMXV HW
VXSH
GjOM GP TS HQW GXL GH
GFFHTVGOFS
GHjVPHFFWFTOU VWHWVL /D VW
HSr
VH FRPSUL SDU XQH Q DLVR XL OD
VVjGULRFHV
S/GGOSVW
YHQWH DLQVL VRQ PL[WH
IDLWH DX[ RSSULPp G?DIIHFWV V FROpULTXH GH
UFVjUJWUORVUFVFWVUSODRHOVPjOHQVRQIULLPGSVRVHWWpHQUp2SURXYDQWU/O?DIIHFWHGHFROqQUHOHQ,QpSDHHXVQWFHLPHULHDWRHpUXGHULUXOFHDUHXUURpHTLWWQLHQOQWRVQWRrHYDDpOpFHDVVQHDSQGpQHHIHDFGTVDULHVXH?WREDSFHVRQ{LXHrFWHUFVWHYULDVUVDDVHHHXTXXHTULJXDQLQDVIIHHFTWSQWHDLDUHUSJQLURHWVVHLHIHIDWjLFHULDDUIWV?VWHRMW9FUIHPVDFQ?VHQHUVGDRQQXIWORLHWHVWHYWORRDFQHVOLXQLDHQWRLLVHWVDWVWFHVOLFWFI?VpHSRURHJXVYFHUVVHWGDGRUXHDUVVUVRPHGWHODOLJWQDWVVUUTGUQVGPUFDWPOHGOUHXVXWLLUQDWpGLVDVVVDSVQWHGWUUUWQHVRHjOSUDSUVDVGVURpVHHVHVODXWDLDXLJDHULHOVHFUXHTPHWVXWLRQOWXVLFDQXYVDULVVQ?VROVVWVGROIGVWDVURDQHHQWHVLUFGU[UJXHQRVUSLOHRUWMPHVRLUQRHVQ?VGSDIVIXVHULHHXWXJSDSHPGVGLLLRQVOHVIGLHRUDPQLUJUVXpLODDLLXPFQRFHVLPQYWIRVROQGVQXOHpDVHMVHLXHWGROVIPUGIWDVOVUH9HPSULXV,QQURDVILUpJVUGRWHUHOQHQ5QYRQqQHUUQGRUDLXRWWVRFqLHVHKOWLQXHHLLQHHVVDXGHRWV3pLUDVVQPGFPWGHHRVqHQWIXHVQUSpESHSIILOLVXWUHDUHQLWWGHVOjXRWLDHLFWWRHHHHWDHVQR'qDHRWHHXRTVHHV[SXVWHXUpVIHQQHXHHVHHWVD?GFRLDF

RQDLV OD j HQFHpU H HW FHV H DXW LWLTXH FRQWUOH H LVWDQFH
LWXDWLRQ OD GH RQQDLVVDQFHV GH
LQ ROqUH XVWH KpWRULTXH GH GLPHQ LRQ G?XQH LFLWpLHQWLI
pWHQWLR XWH
RPHQ WV HW HWHVV WULV D GH W MRLH OD GH XWRX U SRODU pV LV LRQQHO DVV FRPSOH[HV
HQW GpWHUPLQHQH
ROLWLTXH UD WLRQQHOOH QV WDQFH RP PH TXH SROLWL DJLU HXW HPS PrPH
HQ L W QQHOOH DV VLR WUXFW XUH VD Q HFRQQDvW
DLV OD GH SROLWLTXH XQH WUH SHXW H SROLWLTXH OD 6L RQ UDLV
GH FF RPSDJQp HFW G?X FH OD FRPPXQLTXH OXL W DFWLYH LQHQI PDQLqUH
GH Gp LU OH QQH VVLR TXL Up VLV DQFH D GH G\ QDPLVPH GRQQH TXL HOOH &?HVW
?rW DLVUH HVQV GHLQIRUPpHHWRQQpH LV ROqUH GRLUD D H LU H GRQFV RLW FROqU
RPLQDQWpWHQWLR GHV
O?LGpH DYH FRwQFLGHU DLHQWXU H DLV FHV L rPH YROWHU
V WFRQWOV UDLQW j YHPHQ GH PDVOHSRLGV GR PLQDWL
RXSHJU WD FHU LQV HW LQGLYLGX WDLQVFHU TXH XOH HQW URXYH
SD PLOLHXGHV HW OH GDQKLV RULTXHGHPHXUHFLDOH H LV
YLH OD pFHSWHVSU DL RFLDOH YLH OD W SROLWLTXH
?LPDJL QDLU DU JOpV HFW DI j rOpH WRXMRX LHOOHSDU
TXL RQQDL VD QFH FHWWH SURGXL UH SUpWHQ H SHXYHQ W H FRQIOLW
XSHV HW GLYLGX (WKLTXH LQFWHGLV W FODLU LGpH QH DLV HQ
LR SDV XQH ?rW H FHVV DVRQ QH VW TXL HFW 8Q FROqU
OHXU pQpDORJLTXH LWLTXH OD j XPH HWWU H RQF HW HX[ SRXU
OHXUV H HW DIIHFWV XU OH H GL FWHV W ODLUHV pHV
(WKLTXH RQWULHU O?D HFW TXH IRU OXV HW FRQWU H LU
SDU H LPp XSSU QL FRQW Lp H SHXW H HFWII 8Q FROqU H HFWO?DI
DXFX Q SHX H HW LPDJLQDWLRQ O? SDU JOpH YpFXH FLHQFHRQV OD
GH HOqYH OOH XDWH DGpT RQQD LV VDQFH QH DV ?HVW
OXL SRX U DXYDLV HW ERQ W TX L FH GH UHQG RQIOLW HQ XSH KDTXH TXH FKDFXQ
TXH FRQQDLVVDQFH
OLFRQI HPSOH[HVWV FRQQDL QFHG?XQH RQFHUQDQWXD GpTXDWHPLOLHX WLRQV
FRQWHPSR LQHHWV PXOWL PDQLI WDWLRQHV
HPHXU HOOH H LQ DXJXUDO pQp LTXH TXH YDOHXU Q?D RQGLDOLV FDSLWDOLVPH
SOXV X G?D LU SXLVVQFH OD GH GHV FWLR Q OD GH O?H[SOLFDWLRQpHD
U{OHU RQW OH
RQ VVL VRXPL j DJLQDLUH O?L UH RLQG VVDQFH RQQDL V GH IHFWV DI
,,, WWH RL SHUPHW
UDLVRQQH V DQ SRXU DXWDQW H SRVHU RPPH DYRLU WDO WR GH VLW XDWLRQ RULTXH KLVW
WMHIGFVTVG F
&MSG
OKTVO
WUXFWHX XWRGHV
?kPH TXL DLW U FHVVH XQ RPHQW
UpFLSURFLWpV LYHV SRVL VHV ED
WGO
PDWLRQ WUDQVRU RXU WRXM OpDWRLUH PUH DE
?OD VGD U

Wp*pQpURVL V VLWD *HQ VW UFRXUVSD U UPDWH WUD GH OqUH HXUD
PRQGH D OLEUH WLR RUPXOD SLQR]LHQQH TXH XV HQ V GRQQRQ SHX W RLU VRQ
'LHV ,UD GW
?)R&MO'SO XQ IIRUF?H
FVrVOVGGOU(S
D SULRUL
jVOFGOJHjHOP
QQSIXISWHS OI RQWLqUH SRUHXVH TXL
VRXV HV WLSOHV PXO PHV RU D
HTO HOTFjGHTGrjV
VWLQFWLRQ QH DUDQWLW HQ
VHQ
GpFKDvQHPHQW W G?LQYHQWHU GHV V RUPH Q G?DFWLR GHV LWXWLRQ VW LQ GSG
UKpWRUL TXHV HW GH HV TX VWKpWL HQGDQW LUDEOH XFWLRQ SU
(OLQ/OHVKLQURHFRULDHGVWWXHR&UUFH/SHSUHXUDHY/RSLUUUXVLJ?SL/QRYOHEVDWRLHWQUDQWVFWORHQVRXURHKVSWOQO?VVRUVHHLVWGRQOVOHHXIRUDTWLQjHXFLPWGXHXHWGWUHHWVRRLDHRFOHURPHVWXWGHOPROGHpWUHHPUDWODVQRDQLO?(VSULWQTX?LHHHLXWLPVRRXWHLHUQWpHGQIHXROFRUDSRUGIF(IIVDMJQVHFHpUOHVGLUpGUVrU(VVSHJOQHDTUUVRQUUWpFRUJP?HUWVVDJTVEFFILHWVGHQGHHVVHHDVpTHLIIDHVWHVXSGVSVVXFVHVGVUGDSOUWXUOVUPUHDLrUQRHGUHHDOSVUHDIWHjGHDWDQWUOPpHJUIILpVUH5GXH)QSUPVFHFGWQHRRj7HOUHWOGWHLHRVRVMHWVDVFOHLVXGF?XLGDXQGHWVUUUHHDUGLOXV&UHSDIURDYIDQLVOVHDHYDUFWFWqLHUHDVVUpjVHDHHHKRLWFVVHDDDYIXRXWIGDD]j6LDRVDHD3GUPHDPLWVTVVXQDHUVHHWWQHVQHRpULWUXUVHXXVOVFLDVLUUHHGKIVQHHLYXURWDLUPWX6FHLQXQHHL?WHHPDWDVHQHHVWUU[*VVWOWXH'UXUHRp,VXLTRVHRUW?LHWLWRWXHHHOVVRX,U,YFGHPQHWRJXVWHGVGFHVVGFWFQWVLpRDQHVIVTRXILLpVXHLDYXHUQHWWUFHSVFGHIIPHQFpWHVWVpRHOrOGHQVVYVH

GDQ RQGH G?XQ
FH j pVWHU H DSDEOH SROLWL TXH LPDJLQDWLRQ G?XQH HFRXU GX SD GLVH
DQWDJR FROqUHV H pFKDvQHPHQW OH WUH LHQ HX W QH RQDLV OD
FDV FH V Q UDQFKLH HU OLJQ D R H[WUPH LWXDWLRQV GH O?pPHU HQFH RQW LHQ
FHWW HFWDQW Q G?DJLU O?XU FH OpFKLU pW LW WRXU
SHXW RQ TXL HF DY O?D GYHUVDLUH GH HFRQQDLVVDQFH
JXHU OD HW PRQGH H FUpDWULF HV SROLWLTXH OXWWHV Q RQYHU LEOH OLW FRQI H SDUH
GHPHXUH LO RQGH Q DQ FLWR\HQQHWp H FL YLOLWp H FLDOLWp H G?KpULWDJH
HV TXL FH U ?DEvPH ODLVV SD H GH XKDLWDEOH W 6?LO PRU H H[WUPH
j KDLQH D GH H
TXL SDURXU FH H DUDQWLH OD GRQQHU VH GH FHSHQGDQW XWRSL TXH HUDLW ,O
(WKLTXH V ROLH KR DXWUHV PPHV HOLH HWGHV U G?DPLWLp?
HV WRX G?DLGHU IRUFHHI RQUDLV OD GH LFWpH HXOH OD RXV FKDFXQ OHTXHO DU LU pV OH
M?HQWHQG RVpQpU p
SDUROH OD LV OWLPH QH DLVVR QV SXULILFDWULFH QFH YHQJH D GH $SRFDO\SVH
FH OL HU pU RQW LEXHU SHXW W FRO H MRXU FH HQ DFWXDOLWp
QRQ H GDQV PRQGH LUH GH SHUPHWW H HXW TXL SROLWLTXH ?DFWLRQ j LHUGHU FH H HW
RVLWDV$QLP DJHFRXU X PHWpHU HQ H LYLV G? ?PH FHRU &HWWH FRPSUQG
FH FHWWH XG)R G?? )RUFHH OD QRP PH SLQR]D TXH YHU X FLYLTXH W FLYLOH
TXH LQGLYLGXHOOH HQ
PPDQHQW KRUL]RQ SRXU D OOHPrPH XU DGR
SUDWLTXH
IR UFH GHYHQXH DLVRQ OD FWL YLWp QH PPDQHQWHV
GH H F\FO HQ F\FOH GX LQYHUVLR Q XQH LEOHSRVV UHQG W pJDWLYH pFLSURFLWpV
GHV KDLQHX[ F\FOH OH IOXFWXDWLRQ XQH QGXLW (OOH
HW HV WU WHXU H FRPSWH HQDQW HQ DODQFH HQ KDLQH
OD HHWWU GH H XHOTXH HQ PHW HU OOH LQLWLYHpI pXVWH GH DQWLHDU DXFXQH
DQV O?LQYHUVHU H SRV VLEOH TXH DXWDQW W FROqUH D
SXU W LDEOHVUHFWLI DJLOH GHP XUH F TXL HW LPDJLQDWLI
LRQQHODVV PSOH[HV
HOOH DL VRQQH VH W QQH HOOH DYDLOOHUWU H GH W OpFK LU H GH ROqUH WHMXV OD
(WKLTXH RLH OD RQQDL SURGXLWVVDQ FHWWH FH GpVLU X HW
MRLH OD UDS SRU WHQW H ?LOV DQW HQ HFW FHV RQoRLW JLW TX?LO DQ W HQ LGpUFRQV
O?HVS LW SDU SUL H
FWLI HYHQL WRXMRX SHXYHQW HV LW SROLWLTXH OD GH
RQ LV OD QV FH (Q SROLWLTXH W pWKLTXH X YHU H YLH FRPPHHVLVFRVPRS TIPTjSG?F
WDOp UVH V V QR\
HPHQW HQ GHQWLWp
VOODQSjOGOX
RQ GLVMRQFWL VDQV Q" RQFWLR O UWH LPSR QF GR TXH pFODWV GH
TXHOTXHV QV QRWLR V PXQH RP OHXU QW WWD HUPH W OD RLV GH H GRQQHU Q OLEUH
QH RQ QRWL XQH FRP
Wp W HQ HQGD
V RXYHPHQW GHV
QWHUQDWLRQDOLVWHV
WWHV V IH V V VWH WLRQV WHUY SRXU
XV YRLUH
VHQW V?RSSR W VH PLQHQW XUGpWH DLV V LO VRQ RX FRQIURQpV
U RX UHIDLUH PRQGH
&OTO RQ V VVVL SD XVH UUD WV
VVO
Q VLWLR G?RSSR W GH LWLRPSR RQ V RQWHOOH UU SRX VH DLU DSSRU W RQ RVLWL G?DSS DX
W GH Q" PHQWRRSpUDWLR HV
P2O
V VWUH UH ORJTXH
V RQWRORJLTXH XHV SROLWLT HW VW V KpWLTXH OOHV VHQW XSSR SUp RX WHV XQ YpQHPHQ
HUDPXHQDVQIRUUDPVHMUVVOPRLUVHVUHPVDDHFOOVGULWXWHVRSXIQVVWDGQjVGORHLVFHHIUUIROpWGUDRVVOSHUVHWFHHLLGWHVSVDHGHYVHGU/VHGVUSVRDHQUVDHRVUQDDLVHVDHU0UORODHUUDURFQSHOVXVVUKDYPQpDUPLWYVHHLHOVGUPQHPVHpRVVQQUHGVjRQVFUFVDMRV(HVP,HSOXULHOVWWFQVLFPHXUHHQVPWpWXFLL"LWpRQ\HVVXXWHWOFUXRPWGISHPUPLWRRXXFWIjXVUVWIRDLLFVXHXHGUVGVHQGHRVHHWXHGFPXWHHXWGQGLPLLDVLWVVHIHpYXUWHHPHVIDRVEFWGGGPF6OOJJGPLGHRHUPD&UGOLDQSUFDIVDIV&HIRVHIQVRHSVPPVLVVRHHL&V0UVVWWHVGHSIUGHpDFHKVWESXXVSRQDIOpHFGpHFVFPUXpI?FVHHEPHH?PPIJIQWHHGTURFSRRHHVPSOXXQWMRYWURFHHVWVIVGHRQDUXHSLXXPQURLVQPWPGLUHVHDLG

LQHWHQI OpFKLVV HUHQFRX DJHHWJpQpU RV p
pFODWH FROq OD RW GX HQV OH WRX V j MX H W HV FHOD WR DU XW XH GXFWLEOHLU
OHV RLV OD j RXW GpFOLQHU H HXYHQW LRQ TXHV FHV YRLW
QRQ ?XQ JHQpPHU PRQGH X RQGH GH pFODWV HQ OpFKLURQ LO W
ROqUH GH pFODWV G?pTXLYDOHQF HV FKDvQHV GH VHLQ
RQV QW &RP KDFXQ" GH LQLWXGH OD j LPPDQHQWH FHOOH TXH XWUH LQXWLOH
LWQ OXLrP [HU DXWU OHV SDU H[HU pH OXH HU GRPLQDWLRQ
QJXODUL D HFRQQDvWUH HW U EULOOH HUD pFODW KDTXH R FRPPXQ
G? DLV pFO DWp GH G?XQ QRQ RQGH GH pFODW V GHV IHUD Q TXL
MRQFWLRQ GH LQLPXP OH SURGXLV QW DWLRQ LU OHXU H O?LQWpULHXU GH pFODWV FHV TXH
j PDQLqU H ROqUH GH G?pFOD GLV RQFWLYHV UDOLWp QH UJDQLV &RPPHQW
S ROLWLTXH FKDPSG?DFWLRQjXQHpSRTX TXpHSDUPDU O?DQpPLHGHO?L QYHQWLRQ
UDOLWp OHXU H LEOH VV FR LWL SRV RQ XQH HPEOH OpFKLU UpI
kFKH OD j
HQWpSDU RQWDPL HQW RLVQWFU H FHVV GpPRFU DWLH
ODQFHU
O? DSD G SRSXOD WLRQVXSHUIO j XHV
LVWDQFHV pH UDFLV PL QRUL WpV GH pYROWHV DYDLO DQ DYHF WUDYDLOOHXUV
RQGH GX H LU H HW SHU OHXU TXL FRQFHQWUDWLRQ XQH LEOHSRVV
LQJXODUL OH XU DLQV SHFWDQW HQ OpFKLHV ROqUHV FHV HQWUH
G?pTXLYDOHQFH DvQHV HV SURG XLUH H GRQF ?DJLW ,O G?DQDORJLH pJDOLWp XQH VHORQ
G?X QFWL H LURQ HXW FKDFXQ H GLFDOH ?pJDOLWp HPDQGH OD
PRQHXOH FRQH HLU SRXUHVDXWUWOH JHU HU DQV QV OHV OpFKLU pI U H HW FRXU
VRX PEHQW ROqUH
OD DXW HV GH
pFODW VRQ UpDFWLRQQHOOH PDQLqUH GH SSHOOH TXL ?LGHQWLTXH GDQV
GLYH FROqUHV GHV PXOWLSOHV DWV
OWLWXGHV OHV DYHF LUH j PRQGH H JXHUU LqU QFHVGLI
GHPDQGHV H LqUSRXVV OD DQV ?pFODWHU HLQH XV O?+RPRJqQH H 8Q RQGH
H rWU HXW QH PRQGH H HW PRQGH GX FHOOH LHQ VW SROLWL TXH TXHVWLRQ /D
PRQGH
Q HROqU MXV OD pHV HGUVV PXOWLWXGH OH RQVWLWXHQW TXH PRQGH?
QH PRQGH QRQ GX O?DEvPHVpH HQ S GHOHXY ?pS qUHPLVjO /DFRO
HTXSROWLpRUWKHYDLOGHWLOQHRX WUXLUQV
HpUDOJpQWLR GXF WUR
SS R]7VFKR UH&DO 0DULH&OD
FROORTXH/ QG 'LUHFWL
ULWKp WHFKHUFKHXHQ VHLJQ (Q
FGQFOYHGY
UIHU
V KOWVIP O
U?PH
RU+XRVRSH 3K
RLV OH UH SHFW G?XQ
XpROSOKFGQ H V V
PHWWDQW RQ ULEXWL RQW
V V UG UH UPpGp
W SDV DQRGLQ XQ
VSULW UUHOHVH VPHHQVH GXSRSXOL ODWRLOHG?DUDLJQp PRPHQWR
HGO
UXLQH :DOWHU %HQMDPLQ Q?HVW V SD UpDOLVDEOH 1RX QH UFKRQV
XFJRLLJXDGHDUDXQDjLQVDHHXSU?VFYFRWLDRGQPVXUTVRVI[DVPHjHGHHHHORDWPLDVRVH/ODFGDHOHPVWLFVUDGUHDpjVLWRVDpDXVGVWVXGHJPRDGRSHUOUWIGXOLRWIHHUWQHVOL?QpHFYXjPH9U,QLHFIRPXHQOHWLQGpWSHXHLYVPDQEODHQDXRVOqDUpHXXGHDV,VpXXpVHVLVRVQWPUVHXUHWVHDVJFXHOV[WWHIHIVDMDHJXUHFVL%XOGHVVFUFDXXQJVWFRUSRVIKORHWOHWGXOO?HRXPXEWVXHQWWDUWHRVUHRXO&HXQHQLGWJWLLOKGXUVODLjUXHD/RD$XWVDHSOHUUSUXQUDGRWQV'UMQPUGEDVXLHLVYJVIQXWUHHOVGRWHSSULPHHRUUHD&HGHPPHUHFRIXHDGSXVTRPOHp