Cette publication est uniquement disponible à l'achat

Partagez cette publication

Salariés, le Lean tisse sa et vous entoureÿ
toile
Philippe Rouzaud
Salariés, le Lean tisse sa toile et vous entoureÿ
Petit manuel à lÿusage de ceux qui se préoccupent du travail et de la santé
LÿHARMATTAN
5-7,
© L'HARMATTAN, 2011 rue de l'École-Polytechnique ; 75005 http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-56103-8 EAN : 9782296561038
Paris
þÛäÛë×áÛäÛåîí ü ì îçïí ãÛí íÕãÕëáÝí÷ äÝÚÛ×áåí Úï îëÕðÕáã÷ áåÞáëäáÛëí÷ éëÝðÛåîÛïëí ÚÛ ãÕ íÕåîÝ÷ áåíéÛ×îÛïëí Úï îëÕðÕáã÷ ÝîïÚáÕåîí÷ ëÛéëÝíÛåîÕåîí Úï éÛëíçååÛã çï íòåÚá×Õïñ÷ äÛäÖëÛí ÚÛ ãÕ àáÝëÕë×àáÛ÷ ÛäéãçòÛïëí÷ êïá äúçåî ÞÕáî éÕëîÕßÛë ãÛïë ðÝ×ï Ûî ãÛïëí éçáåîí ÚÛ ðïÛù
ì äÛí ×çããÜßïÛíù
ì ÿÛ×ÕÞáù
ì äÛí ëÛãÛ×îÛïëí Ûî íçïîáÛåí ø ÔÕëçãáåÛ÷ ÔÕîàÛëáåÛ÷ ÙãçÚáÛ÷ èÕÖëáÛããÛ÷ ÓÛëîëÕåÚ÷ æëÕå×áí÷ æëÕåØçáí÷ æëÝÚÝëá×÷ õÕëîáå÷ ûÕîëá×â÷ ûàáãáééÛ÷ þÝäá Ûî Òáå×Ûåîù
ì öÕÚáÕ èàÛÚáÞÕ÷ ûáÛëëÛ æÛëëÕ××á Ûî æëÕåØçáí Ôç×àÛî éçïë ãÛïë áäéãá×Õîáçå éÛëíçååÛããÛ ýù
ýäââË×ø°
ñѼ¾²ºîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî¥ ÞÉÔÑ˹նÔÁËÉ îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî  °À²ÏÁÔѺ  ö ËÜËÔ² ³ ÇðËÑÁ¿Áɺ ¹Õ 纲Éîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî £ ᪠ªºÌ̪®² ±Î Ც é  êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ᲯÄ ±² ÒÄ®ªÎÀªºÊ² é ΠᲪ ÄÎ ±²Ì Ც æ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ᲠᲪ é β ºÂ±ÎÌÍʺªÀºÌªÍºÄ ±Î Ä ̲ÂÌ æêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ËÈÈʲ±ʲ « ȪÊÀ²Ê À² Ც æ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  °À²ÏÁÔѺ  õ ç² µËÂÔº ³ ËÕÔÁÇÓ ¹Õ çº²É í ÇºÓ È¼ÔÀ˹ºÓì Ǻ Ù˶²µÕDzÁѺ îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî  á² ÄÕÄͪ íÊıήͺÄ ýÕÌͲÁ ÄÎ Àª î ÁªºÌÄ ï Ც é β ʲÈʴ̲ÂͪͺÄ ÌÕÁÄÀºÉβ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ᪠Áª»Íʺ̲ ±²Ì ¶Ä±ªÁ²ÂͪÎÔç ÈÊ´ªÀªÀ² ²Ì̲Âͺ²À ±Î Ც êêêêê  á² ßÎÌͲ « ²ÁÈÌç À² Áº²ÎÔ ®ÄÁÈÊºÌ ±²Ì ä®®º±²ÂͪÎÔêêêêêêêêêêêêêêêê  Რߺ±Ä¿ªç À² ÈÀÎÌ ±´Àº®ªÍ ÈÄÎÊ À²Ì ä®®º±²ÂͪÎÔ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  íªÊÀ²ÖñÒÄÎÌ àªºÖ²Âç ýç àªÂªÂç ®ªÊÍĸʪȹº² ±² Àª ®¹ª»Â² ±² ÀªÒªÀ²ÎÊæêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê°À²ÏÁÔѺ  ö ñÑÁɶÁÏºÓ ¾Ëɹ²ÔºÕÑÓ ºÔ ٲǺÕÑÓ ÓËÕÓõ Ų¶ºÉÔºÓîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî ¡ ËÒªÂÍ À² Ც ¶ÎÍ Àª ÃÄʱ âı³À²  êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  á² ±´®ÀºÂ ±² Àì²ÁȺʲ ÃÄʱº²Â êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ᪠¸²Â³Ì² ÄÎ À²Ì ȪÍʺªÊ®¹²Ì ±² Àª ±ÕªÌͺ² ¶ªÁºÀºªÀ² ÄÕÄͪ êêêê 
á²Ì ºÂ¶Àβ®²Ì ²Ôʹʺ²ÎÊ²Ì ±Î ÄÕÄͺÌÁ² êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê   ªÁ´Êº®ªºÂ « ÀìÄʺ¸ºÂ² ±² Àª ȹºÀÄÌÄȹº² ÁªÂª¸´ÊºªÀ² ±² ÄÕÄͪ é £ºÀÀºªÁ °±ÓªÊ±Ì ©²ÁºÂ¸ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ËÎÔ ÈʲÁº²ÊÌ ¾ÄÎÊÌ ±Î ᲪÂêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ÄÕÄͪ ÄÎ ÀùºÊʴ̺ÌͺÀ² ªÌ®²Â̺Ä êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ÄÕÄͪë ÉβÀÉÎ²Ì ÄÁÊ²Ì ªÎ ͪÀ²ªÎ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  °À²ÏÁÔѺ  õ ÞÇÇÕÓÔѲÔÁËÉ ¶ËɶѻԺ í ÐÕºÇÐÕºÓ ºÛºÈÏÇºÓ ¹º ÈÁÓº ºÉ ÏDz¶º ¹Õ 纲Éîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî £ °Ô²ÁÈÀ²  é β ºÂ±ÎÌÍʺ² ÁªÂ檮ÍÎʺ³Ê² êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  °Ô²ÁÈÀ²  é β ªÌÌÎʪ®² ÁÎÍΪÀºÌͲ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  °Ô²ÁÈÀ²  é Π¹ÅȺͪÀêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  á² ÈĺÂÍ ±² Òβ ±² ý²®ª¶º ÌÎÊ ®²Ì ²Ô²ÁÈÀ²Ì ±² ᲪÂêêêêêêêêêêêêêêêêêê  °À²ÏÁÔѺ ¡ õ çº ¹¼ÏÇËÁºÈºÉÔ ¹Õ çº²É í ÑÁÓÐÕºÓ ºÔ ¹¼ÑÁÙºÓ îî ¥£ ᲠᲪ ÄÎ À² Áı² ÁªÂª¸´ÊºªÀ î Ͳ±ªÂ®² ïêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ᲠᲪ ÄÎ À²Ì ÌºÊ³Â²Ì ±²Ì ®¹º¶¶Ê²Ì êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  á² î ±´ÍÄÎʲÁ²ÂÍ ï ±² Àª Á´Í¹Ä±ÄÀĸº² Ც ҲÊÌ ±²Ì Ä¾²®Íº¶Ì « ®ÄÎÊÍñͲÊÁ²êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ² Á´®ÄªºÌ̪®² ²Í β î ºÂ®ÄÁÈÊ´¹²Â̺ÄÂ ï ±Î á²ªÂ ±ªÂÌ Ìª ±ºÁ²Â̺Ä ÌÍʪʹ¸ºÉβ ²Í ¹ÎÁªºÂ² êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ÄÕÄͪ ²Â ±º¶¶º®ÎÀÍ´ ªÒ²® ÌÄ ÈÊÄÈʲ Áı³À² æêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê   Áı² ±² ±´ÈÀĺ²Á²ÂÍ ºÂª±ªÈÍ´ ±Î Ც ȲÎÍ ®Ä±κʲ « ±²Ì ʺÌÉÎ²Ì ºÁÈÄÊͪÂÍÌ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  °À²ÏÁÔѺ ¢ ö çº çº²É ÏºÕÔ ÉÕÁѺ ¿Ñ²ÙºÈºÉÔ ³ Dz Ó²ÉÔ¼ ¹ºÓ ӲDzÑÁ¼Óîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî £ ©Ä´²Ì ®¹º¶¶Ê´²Ì ²Í Ê´ÌÎÀͪÍÌ ±ì²ÂÉÎµÍ²Ì ÌͪͺÌͺÉÎ²Ì ²Â °ÎÊÄȲ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 
Ც ²Í ª¸¸ÊªÒªÍºÄ ±²Ì ʺÌÉÎ²Ì ÈÌÕ®¹ÄÌÄ®ºªÎÔ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  Ც ²Í ÊÄÎÀ²Ì ÁÎÌ®ÎÀÄñÌÉβÀ²ÍͺÉÎ²Ì ôâýõ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ᲠᲪ ºÂÍʺÂ̳ÉβÁ²ÂÍ ÈÄÊͲÎÊ ±² ʺÌÉÎ²Ì ÈÄÎÊ Àª ̪ÂÍ´ æ êê 
°À²ÏÁÔѺ £ ö çº²É ºÔ ¹Á²ÇË¿Õº Ó˶Á²Ç í À¼ËÑÁºÓ ºÔ Ⱥɲ¶ºÓ ÏËÕÑ ÇºÓ Ó²Ç²ÑÁ¼Ó ºÔ ǺÕÑÓ ÑºÏѼӺÉÔ²ÉÔÓ îîîîîîîîîîî  ² ÁºÌ² ²Â ÈÀª®² ±Î Ც ±º¶¶º®ºÀ² « ªÁ²Â±²Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  êÒÄÊºÌ²Ê Î Áı² ±² ¸ÄÎҲʪ®² ±²Ì ²ÂÍʲÈÊºÌ²Ì ÈʲªÂÍ Áº²ÎÔ ²Â ®ÄÁÈͲ À²Ì ¶ª®Í²ÎÊÌ ¹ÎÁªºÂÌêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê  ©²Ì ±´ªÍÌ ªÎÍÄÎÊ ±Î Ც ±º¶¶º®ºÀ²Ì ²ÂÍʲ ȪÊͲªºÊ²Ì ÌÄ®ºªÎÔêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêᲪ ²Í ÄÎÒ²ÊÍÎʲ ±Î ±ºªÀĸβ ªÎ ̲ºÂ ±² Àì²ÂÍʲÈʺ̲ êêêêêêêêêêêê  áìªÌ̺Ìͪ®² ±² Àì²ÔȲÊÍ ÈÄÎÊ À² ¨Ðý¨ é ΠÄÎͺÀ À´¸ªÀ ÈÄÎÊ ºÂºÍº²Ê À² ±´ªÍ ÌÎÊ À² Ც êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 
°ËɶÇÕÓÁËÉÓ ºÔ ϺÑÓϺ¶ÔÁÙºÓ îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî ¡¡
ÒÉɺۺ çÁÓÔº øÉËÉ ºÛÀ²ÕÓÔÁÙºù ¹º ¹¼¾ÁÉÁÔÁËÉÓ ÑºÇ²ÔÁÙºÓ ²Õ çº²É îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî ¢
¯ÁµÇÁ˿ѲÏÀÁº øÉËÉ ºÛÀ²ÕÓÔÁÙºùîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî ¢¥ éËÔºÓ îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî £
ñѼ¾²¶º
᪠ÉβÌͺÄ ±Î ÌÍʲÌÌ ²Í ±²Ì øºÌÉÎ²Ì íÌÕ®¹ÄÌÄ®ºªÎÔ ôøíýõ ª ÈÊºÌ Î² ¸ÊªÂ±² ºÁÈÄÊͪ®² ²Â Ãʪ®² ²Í Π®ÄÂ̲ÂÌÎÌ ª ´Á²Ê¸´ ÈÄÎÊ ´ÍªÀºÊ ΠÀº²Â ªÒ²® À²Ì Èʺ®ºÈ²Ì ±ìÄʸªÂºÌªÍºÄ « ÀìÇÎÒʲ ±ªÂÌ À²Ì ²ÂÍʲÈʺ̲Ìê ×À ¶ªÎÍ ±Ä® ªÀÀ²Ê ÒÄºÊ ±² ÈÊ³Ì ®² Éκ ̲ ¾Äβ ªÎÍÄÎÊ ±²Ì ´ÒÄÀÎͺÄÂÌ ±² ÀìÄʸªÂºÌªÍºÄÂê ÃÄÊ®² ²ÌÍ ªÀÄÊÌ ±² ®ÄÂÌÍªÍ²Ê Éβ À²Ì Á´Í¹Ä±²Ì Éβ ÀìÄ ȲÎÍ ÊªÍͪ®¹²Ê ªÎ ͲÊÁ² ±² î Ც ï Ä®®ÎȲÂÍ Î² ÈÀª®² ®²ÂÍʪÀ²ê á²ÎÊ ±º¶¶Î̺ÄÂç ª®®´À´Ê´² ÈªÊ Àª ®ÊºÌ²ç ÌìÄ̲ÊÒ² ±ªÂÌ ÉΪ̺Á²ÂÍ ÍÄÎÌ À²Ì ̲®Í²ÎÊÌ ±² ÀìºÂ±ÎÌÍʺ² ÁªºÌ ªÎÌ̺ ±²Ì ̲ÊÒº®²Ìê ¨Ê²ÎÌ²Ê ®²ÍͲ ÉβÌͺÄ ²ÌÍ ±´Àº®ªÍê á²Ì ÈÊÄÁÄͲÎÊÌ ±Î Ც ª¶¶ºÊÁ²ÂÍ Éβ À²ÎÊ ªÈÈÊÄ®¹² ʲÉκ²ÊÍ Àª ȪÊͺ®ºÈªÍºÄ ±²Ì ̪ÀªÊº´Ì ²Í ¶ªºÍ ªÈȲÀ « À²ÎÊ ºÂͲÀÀº¸²Â®²ê ×ÀÌ ª¶¶ºÊÁ²ÂÍ ÒÄÎÀÄºÊ ªÁ´ÀºÄÊ²Ê À²Ì ®Ä±ºÍºÄÂÌ ²Í À첶¶º®ª®ºÍ´ ±Î ÍʪҪºÀê âªºÌ ÀÄÊÌÉÎìÄ ºÂͲÊÊĸ² À²Ì ̪ÀªÊº´Ì ®Ä¶ÊÄÂÍ´Ì « Àª ÁºÌ² ²Â ÈÀª®² ±Î ᲪÂç ®ì²ÌÍ Î ÍÄÎÍ ªÎÍʲ ÌÄ ±² ®ÀÄ®¹² Éβ ÀìÄ Ȳʯĺ͠é ȲÊͲ ±ìªÎÍÄÂÄÁº²ç ʺ¸º±º¶º®ªÍºÄ ±²Ì ÄʸªÂºÌªÍºÄÂÌç ºÂͲÂ̺¶º®ªÍºÄ ±Î ÍʪҪºÀç ÌÎÊñÌÄÀÀº®ºÍªÍºÄÂÌ ÁÎÌ®ÎÀªºÊ²Ì ²Í ®Ä¸ÂºÍºÒ²Ì ²Íç ºÂ ¶ºÂ²ç ®ÄÂÌ´Éβ®²Ì ²Â ͲÊÁ²Ì ±² ÌÍʲÌÌ ÁªºÌ ªÎÌ̺ ±² ±º¶¶Î̺Ä ±²Ì âý ôÊÄÎÀ²Ì ÁÎÌ®ÎÀÄñÌÉβÀ²ÍͺÉβÌõê íÄÎÊ ÂÄÎÌ ¶ªºÊ² ®ÄÁÈʲ±ʲ ®² Ȫʪ±ÄÔ²ç í¹ºÀºÈȲ øÄÎ֪α Èʲ± À² ͲÁÈÌ ±ìβ ºÂÒ²Ìͺ¸ªÍºÄ ¹ºÌÍÄʺÉβê ×À ʲÁÄÂͲ ªÎÔ ÌÄÎÊ®²Ì ±Î ȹ´ÂÄÁ³Â² « Àª ªºÌ̪®² ±² ÄÕÄͪ ªÎ ߪÈÄÂê ¨² ÌÕÌͳÁ² ÌÄ®ºªÀç Ȫʮ² ÉÎìºÀ ¸ªÊªÂͺÌ̪ºÍ Àì²ÁÈÀĺ « Òº² ±² Ì²Ì ÌªÀªÊº´Ìç À²ÎÊ ÄÎÒʪºÍ Àª ÈÄÌ̺ºÀºÍ´ ±² ÈÊÄÈÄÌ²Ê ±² ÄÂÂ²Ì º±´²Ì ÈÄÎÊ ÍʪҪºÀÀ²Ê ÈÀÎÌ ²¶¶º®ª®²Á²ÂÍë ̪ÂÌ ÊºÌÉÎ²Ê Éβ À²ÎÊÌ ²¶¶ÄÊÍÌ Â² ̲ Íʪ±ÎºÌ²ÂÍ ÈªÊ ±²Ì ÌÎÈÈʲÌ̺ÄÂÌ ±² ÈÄÌͲ å °Í
®²ÍͲ Һ̺Ä ÌìºÂ̮ʺҪºÍ ±ªÂÌ Î ͲÁÈÌ Àĸç º²Â Àĺ ±² Àì²Ô®ºÍªÍºÄ ±²Ì Ê´ÌÎÀͪÍÌ ÍʺÁ²ÌÍʺ²ÀÌê ¨ì²ÌÍ ²Â ÍʪҲÊ̪ÂÍ ÀìÄ®´ªÂ íª®º¶ºÉβ Éβ ®²Ì Èʺ®ºÈ²Ìç ÍʪÂ̶ÄÊÁ´Ì ²Â Į²ÈÍÌ ±ìÄʸªÂºÌªÍºÄ ï ÈªÊ À² ¸´Âº² ÁªÊ¿²ÍºÂ¸ ±² ®ÄÂÌÎÀͪÂÍÌ ªÁ´Êº®ªºÂÌç ÌÄÂÍ ±²Ò²ÂÎÌ À² î Ც ïê á²Ì î ÄÎͺÀÌ ï ÄÂÍ ÈÊºÌ À² ±²ÌÌÎÌ ²Í À²Ì ®Ä±ºÍºÄÂÌ Â´®²Ì̪ºÊ²Ì ÈÄÎÊ Éβ À²Ì ̪ÀªÊº´Ì Õ ÍÊÄÎÒ²ÂÍ À²ÎÊ ®ÄÁÈͲ ÄÂÍ ´Í´ ´¸Àº¸´²Ìê ¨² ÌÕÌͳÁ² ª ÈÎ ªÀÄÊÌ ÈÄÎÊÌκÒʲ ÌÄ ÍÄÎÊ ±Î Áı² ²Í ªÊÊºÒ²Ê ±ªÂÌ ÂÄÌ ²ÂÍʲÈʺ̲Ìê ×ÂÌ´Ê´ ±ªÂÌ Î² ®ÎÀÍÎʲ ÁªÂª¸´ÊºªÀ² Éκ ®ÄÂ̺±³Ê² Éβ Àª ±ºÊ²®ÍºÄ ²Í Àì²Â®ª±Ê²Á²ÂÍ ÌªÒ²ÂÍ Áº²ÎÔ Éβ À²Ì ÄȴʪͲÎÊÌ ®² ÉÎìºÀÌ ±ÄºÒ²ÂÍ ¶ªºÊ²ç ºÀ Ìì²ÌÍ ±³Ì ÀÄÊÌ ¶Ê´ÉβÁÁ²ÂÍ Íʪ±ÎºÍ ÈªÊ ±²Ì ²¶¶²ÍÌ ÂÄ®º¶Ì ÌÎÊ Àª ̪ÂÍ´ ±²Ì ÍʪҪºÀÀ²ÎÊÌê ËÎ ¶ÄÂ±ç ²Í ®ì²ÌÍ ²Â ®²Àª Éβ À² Ც ʲ¾ÄºÂÍ À² ͪÕÀÄʺÌÁ² ±ªÂÌ Ì²Ì ÎÍÌç ºÀ Ì쪸ºÍ ÍÄξÄÎÊÌ ±² ±´¶ºÂºÊ ²Í ±ìºÁÈÄÌ²Ê À² î IJ ²ÌÍ ÓªÕ ïç Àª Á²ºÀÀ²Îʲ ¶ª¯Ä ±² ¶ªºÊ²ç ²Í Àª ̲ÎÀ² å ýº ®²ÍͲ ±´ÁªÊ®¹² ÈÄ̲ ±´¾« ±² ÂÄÁʲÎÔ ÈÊÄÀ³Á²Ì ±ªÂÌ ÀìºÂ±ÎÌÍʺ²ç ÌÄ ²ÔͲÂ̺Ä ªÎÔ Ì²ÊÒº®²Ìç ®Ä¯β « ȪÊÍºÊ ±ìβ ªÈÈÊÄ®¹² ÌÄÁÁªºÊ² ²Í Ê´±Î®Íʺ®² ±Î ÍʪҪºÀ ¹ÎÁªºÂç ®ÄÂ±ÎºÍ « ±²Ì ̺ÍΪͺÄÂÌ ±² ¸ÊªÂ±² ͲÂ̺ÄÂê ᪠®Ä®²ÈͺÄ ÁµÁ² ±Î î ÍʪҪºÀ º²Â ¶ªºÍ ïç ͲÀÀ² Éβ Àì²ÂҺ̪¸²ÂÍ À²Ì ̪ÀªÊº´Ìç ̲ ʲÍÊÄÎÒ² ªÀÄÊÌ ª¸Ê²ÌÌ´² ÈªÊ ®²ÊͪºÂÌ ªÌȲ®ÍÌ ±Î ᲪÂê °Í À²Ì ÈÊÄÁÄͲÎÊÌ ±² ®²Ì ÄÎͺÀÌ Â카̺ͲÂÍ ÈªÌ « À²ÎÊ ±ÄÂÂ²Ê Î² ÈÄÊÍ´² κҲÊ̲ÀÀ²ê ² Áκ®ºÈªÀºÍ´ ÂìªñÍñ²ÀÀ² ÈªÌ ²ÂҺ̪¸´ Ê´®²ÁÁ²ÂÍ Î î ÈÊľ²Í á²ªÂ ï ÈÄÎÊ ÌÄ ̲ÊÒº®² ȲͺͲ ²Â¶ªÂ®² å °ÔºÌͲñÍñºÀ Î î IJ ²ÌÍ ÓªÕ ï ÈÄÎÊ ®ªÀÁ²Ê Π´´ ²Â ÈÀ²ÎÊÌ æ °Í ÀÄÊÌÉÎìºÀÌ ±ÄÊÁ²ÂÍ ÍÄÎÌç Ì쪸ºÍñºÀ ±ìΠî Í²ÁÈÌ ÁÄÊÍ ï « ÌÎÈÈʺÁ²Ê ÈÄÎÊ À²Ì Èδʺ®ÎÀÍʺ®²Ì æ êÎÍñºÀ ÁºÂÎÍ²Ê À² ±ºªÀĸβ ªÒ²® À²Ì ȪʲÂÍÌ Ò²ÂÎÌ ®¹²Ê®¹²Ê À²ÎÊ ÈÊĸ´ÂºÍÎʲ æ íÀÎ̺²ÎÊÌ ²Ô²ÁÈÀ²Ì ÌÄÂÍ ªÂªÀÕÌ´Ì ±ªÂÌ ®²Í ÄÎÒʪ¸² é Î² Î̺²ç β ÁÎÍβÀÀ²ç Π¹ÅȺͪÀç ªÒ²® β Àº¸Â² ±² ®Ä±κͲ é ªÈÈÊĶıºÊ ÍÄξÄÎÊÌ Àª ÉβÌͺÄ ±²Ì ®ÄÂÌ´Éβ®²Ì ÈÄÎÊ À²Ì ̪ÀªÊº´Ìê
