Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Achetez pour : 39,99 €

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Publications similaires

Vous aimerez aussi

Jean-Paul Vassal
L'ENTREPRISE CABINET DENTAIRE
Création, association, cession et difficultés Aspects juridiques et déontologiques
Extrait de la publication
L’ENTREPRISE CABINET DENTAIRE
CÈàtîon, àŝŝoçîàtîon, çéŝŝîon ét dîffiçûltÈŝ Aŝpéçtŝ jûîdîqûéŝ ét dÈontologîqûéŝ
Jean-Paul Vassal Doçtéû én doît Avoçàt â là Coû
17, àvénûé dû Hoggà Pàç d’àçtîvîtÈŝ dé Coûtàbœûf, BP 112 91944 Léŝ Ulîŝ Cédéx A, Fànçé
Extrait de la publication
ii
Mîŝé én pàgéŝ : Pàtîçk Léléûx PAO (14123 Fléûy-ŝû-Oné)
IpîÈ én Fànçé
© 2012, EDP Sçîénçéŝ, 17, àvénûé dû Hoggà, BP 112, Pàç d’àçtîvîtÈŝ dé Coûtàbœûf, 91944 Léŝ Ulîŝ Cédéx A
Toûŝ doîtŝ dé tàdûçtîon, d’àdàptàtîon ét dé épodûçtîon pà toûŝ poçÈdÈŝ ÈŝévÈŝ poû toûŝ pàyŝ. Toûté épodûçtîon oû épÈŝéntàtîon întÈgàlé oû pàtîéllé, pà qûélqûé poçÈdÈ qûé çé ŝoît, déŝ pàgéŝ pûblîÈéŝ dànŝ lé pÈŝént oûvàgé, fàîté ŝànŝ l’àûtoîŝàtîon dé l’Èdîtéû éŝt îllîçîté ét çonŝtîtûé ûné çontéfàÇon. Séûléŝ ŝont àûtoîŝÈéŝ, d’ûné pàt, léŝ épodûçtîonŝ ŝtîçtéént ÈŝévÈéŝ â l’ûŝàgé pîvÈ dû çopîŝté ét non déŝtînÈéŝ â ûné ûtîlîŝàtîon çolléçtîvé, ét d’àûté pàt, léŝ çoûtéŝ çîtàtîonŝ jûŝtîfiÈéŝ pà lé çààçtèé ŝçîéntîfiqûé oû d’înfoàtîon dé l’œûvé dànŝ làqûéllé élléŝ ŝont înçopoÈéŝ (àt. L. 122-4, L. 122-5 ét L. 335-2 dû Codé dé là popîÈtÈ întélléçtûéllé). Déŝ potoçopîéŝ pàyàntéŝ péûvént êté ÈàlîŝÈéŝ àvéç l’àççod dé l’Èdîtéû. S’àdéŝŝé àû : Cénté fànÇàîŝ d’éxploîtàtîon dû doît dé çopîé, 3, ûé Hàûtéféûîllé, 75006 Pàîŝ. TÈl. : 01 43 26 95 35.
ISBNEDP Sçîénçéŝ 978-2-7598-0631-7
Extrait de la publication
« Là dîffiçûltÈ dé Èûŝŝî né fàît qû’àjoûté â là nÈçéŝŝîtÈ d’éntépéndé. »
Beaumarchais.
This page intentionally left blank
Extrait de la publication
PRÉFACE
TABLE DES MATIÈRES
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
1 L’INSTALLATION D’UN CABINET DENTAIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1 Là lîbétÈ d’înŝtàllàtîon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2 DÈfinîtîon jûîdîqûé dû çàbînét déntàîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3 Léŝ pÈçàûtîonŝ â péndé én dÈbût d’éxéçîçé . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4 Léŝ foàlîtÈŝ àdînîŝtàtîvéŝ àû oént dé l’înŝtàllàtîon29. . . . . . . 1.5 L’ébàûçé d’ûn ŝàlàîÈ39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Là Èŝîlîàtîon d’ûn çontàt dé tàvàîl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1.7 Lé loçàl ét lé àtÈîél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1.8 L’àtîçlé R.4127-278 dû çodé dé là ŝàntÈ pûblîqûé . . . . . . . . . . . . 75 1.9 Lé ègléént dé çopopîÈtÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1.10 Là tànŝfoàtîon d’ûn loçàl poû ûn ûŝàgé poféŝŝîonnél . . . . . . 83 1.11 L’àççéŝŝîbîlîtÈ déŝ loçàûx àûx péŝonnéŝ àndîçàpÈéŝ87. . . . . . . . . . 1.12 Lé bàîl dû çîûgîén-déntîŝté90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13 L’àçqûîŝîtîon déŝ loçàûx poféŝŝîonnélŝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.14 Là poŝŝîbîlîtÈ d’éxéçé ŝû plûŝîéûŝ ŝîtéŝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 1.15 Lé plàtéàû téçnîqûé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 1.16 Là poîbîtîon dé là pûblîçîtÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1.17 L’éxéçîçé ànnéxé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2 L’EXERCICE EN GROUPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2.1 Léŝ dîffÈéntéŝ odàlîtÈŝ dé çét éxéçîçé125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Lé pàtàgé déŝ fàîŝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2.3 Lé pàtàgé déŝ bÈnÈfiçéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.4 Lé pàtàgé déŝ loçàûx àvéç d’àûtéŝ poféŝŝîonŝ . . . . . . . . . . . . . . . 152
3 L’ACQUISITION DU CABINET DENTAIRE155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Léŝ odàlîtÈŝ pàtîqûéŝ d’ûné vénté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3.2 Lé pîx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3.3 Lé péŝonnél158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vi
TABLE DES MATIÈRES
3.4 Là çlàûŝé dé non-Èînŝtàllàtîon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.5 Léŝ odàlîtÈŝ dé pÈŝéntàtîon â là çlîéntèlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 3.6 Là poéŝŝé dé vénté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 3.7 L’àçté dé vénté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.8 Léŝ çonŝÈqûénçéŝ fiŝçàléŝ dé là vénté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4 LES PROCÉDURES COLLECTIVES EN CAS DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES GRAVES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4.1 Léŝ poçÈdûéŝ dé çonçîlîàtîon ét dé ŝàûvégàdé. . . . . . . . . . . . . . 172 4.2 Lé édéŝŝéént jûdîçîàîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4.3 Là lîqûîdàtîon jûdîçîàîé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4.4 Lé çàŝ pàtîçûlîé déŝ SELARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 4.5 Léŝ Èvéntûélléŝ çonŝÈqûénçéŝ dîŝçîplînàîéŝ d’ûné lîqûîdàtîon . . . . . 177
5 LA FERMETURE DU CABINET DENTAIRE179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Léŝ pàtîéntŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 5.2 Léŝ doŝŝîéŝ Èdîçàûx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5.3 Lé péŝonnél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5.4 Lé loçàl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5.5 Léŝ élàtîonŝ àvéç l’Odé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5.6 Là étàîté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5.7 Lé çûûl éploî-étàîté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5.8 Là àlàdîé oû l’àççîdént. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.9 Lé dÈçèŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
ANNEXES195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Foûlàîé offiçîél dé ûptûé çonvéntîonnéllé197. . . . . . . . . . . . . . . . 2. Notîçé éxplîçàtîvé dû foûlàîé dé déàndé dé çàngéént d’ûŝàgé d’ûn loçàl d’àbîtàtîon (àîîé dé Pàîŝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3. Foûlàîé dé déàndé dé çàngéént d’ûŝàgé d’ûn loçàl d’àbîtàtîon ÈlàboÈ pà là àîîé dé Pàîŝ (àtîçlé L.631-7 dû CCH) 203 4. Poçèŝ-vébàl dé là ŝoûŝ-çoîŝŝîon dÈpàtééntàlé d’àççéŝŝîbîlîtÈ ét àêtÈ pÈféçtoàl dé dÈogàtîon àûx ègléŝ d’àççéŝŝîbîlîtÈ. . . . . . . 209 5. Foûlàîé dé bàîl çoéçîàl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 6. Cétîfiçàt dé qûàlîfiçàtîon d’ûn(é) àŝŝîŝtànt(é) déntàîé . . . . . . . . . . . 222 7. Stàtîŝtîqûéŝ poféŝŝîonnélléŝ Ètàblîéŝ én àŝ 2012 . . . . . . . . . . . . . . 223
Index225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIBLIOGRAPHIE229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÉFACE
Là pûblîçàtîon d’ûn noûvél oûvàgé ŝoûŝ là plûé dé Màïté Jéàn-Pàûl Vàŝŝàl éŝt toûjoûŝ ûn ÈvÈnéént poû léŝ çîûgîénŝ-déntîŝtéŝ dont l’éxéçîçé éŝt dé plûŝ én plûŝ àqûÈ pà déŝ àŝpéçtŝ înçontoûnàbléŝ, tànt dÈontologîqûéŝ qûé jûîdîqûéŝ.
Dànŝ là doîté lîgné dé ŝéŝ Èçîtŝ pÈçÈdéntŝ, l’àûtéû Èpond â déŝ qûéŝtîonŝ ço-pléxéŝ dànŝ ŝon ŝtylé, çétéŝ toûjoûŝ àûŝŝî bîllànt, àîŝ dont là pînçîpàlé qûàlîtÈ éŝtéà là fàçûltÈ donnÈé àû léçtéû d’ûné çopÈénŝîon îÈdîàté.
Il y à léŝ qûéŝtîonŝ qûé l’on ŝé poŝé, îl y à çélléŝ qûé l’on dévàît ŝé poŝé àîŝ qûé l’on né ŝé poŝé pàŝ pà îgnoànçé dé ûltîpléŝ poblÈàtîqûéŝ. Cét oûvàgé toût â fàît novàtéû và énfin çoblé çétté làçûné én àppotànt ûn Èçlàîàgé îndîŝ-pénŝàblé àû pàtîçîén dépûîŝ lé dÈbût dé ŝon éxéçîçé poféŝŝîonnél jûŝqû’â ŝà çéŝ-ŝàtîon. Il çonvîént îçî dé ŝoûlîgné l’éxàûŝtîvîtÈ dé çé tàvàîl dé çoûnîçàtîon dànŝ çé doàîné ŝî çopléxé dû çàbînét déntàîé, dont là géŝtîon né péût êté qûé çéllé d’ûné éntépîŝé, dànŝ l’întÈêt êé dû pàtîént ét plûŝ làgéént dé là ŝàntÈ pûblîqûé. L’Eûopé n’éŝt pàŝ oûblîÈé àvéç, pà éxéplé, là lîbé péŝtàtîon dé ŝévîçé, poû l’înŝtànt ébyonnàîé ét nÈànoînŝ ŝîgné çonçét dé l’àpplîçàtîon dû pînçîpé fondàéntàl dé là lîbé çîçûlàtîon déŝ péŝonnéŝ.
Qûé l’on poçèdé â déŝ învéŝtîŝŝééntŝ loûdŝ înÈéntŝ â là îŝé én plàçé d’ûn plàtéàû téçnîqûé àÈnàgÈ poû l’éxéçîçé dé là poféŝŝîon dé çîûgîénŝ-dén-tîŝtéŝ – dànŝ lé ŝtîçt éŝpéçt d’înnobàbléŝ çontàîntéŝ tànt àdînîŝtàtîvéŝ qûé Èdîçàléŝ – oû qûé l’on éxéçé dànŝ lé çàdé d’ûn éxéçîçé lîbÈàl îndîvîdûél oû én goûpé, là notîon d’éntépîŝé éŝt onîpÈŝénté.
En ŝà qûàlîtÈ d’àvoçàt qûî dûànt déŝ dÈçénnîéŝ à çonŝàçÈ ŝon éxéçîçé notà-ént â noté poféŝŝîon, l’àûtéû à àçqûîŝ ûné éxpÈîénçé ûnîqûé ét înéŝtîàblé dont îl noûŝ fàît pofité ŝànŝ àûçûné Èŝévé. Dànŝ ŝon oûvàgé, Màïté Jéàn-Pàûl Vàŝŝàl Èûŝŝît çétté ŝybîoŝé îndîŝpénŝàblé énté lé doît Èdîçàl, lé doît dé l’énté-pîŝé ét bîén d’àûtéŝ énçoé, dànŝ ûné àlçîîé dont léŝ Èŝûltàtŝ ŝont éàqûàbléŝ.
Extrait de la publication
2
L’ENTREPRISE CABINET DENTAIRE
Réndé dîéçtéént àççéŝŝîblé çé qûî né l’éŝt pàŝ nàtûélléént, foûnî àû léçtéû toûŝ léŝ ÈlÈéntŝ pééttànt ŝà Èfléxîon ét lûî Èvîté àînŝî bîén déŝ dÈboîéŝ, voîlâ ûné finàlîtÈ àgîŝtàléént àttéînté.
Il noûŝ éŝté â ŝoûàîté â çét oûvàgé dé ÈfÈénçé ûné làgé dîffûŝîon ét toût lé ŝûççèŝ qû’îl Èîté.
Docteur Guy Bias, chirurgien-dentiste, Vice-Président du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
INTRODUCTION
Là çîûgîé déntàîé fànÇàîŝé éŝt péŝqûé întÈgàléént lîbÈàlé dépûîŝ là çÈàtîon dû dîplôé dé çîûgîén-déntîŝté pà là loî dû 30 novébé 1892. Aûjoûd’ûî 90 % déŝ 40 000 çîûgîénŝ-déntîŝtéŝ fànÇàîŝ éxéçént én çàbînétŝ lîbÈàûx. Cét éxéçîçélîbÈàlàÈûŝŝîâlàpoféŝŝîontànténtéédéévénûŝqûéntéédépogèŝ dé l’àt déntàîé (â pÈŝént, àçtîvîtÈ Èdîçàlé â pàt éntîèé). Léŝ çonçû-éntŝ « îŝtoîqûéŝ » déŝ çîûgîénŝ-déntîŝtéŝ, léŝ Èdéçînŝ ŝtoàtologîŝtéŝ, ont qûàŝîént dîŝpàû. Là ŝîtûàtîon déŝ çîûgîénŝ-déntîŝtéŝ éŝt ŝoûvént énvîÈé pà léŝ Èdéçînŝ, àînŝî qûé lé éçonnàîŝŝàît lé D Mîçél Càŝŝàng, PÈŝîdént dû ŝyndîçàt dé Èdéçînŝ CSMF (ConfÈdÈàtîon déŝ ŝyndîçàtŝ Èdîçàûx fànÇàîŝ) : « Léŝcondi-tions de travail et le temps disponible pour les loisirs d’un chirurgien-dentiste font rêver bien des médecins, notamment en clinique… Demandez à un chirurgien viscéral qui passe plus de 60 heures sur son lieu de travail ! Quant à leurs revenus, ils font rougir d’envie bien des médecins… Ces derniers n’ont pas une opinion défavorable de cette profession, bien au contraire : l’hyperspécialisation est plutôt en vogue, le dentiste exerce une profession médicale proche de la chirurgie plastique et reconstructive et de l’ORL…» (L’Indépendentaire, oŝ-ŝÈîé, àvîl 2004, p. 44).
Il én Èŝûlté qûé léŝ jéûnéŝ çîûgîénŝ-déntîŝtéŝ ŝont éûéûŝéént oînŝ téntÈŝ qûé léŝ jéûnéŝ Èdéçînŝ pà lé ŝàlàîàt (ŝélon l’Atlas de la démographie médicalefrançaise 2011, ŝéûlŝ 10 % déŝ jéûnéŝ Èdéçînŝ çoîŝîàîént dÈŝoàîŝ l’éxéçîçé lîbÈàl). Ilŝ çontînûént â pîvîlÈgîé l’éxéçîçé lîbÈàl, donç â éntépéndé. Il fàût ŝé àppélé qûé lé vébé éntépéndé ŝîgnîfié Ètyologîqûéént « péndé én àîn » ; àînŝî éntépéndé ç’éŝt àvànt toût péndé én àîn ŝon àvénî.
Céŝ ÈàlîtÈŝ ont àppotÈ ûn flàgànt dÈéntî â là pÈdîçtîon dû D Boûàdél, pàlééntàîé â l’înîtîàtîvé dé là loî dé 1892, qûî àvàît àloŝ dÈçlàÈ :« Ce diplôme n’est pas destiné à durer bien longtemps, il sera considéré comme insuffisant. Nous verrons se produire pour les dentistes, l’évolution des officiers de santé. À mesure que les études du dentiste deviendront plus sérieuses, elles atteindront progressivement celles du médecin ; plus
Extrait de la publication