Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 17,25 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Partagez cette publication

Èloge de la médecIne colonIale
1
Èloge de la médecIne colonIale
2
Èloge de la médecIne colonIale
Èloge de la médecIne colonIale
Regard sur la sané en Afrîque
3
Èloge de la médecIne colonIale
4
Èloge de la médecIne colonIale
A Aûôyâû
Èloge de la médecIne colonIale
Regard sur la sané en Afrîque
’âââ
5
Èloge de la médecIne colonIale
6
© ’ARMAAN, 2010 5-7, ûÉ É ’ÈôÉ-PôyÉûÉ ; 75005 Pâŝ
://.âÉâââ.ô fûŝô.âââ@ââôô. âââ1@ââôô.
ïSBN : 978-2-296-11524-8 EAN : 9782296115248
Èloge de la médecIne colonIale
« CÉâÉŝ ŝ ŝô ââûÉŝ âŝ ÉÉŝ ’É ÉÉûÉ âŝ ôŝ Éŝ ŝ. » Oswaldo de RIvero
7
Èloge de la médecIne colonIale
8
Èloge de la médecIne colonIale
AverIssemen
e suIs û âÉ É Éŝ âÉŝ, É û J ôŝ É ŝâ ôôâ. J’â û - âÉŝ É â É É AûÉ É á Mâââŝâ, â É ôûŝŝÉ û’É Éû ûâ, É ôŝô ôŝ âÉŝ, ’ÉT-á-É âû ŝÉÉ Éûŝ Éŝ ôûâôŝ Éŝ. J’â â ô É É É, É á É É, É ÉŝÉ ôûô âiÉ É É ôŝ É ÉÉ -ŝÉÉ ââŝÉ ôûÉ-É. Aôŝ ûÉ Éŝ ââûÉŝ -ÉŝŝâÉŝ É ââÉŝ á ’ÉôÉ É â ôôŝâô ôÉ, É â Éû ââtÉ ôâŝâ, û ûÉ á ôÉ âtô, ôûŝ Éôŝ êÉ ââÉŝ ’âiÉ âû É ô É É ôŝ É â ÉÉ âÉ É AûÉ. E É É ôŝ âŝ á âÉ á ŝââÉ. Aôŝ, ’É âŝÉ á Éâŝ ÉÉû ôû âŝ, -ÉÉtûÉŝ ôû ôûÉŝ, ô « ôû », É É ŝûŝ âŝ ê á ÉâÉ âô É á âÉ ÉÉâÉ. Mâŝ ôŝôŝ É É ! Éŝ Éâŝ âtûÉŝ É ôÉ âÉ ÉÉ ôôâ ŝô Éû ŝÉŝÉŝ á ôÉ ô-
9
Èloge de la médecIne colonIale
ûÉ ôâÉ û ôŝTÉ á âÉ É ôÉ ’âû, ’ïTûŝ PâTÉû, É âÉŝ, É ŝ-ÉŝâÉŝ ôTûŝ Éâ â ôôŝâô É âŝŝŝ É âÉ. Dâŝ Éû ôÉ, âû ûÉ ŝô É Éû TôÉ ôÉôâÉ ôûÉ ’ûÉ ŝâûÉ ââtŝÉ : ûâô,  âôûÉ, ŝôûfâÉ, âÉŝŝô. ïŝ ôŝÉ êÉ ôÉ ŝûâ ’âôÉ É ôÉ É â ôôŝâô, ûÉŝ û’É ŝôÉ ŝÉŝ âŝÉtŝ, É É û’ÉÉ â û âôÉ É ôŝ. Qû’âôŝ-ôûŝ á Éû ôôŝÉ  DÉ âŝ ôŝ É â ÉÉ ôôâÉ É âûâ É âÉŝ ôûÉÉŝ û ô âû á ââŝ É ôÉ ââ : CâÉÉ É É BCG ; YÉŝ É É âÉ É â ÉTÉ ; âÉâ É ’âôzôâÉ û âûŝÉ ; Gâ É Rô É É â âÉTÉû ; Jâô, û, âÉ ŝÉŝ ûÉŝ ôÉŝ, û É ŝâûÉû É ’AûÉ ; Sô, RÉ, âÉyŝŝôÉ, É. É ôÉ ôÉ ûŝ ÉÉ. Aôŝ-ôûŝ, âûôû’û, ôûŝ âÉŝ Éŝ âÉŝ û ôŝ É ŝâ ôôâ, É ô ÉÉ fÉÉ É âô  Côŝ ’êÉ fÉŝ, É ŝÉâ âôûÉ ôÉ ôÉ, É ôûŝ âŝŝôÉ âû ŝyôâÉŝ É ôûŝ ôŝ ô Éâûôû âŝŝÉ, âŝ ’âÉ-É-ŝÉŝ ûŝ ôû ôŝ âôûâÉŝ. ï ôûŝ âû ôâÉ Éŝ âââÉŝ ŝTÉŝ É ûtÉûŝ, É ôÉ ûÉ ’âô ŝ’ôŝÉ. EÉ ŝ’ôŝÉ ôû ŝÉ-É âÉ ûÉ ôÉ ôûÉ ÉT É ’ôâÉ É ’â É ôŝ ûÉ ôû ûTîÉ ôû âûŝÉ. S ’ÉÉŝ, û ôû, É ô ÉÉâÉ, É ŝûŝ ê á âÉ ôÉ ôÉûŝÉ TôÉ É AûÉ. Mâŝ É ŝûŝ âÉÉ ê á ÉÉÉ Éŝ Aâŝ É Éŝ ôûÉŝ Éŝ,
10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin